Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Contributiile de asigurari sociale de sanatate. Obligatia achitarii cotelor de contributie lunare la fondul de asigurari sociale de sanatate de catre cadrele militare active si politisti.


Domeniu asociat – Contributiile de asigurari sociale de sanatate. Obligatia achitarii cotelor de contributie lunare la fondul de asigurari sociale de sanatate de catre cadrele militare active si politisti.

Decizia nr.III din 16 ianuarie 2006, pronuntata în dosarul nr.25/2005, înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectiile Unite admitând recursul în interesul legii promovat de procurorul general a Parchetului de pe lânga ICCJ, în aplicarea dispozitiilor art. 9 lit.”b” dii Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile s completarile ulterioare, precum si ale art.28 alin.l lit.V din Lege; nr.360/2002 privind Statutul politistului, a statuat ca, „ Atât cadrele militare active, cât si politistii, beneficiaza de asistenta medicala gratuita si de medicamente gratuite, potrivit reglementarilor din legile speciale, numai daca au fost respectate dispozitiile cu caracter general cuprinse în Legea nr. 145/1997 si, respectiv, în O.U.G nr.150/2002, privind achitarea cotelor de contributie lunara si fondul asigurarilor sociale de sanatate, la care se face referire prir H.G. nr.270/1999 si H.G. nr.677/2003″.

Sectia civila. Decizia civila nr.195/C din 18.04.2006

Asupra litigiului de munca de fata; constata ca prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Neamt sub nr.158 din 13 ianuarie 2006, reclamantii: O.V, L.S, C.O, C.N. si M.P. au chemat în judecata civila pe pârâtii MAI, CNASS, IPJ Neamt si IGP solicitând

obligarea acestora la restituirea sumelor de bani retinute cu titlu de

contributii de asigurari sociale de sanatate si virate în contul Casei

Asigurarilor de Sanatate a Apararii Ordinii Publice, Sigurantei

Nationale si Autoritatii Judecatoresti (C.A.S.A.O.P.S.N.A.J ) si al Casei

Nationale de Asigurari de Sanatate (C.N.A.S.S.), pe ultimii trei ani,

respectiv din ianuarie 2003 pâna la data pronuntarii hotarârii.

În motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca, au calitatea de ofiteri sau agenti de politie în cadrai IPJ-Neamt si ca, pârâtele le-au retinut sumele de bani mentionate în petitul actiunii cu încalcarea dispozitiilor art.9 alin.l lit. „b” din Legea nr.80/1995 si ale art.28 pct.l, lit.”c” din Legea nr.360/2002, potrivit carora politistul, ca si cadru militar, a avut si are dreptul la asistenta medicala si medicamente în mod gratuit; ca, cota de contributie reprezentând CAS din drepturile salariale lunare a fost virata în contul CASS sau C.A.S.A.O.P.S.N.A.J; ca, dispozitiile legale invocate, privind gratuitatea asistentei medicale, sunt dispozitii speciale care deroga de la dreptul comun în materie, respectiv Legea nr. 145/1997, republicata, în conflictul dintre doua acte normative, din care unul cu caracter general si altul cu caracter special, având prioritate reglementarea normativa speciala; ca, pârâtele fiind ordonator de credite, principal, secundar si tertiar, în conformitate cu Legea nr. 72/1996, au calitate procesuala pasiva si ca, C.A.S.A.O.P.S.N.A.J a virat 25% din sumele retinute cu titlu de contributii de sanatate la C.N.A.S.S. astfel încât ambele institutii pârâte au calitate procesuala pasiva.

Reclamantii au sustinut ca, în conformitate cu dispozitiile art.82 din Legea nr.168/1999, completate cu art.60 si art.63 din C.p.c,precum si cu art.284 din Codul muncii, competenta materiala si teritoriala de solutionare a prezentei cereri apartine Tribunalului Neamt – Sectia civila. Reclamantii au solicitat judecarea cauzei în lipsa.

In dovedirea sustinerilor, reclamantii au depus la dosar un tabel de semnaturi, chitante fiscale în suma totala de 80 RON, reprezentând onorariu de avocat si copii de pe actele de identitate (f.7-11, 39 si 41).

Prin întâmpinarea formulata în cauza, pârâta Ministerul Administratiei si Internelor, a invocat, pe cale de exceptie, lipsa calitatii sale procesuale pasive, aratând ca, nu a beneficiat în nici un fel de sumele pretinse de reclamanti, ci a îndeplinit doar obligatia legala de a vira sumele retinute cu titlu de contributii de asigurari sociale la C.A.S.A.O.P.S.N.Â.J.

Pe fond, aceeasi pârâta a solicitat respingerea actiunii, ca neîntemeiata, aratând, în esenta ca, gratuitatea de care beneficiaza politistii pentru serviciile medicale, medicamente si proteze nu presupune scutirea de plata a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate, gratuitatea acordându-se în conditiile respectarii dispozitiilor Legii nr. 145/1997 si ale O.U NR. 150/2002, care prevede expres si limitativ categoriile de persoane, beneficiare de asigurare de sanatate, fara plata contributiei, printre acestea nefiind enumerate si politistii; ca, reclamantii nu se pot prevala, în dovedirea pretentiilor, de prevederile art.9 din legea nr.80/1995 întrucât la data de la care au fost formulate, respectiv 01.01.2003, nu mai aveau calitatea de militari; ca, potrivit art.l alin.l si 3 din H.G. nr.677/2003 acordarea gratuita a asistentei medicale politistilor, se face cu conditia respectarii dispozitiilor legale privind plata contributiei de asigurari sociale de sanatate si ca, înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectiile Unite, în dosarul civil nr.25/2005, solutionând recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lânga înalta Curte de Casatie si Justitie, a dispus, prin Decizia nr.III din 16.01.2006 ca politistii beneficiaza de asistenta medicala gratuita numai daca îsi achita cotele de contributie lunara la fondul asigurarilor sociale de sanatate.

Pârâta, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin întâmpinarea formulata în cauza, a invocat, pe cale de exceptie, lipsa calitatii sale procesuale pasive, aratând ca, potrivit statutului sau are ca principal obiect de activitate administrarea si coordonarea  sistemului de asigurari sociale de sanatate, asigurând functionarea unitara si coordonata a acestuia si nu are nici o atributie directa în colectarea sumelor de bani datorate de asigurati la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate; ca, nu a platit serviciile medicale pentru cadrele militare, nu efectueaza direct nici o plata si nici nu intra în relatii contractuale sau de alta natura cu furnizorii de servicii medicale ori cu asiguratii; ca, reclamantilor le-a fost retinuta cota de contributie de asigurari sociale de sanatate de catre institutia a caror angajati sunt, contributie care a fost virata la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J si ca, în temeiul art.60 alin.l lit.”c” din Legea nr. 145/1997 avea obligatia imperativa sa redistribuie suma colectata la nivel national în aceeasi cota tuturor caselor de asigurari de sanatate cu dezechilibre financiare.

Pe fond, aceeasi pârâta, a solicitat respingerea actiunii, ca neîntemeiata, aratând, în esenta, ca, gratuitatea de care beneficiaza cadrele militare pentru serviciile medicale, medicamente si proteze nu presupune scutirea de plata a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate, gratuitatea acordându-se în conditiile respectarii dispozitiilor Legii nr. 145/1997 si ale O.U NR. 150/2002, care prevede expres si limitativ categoriile de persoane, beneficiare de asigurare de sanatate, fara plata contributiei, printre acestea nefiind enumerate si politistii si ca, reclamantii încheind contracte de asigurare medicala de sanatate cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J, conventii cu putere de lege între partile contractante, s-au obligat la plata contributiilor aferente.

De asemenea, pârâta a mai aratat ca, Sectiile Unite ale înaltei Curti de Casatie si Justitie au stabilit în sarcina politistilor obligatia achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate în vederea beneficierii de asistenta medicala gratuita. Pârâta a solicitat judecarea cauzei în lipsa si a depus la dosar, în aparare, copie a minutei deciziei nr.III pronuntata de înalta Curte de Casatie si Justitie în dosarul nr.25/2005 (f.28).

Inspectoratul General al Politiei Române, a formulat întâmpinare, invocând exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, motivat de faptul ca reclamantii nu sunt angajatii sai, ci ai IPJ – Neamt; ca, în calitate de ordonator secundar de credite, nici nu a calculat, nici nu a retinut si nici nu a virat catre pârâta C.A.S.A.O.P.S.N.A.J sumele pretinse de acestia, aceste operatiuni fiind efectuate de angajator, în calitate de ordonator tertiar de credite si ca, raportul dedus judecatii este de natura legala si nu contractuala sau delictuala, astfel încât nu poate sa raspunda în solidar cu alte persoane juridice.

Pe fondul cauzei, pârâtul a solicitat respingerea actiunii, ca neîntemeiata, argumentat de considerentele invocate si de celelalte pârâte în aparare.

Prin întâmpinarea formulata în dosar, pârâta IPJ – Neamt, a solicitat respingerea actiunii, ca neîntemeiata, aratând în esenta ca, reclamantii, în calitate de politisti, nu sunt exceptati de la plata contributiei sociale de sanatate; ca, raportat la data de la care solicita drepturile banesti, reclamantilor nu le sunt aplicabile prevederile Legii nr.80/1995 întrucât au fost abrogate de Legea nr.360/2002, intrata în vigoare la data de 24.08.2002, act normativ care prevede ca, politistul beneficiaza de acordarea gratuita a asistentei medicale numai în conditiile respectarii dispozitiilor legale privind plata contributiei de asigurari de sanatate.

IPJ – Neamt a formulat si cerere de chemare în garantie a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J, solicitând obligarea chematei în garantie la virarea în contul sau a sumelor solicitate de reclamanti, motivat de faptul ca, contributiile retinute reclamantilor au fost virate în contul acestei institutii. Aceeasi pârâta a depus la dosar un tabel cu totalul contributiilor de asigurari sociale de sanatate retinute reclamantilor si virate la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J în perioada 01.01.2003 -01.01.2006 (f.52).

Chemata în garantie, C.A.S.A.O.P.S.N.A.J, a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în garantie, ca inadmisibila, aratând ca, raporturile de munca deduse judecatii se deruleaza între reclamanti si MAI, în temeiul art.269 din Codul muncii, angajatorul fiind obligat sa îl despagubeasca pe salariat în cazul în care acesta a suferit un prejudiciu din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu sau în legatura cu serviciul. De asemenea, chemata în garantie a solicitat, respingerea actiunii, ca neîntemeiata, motivat de minuta deciziei nr.III din 16 ian. 2006, pronuntata de înalta Curte de Casatie si Justitie în dosarul nr.25/2005.

Exceptia inadmisibilitatii cererii de chemare în garantie, invocata de catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J, a fost respinsa, motivat, la termenul de judecata din data de 17 martie 2006.

Procedura de citare a partilor procesuale a fost legal îndeplinita. Fata de exceptia lipsei calitatii procesual pasive, invocata ( pârâtele Ministerul Administratiei si Internelor, Casa Nationala ( Asigurari de Sanatate si Inspectoratul General al Politiei Român) exceptie unita cu fondul cauzei, instanta a constatat ca nu este întemeiata, si a respins-o ca atare, întrucât, în conformitate c Legea nr.72/1996, MAI si IGPR sunt ordonatori de credite, principali si secundari, având astfel si atributii în retinerea si virarea cotei c asigurari sociale de sanatate, iar CNASS colecteaza si gestioneaza aceste sume, în procentul prevazut de lege, respectiv de 25%.

Pe fondul cauzei, instanta a constatat ca actiunea formulata este neîntemeiata motivat de urmatoarele considerente :

In fapt, prin cererea dedusa judecatii reclamantii au solicitat obligarea MAI, C.N.A.S.S, IGPR si IPJ – Neamt la restituire sumelor de bani retinute cu titlu de contributii de asigurari sociale d sanatate si virate în contul Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti (C.A.S.A.O.P.S.N.AJ) si C.N.A.S.S., pe ultimii trei ani.

In drept, reclamantii si-au întemeiat actiunea pe dispozitiile art.9 alin.l lit.”b” din Legea nr.80/1995, coroborat cu dispozitiile art.28 pct.l lit.”c” din Legea nr.360/2002.

Prin decizia nr.III din 16 ianuarie 2006, pronuntata în dosarul nr.25/2005, înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectiile Unite admitând recursul în interesul legii promovat de procurorul general a Parchetului de pe lânga ICCJ, în aplicarea dispozitiilor art9 lit.”b” din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile s completarile ulterioare, precum si ale art.28 alin.l lit.V din Lege; nr.360/2002 privind Statutul politistului, a statuat ca, „ Atât cadrele militare active, cât si politistii, beneficiaza de asistenta medical; gratuita si de medicamente gratuite, potrivit reglementarilor din legile speciale, numai daca au fost respectate dispozitiile cu caracter general cuprinse în Legea nr. 145/1997 si, respectiv, în O.U.G nr.150/2002, privind achitarea cotelor de contributie lunara i fondul asigurarilor sociale de sanatate, la care se face referire prir H.G. nr.270/1999 si H.G. nr.677/2003″.

Cum, în temeiul dispozitiilor art.329 alin.3 din C.proc.civ.. dezlegarea data problemei de drept ce formeaza obiectul acestei judecati este obligatorie pentru instante, solutia în cauza va fi conforma deciziei instantei supreme.

Fata de considerentele ce preced, instanta a constatat ca, reclamantilor le-a fost retinuta, în mod legal, cota de contributii de asigurari sociale de sanatate, urmeaza sa respinga actiunea formulata, ca neîntemeiata si, în consecinta, cererea de chemare în garantie a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J- Bucuresti, formulata de IPJ- Neamt, urmeaza a fi respinsa, ca ramasa fara obiect.