Acţiune în constatare Uzucapiune (Prescripţia achizitivă)


Titlu: actiune in constatare

Data speţă: 23.11.2010

Prin cererea înregistrată sub numărul 790/199/2008 la Judecătoria Buhuşi, reclamanta C. I. au chemat în judecată pe pârâta comuna Blăgeşti,pentru ca în urma administrării probatoriului instanţa să pronunţe o hotărâre prin care să constate că este proprietar prin uzucapiune asupra suprafeţei de 1.800 mp. teren intravilan situată în comuna Filipeşti,sat Cârligi, judeţul Bacău precum şi că a construit o casă şi anexe pe acest teren.

Acţiunea a fost legal timbrată.

În motivarea cererii reclamanta au arătat că în anul 1964 a început să edifice împreună cu soţul ei care în prezent este decedat , un imobil respectiv o casă de locuit, compusă din 2 camere şi anexe. Arată că a construit imobilul cu mijloace proprii , pe suprafaţa de teren primită ca zestre , situat în com Filipeşti, jud Bacău .Reclamanta mai arată că nu a fost tulburată în posesie ,că a achitat impozitele aferente pe casă şi teren şi că s-au comportat ca adevăraţi proprietari. Precizează că terenul a fost îngrădit de peste 40 de ani ce când a început să construiască ,casa.

În drept, cererea de chemare în judecată nu a fost motivată.

În dovedirea celor susţinute reclamanta au solicitat probele cu înscrisuri. De asemenea s-au mai solicitat proba cu martori şi expertiză tehnică topo şi construcţii.

Pârâta, deşi legal citată, nu s-a prezentat în instanţă şi nici nu şi-a exprimat punctul de vedere.

Instanţa în baza rolului activ a emis adresă câtre pârâtă pentru a comunica statutul juridic al imobilelor.

În cauză au fost audiaţi martorii reclamantei.

În virtutea rolului activ,instanţa a dispus efectuarea de relaţii la pârâtă,acestea aflându-se la fila nr.75 dosar. În aceste relaţii se arată că nu a fost înregistrată nici o cerere de constituire în baza Legii nr 18/1991 pentru terenul aferent casei proprietatea reclamanţilor. Terenul aferent casei de locuit a fost utilizat ca lot de folosinţă înainte de anul 1990, fiind stăpânit de reclamantă şi în prezent. Pentru acest teren nu a fost reconstituit sau constituit dreptul de proprietate altor persoane.

De asemenea,în cauză s-au mai efectuat raportul de expertiză tehnic topo cadastru şi cel în specialitatea construcţii .

Din analiza probelor administrate instanţa reţine următoarele:

De aproximativ 40 de ani reclamanta şi soţul său,în prezent decedat iar ulterior reclamanta, au exercitat posesia şi folosinţa cu privire la o suprafaţă de 3.114 mp teren intravilan amplasat în comuna Filipeşti,sat Cârligi, judeţul Bacău. Aceste aspecte au fost demonstrate prin declaraţiile martorilor, coroborate fiind cu cele două expertize efectuate în cauză.

Instanţa reţine de asemenea, că reclamanta, prin probele pe care le-a administrat ,a făcut dovada că au exercitat o posesie propriu-zisă cu un caracter continuu, neîntrerupt, netulburat, public şi sub nume de proprietar.

Astfel, aceasta a achitat taxele şi impozitele aferente în mod constant şi nu a fost împiedicată de nimeni în exercitarea celor două atribute ale dreptului de proprietate: posesia şi folosinţa, pe o perioadă de peste 30 ani.

În consecinţă, exercitarea unei posesii utile, în condiţiile prevăzute de art.1847 şi 1859 pe o perioadă mai mare de 30 ani , a condus la dobândirea dreptului de proprietate al reclamantei asupra terenului de 1363 mp prin uzucapiune.

Instanţa reţine că au fost respectate prevederile art. 1837 , art. 1846 , art. 1847 şi art. 1890 cod civil, astfel încât, în condiţiile unei posesii utile exercitate pe o perioadă mai mare de 30 ani, reclamanta a devenit în mod retroactiv, din anul 1960 şi în condiţiile art. 30 cod fam, asupra terenului intravilan de 3.114 mp situat în comuna Filipeşti, judeţul Bacău.

Potrivit expertizei tehnice în construcţii,efectuată în cauză, şi a declaraţiilor martorilor,cu peste 30 de ani în urmă reclamanta şi soţul său,în prezent decedat iar ulterior reclamanta au construit imobilul casă amplasată în comuna Filipeşti, judeţul Bacău.

Imobilul ,descris mai sus, este edificat pe terenul situat în comuna Filipeşti, judeţul Bacău,pe suprafaţa de 3.114 mp.

Potrivit art . 490 C.Civil ,proprietarul poate face asupra pământului toate plantaţiile şi clădirile ce găseşte de cuviinţă iar potrivit şi 492 C.Civil proprietarul terenului este prezumat a fi proprietarul construcţiilor până la proba contrară.

În consecinţă, instanţa consideră acţiunea formulată de reclamanţi întemeiată, “partea care are interes putând sa facă cerere pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept” în condiţiile art 111 Cod procedură civilă.

Dreptul a cărui existenţă urmează să fie constatată este proprietatea asupra terenului şi asupra construcţiilor de pe acest teren.

În baza art. 274 cod proc civ, ia act că reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Red. A.N.T.