Acţiune în constatare Contracte


Tip speţă: sentinta civila

Titlu: actiune in constatare

Data speţă: 30.09.2010

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buhuşi sub nr. 754 din 17.07.2008 reclamanta P. P. a chemat în judecată pe pârâta R.M. pentru ca instanţa, prin hotărârea pe care o va pronunţa să constate perfect contractul de vanzare-cumparare incheiat intre parti.

La termenul din data de 11.09.2008, instanta modifica cadrul procesual, ca urmare a solicitarii reclamantei de a se judecata in contradictoriu cu mostenitoarea paratei R.M., respectiv, M. M..

La data de 22.10.2009, fata de relatiile sosite la dosar, reclamanta isi modifica obiectul actiunii, oral, fapt consemnat in incheierea de sedinta, in sensul ca solicita ca parata sa fie obligata la restituirea sumei de 6.000.000 lei ROL, actualizata.

Prin cererea inregistrata la data de 04.02.2010, reclamanta modifica din nou cadrul procesual, intelegand sa se judece cu R. M., M. M. si M. V. (fiica,respectiv, ginerele ).

La data de 04.03.2010, reclamanta precizeaza catimea obiectului cererii, in sensul ca solicita ca paratii sa fie obligati la plata sumei de 1800 lei RON, reprezentand reactualizarea sumei platita cu titul de pret pentru teren.

La data de 13.05.2010 reclamanta majoreaza catimea obiectului cererii la suma de 3873,60 lei.

Cererea a fost legal timbrată cu 318 lei taxă judiciară de timbru (conform chitanţelor nr. 4262816/17.07.2008, 060970043/07.04.2010 şi 62590047/16.09.2010) şi 6,3 lei timbru judiciar.

În motivarea în fapt a acţiunii reclamanta arată că a încheiat cu pârâta R. M. un contract de vanzare-cumparare (înscris sub semnătură privată, intitulat declaratie), prin care aceasta i-a instrainat suprafata de 1300 mp teren arabil, situat in com.Blagesti, jud.Bacau, contra sumei de 6.000.000 lei ROL. Mai arata reclamanta ca, desi parata a fost initial de acord cu incheierea actului si in forma autentica, ulterior aceasta a refuzat sa se prezinte in fata notarului pentru incheierea contractului in forma autentica.

Cererea nu este motivată în drept.

În dovedirea acţiunii reclamantul solicită proba cu înscrisuri, proba testimonială şi interogatoriul pârâtului depunând la dosar în copie antecontractul de vanzare-cumparare –declaratia- (fila 03).

Reclamanta a fost asistata/reprezentata de av.C. S., pana la data de 08.04.2010, cand a fost adus la cunostinta instantei faptul rezilierii contractului de asistenta juridica. Parata a fost reprezentata în proces de procurator M.I.V. (incepand cu temenul din data de 09.04.2009),conform procurii judiciare aflate la fila 35.

Pârâta R. M., legal citata, nu a depus întâmpinare si nu a solicitat administrarea de probe.

În cauză, au fost audiaţi pentru reclamanta martorul D. G., declaraţia acestuia fiind ataşată la fila 46 dosar şi martora D.E.- fila 47.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

In luna august a anului 1998 (fapt precizat de catre reclamanta, in sedinta din data de 08.04.2010, confirmat de catre procuratorul paratei, la aceeasi data) intre parti a intervenit un de vanzare-cumparare (declaratie), prin care parata R. M. i-a instrainat reclamantei suprafata de 1300 mp teren arabil, situat in com.Blagesti, jud.Bacau, contra sumei de 6.000.000 lei ROL, inscris depus in copie (fila 3) si comparat de catre instanta cu originalul prezentat de catre parte in acest sens (in sedinta din data de 09.10.2008, fapt consemant in incheierea de sedinta din acea zi).

Prin cererea initiala, reclamanta a solicitat ca instanta sa pronunte o hotarare prin care sa constate perfecta vanzarea-cumpararea intervenita intre parti, pentru ca, ulterior ( la data de 22.10.2009) sa-si modifice obiectul actiunii, in sensul ca solicita ca parata sa fie obligata la plata sumei de 6.000.000 lei ROL (600 lei RON), valoare precizata, la termenul din 04.03.2010, la suma de 1800 lei, majorata, la termenul din 13.05.2010 la suma de 3873,60 lei.

Fata de dovada indeplinirii procedurii de citare cu parata (fila 6), fata de sustinerile partii si inscrisurile depuse in instanta (adresa Primariei Blagesti- filele 13, 22), ulterior, procura judiciara de reprezentare din partea paratei (fila 35), contractul de vanzare-cumparare autentificat la BNP (fila 62), instanta a modificat, succesiv, cadrul procesual. Astfel, alaturi de parata initiala au fost introdusi in cauza mai intai M. M.,ulterior si sotul acesteia, M.V., pentru ca, in urma discutarii exceptiei lipsei calitatii procesual-pasive a paratilor M. M. si M. V., instanta sa revina la cadrul procesual initial, in urma admiterii exceptiei invocate din oficiu.

Din analiza inscrisului sub semnatura privata (fila 3) menţionat, coroborată cu declaraţiile martorilor, D.G. (declaraţia acestuia fiind ataşată la fila 46 dosar) şi D. E.- fila 47, instanţa reţine că între părţi s-a încheiat, in anul 1998, un antecontract de vanzare-cumparare avand ca obiect suprafata de 1300 mp teren arabil, situat in com.Blagesti, jud.Bacau, teren ce figureaza in TP 153491/28.07.1995 la tarlaua 43, parcela 920/1, eliberat pe numele lui Radu Constantin, fapt necontestat de catre parata.

Conform adresei nr.31c/24.06.2009 emisa de catre Biroul de si Publicitate Imobiliara Buhusi (fila 51), coroborata cu inscrisul aflat la fila 62 dosar (contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.826/21.08.2008), suprafata de teren in litigiu a fost instrainata printr-un act autentic de catre M. M., fiica lui R.C. in calitate de mostenitoare a acestuia, fiind inscris in Cartea Funciara nr.706 a localitatii Buhusi, in baza incheierii nr.3382/14.08.2008.

Fata de aceasta imprejurare, reclamanta a inteles sa-si modifice actiunea, in sensul solicitarii pretului achitat initial, de 600 lei RON, precizat ulterior la suma de 1800 lei RON, majorata la suma de 3873,60 lei RON.

Parata a fost incunostintata despre modificarea actiunii, atat personal cat si prin mandatar, prin adresele aflate la filele 77 – 78 si 90 dosar. Pozitia sa a fost consemnata in incheierea de sedinta din data de 08.04.2010, in care procuratorul M. V. arata ca este de acord cu restituirea sumei solicitate (1800 lei, la acea data), in conditiile in care i se plateste contravaloarea recoltei, pe care nu o precizeaza, insa.

În drept, în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 969 alin.1 C.civ. potrivit caruia „convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante”, coroborat cu dispoziţiile înscrise în art.1073 C.civ , potrivit carora „creditorul are dreptul de a dobandi indeplinirea exacta a oblogatiei si, in caz contrar, area dreptul al dezdaunare”; potrivit art.1075 C.civ., „obligatia de a face sau de a nu face se schimba in dezdaunari, in caz de neexecutare din partea debitorului.”

Astfel, instanta retine ca intre parti a intervenit un antecontract de vanzare-cumparare pentru suprafata de 1300 mp teren arabil, calificat astfel datorita formei imperfecte- din punct de vedere legal- in care a fost incheiat. Acest act nu a transferat dreptul de proprietate, dar a nascut în sarcina partilor obligatia de a încheia contractul în forma autentica în viitor. Cum promitentul-vanzator nu si-a indeplinit aceasta obligatie, instrainand acelasi teren catre alte persoane, in forma ceruta de lege, instanta retine ca reclamanta devine creditoarea contravalorii pretului achitat, in anul 1998, actualizat.

Prin urmare, instanta va admite actiunea, si va obliga parata sa achite reclamantei contravaloarea actualizata a pretului vanzarii, conform adresei de la fila 88, corespunzatoare lunii martie 2010.

Faţă de cererea de acordare a cheltuielilor de judecată, dând eficienţă dispoziţiilor art. 274 C.proc.civ. potrivit cu care „ partea care cade în pretenţii va fi obligată să plătească cheltuieli de judecată”, instanţa va admite cererea şi va obliga pârâta să plătească reclamantei cheltuielile de judecată constând în: taxă judiciară de timbru, timbru judiciar în sumă totală de 324 lei.