Achiziţie publică în temeiul O.U.G. nr. 34/2006 modificată. Obligativitatea respectării cerinţelor minime de calificare Licitaţii


O.U.G. nr. 34/2006 republicată, art. 36 alin. (1), art. 170, art. 201, art. 202

În cadrul procedurii de achiziţie publică prevăzută de O.U.G. nr. 34/2006 modificată, respectarea prevederilor din documentaţia de atribuire este obligatorie atât pentru ofertant cât şi pentru autoritatea contractantă..

Curtea de Apel Timişoara, Secţia administrativ şi fiscal,

Decizia civilă nr. 70 din 14 ianuarie 2011, R.O.

Prin sentinţa civilă nr.1882/27.X.2010 pronunţată în dosarul nr. 5870/108/2010, Tribunalul Arad a admis acţiunea reclamantei SC ICIM SA în contradictoriu cu pârâta Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, şi în consecinţă:

A anulat Hotărârea de desemnare a ofertei câştigătoare la licitaţia publică pentru atribuirea contractului de execuţie lucrări a obiectivului „Contract de lucrări având ca obiect proiectarea şi execuţia obiectivului de investiţii Reabilitare cămin – Hotel Akademos”.

A obligat pârâta să reia procedura de evaluare a ofertelor, să evalueze oferta depusă de către Asociaţia SC ICIM Arad SA – SC „M.E.” SRL şi să emită o nouă hotărâre în acest sens.

A obligat pârâta la 4,30 lei cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru şi timbru judiciar.

În cauză a formulat recurs pârâta şi Curtea de Apel Timişoara l-a admis prin decizia civilă nr. 70 din 14 ianuarie 2011, pronunţată în dosarul nr. 5870/108/2010, a modificat sentinţa conform art. 304 pct. 9 C. proc. civ. şi a respins acţiunea ca nefondată cu motivarea că potrivit probelor dosarului recurenta, în calitate de autoritate contractantă, a organizat o atribuire de contract de achiziţie publică, prin licitaţie deschisă, pentru obiectivul „Contract de lucrări având ca obiect proiectarea şi execuţia obiectivului de investiţii Reabilitare cămin – Hotel Akademos”, la care au participat mai multe societăţi comerciale, printre care şi reclamanta intimată S.C. ICIM Arad S.A., în condiţiile O.U.G. nr. 34/2006 republicată şi modificată.

Prin comunicarea cu nr. 3854/9.IX.2010 recurenta a informat pe reclamantă că, urmare la licitaţie, a fost desemnată câştigătoare Asociaţia S.C. „P.” Arad S.A. – S.C. „A.C.M.E.C.” S.R.L., corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor documentaţiei de atribuire şi al cărei preţ este de 3.035.580 lei fără TVA respectiv 714.658 euro fără TVA având 100 de puncte.

Prin aceeaşi adresă s-a comunicat reclamantei că în urma evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică proiectarea şi execuţia obiectivului de investiţii Reabilitare cămin – Hotel Akademos, Cod CPV 45453000-7 – Lucrări de reparaţii generale şi de renovare şi 71322000-1 – Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice, oferta i-a fost respinsă din următoarele motive:

În conformitate cu Hotărârea nr. 925/19.07.2006 cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, art. 36 alin. (1) lit. b), care prevede că: „a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele minime de calificare stabilite în documentaţia de atribuire …” coroborat cu art.170 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii: „Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire”, respectiv la cap.V.1 – Situaţia personală a ofertantului din Fişa de date a achiziţiei – are Certificat de atestare fiscală emis de dar figurează cu obligaţii de plată (total 1.064.427 lei). În consecinţă oferta Asociaţiei SC ICIM Arad SA – SC „M.E.” SRL este inacceptabilă.

Prin acţiunea din cauza de faţă, reclamanta a contestat comunicarea susmenţionată întocmită de pârâta recurentă, pentru că oferta sa nu a fost inacceptabilă, invocând ca temeiuri de drept, dispoziţiile art. 36 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006 republicată, care prevede că oferta depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele minime de calificare stabilite în documentaţia de atribuire, poate fi respinsă ca inacceptabilă.

De asemenea s-a arătat prin acţiune că nu s-a procedat conform art. 201 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, care a prevăzut că pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor stabilite prin criteriile de calificare şi selecţie sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

Potrivit caietului de sarcini, cap. V – Criterii de calificare, respectiv cap. V. 1 –Situaţia personală a ofertantului, autoritatea contractantă a stabilit ca cerinţă obligatorie, a se face dovada îndeplinirii obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat şi bugetul local, în sensul de a se depune de către ofertanţi: „certificat de atestare fiscală emis de către Ministerul Finanţelor Publice sau de către autorităţile subordonate acestuia privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată şi certificat de atestare fiscală emis de primăria localităţii unde candidatul îşi are sediul privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, în original sau în copie legalizată, menţionându-se că neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea ofertei ca inacceptabilă.”

La acelaşi capitol din caietul de sarcini se menţionează expres că, de asemenea: „vor fi descalificaţi ofertanţii care se află în una din următoarele situaţii:

– prezintă certificate de atestare fiscală care nu sunt valabile la data deschiderii ofertelor;

– figurează cu obligaţii de plată.”

Anunţul de participare la aceeaşi licitaţie, cu nr. 105240/3.VIII.2010 publicat de autoritatea contractantă, a conţinut la capitolul referitor la „Condiţii de participare” obligaţia, pentru participanţi, de a depune în plus o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu figurează ca debitori la organele fiscale.

Urmare la evaluarea ofertelor de către autoritatea contractantă, la data de 9.IX.2010, s-a constatat că reclamanta S.C. ICIM Arad S.A. a figurat cu un debit fiscal în sumă de 1.064.427 lei, potrivit certificatului de atestare fiscală nr. 1061.761/27.VIII.2010 emis de Direcţia Generală a Administrare a Marilor Contribuabili.

Art. 170 din O.U.G. nr.34/2006 republicată, în vigoare la data analizării ofertei reclamantei, şi anume la 9.IX.2010 a prevăzut că ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

Art.181 alin. (1) lit. c) din ordonanţă prevede expres că autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant care nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, potrivit legii.

Art. 36 alin. (1) lit. b) din H.G. nr. 325/2006 modificat, pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006 republicată, prevede dreptul autorităţii contractante de a respinge oferta care a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele minime de calificare stabilite în documentaţia de atribuire.

Cum, din probele analizate a rezultat că reclamanta nu a îndeplinit condiţiile de participare la licitaţie, având datorii la bugetul de stat, conform certificatului de atestare fiscală anterior menţionat, în mod legal a fost respinsă oferta acesteia de către autoritatea contractantă, cu respectarea dispoziţiilor art. 170 din O.U.G. nr. 34/2006 republicată, motiv pentru care Curtea a constatat că sentinţa Tribunalului Arad s-a pronunţat, cu încălcarea legii, caz de modificare a hotărârii conform art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, astfel că recursul pârâtei s-a admis aşa cum s-a menţionat anterior.