Acţiune constatare Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


Pentru a hotărî astfel, prima instanţă, analizând prioritar excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Municipiul F -prin primar, a constatat că, condiţia pentru ca o persoană să fie parte în proces este calitatea procesuală care contribuie la desemnarea titularului dreptului de a acţiona şi în acelaşi timp a persoanei împotriva căreia se poate exercita acţiunea.

Indiscutabil, validarea unei promisiuni de vânzare-cumpărare a unui bun individual determinat şi transformarea acesteia în act juridic perfect de înstrăinare este condiţionată de existenţa bunului sub titlu de proprietar în patrimoniul promitentului vânzător.

Or, în speţă, suprafaţa de teren pentru care s-a solicitat constatarea dreptului de proprietate nu se află în patrimoniul pârâtului, împrejurare relevată şi de conţinutul adresei nr.15239/2009, emisă de pârât şi anexată la dosarul de fond (fila 70).

Prin cererea adresată Judecătoriei Fălticeni şi înregistrată sub nr. 2216/227/2008 din data de 22.08.2008, reclamanta S.C. O S.R.L. a chemat în judecată pe pârâta S.C. D D & C S.R.L. Iaşi solicitând să se constate vânzarea-cumpărarea imobilelor: suprafaţa de 673 mp, identică cu parcela 1 Cc, nr. Corp de proprietate 1262/21 din CF 1003/N a comunei cadastrale F şi construcţia (staţie de filtrare apă), notată cu C 41 în planul de amplasament anexat, iar sentinţa ce se va pronunţa să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

În motivare, reclamanta a negociat cu pârâta, intervenind o înţelegere care consta în vinderea celor două bunuri imobile (construcţie şi teren) descrise mai sus, drept pentru care societatea pârâtă a emis factura fiscală nr. 7567044/05.12.2000 şi chitanţa nr. 5265921/28.12.2000.

S-au înţeles şi asupra preţului de vânzare, de 9.520.000 ROL pe care l-a achitat la data eliberării chitanţei.

Aşa cum a rezultat şi din cuprinsul facturii, urma să se prezinte alături de pârâtă la notariat pentru perfectarea actelor în formă autentică, însă pârâta a refuzat invocând diverse motive.