Acţiune în anulare (OG nr. 5/2001) Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ODORHEIUL SECUIESC

JUDEŢUL HARGHITA

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1035/2011

Şedinţa publică de la 04 Martie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE _________

Grefier _________

S-a luat spre examinare cererea în anulare formulată de contestatoarea-debitoare SC J.A.D. SRL, cu sediul ales în D. str. D.P. nr. 65, judeţul ……., în contradictoriu cu intimata-creditoare

SC P.D. SRL, cu sediul în ……… str. ……… f. nr., judeţul ………

S-a achitat taxa judiciară de timbru legal în valoare de 39 lei (f.19) şi s-a aplicat timbru judiciar în valoare de 0,3 lei.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă avocatul M.Gy., reprezentantul intimatei, lipsind reprezentantul contestatoarei.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Se constată că la data de 3 martie 2011 contestatoarea a depus la dosar notă de şedinţă, prin care invocă din nou excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Odorheiu Secuiesc.

Reprezentantul intimatei solicită respingerea excepţiei invocate, considerând că Judecătoria Odorheiu Secuiesc este competentă de a soluţiona prezenta cauză.

Declară că nu mai are cereri de formulat pentru efectuarea unor probe noi.

Nemaifiind probe de administrat, preşedintele declară terminată faza probatorie a cauzei şi acordă cuvântul în fond.

Reprezentantul intimatei solicită respingerea cererii în anulare formulată de contestatoarea S.C. J.A.D. S.R.L.

INSTANŢA

Deliberând constată:

Prin acţiunea în anulare înregistrată la Judecătoria Odorheiu Secuiesc sub nr. _________ la data de 24 ianuarie 2011 petenta SC J.A.D. SRL în contradictoriu cu intimata

SC P.D. SRL a solicitat anularea ordonanţei nr. 3446 din 9 decembrie 2010 pronunţată de Judecătoria Odorheiu Secuiesc prin are s-a emis ordonanţa de plată, petenta fiind obligată la

plata sume de 2175,33 lei reprezentând contravaloarea produselor livrate şi 39,30 lei cheltuieli de judecată. Nu se solicită cheltuieli de judecată.

În motivare se arată că în speţa de faţă nu sunt aplicabile prev. ar.t 10 al.4 din Cod procedură civilă şi astfel Judecătoria Odorheiu Secuiesc nu era competentă sub aspect

teritorial să soluţioneze cauza. În motivare se rată că instanţa trebuie să pronunţe printr-o încheiere separată asupra excepţiilor invocate şi nu prin somaţia de plată, astfel nefiind

respectate art. 137 Cod procedură civilă.

În final se arată că Judecătoria Odorheiu Secuiesc nu este competentă să soluţioneze acţiunea în anulare.

În drept se invocă prev. art. 8 din OG 2/2001.

Intimata prin avocat solicită respingerea excepţiei de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Odorheiu Secuiesc şi a acţiunii în anulare.

Nu solicită cheltuieli de judecată.

Analizând lucrările dosarului instanţa constată:

Prin Ordonanţa nr. 3466 din 9 decembrie 2010 instanţa a respins excepţia de necompetenţă teritorialo şi a prematurităţii şi a admis în parte cererea intimatei, petenta fiind obligată

să plătească intimatei suma de 2175,83 lei reprezentând contravaloarea mărfuri livrate şi 39,30 lei cheltuieli de judecată.

Potrivit art. 10 al.4 din Cod procedură civilă pe lângă instanţa de la domiciliul pârâtului este competentă în cererile privitoare la obligaţii comerciale instanţa locului plăţii.

Din copia ordinului de plată din 24 aprilie 2009 depusă la dosarul cauzei chiar de către petentă rezultă că sumele plătite au fost virate la contul intimatei deschisă la

banca BCR Odorheiu Secuiesc (f.18 dosar de fond). Astfel locul plăţii este municipiul Odorheiu Secuiesc şi în consecinţă instanţa care a emis somaţia de plată a respins în mod legal

şi întemeiat excepţia de necompetenţă invocată de către petentă.

Acest fapt nu echivalează cu nerespectarea art. 137 din Cod procedură civilă. Articolul mai înainte amintit prevede că instanţa va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură

şi celor de fond care fac de prisos în total sau în parte cercetarea în fond a pricinii.

Instanţa prin somaţia de plată emisă a pronunţat asupra excepţiei de necompetenţă teritorială invocate de către petentă.

Nu pot fi reţinute susţinerile petentei de unire a excepţiei de procedură cu fondul cauzei, întrucât instanţa a pronunţat în mod separat asupra excepţiei de necompetenţă

teritorială la prima zi de înfăţişare şi potrivit practicii judiciare întocmirea unei încheieri de şedinţă nu mai este necesară în cazul în care se pronunţă în ziua în care s-a judecată şi cauza în fond.

Petenta a invocat excepţia de necompetenţa teritorială a Judecătoriei Odorheiu Secuiesc în privinţa acţiunii în anulare.

Această excepţie este neîntemeiată şi urmează a fi respinsă, întrucât ordonanţa contestată a fost pronunţată de Judecătoria Odorheiu Secuiesc, instanţa competentă de a judeca

cauza în fond, conform prev. art. 8 alin.2 OG 2/2001

Pentru considerentele de mai sus şi în baza prev. art. 8 din OG 5/2001 instanţa va respinge cererea în anulare formulată de către contestatoarea debitoare SC J.A.D. SRL,

în contradictoriu cu intimata-creditoare SC P.D. SRL.

Fără cheltuieli de judecată.

Fără cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Odorheiu Secuiesc, invocată de către petentă.

Respinge cererea în anulare formulată de către contestatoarea debitoare SC J.A.D. SRL, cu sediul ales în D.

str. D.P. nr. 65, judeţul ……., în contradictoriu cu intimata-creditoare SC P.D. SRL, cu sediul în ……… str. ……… f. nr., judeţul ………

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 4 martie 2011.

Preşedinte,Grefier,

__________________