Actiune in regres Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ODORHEIUL SECUIESC

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1480/2011

Şedinţa publică de la 21 Martie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE ________

Grefier ________

Pe rol judecarea cauzei civile formulată de reclamanta F.P.V.S., cu sediul în B. str. ….. nr….. bis, sector …. în contradictoriu cu pârâtul D. GY., având ca obiect acţiune în regres .

Se constată timbrată acţiunea cu taxă judiciară de timbru în valoare de 1489,42 lei şi timbru judiciar în valoare de 11,00 lei.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:

Constatându-se lipsa părţilor, instanţa în baza actelor aflate la dosar trece la soluţionarea acţiunii în fond.

INSTANŢA

Prin acţiunea civilă înregistrată la această Judecătorie la data de 31 ianuarie 2011 reclamantul FPVS B.a chemat în judecată pe pârâtul D.Gy. solicitând instanţei ca prin sentinţa ce

va pronunţa să dispună: obligarea pârâtului la plata pretenţiilor civile în sumă de 21.774,99 lei compusă din:

-19.121,00 lei, despăgubiri achitate de reclamant către SC F. I. SRL pentru prejudiciile suferite de aceasta în urma accidentului de circulaţie produs în data de 01.03.2009, din vina

exclusivă a numitului D.Gy., dovada o vor face cu copii după documentele de plată;

-2.207,05 lei, dobânda legală pentru suma plătită cu titlu de despăgubire, calculată de la data plăţii despăgubirii către persoana prejudiciată şi până la data de 31.12.2010, modul de

calcul îl vor prezenta, în cuprinsul acţiunii;

-250 lei, contravaloarea prestaţiei SC A.T.E. SRL în dosarul FPVS 161/2009;

-166,94 lei contravaloarea prestaţiei SC O. SA în dosarul FPVS 161/2009.

În motivele acţiunii reclamantul arată că în data de 1 martie 2009 pârâtul a cauzat avarierea autovehiculului cu nr……….. proprietatea SC F.I..

Pârâtul – persoana vinovată de producerea accidentului a refuzat să îl despăgubească pe persoana păgubită şi în urma producerii accidentului nu a făcut dovada valabilităţii

unei poliţe de RCA valabilă.

În aceste condiţii persoana păgubită s-a adresat la ei iar fondul a dat curs cererii de despăgubire pe care a soluţionat în cadrul dosarului de daună FPVS 161/2009 şi

a evaluat prejudiciul suferit la suma de 19.121,00 lei stabilit prin întocmirea de către SC A.T.E. SRL a unui Raport de verificare tehnică.

Dreptul de regres al FPVS în contra conducătorului auto vinovat pentru producerea prejudiciului se întemeiază pe prev.art.13 din ord.CSA nr.1/2008.

Reclamantul a prezentat şi modul de calcul al dobânzilor de la data acordării despăgubirilor şi până la introducerea acţiunii.

În drept s-au invocat prevederile Ordinul Preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.1/2008 şi art.25 indice 1 din Legea 32/2000.

În probaţiune s-au depus: cererea de despăgubire 2887/10.04.2009, anexa 2 nr.6587/L, eliberată de Poliţia Odorheiu Secuiesc, autorizaţia de reparaţie seria CR nr.1105223, interogare baza de date CEDAM, notificarea nr.3314/28.04.2009 adresată domnului D.Gy., privind solicitarea de despăgubiri de către SC F.I. SRL, notificarea nr.5525/06.07.2009 adresată domnului D.Gy., privind cuantumul prejudiciului şi plata despăgubirilor, notificarea nr.5524/06.07.2009 adresată SC F.I. SRL, privind cuantumul prejudiciului şi plata despăgubirilor, ordinul de plată nr.425/14.07.2009 prin care a fost achitată despăgubirea către SC F.I. SRL, deviz estimativ, evaluare reparaţie 11.05.2009, proces verbal de constatare a pagubelor întocmit de SC O. SA, raport nr.455/22.06.2009 de verificare, constatare şi avizare tehnică de daună, ordinul de plată şi factura aferentă prin care a fost achitată contravaloarea serviciilor de constatare daună către SC A.T.E. SRL, ordinul de plată şi factura aferentă prin care a fost achitată contravaloarea serviciilor de constatare daună către S.C. O. SA, fotografii.

Pârâtul a fost legal citat şi i-a fost acordat termen pentru angajare de avocat şi pregătirea întâmpinării, însă nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

În data de 01.03.2009 s-a produs un accident de circulaţie în localitatea Odorheiu Secuiesc, în care au fost implicate autovehiculele cu nr.înmatriculare …-…. şi ………………

Din Anexa 2 nr.6587/L, eliberată de Poliţia Odorheiu Secuiesc, rezultă că vinovat pentru producerea accidentului se face numitul D.Gy., care a condus autovehiculul cu

nr.de înmatriculare ….., proprietate personală.

Prin fapta săvârşită, acesta a cauzat prejudicii SC F.I. SRL, prin avarierea autoturismului proprietatea acesteia, marca Ford Mondeo cu nr.de înmatriculare ………..

Ulterior producerii accidentului, pârâtul nu a făcut dovada valabilităţii uni poliţe de asigurare RCA valabilă pentru autovehiculul condus de acesta, situaţie în care, conform prevederilor

art.25^1 din Legea nr.32/2000 şi ale art.3 din Ordinul CSA nr.1/2008, Fondul de protecţie a victimelor străzii este obligat să garanteze plata despăgubirilor cuvenite persoanelor prejudiciate.

Persoana vinovată de producerea accidentului a refuzat să îl despăgubească pentru prejudiciul suferit, SC F.I. SRL a solicitat despăgubirea, în baza art.7, alin.1 din

Normele privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de protecţie a victimelor străzii puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor

nr.1/2008, de la Fondul de protecţie a victimelor străzii. În baza prevederilor acestor norme, Fondul a dat curs cererii de despăgubire, pe care a soluţionat-o în cadrul dosarului de daună

FPVS 161/2009 şi a evaluat prejudiciul suferit de aceasta la suma de 19.121,00 lei.

Stabilirea cuantumului prejudiciului s-a realizat prin constatarea daunelor de către SC O. SA şi prin întocmirea de către SC A.T.E. SRL a unui Raport de verificare tehnică (anexat prezentei).

Potrivit art.13 din Ordinul CSA nr.1/2008, „după plata despăgubirilor, Fondul se subrogă în drepturile persoanelor prejudiciate. Persoana sau persoanele responsabile pentru repararea

prejudiciului au obligaţia să ramburseze Fondului despăgubirea achitată persoanei păgubite, cheltuielile legate de instrumentarea şi lichidarea pretenţiilor de despăgubire, precum şi dobânda

legală aferentă sumelor cheltuite de Fond, potrivit legii.”

Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile pentru angajarea răspunderii civile delictuale a pârâtului D.Gy. prev.de art.998 şi văzând şi prev.art.25 indice 1 din

Legea 32/2000 art.3 din Ordinul CSA 1/2008 şi art.274 Cod procedură civilă instanţa va admite acţiunea reclamantului şi în consecinţă:

Va obliga pe pârât să plătească pe seama reclamantei suma de 21.774,99 lei, cu titlu de pretenţii civile, compuse din: 19.121 lei despăgubiri achitate către SC F.I. SRL,

2.207,05 lei dobânda legală, 250 lei contravaloarea prestaţiei SC A.T.E. SRL, 166,94 lei contravaloarea prestaţiei SC O. SA.

Va obliga pe pârât să plătească pe seama reclamatului suma de 1500 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea reclamantului F.P.V.S., cu sediul în B. str. …. nr…… bis, ……… împotriva pârâtului D.Gy., domiciliat în ………………., str….. nr…., judeţul H. şi în consecinţă:

Obligă pe pârât să plătească pe seama reclamantului suma de 21.774,99 lei, cu titlu de pretenţii civile, compuse din: 19.121 lei despăgubiri achitate către

SC F.I. SRL, 2.207,05 lei dobânda legală, 250 lei contravaloarea prestaţiei SC A.T.E. SRL, 166,94 lei contravaloarea prestaţiei SC O. SA.

Obligă pe pârât să plătească pe seama reclamatului suma de 1500 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică din 21 martie 2011.

Preşedinte,Grefier,

________________