Actiune in constatarea dreptului de proprietate, comparare titluri Proprietate privată


ROMÂNIA Operator de date cu caracter personal nr.3047

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. 27697/212/2009

SENTINŢA CIVILĂ NR.1585

Sedinta publica din data de 26.01.2011

Completul constituit din :

Presedinte:

Grefier:

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant S.S. si S.C., cu domiciliul in Constanta str. C.P., în contradictoriu cu pârâta SC A.E. SRL, cu sediul in Ovidiu str. D, jud. Constanta, avand ca obiect acţiune in constatare.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 19.01.2011 fiind consemnate in încheierea de şedinţa din acea data, care face corp comun cu prezenta hotărâre.

Instanţa, în temeiul disp.art. 260 al.1 c.proc.civ, a amânat pronunţarea la data de 26.01.2011, când în aceeaşi compunere a hotărât următoarele:

INSTANTA

Asupra cererii de faţă:

Prin cererea adresată instanţei, reclamanţii S.S. si S.C.în contradictoriu cu SC A.E. SRL a solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Constanţa , str. C.P. compus din teren în suprafaţă de 249,77 mp.

În motivare arată reclamanţii că locuiesc str. C.P. din cursul anului 1973, iar prin sentinţa civilă nr. 15340/12.09.2008 a Judecătoriei Constanţa a fost constatat în mod irevocabil dobândirea dreptului de proprietate asupra acestui imobil, ca efect al prescripţiei achizitive. Ulterior, a fost constatat faptul că imobilul în discuţie a fost înstrăinat, la o dată anterioară, către pârâtă.

Arată reclamanţii că şi în prezent terenul în litigiu este împrejmuit şi se află în posesia lor astfel încât apare ca justificată introducerea unei acţiuni în constatare în care să se analizeze titlurile de proprietate ale părţilor, în condiţiile în care uzucapiunea operează retroactiv, respectiv din momentul începerii posesiei.

În drept, au fost invocate disp. art. 645 c.proc.civ, iar în susţinere a fost solicitată administrarea probelor cu înscrisuri, interogatoriu, testimonială, expertiza.

Au fost ataşate cererii în copie înscrisuri constând în : sentinţa civilă, contract de vânzare cumpărare, adresa.

Pârâta, legal citată, nu a depus întâmpinare şi nici nu a formulat probe în apărare.

Din oficiu s-a dispus emiterea unor adrese către OCPI Constanţa, pentru relaţii privind cartea funciară, SPITVBL, respectiv Primăria Constanţa pentru relaţii privind istoricul de rol şi regimul juridic, relaţii care au fost înaintate potrivit adreselor ataşate la filele 32,33, 39, 54,59.

De asemenea, a fost emisă adresa către BNP D. pentru ataşarea la dosar a Contractului de vânzare cumpărare aut.sub.nr.545/31.03.2008.

În cauză au fost administrate probele cu înscrisuri şi expertiza tehnico imobiliară.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele :

Reclamanţii se legitimează ca ai imobilului în suprafaţă de 247,77 mp situat în Constanţa, str. C.P. având ca vecini la N – Municipiul Constanţa, la S – str. C.P., la E – Municipiul Constanţa la V – propr. S, potrivit Sentinţei civile 15340/12.09.2008, pronunţată de Judecătoria Constanţa în cadrul dosarului civil 5260/212//2008, irevocabilă, prin care s-a constatat dobândirea dreptului de proprietate ca efect al prescripţiei achizitive.

Pârâta se legitimează ca proprietar al aceluiaşi imobil potrivit Contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 545/31.03.2008 la BNP D. prin care a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului teren în suprafaţă totală de 2420,87 mp situat în Constanţa str. C.P.

Potrivit concluziilor raportului de expertiza tehnico imobiliară efectuată de expert B, terenul deţinut de pârâtă se suprapune în parte cu terenul deţinut de reclamanţi potrivit Sent.civ. 15340/12.09.2008.

Acţiunile în recunoaşterea dreptului sau în confirmare reglementate de disp. art. 111 c.proc.civ, cale procedurală urmată de parte, sunt cele prin care reclamantul solicită instanţei să constate existenţa unui drept al său împotriva pârâtului sau inexistenţa unui drept al pârâtului împotriva sa, fără ca instanţa să condamne la executarea unei prestaţii.

Formularea unei astfel de acţiuni presupune ca în patrimoniul reclamantului să preexiste dreptul de proprietate a cărui constatare, cu efect declarativ se cere a se face prin hotărâre judecătorească.

În ceea ce-i priveşte pe reclamanţi aceştia au dobândit dreptul de proprietate, printr-un mod originar, respectiv ca efect al prescripţiei achizitive care reprezintă prescripţia prin care se dobândeşte dreptul real, prin efectul posedării lucrului un timp determinat, astfel încât starea de fapt se transformă în stare de drept.

Mai mult, faţă de modul de dobândire a proprietăţii, se apreciază că începând din anul 1974 (momentul începerii posesiei), reclamanţii nu au pierdut posesia bunului, având deschisă calea acţiunii în constatare pozitive pentru recunoaşterea dreptului de proprietate dobândit în condiţiile menţionate.

Relativ la efectul prescripţiei achizitive acesta este unul retroactiv ce coboară în timp, de la data împlinirii cursului prescripţiei până la data începerii acesteia, mai precis până la data intrării efective în posesia bunului, faţă de adevăratul proprietar invocarea uzucapiunii acţionând ca şi o condiţie rezolutorie ce are drept rezultat stingerea drepturilor pe care acesta le are asupra imobilului respectiv.

În ceea ce o priveşte pe pârâtă aceasta a dobândit dreptul de proprietate printr-un mod derivat, respectiv vânzare cumpărare, anterior constatării în mod irevocabil a intervenirii efectelor prescripţiei achizitive în favoarea reclamanţilor.

Deşi pârâta a dobândit proprietatea imobilului prin act translativ, de la adevăratul proprietar, se apreciază că ulterior îndeplinirii termenului de prescripţie, dreptul proprietarului se consideră stins, în mod retroactiv , până în momentul începerii posesiei de către uzucapant, în speţă din 1974, astfel cum a fost reţinut în considerentele Sent.civ. 15340/12.09.2008 a Judecătoriei Constanţa.

În ceea ce priveşte soarta juridică a drepturilor constituite de adevăratul proprietar în favoarea terţilor cu referire la imobilul posedat, acestea apar ca inopozabile posesorului uzucapant, ca o consecinţă a efectului achizitiv retroactiv care operează în favoarea posesorului şi care este însoţit de un efect concomitent extinctiv în dauna adevăratului proprietar, care va pierde dreptul de a mai revendica de la posesor bunul său.

Faţă de considerentele ce preced instanţa urmează să admită cererea formulată de reclamanţi cu consecinţa constatării existenţei dreptului de proprietate asupra imobilului respectiv dobândit ca efect al prescripţiei achizitive prin Sent.civ. 15340/12.09.2008.

Văzând şi dispoziţiile disp. art. 274 c.proc.civ, va respinge cererea privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, având în vedere atât poziţia procesuală a acestei părţi în cursul judecăţii, situaţie în care nu poate fi reţinută culpa procesuală, dar şi finalitatea cererii promovate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea, privind pe reclamant S.S. si S.C., cu domiciliul in Constanta str. C.P., în contradictoriu cu pârâta SC A.E. SRL, cu sediul in Ovidiu str. D, jud. Constanta, având ca obiect acţiune in constatare,astfel cum a fost precizată.

Constată că reclamanţii sunt titularii unui drept de proprietate asupra imobilului teren,în suprafaţă de 249,77 mp situate în Constanţa, str. C.P., identificat prin punctele de contur 8,10,3,9,8, potrivit schiţei anexă la Raportul de expertiză tehnică imobiliară efectuată de expert B.Ma, potrivit Sent.civ 15340/12.09.2008, pronunţată de Judecătoria Constanţa, în dosarul civil 5260/212/2008.

Respinge cererea privind plata cheltuielilor de judecată, ca nefondată.

Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare

Pronunţată în şedinţa publică din 26.01.2011

PREŞEDINTE, GREFIER,