Citeste şi


Infracţiunea prev. de art.18 al.l din Legea 78/2000. Aplicarea principiului„in dubio pro reo" si a art.6 paragraful 2 din cedo.


Rezumat sentinţa penală nr.71/5.06.2008 pronunţată de Judecătoria Brezoi.

Infracţiunea prev. de art.18 al.l din Legea 78/2000. Aplicarea principiului„in dubio pro reo” si a art.6 paragraful 2 din CEDO.

Prin Rechizitoriul Direcţiei Naţionale Anticorupţie-Serviciul Teritorial Piteşti nr.8/P/2007, înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 1346/198/2007 au fost trimişi în judecată inculpaţii B.C. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 182 al.l din Legea 78/2000 şi L.E., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 c. pen. raportat la art. 182 al.l din Legea 78/2000.

S-a reţinut în sarcina inculpatului B.C. faptul că, în calitate de responsabil pentru implementarea proiectului „Parteneriat pentru dezvoltare Brezoi” şi reprezentant al beneficiarului SC Regina SRL a dispus în cursul lunii septembrie 2003 schimbarea destinaţiei legale a sumei de 275.929.580 lei Rol, acordată de autoritatea contractantă Ministerul Integrării Europene, din bugetul general al Comunităţilor Europene pentru implementarea proiectului, utilizând-o în mod ilegal pentru achitarea unor debite pe care le avea către Obârşia Lotrului Voineasa.

De asemenea, s-a reţinut în sarcina inculpatului L.E. faptul că, în calitate de administrator la SC Dum. SRL, cu intenţie, 1-a ajutat pe inc. B.C. să schimbe, fără respectarea prevederilor legale destinaţia sumei de 275.929.580 lei acordată de autoritatea contractantă M.I.E.

Odată cu Rechizitoriul s-a înaintat instanţei dosarul de urmărire penală nr. 8/P/2007 compus din 5 volume, respectiv 2405 file.

Pe parcursul judecării cauzei, s-au luat declaraţii inculpaţilor, au fost audiaţi martorii din acte V.C., B.R., CM., C.T., R.B. şi F.M. iar partea vătămată Ministerul Integrării Europene prin M.D.L.P.L. nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Inculpaţii, prin apărători au solicitat proba cu expertiză tehnică auto, prin care să se stabilească valoarea de circulaţie a autocamionului ladata licitaţiei şi o expertiză tehnică contabilă, prin care să se stabilească dacă inculpatul B.C. a respectat dispoziţiile art. 14 anexa 2 din contractul de grant şi dacă achiziţionarea autocamionului s-a făcut cu bani proveniţi din fondurile comunitare sau proveniţi din contribuţia proprie a inculpatului.

Instanţa a admis cererile şi lucrările au fost efectuate de expert auto Ionescu Constantin şi expert contabil Vasilescu Corneliu.

Nu s-au formulat obiecţiuni la rapoartele de expertiză efectuate în cauză şi nu s-au solicitat alte probe.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

1

Prin Rechizitoriul Direcţiei Naţionale Anticorupţie-Serviciul Teritorial Piteşti nr. 8 rPHOOl au fost trimişi în judecată inculpaţii B.C. şi L.E. pentru săvârşirea infracţiunii de schimbare a destinaţiei fondurilor europene şi respectiv complicitate la această infracţiune, prev. de art. 182 al.l din Legea 78/2000, modificată prin Legea 161/2003.

S-a reţinut în sarcina inculpaţilor faptul că după încheierea contractului de furnizare bunuri din 28.08.2003, respectiv achiziţionarea autocamionului marca Roman pentru suma de 570.000.000 lei ROL, inculpatul L.E., administrator al SC Dum. SRL a întors către SC Regina SRL, administrată de inculpatul B.C, fără documente justificative, suma de 527.000.000 lei.

Pentru a ajunge la această concluzie procurorul arată prin Rechizitoriu că există date şi indicii referitoare la schimbarea destinaţiei fondurilor întrucît , după achitarea de către B.C. a sumei de 570.200.000 lei către SC Dum. SRL, inculpatul L.E. a plătit cu O.P.39/3.09.2003 şi 41/9.09.2003, sumele de 300.000.000 lei şi 227.000.000 lei către Obştea Moşnenilor Mălăieni, cu specificaţia pe ordinele de plată „contravaloare avans compensare SC Regina SRL”, iar aceste plăţi nu sunt înregistrate în contabilitatea SC Regina SRL.

Rechizitoriul a fost întocmit pe baza Notei de control 7/675/2006 a D.L.A.F. şi a Raportului de constatare întocmit de Dragoş Pătroi, specialist în cadrul D.N.A.-Serviciul Teritorial Piteşti.

S-au efectuat în cauză Raport de expertiză tehnico ştiinţifică auto şi Raport de expertiză contabilă.

Ministerul Integrării Europene, actualmente Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Din probatoriul administrat în faza de urmărire penală şi în faza judecăţii a rezultat următoarea situaţie de fapt:

SC Regina SRL, prin administrator B.C. a încheiat contractul de finanţare nerambursabilă nr. RO0007.02.02.01.2142, în vederea realizării proiectului „Parteneriat pentru dezvoltare Brezoi” cu o durată de execuţie de 12 luni.

Valoarea totală a proiectului era de 65.960 euro, din care autoritatea contractantă M.D.L.P.L. suporta echivalentul a 48,9 % reprezentând 32.319 euro, iar beneficiarul urma să contribuie cu suma de 33.641 euro.

Din valoarea finanţării s-a virat beneficiarului 80%, respectiv suma de 25.885,2 euro la data de 11.12.2002 urmând ca ulterior să se vireze tranşa finală în valoare de 6463,8 euro, tranşă care nu a mai fost virată.

Conform cererii de finanţare şi bugetului estimativ beneficiarul trebuia să achiziţioneze în cadrul proiectului echipamente şi utilaje specifice activităţii prestate de parteneri.

Potrivit art. 14. pct.l din anexa 2 din contract, pentru a fi considerate eligibile pentru proiect, cheltuielile trebuie să fie: necesare pentru realizarea proiectului, prevăzute în contract şi să respecte principiile unei gestiuni financiare sănătoase; angajate în cursul duratei de desfăşurare a proiectului de

2

către beneficiar sau partenerii săi; înregistrate în contabilitatea beneficiarului, să fie identificabile, verificabile şi susţinute de documente justificative în original.

De asemenea, sunt recunoscute ca eligibile, cheltuielile prevăzute la art 14 pct.2: cheltuielile cu personalul aferent proiectului, corespunzător salariilor efective la care se adaugă cheltuielile cu asigurări sociale şi alte cheltuieli aferente salariilor; cheltuielile pentru transportulşi cazarea personalului care ia parte la proiect; cheltuieli de achiziţionare a echipamentelor şi servicii, cu condiţia ca acestea să corespundă preţurilor pieţei; cheltuieli cu consumabile şi materiale; cheltuieli cu subcontractarea; cheltuieli ce derivă în mod direct din cerinţele contractuale.

Art. 14 pct.3 din contract prevede cheltuielile neeligibile: provizioane pentru pierderi sau datorii viitoare; dobânzi datorate; articole cu cheltuieli deja finanţate; cheltuieli cu achiziţionarea de terenuri sau clădiri, excepţie făcând cele necesare pentru implementarea proiectului; pierderile de schimb valutar; impozite şi taxe, inclusiv T.V.A.

Astfel, potrivit contractului, beneficiarul a iniţiat procedurile de achiziţionare echipamente şi utilaje specifice activităţilor prestate, demarând organizarea de licitaţii prin procedura simplificată, aşa cum este reglementată prin Ghidul solicitantului.

Ca urmare, beneficiarul a achiziţionat un buldozer S 1501, o autoutilitară marca ARO şi o autospecializată marca ROMAN.

Autoritatea contractantă, cu ocazia verificării documentaţiei depusă de beneficiar pentru efectuarea plăţii finale a proiectului a reţinut ca neeligibilă suma de 162.664.982,80 lei ROL, reprezentând cheltuiala aferentă achiziţionării autospecializatei marca ROMAN de la SC Dum. SRL, pe considerentul că administratorul acestei societăţi, L.E., deţinea la data participării la licitaţie calitatea de angajat al SC Regina SRL, astfel că s-a aflat într-un conflict de interese nerespectându-se dispoziţiile Ghidului solicitantului.

Ca urmare a acestei constatări, nu s-a mai plătit tranşa finală de finanţare iar SC Regina SRL a fost obligată să restituie M.I.E. suma de 162.664.982,80 lei ROL.

Această constatare a A.D.R. Sud Oltenia a fost înaintată Departamentului pentru Lupta Antifraudă care , la rândul său , a întocmit nota de control 7/675/2006 (fila 5-vol.I).

Prin această Notă de control, D.L.A.F. reţine , de asemenea, că între L.E., administratorul SC. Dum. SRL şi beneficiarul SC Regina SRL, a existat un conflict de interese, pe care ofertantul nu 1-a declarat cu ocazia înscrierii la licitaţie, astfel că licitaţia a fost adjudecată de SC Dum. SRL, care a furnizat autospecializată marca Romanîn valoare de 570.200.000 lei ROL, cheltuială devenită astfel neeligibilă.

S-a concluzionat că fapta reprezentantului SC Dum. SRL, L.E., de a declara în mod nereal că îndeplinea condiţiile de eligibilitate, ce a avut ca rezultat adjudecarea contractului de furnizare bunuri, poate întruni elementele

3

constitutive ale infracţiunii prev. de art. 181 al.l din Legea 78/2000, modificată şi completată.

Această Notă a fost transmisă D.N.A.-Serviciul Teritorial Piteşti pentru efectuarea de cercetări.

Cu ocazia cercetărilor s-a dispus efectuarea unui Raport de constatare tehnico ştiinţifică contabilă de către specialişti din cadrul D.N.A.

Prin Raportul de constatare întocmit de specialist Dragoş Pătroi (f.86-vol.I) s-a reţinut că , deşi L.E. avea la data licitaţiei calitatea de angajat al SC Regina SRL, ca şi conducător auto, întrucât noţiunea de conflict de interese a fost prevăzută şi explicată în Legea 161/2003, dar cu aplicabilitate numai asupra persoanelor care exercită o funcţie de demnitate publică, nu se pot formula concluzii referitoare la neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prin prisma conflictului de interese.

Cu privire la faptul că ulterior achiziţionării de către beneficiar a autospecializatei marca Roman şi a plăţii sumei de 570.200.000 lei către SC Dum. SRL, aceasta din urmă a plătit cu O.P. 39 şi 41 către Obârşia Lotrului Voineasa suma de 527.000.000 lei, s-au reţinut următoarele.

Plata acestor sume s-a făcut cu specificaţia „contravaloare avans compensare SC Regina SRL” şi a fost înregistrată în contul 409 furnizori debitori al SC Dum. SRL, fără a fi înregistrată în evidenţele contabile ale SC Regina SRL, singura relaţie comercială dintre cele două societăţi în perioada 1.01.2003-18.05.2007 fiind achiziţia autospecializatei marca Roman din 28.08.2003.

Ca urmare a acestor constatări, procurorul reţine prin Rechizitoriu că inculpatul L.E. nu a fost la data participării la licitaţie în conflict de interese cu SC Regina SRL, întrucât la acea dată, relaţia dintre ei nu era prohibită de nici un text legal.

Astfel, a fost înlăturat singurul motiv pentru care autoritatea contractantă a considerat că s-a efectuat o cheltuială neeligibilă şi nu a mai virat tranşa finală de finanţare obligându-1 pe B.C. să restituie M.I.E suma de 162.664.982,80 lei Rol, considerată a proveni din fondurile comunitare utilizată pentru achiziţionarea autocamionului marca Roman.

A mai reţinut însă procurorul prin Rechizitoriu că există date şi indicii referitoare la schimbarea destinaţiei fondurilor externe nerambursabile pentru două motive: că plata efectuată de SC Dum. SRL cu O.P. 39 şi 41 , în valoare de 527.000.000 lei ROL cu justificarea” contravaloare avans compensare SC Regina SRL” nu se regăseşte în contabilitatea acesteia din urmă , aceasta figurând şi în prezent ca debitoare către SC Dum. SRL cu suma respectivă şi văzând circumstanţele în care inc. L.E. a preluat SC Dum. SRL şi apoi a achiziţionat şi vândut autocamionul.

Pe baza acestor date , indicii şi circumstanţe se dispune trimiterea în judecată a inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunilor de schimbare a destinaţiei fondurilor comunitare şi complicitate la această infracţiune.

4

Atât pe parcursul urmăririi penale cât şi în faţa instanţei, inculpaţii, fiind audiaţi, au declarat că după perfectarea achiziţionării camionului de către SC Regina SRL, inculpatul B.C. 1-a rugat pe inculpatul L.E. să-1 împrumute cu suma de 527.000.000 lei în sensul de a-i plăti nişte datorii către Obştea de Moşneni şi Ocolul Silvic, urmând ca această sumă să-i fie restituită prin material lemnos.

Văzând menţiunea făcută de L.E. pe ordinele de plată 39şi 41, adică „contravaloare avans compensare SC Regina SRL”, apoi faptul că în contabilitatea SC Dum. această sumă a fost înregistrată în contul debitori furnizori, şi faptul că SC. Regina SRL figurează ca debitoare cu această sumă, instanţa constată că susţinerile celor doi inculpaţi sunt plauzibile.

Pentru lămurirea completă a cauzei şi în vederea respectării principiului aflării adevărului, instanţa a dispus efectuarea în cauză a unei expertize tehnico ştiinţifice auto şi a unei expertize tehnico-ştiinţifice contabile.

Raportul de expertiză tehnică auto a concluzionat că valoarea reparaţiei efectuate de inc. L.E. la autospecializata marca Roman este de 546.243.841 lei iar valoarea de circulaţie a acestuia la data vânzării, 28.08.2003 a fost de 562.743.841 lei.

Raportul de expertiză tehnico-ştiinţifică contabilă a concluzionat: SC Regina SRL a respectat dispoziţiile art. 14 pct.l din anexa 2 la contractul de grant referitoare la eligibilitatea cheltuielilor; plata sumei de 570.200.000 lei către SC Dum. SRL s-a efectuat atât din fonduri Phare, 8432,61 euro, cât şi din contribuţia beneficiarului, 8675,68 euro; nu s-a reţinut nici un prejudiciu în dauna fondurilor comunitare; s-a reţinut că SC Regina SRL a suferit un prejudiciu de 11482 euro, constând în ultima tranşă de fonduri comunitare nevirată de 6464 euro şi sume restituite necuvenit la M.I.E. de 5018 euro.

Ca urmare, nici prin raportul de verificare al autorităţii contractante, nici prin raportul de constatare întocmit de specialistul D.N.A. şi nici prin raportul de expertiză tehnico-ştiinţifică efectuat în cauză nu s-a reţinut utilizarea nelegală a vreunei sume de bani din fondurile comunitare sau încălcarea dispoziţiilor contractului de finanţare prin efectuarea unor cheltuieli ce nu se încadrează în disp. acestuia.

Astfel, simplele indicii şi bănuieli nesusţinute de probe nu pot constitui temei al condamnării având în vedere prezumţia de nevinovăţie şi faptul că în penal dubiul profită inculpatului.

Potrivit art.6 paragraful 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului „orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia sa va fi legal stabilită”.

în interpretarea textului Curtea Europeană a stabilit că prezumţia de nevinovăţie priveşte în primul rând atitudinea judecătorului care trebuie să abordeze judecarea cauzei fără părtinire şi fără prejudecăţi, el nu trebuie să pornească de la prezumţia sau bănuialacă acuzatul este vinovat.

5

S-a statuat că prezumţia de nevinovăţie poartă şi asupra problemei sarcinii probei, aceasta revenind Ministerului Public, iar îndoiala profită acuzatului.

Atât timp cît din actele dosarului şi constatările experţilor a rezultat că singura operaţiune comercială dintre cele două societăţi a constat în achiziţionarea autocamionului, care în lipsa conflictului de interese este perfect legală şi eligibilă potrivit proiectului, şi nu există în contabilitatea SC Regina nici o înregistrare privind intrarea sumei de 527.000.000 lei, ba mai mult figurează ca debitoare cu această sumă către SC Dum. SRL , nu există în cauză probe care să certifice că faptele celor doi inculpaţi întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 182 al.l din Legea 78/2000.

Mai exact, infracţiunile pentru care cei doi au fost trimişi în judecată nu există.

Faţă de toate aceste considerente, în temeiul art. 11 pct.2 lit.a raportat la art. 10 lit.a cod procedură penală, instanţa a dispus achitarea inculpaţilor.

Având în vedere că cheltuielile judiciare efectuate de stat au fost determinate de partea vătămată, în baza art. 192 pct.l lit.a cod procedură penală, aceasta a fost obligată la 560 lei cheltuieli judiciare către stat.

De menţionat că soluţia a fost menţinută în apel prin decizia penală nr. 155/A/29.10.2008 pronunţată de tribunalul Vâlcea.

6