Ajutor public judiciar Asistenţă juridică


Ajutor public judiciar.Obligatia de restituire.

Interpretarea teleologica, sistemica si literala a dispozitiilor art.50 ind.2 din OUG 51/2008 conduce la concluzia ca indiferent de forma în care o parte a procesului civil a beneficiat de ajutor public judiciar, în situatia în care, prin hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila aceasta dobândeste bunuri sau drepturi de creanta a caror valoare, respectiv cuantum, depaseste de 10 ori cuantumul ajutorului public acordat, este obligata sa îl restituie potrivit procedurii prevazute la capitolul III( OUG 51/2008).

(Tribunalul Arad,sectia civila,decizia civila nr.363 din 10 februarie 2011,dosar. 847/210/2010).

Prin sentinta civila nr.848 din 11.11.2010 Judecatoria Chisineu Cris a admis actiunea civila exercitata de reclamantii C.C. si C. S. în contradictoriu cu Comuna Simand, având ca obiect uzucapiune si în consecinta a constatat ca reclamantii au dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în CF nr. 300227 Simand provenit din conversia pe hârtie a CF 2970 Simandul de Jos, top 720-721/a/1/164, în suprafata de 1080 mp.

A dispus Oficiului de si Publicitate Imobiliara Arad – Biroul de Carte Funciara Chisineu Cris sa efectueze mentiunile necesare.

Au fost obligati reclamantii la plata a taxei de timbru în valoare de 1725 lei, la plata careia au fost scutiti prin încheierea din camera de consiliu din data de 12.10.2010 si comunicarea prezentei sentinte Primariei Simand.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, Judecatoria Chisineu Cris, a retinut ca din extrasul de CF nr. 300227 Simand (fila 8 dosar), rezulta ca proprietar tabular asupra suprafetei de teren de 1080 mp înscrisa în aceasta carte funciara este numitul A. G.

Din certificatul de deces (fila 9 dosar), rezulta ca proprietarul tabular A. G. este decedat din anul 1961.

Din declaratiile martorilor audiati în cauza instanta de fond a retinut ca imobilul a fost folosit de reclamanti din anul 1983, în localitate fiind cunoscuti ca ai imobilului, nefiind tulburati în posesie si folosinta de nici o persoana.

Astfel, din probele administrate în cauza, instanta de fond a apreciat ca sunt îndeplinite conditiile uzucapiunii prevazute de art.28 din Decretul Lege nr.115/1938, deoarece posesia reclamantilor a început sub imperiul acestei legi, iar potrivit Deciziei nr.86/2007 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, pronuntata în recurs în interesul legii, este aplicabil în cauza Decretul Lege nr. 115/1938.

Prima conditie a uzucapiunii tabulare referitoare la posesia utila este prevazuta de art.1890 C.civil si este îndeplinita, posesia reclamantilor asupra imobilului în discutie este o posesie utila si neviciata. Astfel, posesia a fost exercitata continuu timp de peste 20 de ani dupa moartea proprietarului tabular, reclamantii au fost în contact permanent cu imobilul si au folosit neîntrerupt imobilul fara intermitente anormale, conform art.1848 Cod civil. Posesia a fost netulburata de nicio persoana timp de peste 20 de ani si a fost exercitata în mod pasnic, conform art.1851 Cod civil. Posesia a fost publica, exercitata în vazul tuturor, conform art. 1847 si 1852 Cod civil, reclamantii fiind cunoscuti în localitate ca proprietari a imobilului.

Posesia a fost neechivoca, reclamantii au exercitat posesia cu intentia de a stapâni întreg imobilul pentru sine, sub nume de proprietar, nu pentru alte persoane.

A doua conditie a uzucapiunii în sistemul de carte funciara este, de asemenea, îndeplinita, posesia reclamantilor asupra imobilului a fost exercitata mai mult de 20 de ani de la moartea proprietarului tabular, acesta decedând în anul 1961.

De asemenea, instanta a constatat ca si a treia conditie a uzucapiunii tabulare este îndeplinita, proprietarul tabular este decedat, conform certificatului de deces.

Având în vedere considerentele anterior mentionate, în temeiul art.1847, 1848, 1851, 1852, 1860 si 1890 Cod civil, art. 137 cod de proc. civ. si art.28 din Decretul Lege nr.115/1938, instanta a admis actiunea si a constatat ca reclamantii au dobândit prin uzucapiune, dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în CF nr. 300227 Simand provenit din conversia pe hârtie a CF 2970 Simandul de Jos, top 720-721/a/1/164, în suprafata de 1080 mp si a dispus Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Arad – Biroul de Carte Funciara Chisineu Cris sa efectueze mentiunile necesare.

Având în vedere dispozitiile art. 50˛ din OUG 51/2008, vazând ca valoarea imobilului care formeaza obiectul prezentei cauze este de 27.216 lei, depasind astfel de 10 ori valoarea taxei de timbru, prima instanta a dispus restituirea taxei de timbru în valoare de 1725 lei, de la care au fost scutiti reclamantii prin încheierea din camera de consiliu din data de 12.10.2010.

Împotriva acestei hotarâri în termen legal au declarat recurs reclamantii C. C. si C.S., solicitând ca în urma admiterii caii de atac sa fie modificata hotarârea primei instante în sensul de a nu se dispune restituirea taxei judiciare de timbru în valoare de 1725 lei.

În motivare, reclamantii au aratat ca în mod gresit au fost obligati prin hotarârea atacata la plata taxei judiciare de timbru, instanta revenind practic asupra propriei hotarâri de scutire , facând dovada unei cercetari improprii a înscrisurilor care au stat la baza pronuntarii încheierii de scutire.

Examinând cauza în cadrul prevazut de art.304 ind.1 Cod pr. civila, raportat la motivele de recurs, tribunalul a apreciat ca recursul nu este fondat, hotarârea atacata fiind data cu aplicarea corecta a dispozitiilor legale cuprinse în art.50 ind.2 din OUG 51/2008 .

Astfel, interpretarea teleologica, sistemica si literala a dispozitiilor articolului din lege anterior mentionat conduce la concluzia ca indiferent de forma în care o parte a procesului civil a beneficiat de ajutor public judiciar, în situatia în care, prin hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila aceasta dobândeste bunuri sau drepturi de creanta a caror valoare, respectiv cuantum, depaseste de 10 ori cuantumul ajutorului public acordat, este obligata sa îl restituie potrivit procedurii prevazute la capitolul III( OUG 51/2008).

Asadar, pentru situatia prevazuta de lege, intervine obligatia de restituire a sumei de bani primita din resursele financiare publice ale statului pentru asigurarea accesului la justitie, dispozitia din lege fiind imperativa si fundamentata pe faptul ca a disparut cauza care a determinat luarea masurii.

În prezenta cauza, reclamantii recurenti au beneficiat de ajutor public prin scutirea de la plata taxei judiciare de timbru în suma de 1725,00 lei, iar în urma procesului au dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra unui imobil ce are valoarea de impozitare de 26.358 lei, ce depaseste de 10 ori cuantumul ajutorului public de care au beneficiat.

Fata de cele aratate, în baza art.312 Cod proc.civ. tribunalul a respins recursul declarat de recurentii reclamanti.