Acţiune în constatare Prescripţii


Prin cererea introdusă la data de …. şi înregistrată sub nr. …, reclamanta PM a chemat în judecată pârâţii BL, PGV, PN, PC, PM, PL, PG, CM, BN, PM, PE solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate prescrisă sulta pe care o avea de achitat pârâţilor conform Sentinţei civile nr. …. a Judecătoriei Bacău, fără cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat faptul că, prin Sentinţa civilă nr. …. s-a dispus ieşirea din indiviziune, fiecăruia dintre ei atribuindu-i-se câte un lot.

Reclamanta a mai indicat faptul că prin aceeaşi hotărâre a fost obligată la plata de sulte către pârâţi pe care nu le-a putut achita, aceştia nesolicitând executarea sa silită.

În drept, a invocat disp. art. 3 din Decretul nr. 167/1958, art. 111 Cod procedură civilă.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 171 de lei şi timbru judiciar în cuantum de 5 lei.

În susţinerea cererii, reclamanta a depus la dosarul cauzei în copie Sentinţa civilă nr. …. pronunţată de Judecătoria Bacău în dosar nr. … (f. 4-6).

Pârâţii deşi legal citaţi nu au depus întâmpinare, în instanţă prezentându-se la termenul din data de … (la prima strigare) pârâtele CM şi PE.

Analizând actele din dosar instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin Sentinţa civilă nr. …. pronunţată de Judecătoria Bacău în dosar nr…. irevocabilă prin nerecurare (f. 4-6) a fost admisă acţiunea civilă având ca obiect partaj formulată de către reclamantele PM şi BL în contradictoriu cu PGV, PN, PC şi s-a dispus ieşirea din indiviziune a părţilor prin atribuirea de loturi.

Prin aceeaşi sentinţă reclamanta PM a fost obligată la plata sumei de 15.294.000 ROL (1.529,4 RON) cu titlu de sultă în favoarea reclamantei BL precum şi la plata sultei în cuantum de 4.724.000 ROL (472, 4 RON) în favoarea pârâţilor.

În drept, se reţine aplicabilitatea dispoziţiilor art. 6 din Decretul-lege 167/1954, potrivit cărora dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu se prescrie prin împlinirea unui termen de trei ani, termenul de prescripţie începând să curgă, potrivit art.7 din acelaşi act normativ, de la data când se naşte dreptul de a cere executarea silită.

De asemene, instanţa are în vedere şi prevederile art. 376 Cod procedură civilă, din interpretarea cărora rezultă că hotărârea judecătorească de partaj este din momentul în care este definitivă.

Astfel, instanţa reţine faptul că, în speţă, s-a împlinit termenul de trei ani prevăzut lege pentru punerea în a Sentinţei civilă nr. …., aceasta începând să curgă la data de …, dată la care hotărârea a devenit executorie, motiv pentru care instanţa va reţine ca fiind prescris dreptul pârâţilor de a obţine executarea silită a reclamantei în ceea ce priveşte plata sultelor în valoare de 1.529,4 lei şi 472,4 lei.

Pentru motivele mai sus expuse instanţa va admite cererea formulată de către reclamantă, considerând-o întemeiată şi va constata că s-a stins prin prescripţie dreptul pârâţilor de cere executarea silită a hotărârii judecătoreşti sus menţionate în ceea ce priveşte plata sultelor în sumă de 1.529,4 lei şi 472,4 lei.

Instanţa va respinge cererea reclamantei de acordare a cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată întrucât, potrivit art. 274 Cod procedură civilă, acestea sunt datorate de către partea care cade în pretenţii, or, în cazul de faţă, pârâţii nu au căzut în pretenţii, instanţa nedispunând obligarea acestora la vreo prestaţie. Mai mult, cheltuielile de judecată sunt datorate în virtutea dovedirii unei culpe a pârâţilor, aspect care nu poate fi susţinut în prezenta cauză, pârâţii neîmpiedecând reclamanta în exerciţiul normal al vreunui drept civil subiectiv.