Acţiuni în constatare Proprietate privată


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU; GORJ

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 5087/2011

Sedinta publica de la 06 Iunie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol fiind solutionarea actiunii în constatare formulata de reclamanta parohia … în contradictoriu cu pârâtul …., prin primar ….

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns pentru reclamanta, …., în calitate de preot paroh, lipsa fiind reprezentantul pârâtului.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, se constata depus la dosar în data de 06.06.2011 din partea expertului raspuns la obiectiuni , la care s-a atasat schita terenului, HCL nr. 32/15.06.2006, reprezentantul reclamantei depune la dosar completari la concluzii scrise la care s-au atasat doua chitante datate 22.12.1981, 01.10.1980.

Reprezentantul reclamantei solicita completarea probatoriului cu proba cu martori pentru a face dovada ca pe terenul din fata bisericii se juca la nunti si ca terenul apartine bisericii.

Fata de obiectul cererii de chemare în judecata, instanta respinge cererea de completare a probatoriului cu proba cu martori.

Reprezentantul reclamantei solicita efectuarea unei cercetari locale, aratând ca nu solicita efectuarea unei contraexpertize.

Instanta respinge cererea privind efectuarea unei cercetari locale, având în vedere toate actele existente la dosar , precum si decizia instantei de control judiciar.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentantul reclamantei solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, fara cheltuieli de judecata, precizând ca nu întelege sa desfiinteze chioscul care se afla amplasat pe terenul unde se afla parcarea, ci doar vrea sa reîntregeasca patrimoniul parohiei.

JUDECATA

Prin actiunea civila înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu, la data de 27.04.2010, sub nr. 6269/318/2010, reclamanta Parohia … a solicitat instantei de judecata ca prin hotarârea ce o va pronunta în contradictoriu cu pârâtul Orasul …, prin primar …., sa se constate ca a dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani, asupra urmatoarelor imobile: teren în suprafata de 1750 mp, reprezentând curtea bisericii, cu vecini: N- soseaua spre …, S – …., E – soseaua spre …. si V- …., pe aceste teren aflându-se o constructie cu destinatia de biserica, edificata în 1885, construita din caramida, acoperita cu tabla, compusa din pronaos, naos, altar, prevazuta cu o turla, cu hramul “Izvorul Tamaduirii”; teren în suprafata de 5400 mp, situat în satul …, reprezentând curtea bisericii si cimitirul, cu vecini: N- …, E – …., S – …, V- …. (zis …); …, pe acest teren aflându-se o constructie cu destinatia de biserica, edificata în 1872, construita din lemn, acoperita cu tabla, compusa din pronaos, naos, altar, prevazuta cu o turla, cu hramul “Cuvioasa Paraschiva” si o clopotnita, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca foloseste imobilele terenuri si constructii, descrise anterior, de peste 30 de ani, exercitând o posesie continua, neîntrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar, apreciind ca sunt îndeplinite conditiile uzucapiunii de peste 30 de ani.

În drept au fost invocate dispozitiile articolelor 1837,1846,1847,1890 Cod Civil, raportat la articolul 111 Cod de Procedura Civila.

În dovedirea cererii s-au depus în copie certificat de nomenclatura stradala nr. 13651/15.12.2008, certificat de nomenclatura stradala nr. 13652/15.12.2008 si extras din Legea nr. 455/06.12.2006.

Pârâtul a formulat întâmpinare si cerere reconventionala, prin întâmpinare aratând ca terenul mentionat la punctul 2 al cererii de chemare în judecata, în suprafata de 5400 mp, situat în satul Vânata, pe care se afla construita o biserica si cimitirul satului …, cu vecini: N- …, E-…, S – …, V- …; …, se afla în posesia reclamantului, exercitând asupra acestuia o posesie continua si utila. Sub aspect reconventional a solicitat respingerea actiunii asa cum a fost formulata pentru capatul de cerere privind terenul de la punctul 1, mentionat în cererea de chemare în judecata, solicitând sa se constate ca suprafata reprezentând curtea bisericii ce se afla pe acest teren si pentru care reclamanta a exercitat o posesie continua si utila este de 802 mp (conform identificarii în teren) iar, vecinatatile corecte sunt: N – Dc 129 (drum comunal spre …) si parcare auto; S – most. …., E – D.c 1402, V – domeniul public Oras …., depunând în copie , schite teren.

Prin sentinta civila nr. 5203/26.07.2010 se admite în parte actiunea reclamantei, constatându-se ca reclamanta a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra urmatoarelor imobile:-teren în suprafata de 802 mp situat în orasul …, judetul Gorj cu vecinii la N Dc 129 (drumul comunal spre ..) si parcare auto, la S most. …, la E Dc 1402, la V domeniul public al orasului … si o biserica edificata pe acest teren si teren în suprafata de 5400 mp situat în oras …, sat …, judetul Gorj cu vecinii la N …, la E …, la S .. si la V … si …, o biserica si o clopotnita edificate pe acest teren. Împotriva sentintei civile nr. 5203/26.07.2010 reclamanta formuleaza recurs , iar prin decizia nr. 2616/05.11.2010, se admite recursul , se caseaza sentinta si se trimite cauza spre rejudecare la aceeasi instanta , cu indicatia ca la rejudecare sa se dispuna efectuarea unei expertize topografice pentru identificarea terenului detinut efectiv de catre reclamanta, iar pârâta sa depuna la dosarul cauzei acte din care sa rezulte care este suprafata de teren cuprinsa în domeniul public , în zona , nefiind suficiente doar schitele depuse în primul ciclu procesual fara ca la baza acestora sa stea hotarârea Consiliului Local … unde sunt cuprinse terenurile ce formeaza domeniul public sau privat al unitatii administrativ teritoriala .

La rejudecare cauza a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 26185/318/2010.

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri , respectiv, anexa nr.64 cu privire la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei …, adresa nr.2920/29.10.2010, registrul inventar jurnal terenuri al Parohiei …, schita centru totala a localitatii Tismana/1974 sistematizare, schita centru partiala a localitatii Tismana/1974-sistematizare proba cu expertiza tehnica de specialitate topografica efectuata de catre expert …, expertul raspunzând si la obiectiunile raportului de expertiza ( filele 61-65)

Pârâtul depune la dosar concluzii scrise prin care solicita respingerea actiunii , atasând în copie HCL 32/15.06.2006 cu anexa 1, schite teren si 5 planse foto.

Reclamanta prin reprezentant depune la dosar completari la concluzii scrise.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Reclamanta solicita constatarea intervenirii uzucapiunii si, drept urmare dobândirea dreptului de proprietate asupra a doua terenuri: un teren un suprafata de 1750 mp ce reprezinta curtea bisericii si un teren de 5400 mp situat în satul Vânata, ce reprezinta curtea bisericii si cimitirul.

Prin sentinta civila nr. 5203/26.07.2010 se admite în parte actiunea reclamantei, constatându-se ca reclamanta a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra urmatoarelor imobile:-teren în suprafata de 802 mp situat în orasul .., judetul gorj cu vecinii la N Dc 129 (drumul comunal spre ..) si parcare auto, la S most. …, la E Dc 1402, la V domeniul public al orasului … si o biserica edificata pe acest teren si teren în suprafata de 5400 mp situat în oras Tismana, sat …, judetul Gorj cu vecinii la N …, la E …, la S … si la V … si …, o biserica si o clopotnita edificate pe acest teren. S-a retinut ca pârâta a recunosc parte din pretentii, depunând o schita cu privire la terenul în litigiu, cu referire stricta la terenul în suprafata de 1750 mp.

Reclamanta formuleaza recurs, iar prin decizia nr. 2616/05.11.2010, se admite recursul , se caseaza sentinta si se trimite cauza spre rejudecare la aceeasi instanta , cu indicatia ca la rejudecare sa se dispuna efectuarea unei expertize topografice pentru identificarea terenului detinut efectiv de catre reclamanta, iar pârâta sa depuna la dosarul cauzei acte din care sa rezulte care este suprafata de teren cuprinsa în domeniul public , în zona , nefiind suficiente doar schitele depuse în primul ciclu procesual fara ca la baza acestora sa stea hotarârea Consiliului Local Tismana unde sunt cuprinse terenurile ce formeaza domeniul public sau privat al unitatii administrativ teritoriala .

Identificarea terenurilor este realizata de catre expert tehnic …, în urma masuratorilor a rezultat ca suprafata ocupata efectiv de catre reclamanta nu este 802 mp, asa cum se retine în primul ciclu procesual, ci 711 mp. Se mai retine ca prin HCL 32/2006 suprafata de 490 mp este inclusa în domeniul public, suprafata de 257 mp reprezinta spatii de parcare si drum de acces la diverse proprietati, iar 292 mp este o suprafata închisa în curtea numitului … (…). Retine instanta ca aleea betonata despre care face vorbire reclamanta în obiectiunile la raportul de expertiza, reprezinta aleea de acces la biserica, inclusa în suprafata de 711 mp masurati de expert. Restul suprafetelor amintite mai sus, nu pot fi considerate ca suprafete de teren ce au intrat în proprietatea reclamantei prin uzucapiune, deoarece nu le-a stapânit în mod continuu, posesia nu a fost utila, întrucât sunt suprafete de teren folosite de persoane care parcheaza autoturismele în zona în vederea intrarii în biserica ce apartine reclamantei sau teren deja împrejmuit de persoane fizice cu care parohia nu a înteles sa se judece.

În codul de procedura civila, principiul non reformatio in pejus a dobândit o reglementare expresa prin art.296 si 315 alin.4 în sensul ca apelantului sau recurentului nu i se poate agrava situatia în propria cale de atac, afara de cazul în care partea ar consimti la aceasta. Se constata ca în rejudecarea suprafata identificata prin masuratori de catre expert este de 711 mp , mai mica decât suprafata acordata în primul ciclu procesual, respectiv, 802 mp.

În aceste conditii, tinând cont de principiul ,, non reformatio in pejus,, , în sensul neînrautatirii situatiei în propria cale de atac, instanta va admite în parte actiunea si va constata ca reclamanta a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra urmatoarelor imobile:teren în suprafata de 802 mp situat în orasul …., judetul Gorj cu vecinii la N Dc 129 (drumul comunal spre ….) si parcare auto, la S most. …., la E Dc 1402, la V domeniul public al orasului ….si o biserica edificata pe acest teren;teren în suprafata de 5400 mp situat în oras Tismana, sat …, judetul Gorj cu vecinii la N …, la E …, la S .. si la V … si …, o biserica si o clopotnita edificate pe acest teren.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite în parte actiunea formulata de reclamanta …., cu sediul în …, în contradictoriu cu pârâtul Orasul …, prin primar …, cu sediul în …

Constata ca reclamanta a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra urmatoarelor imobile:

-teren în suprafata de 802 mp situat în orasul …, judetul Gorj cu vecinii la N Dc 129 (drumul comunal spre …) si parcare auto, la S most. …, la E Dc 1402, la V domeniul public al orasului … si o biserica edificata pe acest teren;

-teren în suprafata de 5400 mp situat în oras Tismana, sat …, judetul Gorj cu vecinii la N …, la E …, la S …. si la V … si …, o biserica si o clopotnita edificate pe acest teren.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 06.06.2011, la Judecatoria Tg-Jiu. 3

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier,

MIHAELA SIRBU

Red. L.C/tehn. MS/ 23 Iunie 2011/4 ex.