Acţiune în constatare Succesiuni, moşteniri


1.Obiectul acţiunii

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de …. sub nr. …. ,reclamantul DAC şi DIC RI au chemat în judecată pe pârâtul DI solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să se constate că pârâta nu şi-a exercitat dreptul la opţiune succesorală în termen legal .

În motivarea acţiunii sale ,reclamanţii au arătat că la data de …. a decedat DC , autorul părţilor cu ultimul domiciliu în …. , moştenitori ai acestuia au rămas reclamanţii în calitate de fii ai defunctului şi pârâta în calitate de soţie supravieţuitoare ; această calitate a pârâtei fusese dobândită cu o zi înainte ; pârâta a declarata că nu are nici o pretenţie materială ; pârâta nu a făcut nici un act de acceptare tacită sau expresă a moştenirii ; în luna … reclamanţii au formulat o cerere către societatea de asigurări unde defunctul avea încheiată asigurarea de viaţă .

În drept , reclamantul s-a prevalat de dispoziţiile art 111 c pr civ şi art 700 c civ .

În susţinerea acţiunii, reclamanta a anexat în copie înscrisuri.

2Apărările formulate

Pârâta a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională invocând excepţia lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu a reclamantului DAC şi excepţia inadmisibilităţii ; a arătat că a acceptat succesiunea prin faptul că la data de …. , înainte de împlinirea termenului de opţiune succesorală a solicitat indemnizaţia cuvenită soţului meu cu titlu de de viaţă de la două companii de asigurări –Casa de Economii şi ….. din ….M. , respectiv Casa de asigurări reunite , compania de asigurări şi reasigurări SA ; nu importă durata căsătoriei ; nu este adevărată susţinerea cum că ar fi declarat că renunţă la , nefiind prioritar acest aspect în momentul înmormântării . ; cererea reclamanţilor din …. este cu mult peste termenul de opţiune succesorală de 6 luni .

Pe cale reconvenţională , pârâta reclamantă solicită a se constata că a acceptat succesiunea defunctului soţ , că reclamanţii pârâţi nu au făcut acte de acceptare expresă sau tacită şi că este singura moştenitoare a defunctului DC.

În drept au fost invocate dispoziţiile art 689, 700 c civ , art 111 c pr civ , art 119 c pr civ .

La data de …. , pârâta reclamantă a solicitat ca reclamantul minor DAC să stea în judecată asistat de reprezentantul său legal , mama lui TL .

3.Rezolvarea excepţiilor

Prin încheierea din data de ….. , instanţa a constatat că excepţia lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu a reclamantului DAC a rămas fără obiect faţă de prezentarea reprezentantului legal al acestuia şi semnarea de către aceasta a cererii .De asemenea în aceeaşi şedinţă publică a respins excepţia inadmisibilităţii invocată de pârâta reclamantă .

Prin încheierea din data de ….. , instanţa a calificat acţiunea principală ca fiind o acţiune în constatarea inexistenţei unui drept şi cererea reconvenţională ca fiind o acţiune în constatarea calităţii de unic moştenitori , excepţia netimbrării invocată de către pârâta reclamantă rămânând fără obiect .

4.Probatoriul administrat

În şedinţa de la ….., instanţa a încuviinţat proba testimonială şi cu înscrisuri fiind audiaţi martorii DA pentru reclamanţii pârâţi şi MM pentru pârâta – reclamantă.

5.Reglementări incidente

Art. 700 c.civ stabileşte că dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii.

6.Soluţia adoptată

La data de …. a decedat numitul DC , cu ultimul domiciliu în H., judeţul B. Reclamanţii sunt descendenţi de gradul I ai acestuia , iar pârâta este soţia supravieţuitoare .

Instanţa reţine că potrivit art. 686 C.civ, nimeni nu este obligat de a face acceptarea unei moşteniri care i se cuvine, succesibilul având dreptul de a alege între consolidarea titlului de moştenitor prin acceptarea moştenirii şi desfiinţarea acestui titlu prin renunţarea la moştenire. Pentru ca soarta juridică a moştenirii să nu rămână multă vreme incertă, dreptul de opţiune succesorală trebuie exercitat într-un termen de 6 luni, calculat de la data deschiderii succesiunii, adică, în speţă de la data decesului – ….. La rândul ei, acceptarea pură şi simplă voluntară a moştenirii, ca act sau fapt juridic unilateral săvârşit de succesibil pentru consolidarea calităţii de moştenitor poate fi expresă sau tacită. Acceptarea voluntară este expresă atunci când voinţa succesibilului s-a manifestat în formă scrisă, autentică sau sub semnătură privată în mod neechivoc şi este tacită atunci când succesibilul face un act sau fapt pe care nu îl putea săvârşi decât în calitatea sa de erede şi din care rezultă indirect, dar neîndoielnic intenţia sa de acceptare a moştenirii.

În speţă se invocă de către pârâta reclamantă că a acceptat expres succesiunea şi în subsidiar că a acceptat tacit succesiunea înăuntrul termenului de 6 luni tacit , lucru care ar rezulta din actele săvârşite în calitate de erede.

Instanţa reţine că la data de ….. , înainte de împlinirea termenului de opţiune succesorală, pârâta reclamantă a formulat o cerere scrisă prin reprezentant convenţional avocat ASB prin care solicita indemnizaţia cuvenită soţului său cu titlu de asigurare de viaţă de la compania de asigurări Casa de Asigurări Reunite , Compania de Asigurări şi Reasigurări SA încunoştiinţând despre decesul soţului său şi de faptul că beneficiarul acestei despăgubiri este ea.

Instanţa constată că înscrisul sub semnătură privată din data de …. reprezintă o acceptare voluntară expresă rezultând voinţa neechivocă a pârâtei reclamante de a accepta expres moştenirea , iar pe de altă parte pârâta reclamantă şi-a însuşit în mod neechivoc calitatea de moştenitor prin faptul că a arătat că beneficiarul acestei despăgubiri este ea .

Apreciind că pârâta reclamantă a acceptat moştenirea în termenul legal , urmează a respinge acţiunea principală ca nefondată .

Cu privire la cererea reconvenţională , se invocă de către reclamanţii pârâţi că au acceptat tacit succesiunea .Instanţa reţine că au semnificaţia de acceptare tacită, următoarele acte:

– săvârşirea unor acte sau fapte materiale, precum: preluarea sau deţinerea unor bunuri succesorale, efectuarea de lucrări la un bun succesoral ce nu comportau urgenţă, demolarea unor construcţii ce fac parte din masa succesorală, efectuarea de reparaţii însemnate la un bun succesoral

efectuarea unor acte de dispoziţie: vânzarea sau donarea unui bun succesoral

introducerea unei acţiuni în justiţie sau un alt act procedural, cum ar fi o cerere de împărţire a bunurilor succesorale sau de raport a unei donaţii ori de reducere a unei liberalităţi excesive.

Din declaraţia martorului DV rezultă că după decesul defunctului , pârâta a mai locuit în apartamentul defunctului din M. 20-30 de zile şi după ce a plecat din apartament , copii defunctului s-au întâlnit cu ea şi i-au oferit sume de bani (între 1000 şi 10000 de euro).

Declaraţia martorului DV se coroborează cu declaraţia martorului DDI situând acea discuţie între succesibili (pârâta a pretins sume de bani în contul asigurării de viaţă ) cam la o lună , o lună jumătate de la decesul defunctului , deci înăuntrul termenului de opţiune succesorală .

Acest fapt al oferirii de către ambii descendenţi a unei sume de bani semnificative soţiei supravieţuitore în contul cheltuielilor de înmormântare , al asigurării de viaţă este apreciat de instanţă ca fiind un act de acceptare voluntară tacită , fiind vorba despre un act de dispoziţie cu privire la patrimoniul defunctului, rezultând indirect, dar neîndoielnic intenţia lor de acceptare a moştenirii.

Faţă de toate aceste considerente, va fi respinsă ca nefondata cererea reconvenţionala

Având în vedere soluţiile date cererilor principale,în baza art 274 c pr civ , instanţa va respinge capătul de cerere accesorie privind cheltuielile de judecată .