Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Respingerea cererii de atragere a raspunderii patrimoniale- pasivul debitorului este constituit exclusiv din creante bugetare, iar pârâtii debitori nu au dispus, în interes personal, direct sau indirect, continuarea unei activitati care ducea, în mod…


Respingerea cererii de atragere a raspunderii patrimoniale- pasivul debitorului este constituit exclusiv din creante bugetare, iar pârâtii debitori nu au dispus, în interes personal, direct sau indirect, continuarea unei activitati care ducea, în mod vadit, persoana juridica în încetare de plati ci au omis sa înregistreze la Administratia Finantelor Publice si la Oficiul Registrului Comertului faptul încetarii activitatii.

SENTINTA COMERCIALA NR.96/F- Sedinta publica din 28.01.2009

Se examineaza procedura insolventei prevazuta de Legea nr.85/2006, privind pe debitoarea SC A SRL, cu sediul în PN , ap.22, judetul N, nr. de înregistrare în registrul comertului, cu referire la solutionarea cererii de atragere a raspunderii patrimoniale a fostilor administratori ai debitorului P N S si RD  F  H , pentru faptele prevazute de art. art.138 lit. c ,d  din Legea nr.85/2006.

Dezbaterile asupra cauzei, au avut loc în sedinta publica din 21.01.2009, au fost consemnate în încheierea de sedinta din acea data, care face parte integranta din prezenta sentinta iar pronuntarea asupra cauzei s-a amânat pentru data de astazi, când,

Dupa deliberare,

T R I B U N A L U L,

JUDECATOR – SINDIC

Asupra cauzei civile de fata;

Prin cererea formulata în cauza la data de 30.05.2006 creditorul A  F P a municipiului PN succedat în drepturi si obligatii de creditorul D Ge  a F r P  N a solicitat atragerea raspunderii patrimoniale a pârâtului debitor PICYK NICOLAS STEPHANE fost administrator statutar al debitorului SC A  SRL pentru repararea prejudiciului în valoare de 21.830 RON (f.82-83, vol.1).

În motivare, a aratat ca pârâtul debitor nu a tinut evidenta contabila conform legii, si a dispus în interes personal, continuarea unei activitati care ducea, în mod vadit, persoana juridica în încetare de plati.

Astfel, acesta nu a prezentat lichidatorului judiciar actele prevazute de art.28 din Legea nr.85/2006.

În drept, a invocat dispozitiile art.137 alin 1 lit. c si d din Legea nr.64/1995 republicat devenit art.138 alin 1 lit. c si d din Legea nr.85/2006 precum si art.72 din Legea nr.31/1990 republicata si art.35 alin 3 din Decretul nr.31/1954.

Ulterior creditorul si-a precizat actiunea în sensul chemarii în judecata, pentru aceleasi motive, si a pârâtului debitor R  D  F  H  fost administrator statutar al debitorului (f.182-183, vol.1).

Cererea nu este fondata si urmeaza a fi respinsa ca atare, pentru urmatoarele considerente:

Potrivit adresei nr.3169/03.02.2006, a certificatului de înregistrare mentiuni datat 08.02.2000 si a încheierii – rezolutie nr.400/27.01.2000 (f.39, vol.1 si 32-33, vol. 2), pârâtul debitor P  NI  ST  a fost administrator al societatii debitorului de la data de 29.12.1998 pâna la data de 24.01.2000, iar ulterior acestei date, administratorul societatii a fost pârâtul debitor R DANIEL F  H .

Cu privire la pârâtul debitor RE  D  F  H , instanta retine, potrivit raportului prevazut de art.59 alin 1 din Legea nr.85/2006 întocmit de lichidatorul judiciar F  E  B SPRL (f.208-210, vol.1), ca a parasit definitiv România în ianuarie 2001.

Aceasta împrejurare de fapt este confirmata de juristul de proximitate J –M LK  prin procesul verbal de constatare întocmit în anul 2007 prin care certifica faptul ca ultima viza aplicata de autoritatile române pe pasaport este datata 17.01.2001.

Verificând semnaturile puse pe adresa înregistrata la A  F P  a municipiului P  N la nr.84167/29.09.2003, adresa comunicata lichidatorului judiciar prin fax la data de 06.02.2007 de catre pârâtul debitor R D  F  H înscrisurile contabile de la f.212-217 vol.1 si întâmpinarea pârâtului debitor P  N S S  (f.23,198, 212-217 vol.1 si 34-35 vol.2) tribunalul apreciaza ca actele ce tin de contabilitatea societatii debitorului, existente la dosarul cauzei (f.23 si 212-217 vol.1), nu poarta semnatura nici unuia dintre pârâtii debitori.

Faptul ca pârâtii debitori sunt de cetatenie franceza, este apreciat de instanta ca fiind un impediment serios pentru acestia de a tine contabilitatea societatii debitoare.

La dosarul cauzei, nu exista nici o dovada care sa conduca la concluzia ca documentele prevazute de art.28 din Legea nr.85/2006, au fost în posesia vreunuia dintre pârâtii debitori ca sa se poata retine ca vreunul dintre acestia a refuzat sa se conformeze dispozitiilor art.28 din Legea nr.85/2006.

De asemenea, nu exista nici o proba din care sa rezulte ca acestia în calitatea lor de administratori statutari ai societatii debitoare, au pretins persoanelor care au tinut contabilitatea societatii, sa savârseasca fapta prevazuta de art.138 lit. d din Legea nr.85/2006 în vreuna din modalitatile prevazute de lege.

Creditorul D  G  a F  P N  si lichidatorul judiciar nu au produs în cauza nici o dovada privind savârsirea faptei prevazuta de art.138 lit. c din Legea nr.85/2006 de catre pârâtii debitori.

Astfel, nu exista dovada efectuarii de catre debitor a unor fapte ori acte de comert, ulterior datei de 02.08.2002 când a intrat în vigoare O.G. nr.38/2002 care obliga pe debitorul insolvent, sa se adreseze instantei cu o cerere pentru a fi supus procedurii prevazute de Legea nr.64/1995.

Nu exista dovezi privind interesul personal, al pârâtilor debitori în continuarea activitatii societatii debitoare.

În cazul în speta, pasivul debitorului este constituit exclusiv din creante bugetare.

Aceasta conduce la concluzia ca pârâtii debitori nu au dispus, în interes personal, direct sau indirect, continuarea unei activitati care ducea, în mod vadit, persoana juridica în încetare de plati asa cum sustine creditorul ci au omis sa înregistreze la A F P a municipiului P  N si la Oficiul Registrului Comertului faptul încetarii activitatii.

Încetarea activitatii societatii debitoare este confirmata de adresa nr.84167/26.09.2003 (f.23 vol.1) din care rezulta ca din anul 2000 societatea nu a mai functionat.

Aceasta, precum si dispozitiile art.72 din Legea nr.31/1990 republicata, art.35 alin 3 din Decretul nr.31/1954, exced dispozitiilor art.138 din Legea nr.85/2006 si ca atare, sunt irelevante în ceea ce priveste raspunderea reglementata de art.138 din Legea nr.85/2006.

În raport de cele sus expuse, apreciind ca în cauza nu sunt îndeplinite conditiile raspunderii civile delictuale prevazute de art.138 din Legea nr.85/2006 si anume: prejudiciul creditorilor, fapta ilicita, raportul de cauzalitate si culpa pârâtilor debitori P N S si R D  FE în temeiul art.11 din Legea nr.85/2006, va respinge cererea ca nefondata.

În temeiul art.246 Cod procedura civila va lua act de renuntarea pârâtului debitor P  NI S S la cheltuielile de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E:

Respinge cererea de atragere a raspunderii patrimoniale formulata de creditorul A  F  P A MUNICIPIULUI PI N T succedat în drepturi si obligatii de creditorul DI  G A F  P  N , cu sediul în  , împotriva pârâtilor debitori P  N  S , domiciliat în  , cu domiciliul ales la , judetul  i R  D  F  H , domiciliat în  , ca nefondata.

Ia act de renuntarea pârâtului debitor P  N  S la cheltuielile de judecata.

Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi,