Act administrativ fiscal. Calea administrativă de atac. Obligativitatea exerciţiului acesteia in termenul şi condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală Restituiri


-art.117 Cod procedura fiscala

Potrivit art.117 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003 (Codul de procedura fiscala), ,,Se restituie, Ia cerere, debitorului urmatoarele sume(…) d. cele platite ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale”. De asemenea, în baza art.205 alin. 1 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003, ,,Împotriva titlului de creanta, precum si împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestatie potrivit legii. Contestatia este o cale administrativa de atac si nu înlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în conditiile legii.

Potrivit art.117 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003 (Codul de procedura fiscala), ,,Se restituie, Ia cerere, debitorului urmatoarele sume(…) d. cele platite ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale”. De asemenea, în baza art.205 alin. 1 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003, ,,Împotriva titlului de creanta, precum si împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestatie potrivit legii. Contestatia este o cale administrativa de atac si nu înlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în conditiile legii.

În consecinta Codul de procedura fiscala, ca lege speciala în raport de Legea nr.554/2004, legea contenciosului administrativ, stabileste în sarcina reclamantei, în calitate de persoana care se pretinde lezata în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal, obligatia ca, prealabil sesizarii instantei, sa îndeplineasca procedura administrativa obligatorie a contestarii actului la organul emitent (art.206 alin.3 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003).

În consecinta Codul de procedura fiscala, ca lege speciala în raport de Legea nr.554/2004, legea contenciosului administrativ, stabileste în sarcina reclamantei, în calitate de persoana care se pretinde lezata în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal, obligatia ca, prealabil sesizarii instantei, sa îndeplineasca procedura administrativa obligatorie a contestarii actului la organul emitent (art.206 alin.3 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003).

În consecinta Codul de procedura fiscala, ca lege speciala în raport de Legea nr.554/2004, legea contenciosului administrativ, stabileste în sarcina reclamantei, în calitate de persoana care se pretinde lezata în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal, obligatia ca, prealabil sesizarii instantei, sa îndeplineasca procedura administrativa obligatorie a contestarii actului la organul emitent (art.206 alin.3 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003).

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VIII A ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.120/15.01.2010)

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 2 Ia data de 15.04.2008 sub nr.4511/300/2009 reclamanta F. R. a solicitat instantei în contradictoriu cu pârâta Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Administratia Finantelor Publice Sector 2 obligarea la restituirea sumei de 7315 lei (5390 lei impozit pe venituri din chirii si 1925 lei regularizari), cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii reclamanta a aratat ca este vaduva veteranului de razboi D. C. de la care a mostenit imobilul din str. T. A., nr.10, iar potrivit art.15 lit.a din Legea nr.44/1994 este scutita de impozitul pe alte venituri, cu exceptia celor provenite din activitati comerciale.

Prin sentinta civila nr.5168/09.06.2009, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti a declinat competenta solutionarii cauzei la Tribunalul Bucuresti.

Prin sentinta civila nr.3095/05.11.2009, Tribunalul Bucuresti a admis exceptia inadmisibilitatii si a respins cererea ca inadmisibila.

În motivare, prima instanta a aratat ca reclamanta F. R., în calitate de sotie supravietuitoare si legatar universal, a mostenit de la sotul sau imobilul situat în Bucuresti, str. T. A., nr.10, sector 1, compus din teren în suprafata totala de 369,16 mp si constructie formata din 7 camere si anexe, astfel cum rezulta din certificatul de legatar nr.60/02.10.1998 coroborat cu actul de adjudecare nr.12339/24.07.1934 (filele 12-18 din dosarul nr.4511/300/2008 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti). De asemenea, instanta retine ca reclamanta are calitatea de vaduva de veteran de razboi, potrivit mentiunilor din carnetul de evidenta nr.11321 (fila 6 din dosarul nr.4511/300/2008 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti).

Reclamanta a închiriat imobilul, motiv pentru care pârâta Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Administratia Finantelor Publice Sector 2 a emis titlurile executorii nr.408020000090914/ 19.11.2007 si nr.408020000090915/19.11.2007(filele 8-9 din dosarul nr.4511/300/2008 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti) pentru sumele de 5.390 lei reprezentând venituri din cedarea folosintei bunurilor si, respectiv, 1.925 lei reprezentând regularizari. În baza titlurilor executorii, pârâta a emis somatie pentru suma totala de 7.315 lei (fila 7 din dosarul nr.4511/300/2008 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti).

Reclamanta a închiriat imobilul, motiv pentru care pârâta Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Administratia Finantelor Publice Sector 2 a emis titlurile executorii nr.408020000090914/ 19.11.2007 si nr.408020000090915/19.11.2007(filele 8-9 din dosarul nr.4511/300/2008 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti) pentru sumele de 5.390 lei reprezentând venituri din cedarea folosintei bunurilor si, respectiv, 1.925 lei reprezentând regularizari. În baza titlurilor executorii, pârâta a emis somatie pentru suma totala de 7.315 lei (fila 7 din dosarul nr.4511/300/2008 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti).

Prin adresa nr.23629/10.12.2008 (fila 39 din dosarul nr.4511/300/2008 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti) pârâta confirma achitarea de catre reclamanta a mai multor sume cu titlul de impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor si regularizari, fara a se putea stabili Ia momentul procesual la care a fost solutionata prezenta actiune, daca aceste sume vizeaza în tot sau în parte si debitul mentionat în cele doua titluri executorii si în somatie.

Fata de raporturile existente între parti, reclamanta a formulat prezenta cerere de chemare în judecata, prin care a solicitat obligarea pârâtei la restituirea sumei de 7.315 lei (5.390 lei reprezentând venituri din cedarea folosintei bunurilor si 1.925 lei reprezentând regularizari) pe motiv ca este vaduva de veteran de razboi si, potrivit art.15 lit.a din Legea nr.44/ 1994 este scutita de plata impozitului.

În cuprinsul întâmpinarii pârâta a invocat exceptia prematuritatii actiunii, pe care, fata de argumentele invocate de parte, instanta a calificat-o drept exceptia inadmisibilitatii.

Fata de natura litigiului, instanta a retinut incidenta dispozitiilor art.117 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003 (Codul de procedura fiscala), conform carora ,,Se restituie, Ia cerere, debitorului urmatoarele sume(…) d. cele platite ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale” si ale art.205 alin. 1 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003, care stipuleaza ,,Împotriva titlului de creanta, precum si împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestatie potrivit legii. Contestatia este o cale administrativa de atac si nu înlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în conditiile legii.

Reclamanta a fost citata pentru termenul din 05.11.2009 cu mentiunea de a depune la dosar dovada îndeplinirii procedurii prealabile, însa aceasta nu a produs o astfel de proba, desi a asigurat prezenta numitului Popa Ion, care a depus o chitanta privind achitarea taxei de timbru, nesolicitata de instanta.

Având în vedere ca procedura prealabila are un caracter obligatoriu, reprezentând o conditie de exercitare a dreptului Ia actiune (conform art.109 alin.2 Cod procedura civila) si ca reclamanta nu a dovedit îndeplinirea acesteia anterior introducerii cererii de chemare în judecata (în sensul ca nu a dovedit ca s-ar fi adresat organului emitent cu o cerere de restituire a sumei pretins achitate cu titlul de venituri din cedarea folosintei bunurilor si regularizari sau cel putin de scutire de plata acestei sume sau de contestare a actului administrativ fiscal), instanta a admis exceptia inadmisibilitatii.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta aratând ca impozitul pe venitul din chirii a fost încasat gresit deoarece reclamanta este vaduva de veteran de razboi si este scutita de plata acestuia. Pe de alta parte, reclamanta mai arata ca a cerut în prealabil restituirea sumei.

Din probele administrate, Curtea retine ca reclamanta F. R., în calitate de sotie supravietuitoare si legatar universal, a mostenit de la sotul sau imobilul situat în Bucuresti, str. T. A., nr.10, sector 1, compus din teren în suprafata totala de 369,16 mp si constructie formata din 7 camere si anexe, astfel cum rezulta din certificatul de legatar nr.60/02.10.1998 coroborat cu actul de adjudecare nr.12339/24.07.1934 (filele 12-18 din dosarul nr.4511/300/2008 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti). De asemenea, instanta retine ca reclamanta are calitatea de vaduva de veteran de razboi, potrivit mentiunilor din carnetul de evidenta nr. 11321 (fila 6 din dosarul nr.4511/300/2008 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti).

Pe de alta parte, reclamanta nu a solicitat în prealabil anularea actelor administrative în baza carora s-a încasat suma a carei restituire o solicita, respectiv titlurile executorii nr.408020000090914/ 19.11.2007 si nr.408020000090915/19.11.2007(filele 8-9 din dosarul nr.4511/300/2008 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti) pentru sumele de 5.390 lei reprezentând venituri din cedarea folosintei bunurilor si, respectiv, 1.925 lei reprezentând regularizari si a somatiei pentru suma totala de 7.315 lei (fila 7 din dosarul nr.4511/300/2008 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti). Câta vreme nu se solicita în prealabil anularea acestora, suma încasata nu poate fi restituita.

Din aceste motive, în baza art.3041 si 312 Cod procedura civila, Curtea va respinge recursul ca nefondat.