Abţinere Restituiri


Tip speta: încheiere

Data: 11.02.2011

Obiect: abtinere

Asupra cererii de abţinere formulată de judecător A. T., constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 7.02.2011 la Judecătoria Buhuşi, d-nul judecător s-a abţinut de la judecarea cauzei ce face obiectul prezentului dosar, motivat de faptul că prin sentinţa pronunţată în dosarul nr. 446/199/2008, şi-a exprimat părerea cu privire la situaţia de fapt.

Din actele dosarului, instanţa constată că prezenta cauză, având ca obiect plângere la legea 18/1991, a fost trimisă spre soluţionare Judecătoriei Buhuşi, ca urmare a soluţionării conflictului negativ de competenţă între Judecătoria Buhuşi şi Tribunalul Bacău, de către Curtea de Apel Bacău.

Astfel, prin s. c. nr. 547/21.06.2010 a Judecătoriei Buhuşi, judecătorul A. T. s-a pronunţat pe excepţia lipsei competenţei materiale a Judecătoriei Buhuşi, recalificând obiectul acţiunii, din plângere la legea 18/1991, în retrocedare imobil în baza legii 10/2001.

Prin s. c. nr. 1428/D/23.09.2010 a Tribunalului Bacău, s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Bacău, instanţa apreciind că soluţionarea cauzei este de competenţa Judecătoriei Buhuşi, întrucât cererea ce face obiectul judecăţii se întemeiază pe dispoziţiile legii 18/1991, în cauză făcându-se aplicarea principiului disponibilităţii, în sensul că reclamantul este cel care stabileşte cadrul procesual cu privire la obiectul pricinii şi la persoana cu care se judecă.

Constatându-se ivit conflictul de competenţă, dosarul a fost înaintat Curţii de Apel Bacău, care prin s. c. nr. 7/15.02.2010, a constatat competenţa de judecare ca fiind în favoarea Judecătoriei Buhuşi, reţinând că soluţia Tribunalului Bacău face o corectă interpretare a dispoziţiilor legale în materie.

Studiind dosarul de fond, instanţa a constatat că deşi judecătorul A. T. s-a pronunţat pe excepţia lipsei competenţei materiale a Judecătoriei Buhuşi, a făcut aprecieri cu privire la fondul cauzei, reţinând că „nu rezultă din nici o probă că acest teren ar fi fost trecut în patrimoniul CAP sau IAS. În prezent întreg terenul este ocupat de blocuri de locuinţe. De altfel reclamanta a primit despăgubiri pentru de la fostul IGCL Bacău, actualul SC T. SA Bacău.”

Aceste aprecieri, aşa cum se arată şi în hotărârea Curţii de Apel Bacău, privesc îndreptăţirea reclamantei de a obţine câştig de cauză în calea urmată şi sunt de esenţa fondului.

Pentru aceste motive, instanţa constată că în cauză este incident cazul de incompatibilitate prevăzut de art. 27 al. 7 C. pr. civ, în sensul că judecătorul şi-a spus părerea cu privire la pricina care se judecă, şi în consecinţă urmează a admite cererea de abţinere şi a trimite cauza în vederea repartizării aleatorii la un alt complet de judecată.