Acordare personalitate juridică Persoane juridice


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ODORHEIU SECUIESC

JUDEŢUL HARGHITA

Dosar nr. __________

ÎNCHEIERE CIVILĂ NR.6/2011

Camera de consiliu din 07 Ianuarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE __________

Grefier __________

Cu participarea domnului procuror O.V. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc

S-a luat spre examinare cererea formulată de petenta ASOCIAŢIA „C.S. L. L. V” prin Cabinet de avocat F. I. Gy., cu sediul ales pentru comunicarea actelor

în mun. Odorheiu Secuiesc, str. KL, nr…., judeţul H. pentru înregistrarea asociaţiei în Registrul asociaţiilor aflat la Judecătoria Odorheiu Secuiesc în vederea dobândirii personalităţii juridice.

S-a achitat taxa judiciară de timbru în valoare de 19,00 lei şi s-a aplicat timbru judiciar în valoare de 1,00 lei.

Fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Reprezentantul Parchetului nu se opune admiterii cererii.

Instanţa trece la soluţionarea cererii pe baza actelor existente la dosar.

.

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 04.01.2011 sub nr.__________ petenta ASOCIAŢIA „C.S. L. L. V” prin Cabinet de avocat F I. Gy. a solicitat înregistrarea

asociaţiei în Registrul asociaţiilor aflat la Judecătoria Odorheiu Secuiesc în vederea dobândirii personalităţii juridice.

În susţinerea cererii au fost depuse următoarele acte: actul constitutiv şi statutul asociaţiei atestate de avocat FE la data de 25.11.2010 sub nr.53/2010 şi 54/2010, dovada

sediului – contract de comodat, extras de carte funciară nr….. V. – , dovada patrimoniului iniţial şi dovada disponibilităţii denumirii având nr.88797/08.09.2010.

În drept cererea este întemeiată pe dispoziţiile O.G.26/2000.

Văzând actele depuse la dosar, instanţa consideră că sunt întrunite condiţiile cerute de art.6 şi 7 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000, modificată prin Legea nr.246/2005 şi

Legea nr.34/2010, motiv pentru care urmează să admită cererea de faţă şi în consecinţă:

Va autoriza funcţionarea ASOCIAŢIEI „C.S. L. L. V” cu sediul în V., str. …., nr….., judeţul H. şi va dispune înregistrarea acesteia în Registrul asociaţiilor aflat la Judecătoria

Odorheiu Secuiesc.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite cererea formulată de petenta ASOCIAŢIA „C.S. L. L. V” prin Cabinet de avocat F.I. Gy., cu sediul ales pentru comunicarea actelor în mun. O.S., str. K….., nr….., judeţul H.şi în consecinţă:

Autorizează funcţionarea ASOCIAŢIEI „C.S. L. L. V” cu sediul în V.str. …., nr…., judeţul H..

Dispune înregistrarea asociaţiei în Registrul asociaţiilor aflat la Judecătoria Odorheiu Secuiesc.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 07 ianuarie 2011.

Preşedinte,Grefier,

____________________