Ajutor public judiciar. Condiţii Taxă de timbru


JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL ARAD OPERATOR 2826

DOSAR NR. 746/246/2010

Î N C H E I E R E NR.326/2010

Şedinţa din Camera de Consiliu din 10 mai 2010

Preşedinte : …

Grefier: …

S-a luat în examinare cererea formulată de petenţii G.V. şi G.E., având ca obiect acordare ajutor public judiciar.

La apelul nominal nu se prezintă nimeni.

Procedura de citare este legal îndeplinită, fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei după care se constată că petenţii au depus înscrisuri în justificarea cererii pentru acordarea ajutorului public judiciar la filele 52-58 dosar fond, potrivit dispoziţiilor instanţei de la termenul din 26 aprilie 2010, iar din extrasul on-line privind secţiunea ,,ajutor public judiciar,, de pe portalul Tribunalului A., rezultă că până la data de 10 mai 2010 petenţii nu au mai beneficiat de acordarea ajutorului public judiciar, prezenta cerere fiind scutită de plata taxelor judiciare de timbru şi timbru judiciar, astfel că nemaifiind alte cereri instanţa trece la

J U D E C A T A ,

Asupra cererii înregistrată la această instanţă la data de 21 aprilie 2010, scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar,

Constată că petenţii G.V. şi G.E., ambii cu domiciliu în I. str. A, nr., jud. A. au solicitat acordarea ajutorului public judiciar prin scutirea de la plata taxei judiciare de timbru datorată sau reducerea acesteia datorata în dosar nr.746/246/2010.

Cererea s-a întemeiat în drept pe disp.art.14 din OUG nr.51/2008 şi art.21 din OUG 212/2008.

În fapt a arătat că realizează un lunar în cuantum de 1390 lei, venit realizat din pensia lunară a reclamantului şi respectiv pensia de boală a soţiei, suma din care sânt nevoiţi să se întreţină singuri şi nu au alte posibilităţi materiale de a achita taxa judiciară de timbru datorată.

Astfel, instanţa retine că petenţii datorează în dosar civil nr.746/246/2010, prin formularea contestaţiei la executare, suma totală este de 194 lei cu titlu de taxă judiciară de timbru, potrivit prev. art. 2, alin.2 din Legea nr.146/1997 republicată şi timbru judiciar mobil de 5 lei, aşa cum s-a stabilit în şedinţa publică din 26 aprilie 2010.

Reţinând faţă de cererea petenţilor, precum şi din coroborarea înscrisurilor depuse la filele 52-58 dosar fond, că petenţii sânt pensionari, respectiv G.V. cu un venit lunar de 1398 lei, iar G.E. cu un venit lunar de 305 lei, precum şi aceea că potrivit adeverinţei de venit din 06.05.2010 a A.F.P.I. că petenţii nu figurează cu venituri impozabile.

Potrivit art.4 din OUG nr.51/2008, poate solicita acordarea ajutorului public judiciar, în condiţiile acestui act normativ, orice persoană fizică, în situaţia în care nu poate face faţă cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obţinerea unor consultaţii juridice în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiţie, fără a pune în pericol întreţinerea sa ori a familiei sale.

Art.1 din acelaşi act normativ arată că ajutorul public judiciar reprezintă acea formă de asistenţă acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil şi garantarea accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii.

Rezultă deci că, scopul acordării ajutorului public judiciar este acela în principal de a asigura liberul acces la justiţie, drept deopotrivă ocrotit atât de României-revizuită, şi în egală măsură de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Condiţiile asigurării ajutorului public judiciar se circumscriu îndeplinirii a două condiţii, ce rezultă cu suficientă claritate din conţinutul art.4 din OUG nr.51/2008, redat mai sus, şi anume de a nu putea face faţă cheltuielilor procesului prin lipsa unor resurse financiare şi materiale, şi respectiv de a nu pune în pericol atât întreţinerea solicitantului cât şi a familiei sale, prin alocarea resurselor financiare şi materiale realizate în ultimele scopul purtării unui proces.

În speţa de faţă, se reţine că ambii solicitanţi beneficiază de pensie, care cumulat rezultă o sumă de 1.703 lei, respectiv pe membru de familie se realizează un venit lunar de 851,5 lei.

În acelaşi timp că, cei doi petenţi nu au prezentat dovezi pertinente din care să rezulte cu suficientă certitudine că, prin alocarea veniturilor realizate pe ultimele doua luni, în continuarea procesului, se pune în pericol propria întreţinere.

Pe cale de consecinţă, apreciind ca nefondată cererea petenţilor potrivit prev.art. 1 si următoarele din OUG nr.51/2008, urmează a se

D I S P U N E,

Respinge cererea petenţilor G.V., şi G.E., ambii cu domiciliu în I.,str.A., nr., jud. A., pentru acordarea ajutorului public judiciar, sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar, datorată în dosar civil nr.746/246/2010 al Judecătoriei Ineu, având ca obiect contestaţie la executare.

Cu drept de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicarea prezentei încheieri.

Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din 10 mai 2010.

Preşedinte Grefier