Act constatare Acte ale autorităţilor publice


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa civilă nr.1019

Şedinţa publică de la 06 Aprilie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE C.V.

Grefier M.M.

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile în constatare formulată de reclamanta P. N. M., domiciliată în comuna B., sat S., judeţul Gorj, împotriva pârâtului P. I. N.G., domiciliat în comuna Ţ., sat Ţ., judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a prezentat reclamanta, lipsă fiind pârâtul, reprezentat de avocat M.S..

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, apărătorul pârâtului a depus la dosar notă de cheltuieli şi chitanţa în sumă de 500 lei, reprezentând onorariu avocat.

Reclamanta P. N. M. a precizat că imobilul în cauză este cel pentru care s-a judecat cu pârâtul în revendicare, a arătat că nu mai solicită alte probe, după care, nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, s-a constatat cauza în stare de judecată şi s-a acordat cuvântul în fond :

Reclamanta a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, arătând că ea este cea care a construit casa.

Avocat M. S. pentru pârât a solicitat respingerea acţiunii, cu cheltuieli de judecată arătând că reclamanta a uzat de acţiunea în realizare, acţiunea în constatarea este inadmisibilă, conform art.111 Cod procedură civilă.

J U D E C Ă T O R I A

Prin acţiunea adresată acestei instanţe la data de 17.12.2010 şi înregistrată sub nr. 5317/ 317/2010 reclamanta P. N. M. l-a chemat în judecată pe pârâtul P. I. N.G., solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se constate că reclamanta a construit din veniturile proprii imobilul casă de locuit situat în sat S., comuna B., judeţul Gorj, în proporţie de 80% reprezentând fundaţia pentru camere şi hol, înainte de 1993 când pârâtul a obţinut autorizaţie de construcţie pentru acelaşi imobil şi din care a fost izgonită când n-a mai putut să muncească, fiind bătrână şi bolnavă, nefiind despăgubită în nici un fel. De asemenea, să se constate că pârâtul a adus îmbunătăţiri în timpul construcţiei deja existente şi edificate de ea, construcţia sa existând şi în prezent.

A solicitat obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

În drept au fost invocate prevederile art.111 Cod Procedură Civilă şi art.1024 Cod Civil.

La data de 01.02.2011, prin Serviciul registratură al instanţei pârâtul P. N.G. a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii formulată de reclamantă, arătând că este proprietarul casei de locuit, în anul 2007 s-a judecat cu reclamanta, aceasta formulând acţiune în anularea titlului de proprietate, acţiune ce i-a fost respinsă, în anul 2008 s-a judecat cu reclamanta în acţiunea prin care a solicitat obligarea acesteia să-i lase în deplină proprietate şi liniştită posesie casa de locuit şi terenul aferent în suprafaţă de 720 m.p., acţiunea fiindu-i admisă şi s-a realizat executarea conform procesului –verbal din 03.11.2008 din dosarul de 946/E/2008.

A mai arătat că reclamanta a mai introdus o acţiune prin care l-a chemat în judecată pentru a se constatat că aceasta este constructor de bună credinţă a casei de locuit şi atâta timp cât s-a mai uzat de acţiunea în realizare nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.111 Cod procedură-civilă.

În drept a invocat dispoziţiile art.115-118 Cod procedură civilă.

Pârâtul a depus la dosar în copie; sentinţa civilă nr.1474 pronunţată la data de 21.04.2008 de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.5582/317/2007, sentinţa civilă nr.4029 pronunţată la data de 21 noiembrie 2008 de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.3723/317/2008, decizia nr.2297 pronunţată la data de 11 octombrie 2010 de Tribunalul Gorj în dosarul nr.4082/317/2009, sentinţa civilă nr.2141 pronunţată la data de 28 iunie 2010 de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.4082/317/2009, proces verbal din data de 03 noiembrie 2008 întocmit de Biroul Executorului Judecătoresc R. V. în dosar nr.946/E/2008, sentinţa civilă nr.851 pronunţată la data de 01.03.2007 de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.7254/2006 (număr nou 3802/317/2006), titlul de proprietate nr.1481323 emis la data de 5 aprilie 2001.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamantă pentru următoarele considerente:

Potrivit art.111 Cod procedură civilă partea care are interes poate să facă cerere pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept, acţiunea în constatare având un caracter subsidiar, în sensul că poate fi exercitată numai când nu poate fi folosită acţiunea în realizare.

Scopul utilizării acestei acţiuni este constatarea existenţei sau neeexistenţei unui drept, iar în cauză, acţiunea reclamantei tinde la constituirea unui titlu de proprietate, opozabil pârâtului, prin constatarea unei situaţii de fapt, aceea că reclamanta este cea care a construit în proporţie de 80% casa de locuit.

Totodată, din înscrisurile depuse la dosar rezultă că imobilul casă a făcut obiectul dosarului nr. 5582/317/2007 în care, prin sentinţa civilă nr.1474/21.04.2008 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti, sentinţă irevocabilă, a fost admisă acţiunea formulată de reclamantul P. I. N.G., pârât în cauza de faţă, împotriva pârâtei P. M., reclamantă în cauza de faţă, a fost obligată pârâta să-i lase reclamantului în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul casă de locuit situat în comuna B., sat S. şi terenul aferent construcţiei, în suprafaţă de 720 m.p, a fost respinsă cererea reconvenţională formulată de pârâtă prin care solicita obligarea reclamantului să-i restituie contravaloarea imobilului şi instituirea unui drept de retenţie asupra acestuia până la restituirea contravalorii.

Prin această sentinţă s-a reţinut că reclamantul P. I. N.G. este proprietarul terenului şi al imobilului în litigiu, iar imobilul a fost edificat pe cheltuiala acestuia.

În această situaţie, fiindu-i recunoscut, printr-o hotărâre irevocabilă pronunţată în contradictoriu cu reclamanta, dreptul de proprietate al pârâtului P. I. N.G. asupra imobilului în litigiu, reclamanta nu poate solicita constarea aceluiaşi drept pe calea acţiunii în constatare, deoarece dispoziţiile art.111 Cod procedură civilă stabilesc un caracter subsidiar al acţiunii în constatare.

Pentru considerentele expuse, instanţa constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art.111 Cod procedură civilă, urmând să respingă acţiunea formulată de reclamanta P. M..

În temeiul art.274 Cod procedură civilă reclamanta, fiind în culpă procesuală, va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 500 lei către pârât, reprezentând onorariu avocat, conform chitanţei depuse la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge acţiunea civilă în constatare formulată de reclamanta P. N. M., domiciliată în comuna B., sat S., judeţul Gorj, împotriva pârâtului P. I. N.G., domiciliat în comuna Ţ., sat Ţ., judeţul Gorj.

Obligă reclamanta la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 500 lei către pârât.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi 06.04.2011.

PREŞEDINTE , GREFIER,

C.V. M.M.

RED. C.V.

TEHN DA/ 4 ex

06.05.2011