Acţiune în anulare act administrative. Hotărâre a consiliului local adoptată fără avizul comisiilor de specialitate. Nelegalitatea hotărârii Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 18.03.2011 sub nr. 1762/87/2011, reclamantul Prefectul Judetului Teleorman a solicitat ca prin sentinta ce se va pronunta sa se anuleze hotarârea nr. 17/31.01.2011 emisa de pârâtul Consiliul Local al mun. Rosiorii de Vede.

În motivarea actiunii ,reclamantul a aratat ca, prin hotarârea atacata,Consiliul local al mun. Rosiorii de Vede a hotarât aprobarea înfiintarii si regulamentul de organizare si functionare a Politiei locale Rosiorii de Vede.S-a sustinut ca actul administrativ a carei anulare se cere a fost adoptat cu încalcarea prevederilor invocate în formula introductiva ,respectiv a prevederilor Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale ,ale Legii nr. 155/2010 a politiei locale si HGR nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a politiei locale.

În acest sens ,reclamantul a aratat ca ,Primarul mun. Rosiorii de Vede ,în aplicarea prevederilor Legii nr. 155/2010 si HG nr. 1332/2010 a initiat proiect de hotarâre privind aprobarea înfiintarii si Regulamentului de organizare si functionare a Politiei locale Rosiorii de Vede pe care l-a înaintat consiliului local spre aprobare conf. dispozitiilor art. 36 alin.3 lit.b din Legea nr. 215/2001.Acest proiect a fost avizat favorabil de Comisia locala de Ordine Publica conf. prevederilor art. 4 alin. 7 si art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 155/2010. De asemenea ,structura organizatorica ,organigrama si statul de functii întocmite în concordanta cu proiectul de hotarâre în forma initiala au fost avizate de ANFP.

În sedinta ordinara din data de 31.01.2011 ,în care a fost inclus pe ordinea de zi si supus dezbaterii proiectul sus mentionat,unul dintre consilierii locali a formulat amendament la art. 1 ,care s-a propus a fi modificat cu urmatorul continut; „începând cu data de 01.01.2011 se aproba înfiintarea Politiei locale Rosiorii de Vede organizata ca institutie publica de interes local ,cu personalitate juridica” si amendament la art. 2 ,care s-a propus a fi modificat ,cu urmatorul continut :” Cu aceeasi data se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Politiei locale a mun. Rosiorii de Vede ,conf. Anexei 1-1 ,care face parte integranta din prezenta „.Aceste amendamente nu au facut adaugiri ,precizari sau completari la proiectul de hotarâre ci,au modificat în tot acest proiect prin continutul ,volumul si structura acestora. Astfel ,a fost aprobata forma modificata a proiectului de hotarâre conform celor doua amendamente ,desi ,viza de legalitate ,avizul de la ANFP si avizul consultativ al Comisiei locale de ordine Publica au fost date pentru proiectul de hotarâre în forma initiala,modificat în tot în timpul sedintei Consiliului local.

Astfel ,art.4 alin.6 din Legea nr. 155/2010 si art. 8 si 9 din HGR nr. 1332/2010 prevad faptul ca la înfiintarea politiei locale personalul acesteia se preia de la politia comunitara precum si de la structurile din aparatul de specialitate al primarului ,pe functii publice de aceeasi categorie ,clasa sau grad profesional ,însa în regulamentul de organizare si functionare adoptat cu amendamentele facute ,sunt propuse un numar de 8 functii de conducere care nu vor avea acoperire în numarul de personal stabilit conf. OG nr. 63/2010.De asemenea ,în cuprinsul regulamentului de organizare si functionare aprobat figureaza la art. 5 alin.2 lit a si b functionarii publici de conducere cu functiile publice de director general si director general adjunct ,aceste functii fiind cuprinse în norma legala încalcata numai în aparatul autoritatilor administrative autonome ,al ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si în functiile publice asimilate acestora,iar la art. 37 alin.1 din regulament se prevede ca regulamentul de organizare si functionare a dispeceratului prev. de art. 34 lit. b face parte din regulamentul de organizare si functionare a politiei locale desi regulament de organizare si functionare a dispeceratului nu exista.

Reclamantul a solicitat admiterea actiunii, întemeiata pe dispozitiile Legii nr. 340/2004, privind institutia prefectului, Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale ,Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,Legii nr. 161/2003 ,Legii nr. 155/2010 a politiei locale si HGR nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a politiei locale.

In dovedirea actiunii s-a depus la dosar ; adresa nr. II/972 din 10 februarie 2011 ,copia hotarârii nr. 17/31.01.2011 a Consiliului Local Rosiorii de Vede si a documentatiei prealabile adoptarii acesteia :refuzul secretarului de a contrasemna HCL nr. 17/2011, raport de specialitate , proiectul de hotarâre si forma proiectului de hotarâre cu cele doua amendamente ,proces verbal al sedintei Consiliului local din data de 31.01.2010 .

La solicitarea instantei ,pârâtul a depus întreaga documentatie care a stat la baza emiterii hotarârii a carei anulare se solicita(f 41-110).

Pârâtul nu a formulat întâmpinare.

Examinând actele si lucrarile dosarului ,tribunalul retine ca în aplicarea prevederilor Legii nr. 155/2010 si HG nr. 1332/2010 ,Primarul mun. Rosiorii de Vede a initiat proiect de hotarâre privind aprobarea înfiintarii si a Regulamentului de organizare si functionare a Politiei locale Rosiorii de Vede pe care l-a înaintat spre aprobare Consiliului local. Acest proiect de hotarâre a primit avizul favorabil al Comisiei locale de ordine publica constituita la nivelul mun. Rosiorii de Vede ,iar structura organizatorica ,organigrama si statul de functii întocmite în concordanta cu acest proiect ,au fost avizate de ANFP,precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local.

În sedinta Consiliului local din data de 31.01.2011 a fost inclus pe ordinea de zi si supus dezbaterii proiectul de hotarâre privind aprobarea înfiintarii si Regulamentului de organizare si functionare a Politiei locale Rosiorii de Vede,proiect însotit de rapoartele comisiilor de specialitate ,la care un consilier local a depus doua amendamente însotite de o noua varianta a Regulamentului de organizare si functionare a Politiei locale.

Consiliul local al mun. Rosiorii de Vede prin hotarârea nr. 17 a adoptat proiectul de hotarâre privind aprobarea înfiintarii si regulamentului de organizare si functionare a Politiei locale Rosiorii de Vede ,în varianta propusa prin cele doua amendamente , chiar daca noua varianta a proiectului de hotarâre nu primise avizul favorabil al Comisiei locale de ordine publica , organigrama si statul de functii nu au fost avizate de ANFP,si nu fusese suspus dezbaterii comisiilor de specialitate ale consiliului local.

Secretarul municipiului a refuzat avizul de legalitate motivat de încalcarea dispozitiilor art. 4 alin.7 si art. 29 alin.1 lit. b din Legea 155/2010 ,art. 4 alin. 6 din Legea nr. 155/2010 si art. 8 si 9 din HG nr. 1332/2010 ,art.13 din Legea nr. 188/1999 si art. 12 alin.1 din >Legea nr. 163/2003 ,si art. 36 alin. 3 lit. b din Legea 215/2001.

Analizând dispozitiile aplicabile ,Tribunalul retine ca potrivit dispozitiilor art. 4 alin. 7 din Legea nr. 155/2010 –Legea politiei locale „ Regulamentul de organizare si functionare a politiei locale se aproba prin hotarâre a autoritatilor deliberative a administratiei publice locale ,…cu avizul consultativ al comisiei locale de ordine publica ,constituita potrivit prevederilor art. 28.”

Este adevarat ca avizul comisiei locale de ordine publica este doar consultativ ,însa lipsa acestuia, conduce la imposibilitatea punerii în discutie si implicit a adoptarii unei hotarâri de consiliu local, concluzie care rezulta din economia art. 44 al Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale,cu atât mai mult cu cât acest aviz ,pentru noul proiect de hotarâre, nici nu a fost solicitat.

De asemenea ,din preambulul HCL nr. 17/2011 rezulta ca l-a adoptarea acestei hotarâri s-a avut în vedere ,pe lânga expunerea de motive a Primarului municipiului înregistrata la data de 26.01.2011 si raportul de specialitate al compartimentului resurse umane din data de 26.01.2011 ,rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local si avizul consultativ al Comisiei locale de ordine publica.

Însa raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului local ,raportul de specialitate al compartimentului resurse umane ca si avizul consultativ al Comisiei locale de ordine publica au fost acordate pentru forma initiala a proiectului de hotarâre privind aprobarea înfiintarii si a Regulamentului de organizare si functionare a Politiei locale Rosiorii de Vede.

Or în sedinta ordinara din data de 31.01.2011 ,Consiliul local al mun. Rosiorii de Vede a supus dezbaterii si a aprobat proiectul de hotarâre astfel cum a fost modificat prin cele doua amendamente propuse în chiar acea sedinta de consiliu local ,fara ca acestea sa fie examinate de organele de specialitate si fara ca membrii Consiliului local sa hotarasca în cunostinta de cauza,fiind adoptat astfel un proiect de hotarâre în lipsa rapoartelor comisiilor de specialitate.

Art. 36 din Legea administratiei publice locale prevede ca are drept de initiativa consiliul local, care hotaraste în conditiile legii în toate problemele de interes local.

Art. 44 din acelasi act normativ prevede ca proiectele hotarârilor înscrise pe ordinea de zi a sedintei consiliului local nu pot fi dezbatute, daca nu sunt însotite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si chiar daca legea nu prevede sanctiunea nulitatii hotarârilor adoptate cu încalcarea acestei dispozitii, rezulta din modul de redactare al textului de catre legiuitor ca obligatia întocmirii acestor rapoarte este imperativa, raspunzând necesitatii ca printr-un act pregatitor sa se examineze înca o data, de catre organele de specialitate, problema ce urmeaza a fi dezbatuta de membrii consiliului local , pentru ca acestia sa hotarasca în cunostinta de cauza. De altfel ,unul dintre consilierii locali care s-a abtinut de la vot ,a sustinut ca nu are cunostinta de proiectul de hotarâre supus dezbaterii (f 110).

Prin urmare, se constata ca în speta nu numai ca nu s-a urmat procedura de adoptare a hotarârii, atât în privinta succesiunilor operatiunilor de examinare a legalitatii proiectului acesteia, lipsind raportul compartimentului de resort, încalcându-se astfel prevederile art. 44 din Legea nr. 215/2001,dar si prevederile art.4 alin. 7 din Legea nr. 155/2010 nefiind solicitat avizul Comisiei locale de ordine publica .

În lipsa rapoartelor comisiilor de specialitate nu se poate adopta legal adopta o hotarâre de consiliu, deoarece pe de o parte, se încalca dreptul la informare al consilierilor locali, iar pe de alta parte lipseste hotarârea adoptata de prezumtia de legalitate, dobândita ca urmare a avizarii de catre compartimentele de resort si comisiile de specialitate, în urma unei verificari competente si efective a problemelor supuse aprobarii consiliului local.

Astfel fiind ,constatând nelegalitatea Hotarârii nr. 17/31.01.2011 adoptata de Consiliul local al mun. Rosiorii de Vede ,Tribunalul va admite actiunea Prefectului Judetului Teleorman si va anula aceasta hotarâre.