Acţiune în răspundere patrimonială Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGE?

SEC?IA CIVIL?

COMPLET SPECIALIZAT PENTRU CONFLICTE DE MUNC? ?I

ASIGUR?RI SOCIALE

SENTIN?A CIVIL? Nr. 567/2011

?edin?a public? din data de 30 Martie 2011

Completul compus din:

..//..

S-a luat în examinare, pentru solu?ionare, în prim? instan??, ac?iunea civil?

formulat? de reclamanta SC COSTESTI în contradictoriu cu pârâtul G.G. , având

ca obiect ac?iune în r?spundere patrimonial?.

La apelul nominal f?cut în ?edin?a public? au r?spuns: pentru reclamanta SC

COSTESTI, P.D. ?i pârâtulG.G., personal.

Procedura legal îndeplinit?.

S-a f?cut referatul cauzei de c?tre grefierul de ?edin??, dup? care:

Grefierul de ?edin?? învedereaz? instan?ei c? la dosar s-a depus prin Serviciul

Registratur? din cadrul Tribunalului Arge? r?spunsurile la interogatoriul solicitat a fi

administrat reclamantei din partea pârâtului.

Se comunic? un exemplar al r?spunsurilor la interogatoriu pârâtului.

Pârâtul arat? c? nu solicit? acordarea unui nou termen de judecat? pentru a

lua cuno?tin?? de con?inutul r?spunsurilor la interogatoriul ce i s-au comunicat,

ast?zi, în ?edin?? public?.

Tribunalul, având în vedere c? nu mai sunt alte cereri, constat? cauza în stare

de judecat? ?i acord? cuvântul asupra fondului acesteia.

Reprezentantul reclamantei, având cuvântul, solicit? admiterea ac?iunii a?a

cum a fost formulat?, obligarea pârâtului la restituirea sumei de 1215 lei

reprezentând compensa?ia de disponibilizare de la data reintegr?rii ?i pân? la data

pl??ii efective.

Pârâtul, având cuvântul, solicit? respingerea ac?iunii, cu cheltuieli de judecat?.

Depune, la dosar, concluzii scrise ?i un set de bonuri pentru dovedirea

cheltuielilor de judecat?.

Tribunalul r?mâne în pronun?are asupra cauzei.

T R I B U N A L U L :

Asupra cauzei de fa??, deliberând constat? urm?toarele :

Prin ac?iunea înregistrat? pe rolul acestui tribunal la data de 14.09.2010

reclamanta SC COSTESTI a chemat în judecat? pe pârâtul G.G. solicitând ca prin

hot?rârea judec?toreasc? ce se va pronun?a s? fie obligat pârâtul la restituirea sumei

de 1215 lei, sum? actualizat? cu indicele de infla?ie la data pl??ii efective.

În motivarea ac?iunii, reclamanta arat? c? prin decizia intern? nr.

108/16.07.2007, pârâtul G.G. a fost disponibilizat din cadrul SC COSTESTI în

temeiul disp.art. 65 alin(1) din C.muncii .În consecin?? potrivit prevederilor art.

183 alin.1 din Contractul Colectiv de Munc? aplicabil în societate pe anii 2006-

2007 , pârâtul avea dreptul la o compensa?ie de disponibilizare echivalent? cu dou?

salarii medii pe unitate la data concedierii .

În acest sens, dup? efectuarea preavizului , societatea a pl?tit lui G.G. prin

virament bancar , o compensa?ie de disponibilizare în cuantum e 1215 lei

împreun? cu drepturile salariale aferente num?rului de zile lucrate în luna

septembrie 2007 în sum? de 50 lei , a?a cum reiese din ordinul de plat? nr. 585 din

01.10.2007 ?i din statele de plat? anexate în copie .

Ulterior, salariatul a contestat m?sura de concediere la instan?ele de judecat?.

Prin sentin?a civil? nr. 68/CM/29.01.2008 pronun?at? în dosarul

nr.2351/109/2007 Tribunalul Arge? a respins contesta?ia formulat? de

contestatorul – pârât G.G. împotriva deciziei de concediere nr. 108/16.07.2007

emis? de SC COSTESTI.

Împotriva acestei sentin?e G.G. a declarat recurs la Curtea de Apel Pite?ti ,

iar prin decizia civil? nr. 427/R-CM/20.05.2008 a admis recursul, a modificat

sentin?a , iar pe fond a admis contesta?ia . În consecin?? , a anulat decizia de

concediere emis? de societate ?i a dispus reintegrarea contestatorului pe postul

de?inut anterior concedierii cu plata unei desp?gubiri reprezentând salariile de

care ar fi beneficiat de la data disponibiliz?rii pân? la reintegrarea efectiv?.

Prin întâmpinarea formulat? de pârât la data de 27.10.2010 s-a invocat

excep?ia lipsei calit??ii procesuale active ?i excep?ia prescrip?iei dreptului material la

ac?iune . Pe fondul cauzei s-a solicitat respingerea ac?iunii ca neîntemeiat?.

Prin încheierea de ?edin?? din data de 19.01.2011 a fost respins? atât

excep?ia lipsei calit??ii procesuale active cât ?i excep?ia prescrip?iei dreptului material

la ac?iune .

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului, instan?a re?ine urm?toarele :

Prin decizia nr. 108/16.07.2007 reclamanta a dispus încetarea contractului

individual de munc? al pârâtului în temeiul disp.art. 65 alin.(1) din C.muncii .

Potrivit prevederilor art. 183 alin (1) din CCM la nivel de unitate pe anii

2006-2007 , pârâtul avea dreptul la o compensa?ie de disponibilizare echivalent? cu

dou? salarii medii pe unitate la data concedierii , astfel cum rezult? din preavizul

emis c?tre pârât la data de 15.06.2007 ( fila 13).

Conform ordinului de plat? nr. 585 , depus în copie la dosarul cauzei ( fila

16) , la data de01.10.2007 societatea reclamant? i-a virat pârâtului drepturile

salariale pentru luna septembrie 2007 ?i compensa?ia de disponibilizare echivalent?

cu dou? salarii medii pe unitate la data concedierii .

Împotriva deciziei de concediere pârâtul a formulat contesta?ie. Aceast?

contesta?ie a fost respins? prin sentin?a civil? nr. 68/CM/29.01.2008 a Tribunalului

Arge? , îns? , prin decizia nr. 427/R-CM/20.05.2008 pronun?at? de Curtea de Apel

Pite?ti în dosar nr. 2351/109/2007 a fost admis recursul, modificat? sentin?a în

sensul c? a fost admis? contesta?ia formulat? ?i , în consecin?? , anulat? decizia de

concediere nr. 108/16.07.2007 emis? de SC COSTESTI, dispunându-se

reintegrarea pârâtului pe postul de?inut anterior concedierii ?i obligat? societatea

reclamant? la plata c?tre pârât a desp?gubirilor reprezentând salariile indexate ,

majorate ?i reactualizate ?i a celorlalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta , de la

data concedierii ?i pân? la reintegrarea efectiv?.

Reclamanta s-a conformat celor dispuse de instan?a de judecat?, astfel c? , la

data de 06.10.2008 , a emis decizia nr. 203 prin care a reînfiin?at Serviciul Lansare

Urm?rirea Produc?iei, reintegrându-l pe pârât pe postul de ?ef Serviciu Lansare –

Urm?rirea Produc?iei, post de?inut anterior concedierii ?i a dispus plata drepturilor

salariale ?i a celorlalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta de la data concedierii

?i pân? la data reintegr?rii.

Prin urmare , pârâtul a dobândit din nou calitatea de salariat al societ??ii

reclamante , iar sumele încasate cu titlu de compensa?ie ca urmare a concedierii au

devenit pl??i nedatorate .

Potrivit art. 272 alin(1) din C.muncii, „Salariatul care a încasat de la angajator

o sum? nedatorat? este obligat s? o restituie”.

În consecin?? , fa?? de considerentele de fapt ?i de drept ar?tate, ac?iunea

apare ca întemeiat? urmând a fi admis? ?i obligat pârâtul s? restituie reclamantei

suma de 1215 lei, reprezentând compensa?ia încasat? la data concedierii , sum? ce

va fi actualizat? cu indicele de infla?ie la data pl??ii efective, potrivit art. 160 alin.4

din C.muncii .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOT?R??TE

Admite ac?iunea formulat? de reclamanta SC COSTESTI în contradictoriu

cu pârâtul G.G..

Oblig? pe pârât s? restituie reclamantei suma de 1.215 lei reprezentând

compensa?ie încasat? la data concedierii, sum? ce va fi actualizat? cu indicele de

infla?ie la data pl??ii efective.

Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronun?at? în ?edin?? public?, azi 30 Martie 2011, la Tribunalul Arge?-Sec?ia

Civil?, complet specializat pentru conflicte de munc? ?i asigur?ri sociale.

Pre?edinte,

Asistent judiciar,

Asistent judiciar,

Grefier,