Actiune in constatare – hot.care tine loc de act autentic Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


Pe rol se afla solutionarea cauzei civile privind pe reclamantii T.S., G.I., M.E., T.I., S.M., T.E. si P.M. si pe parata R.M., avand ca obiect actiune in constatare, hotarare care tine loc de act autentic.

La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamantii prin aparator, cu avocatiala la dosar, lipsind parata.

Procedura este legal indeplinita.

S-a expus referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza instantei ca au fost comunicate relatiile solicitate de la PMB – D.E.I.C.. De asemenea, invedereaza ca s-a depus la dosar de catre expert, prin Serviciul Registratura, raportul de expertiza, specialitatea topografie, precum si dovada achitarii onorariului provizoriu, in cuantum de 600 lei.

Reclamantii prin aparator depun la dosar dovada citarii paratei prin afisarea citatiei intr-un ziar de larga raspandire.

Se comunica reclamantilor prin aparator un exemplar al raportului de expertiza, specialitatea topografie.

La interpelarea instantei, reclamantii prin aparator arata ca nu inteleg sa formuleze obiectiuni la raportul de expertiza.

Nemaifiind alte cereri de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in dezbateri.

Reclamantii prin aparator, avand cuvantul, solicita admiterea actiunii, astfel cum a fost formulata si pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract autentic de vanzare – cumparare pentru imobilul – teren, in suprafata de 60 mp, situat in Bucuresti , sector 5, fara cheltuieli de judecata. Solicita omologarea raportului de expertiza. Arata ca din 1970 si pana in prezent au folosit constant terenul, achitand taxele si impozitele aferente acestuia. In ultimii trei ani terenul a fost preluat abuziv de catre un vecin, respectiv T.N.. Predarea materiala a bunului catre T.N. si netulburarea acestuia in exercitarea posesiei asupra terenului denota recunoasterea voluntara a dreptului de proprietate.

Instanta retine cauza spre solutionare.

I N S T A N T A

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 02.12.2008 sub nr. 12217/302/2008, reclamantii T. S., G. I., M. E., T. I., S. M., T. E. si P. M. au chemat in judecata pe parata R. M., solicitand instantei sa pronunte o hotarare, care sa tina loc de contract de vanzare – cumparare asupra imobilului – teren, in suprafata de 55 mp, situat in Bucuresti, sector 5, conform chitantei sub semnatura privata, incheiata intre parata R. M. si numitul T. N. la data de 19.07.1970, prin care sa se transfere dreptul de proprietate asupra imobilului mentionat din patrimoniul paratei in patrimoniul reclamantilor.

In motivarea cererii, reclamantii arata ca in data de 19.07.1970 numitul T. N. a incheiat cu parata R. M. , in calitate de promitenta – vanzatoare, chitanta sub semnatura privata, prin care aceasta din urma recunoaste ca a primit de la promitentul cumparator T. N. suma de 8.000 lei, reprezentand contravaloarea imobilului, situat in Bucuresti. In aceeasi chitanta parata se obliga sa se prezinte la notariatul de stat, in vederea incheierii contractului de vanzare – cumparare in forma autentica.

Mentioneza ca dupa incheierea chitantei sub semnatura privata s-a procedat la predarea – preluarea terenului iar folosinta acestuia de catre promitentul cumparator T. N. si de catre ei a continuat. In acest sens, predarea materiala a bunului catre T. N. si netulburarea acestuia in exercitarea posesiei asupra terenului denota recunoasterea voluntara a dreptului de proprietate.

Precizeaza ca din anul 1970 si pana in prezent au folosit constant terenul, acesta avand amplasata pentru o perioada o cabana din lemn, unde locuiau sporadic sau depozitau diverse obiecte, totodata achitand taxele si impozitele aferente terenului la zi.

In drept, actiunea a fost intemeiata pe disp. art.960, art,970, art.1068, 1069, art.1073, 1077 C.c., Decizia CSJ – S.C. nr.2614/1991, CSJ s. Civ. Nr.222/1993, in BJ 1993, CSJ s.civ. Decizia nr.765/01.04.1993, CSJ s. Civ. Decizia nr.1448/16.06.1993.

In sustinerea actiunii, au fost atasate la dosar, in fotocopie, urmatoarele inscrisuri: certificatul de mostenitor nr. 55/23.03.2004, eliberat de BNP N,., suplimentar la certificatul de mostenitor nr. 663/21.08.1972; incheierea de rectificare nr. 7788/02.06.2006; cele doua procuri de reprezentare, date de G. I. si T. I. numitei S. M.; inscrisul sub semnatura privata, intitulat „chitanta”, incheiat la data de 19.07.1970; adresa nr. R/A/24784/25.03.2004, emisa de DITL Sector 5; certificat de atestare fiscala nr. 173953/23.04.2008; actul de vanzare – cumparare, incheiat la data de 07.07.1943; certificatul de mostenitor nr. 289/13.09.1961, emis de N.S al R I.Lenin.

In sedinta publica din data de 09.01.2009 reclamantii au depus la dosar cerere precizatoare, prin care au aratat ca inteleg sa evalueze provizoriu imobilul la suma de 4.510 lei. La acelasi termen instanta a incuviintat pentru reclamanti proba cu inscrisuri, in temeiul art. 167 alin.1 C.p.c., respingand proba testimoniala cu audierea unui martor, ca nefiind utila cauzei.

Au fost atasate la dosar relatiile solicitate de la BCF Sector 5; de la PMB – DEIC Primaria Sectorului 5 Bucuresti – Subcomisia pentru Aplicarea Legii nr. 18/1991; Primaria Mun. Bucuresti – Comisia pentru Aplicarea Legii nr.10/2001, DITL Sector 5.

In sedinta publica din data de 18.12.2009 instanta a incuviintat pentru reclamanti proba cu expertiza, specialitatea topografie, in temeiul art. 167 alin. 1 C.p.c.

La data de 12.02.2010 s-a depus la dosar de catre expertul S.E , prin Compartimentul Registratura, raportul de expertiza topo.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Prin chitanta sub semnatura privata incheiata in data de 19.07.1970, parata R.M. a vandut numitului T.N. terenul situat in Bucuresti, sector 5 (fost sector 6), pentru suma de 8.000 lei, suma primita la data semnarii chitantei. Se mai constata ca numitul T.N. a intrat in posesia imobilului la data semnarii chitantei.

Astfel, desi, chitanta semnata de parti nu poate fi considerata un titlu de proprietate pentru imobilul in litigiu, nefiind respectata forma autentica la data incheierii sale, poate fi considerata un de vanzare-cumparare a imobilului.

Conform certificatului de mostenitor (fila 5), in urma defunctului T.N., decedat la data de 19.01.1972, au ramas ca mostenitori legali toti cei 7 reclamanti.

De asemenea, dupa cum rezulta din inscrisurile aflate la dosar, parata a devenit proprietara asupra imobilului in litigiu prin certificatul de mostenitor nr. 289/13.09.1961, fiind cuprins in masa succesorala ramasa de pe urma defunctei C.A., care, la randul ei l-a cumparat prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 18500/08.07.1943 de Tribunalul Ilfov sectia Notariat.

Din raportul de expertiza topo efectuata in dosar, rezulta ca imobilul detinut de reclamanti, situat in Bucuresti, in prezent este format din teren in suprafata totala de 60 mp. si are urmatoarele dimensiuni si vecinatati: la N pe o lungime de 11.32 m cu fosta propr. Din nr. 11 in prezent ocupata de T.V., la E pe o lungime de 4.42 cu str,, la S pe o lungime de 13.52 cu fosta propr. nr. 9 in prezent ocupata de T.V. si la V pe o lungime de 4.71 cu propr. nr. 13 partial propr. T.V. partial inchiriata de acesta.

Astfel, cum reclamantii au dovedit ca perfectarea contractului de vanzare-cumparare in forma autentica nu s-a facut datorita culpei paratei, iar conf. art. 1294 c.civ. „vinderea este o conventie prin care doua parti se obliga intre sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru si aceasta a plati celei dintai pretul lui”, raportat si la disp. art. 1073 si urm. c.civ., avand in vedere si faptul ca autorul reclamantilor a achitat in intregime pretul convenit, instanta va admite actiunea, constatand ca intre autorul reclamantilor, in calitate de cumparator, si parata, in calitate de vanzatoare a intervenit vanzarea-cumpararea imobilului situat în sector 5, Bucuresti, in suprafata de 60 mp., prezenta hotarare tinand loc de act autentic de vanzare-cumparare.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea, formulata de reclamantii T.S., domiciliata in Bucuresti, G.I., cu domiciliul ales, M.E., T.I., S.M., domiciliata in Bucuresti, T.E., si P.M., domiciliata in Bucuresti, in contradictoriu cu parata R.M., cu ultimul domiciliu cunoscut in Bucuresti, sector 5, citata si prin mica publicitate.

Constata ca intre parata, in calitate de vanzatoare si numitul T.N., autorul reclamantilor, in calitate de cumparator, a intervenit vanzarea – cumpararea imobilului teren, in suprafata de 60 mp, situat in Bucuresti, sector 5.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica la 26 Februarie 2010.