Acţiune în constatare. Admisibilitate


Prin sentinţa civilă nr. 8868/8 octombrie 2002, pronunţată de Judecătoria Galaţi, a fost respinsă, ca fiind inadmisibilă acţiunea reclamantei formulată împotriva pârâtei Consiliul Local al comunei V., pe motiv că nu sunt întrunite condiţiile legale cerute de dispoziţiile art. 111 Cod de procedură civilă şi art. 187 din Legea nr. 109/1996. S-a precizat că acţiunea este inadmisibilă, întrucât reclamanta, prin această acţiune, urmăreşte constituirea unui titlu de proprietate asupra unor imobile din comuna V. sat O.M., judeţul Galaţi, edificate pe terenul altuia. în acest context acţiunea nu este una în constatare, ci în realizarea unui drept.

Pentru aceleaşi considerente, prin decizia civilă nr. 162/25 februarie 2003 a Tribunalului Galaţi a fost respins ca nefondat apelul reclamantei.

împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta, care a susţinut că terenul pe care a edificat construcţiile a fost primit în folosinţă fără plată în baza deciziei emise de fostul Consiliu Popular al judeţului Galaţi. S-a mai precizat că terenul în suprafaţă de 1728 mp a fost atribuit reclamantei în vederea construcţiei unui magazin sătesc.

Prin decizia civilă nr. 950/19 august 2003, pronunţată de Curtea de Apel Galaţi, a fost admis recursul reclamantei, a fost modificată decizia tribunalului şi a fost schimbată în totalitate sentinţa primei instanţe, iar în rejudecare a fost admisă acţiunea reclamantei, constatându-se că aceasta este constructor de bună-credinţă al magazinului cu bufet situat în localitatea O.M., judeţul Galaţi. Pentru a pronunţa această decizie, curtea a reţinut faptul că acţiunea este admisibilă în condiţiile în care reclamanta şi-a dovedit interesul în sensul de a opune terţilor dreptul său asupra construcţiilor.

S-a mai arătat că, pentru a putea beneficia de dreptul de folosinţă asupra terenului, reclamanta trebuie să facă dovada dreptului său de constructor asupra imobilelor edificate pe terenul în discuţie. în acest sens au fost invocate dispoziţiile art. 187 din Legea nr. 109/1996, potrivit cărora terenurile dobândite cu titlu de folosinţă de către organizaţiile cooperaţiei de consum în vederea realizării de construcţii, rămân şi după anul 1996 în folosinţa acestora pe toată durata existenţei construcţiilor. Din fişa mijlocului fix depusă de reclamantă a rezultat faptul că în evidenţa contabilă a reclamantei figurează clădirea magazin şi bufet construită în anul 1968 din cărămidă şi acoperită cu tablă.

Apreciind că sunt îndeplinite condiţiile cerute de art. 111 Cod procedură civilă, Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 312, în referire la art. 296 Cod procedură civilă, a admis recursul reclamantei.

Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 950 din 2003