Amenda civila si daune interese Amenzi


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SENTINTA CIVILA Nr. 6752

Sedinta publica de la 18 Octombrie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol fiind judecarea cererii, având ca obiect amenda civila si daune interese formulata de reclamantul ……….. în contradictoriu cu pârâta Comisia Judeteana Gorj pentru aplicarea Legii 18/1991.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile, reclamantul reprezentat de procurator ……… si pârâta de …….

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, s-a luat o precizare procuratorului reclamantului, dupa care, instanta a pus în discutia partilor exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Tg-Jiu invocata de pârâta.

Procurator ……… pentru reclamant solicita respingerea exceptiei si aplicarea dispozitiilor art.574 cpc dând citire acestui text legal.

Consilier juridic pentru pârâta solicita admiterea exceptiei având în vedere suma de bani solicitata iar în subsidiar cu privire la daune interese sa se pronunte instanta în limita competentei materiale conferite de codul de procedura civila.

Instanta respinge exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Tg-Jiu.

Din oficiu, instanta pune în discutia partilor lipsa calitatii procesuale active a reclamantului.

Procurator ……. pentru reclamant a solicitat respingerea exceptiei întrucât din actele depuse la dosar rezulta ca mostenitorii ….. au vândut dreptul de proprietate iar cel ce l-a dobândit este reclamantul în calitate de cumparator, fara cheltuieli de judecata.

Consilier juridic pentru pârâta pentru pârâta Comisia Judeteana Gorj pentru aplicarea Legii 18/1991 a solicitat admiterea exceptiei întrucât reclamantul nu are calitate procesuala activa, beneficiari ai dreptului de proprietate fiind mostenitorii …., fara cheltuieli de judecata.

JUDECATA

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-.Jiu sub nr. 8887/318/2010, ……, – în calitate de mandatar al reclamantilor ….., ……., …….. si ……….. a solicitat instantei ca, în contradictoriu cu pârâta Comisia Judeteana Gorj pentru aplicarea L 18/1991, prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna obligarea pârâtei la plata în favoarea statului o amenda civila stabilita pe zi de întârziere în conditiile art. 5803 alin.1 C.pr.civ si la plata de daune interese în conditiile art. 5803 alin.2 C.pr.civ. în suma de 4.000.000 lei

În motivarea cererii s-a aratat ca prin s.c nr. 9374/19.10.2009 pronuntata de Judecatoria Brasov în dosarul nr. 6708/197/2009 ramasa definitiva si irevocabila prin decizia nr. 255/R/2.03.2010 a Tribunalului Brasov, instanta a obligat Comisia Judeteana Gorj pentru aplicarea L 18/1991 sa procedeze la înscrierea reclamantilor în tabelul anexa 43 al HCJ 3900/17.03.2006 a terenului cu vegetatie forestiera în suprafata de 720 ha pe amplasamentul identificat în procesul verbal nr. 23185/28.05.2007, respectiv suprafata de 351,5 ha pe perimetrul Ocolului Silvic ….. în amenajamentele UP VI Muncelu ua de la 131 pâna la 139A inclusiv, suprafata de 281,8 ha pe perimetrul Ocolului Silvic …….. în amenajamentele UP VI Dumbrava , ua 4,5,6,7,8,16,20,21, A21 B% (o,4) 30,44,45,46, 57,58,61,62, 64 si 65, suprafata de 86,7 ha pe perimetrul Ocolului Silvic ………. în amenajamentele UP VI Dumbrava, ua, 21 B% (2,9 ha) 21 C, 33,34,35, 60, 49, 36 A% (2,1 ha).

A sustinut ca dupa comunicarea sentintei si învestirea cu formula a deciziei nr. 255/R/2.03.2010 pronuntata de Tribunalul Brasov, s-a procedat la punerea în a acestei sentinte prin BEJ …….. , acre a procedat la emiterea somatiei nr. 47/N/2009 în vederea punerii în aplicare a sentintei conform art. 376 C.por.civ., însa în urma acestui demers nu a primit nici un raspuns.

La data de 30.04.2010 Comisia Judeteana Gorj pentru aplicarea L 18/1991 a emis HCJ nr. 5472 prin care s-a aprobat înscrierea în tabelul anexa 42 a hotarârii nr. 3900/17.03.2006 a terenului cu vegetatie forestiera în suprafata de 720 ha pe amplasamentul descris mai sus însa nu s-a procedat la întocmirea anexai 42 asa cum s-a prevazut în dispozitivul sentintei civile 7374/2009, fara de care nu se poate face punerea în posesie si exercitarea tuturor prerogativelor dreptului de proprietate , anexa fara de care HCJ 5472/2010 nu are nici un efect juridic întrucât pârâta nu aproba ceea ce a dispus instanta , ci trebuie sa întocmeasca documentul dispus de instanta, respectiv Anexa nr. 42.

La data de 18.05.2010 judecatoresc încheie un alt proces verbal prin care precizeaza ca debitoarea Comisia Judeteana Gorj refuza înscrierea reclamantilor în tabelul anexa 42, conform dispozitiilor hotarârii, astfel ca acest pretext reprezinta un refuz nejustificat de apune în executare un dispozitiv al unei hotarâri judecatoresti definitive si irevocabile .

S-a mai sustinut ca Directia Silvica Tg-Jiu în calitate de administrator al terenului cu vegetatie forestiera si parte în dosarul nr. 6708/197/2009 a Judecatoriei Brasov, prin adresa nr. 4895/4.06.2010 a comunicat Institutiei Prefectului Judetului Gorj , potrivit dispozitiilor din Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor,a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor aprobat prin HG 890/2005, modificata si completata, obligatia înscrierii în anexa 42 apartine comisiei judetene.

În drept, cererea a fost întemeiata pe disp. art. 5803 C.pr.civ.

În dovedirea cererii a depus la dosarul cauzei, s.c. nr. 9374/19.10.2009 pronuntata de Judecatoria Brasov în dosarul nr. 6708/197/2009 definitiva, decizia nr. 255/R/2.03.2010 pronuntata de Tribunalul Brasov în dosarul nr. 6708/1972009, irevocabila, HCJ 5472/30.04.2010, procesul verbal din data de 13.05.2010, procesul verbal din data de 18.05.2010 încheiate de BEJ ………, procesul verbal al sedintei Comisiei Judetene Gorj din data de 28.05.2010, cererea de lamurire formulata de Comisia Judeteana Gorj, adresa nr. 4529/24.05.2010 emisa de Directia Silvica Tg-Jiu Prefectului Judetului Gorj, adresa nr. 3382/31.05.2010 emisa de Institutia Prefectului Judetului Gorj si adresa nr. 4895/4.06.2010 emisa de Directia Silvica Tg-Jiu , Prefectului Judetului Gorj .

Pârâta depune întâmpinare prin care solicita respingerea actiunii aratând ca în sedinta din 30.04.2010 s-a adoptat HCJ 5472/30.04.2010 aprobându-se înscrierea petentilor în anexa 42 a HCJ 3900/17.03.2006 conform dispozitivului sentintei, ca prin ordinul de plata 160/29.04.2010 a fost virata suma de 10.000 lei reprezentând cheltuieli de judecata si pentru ca în prezent nu exista o anexa 42 la HCJ 3900/2006, pârâta a solicitat lamurirea dispozitivului sentintei civile 9374/19.10.2010 pronuntata de Judecatoria Brasov, în subsidiar solicitând suspendarea judecatii cererii ca urmare a plângerii penale formulata de reclamant. La întâmpinare anexeaza adresele 3397/2010, 3901/2010, 10679/2010, 3382/2010, op160/2010, HCJ 5472/2010, adresa 3101/VIII/1/2010, 811/2010, extras portalul instantelor de judecata, adresele 4529/2010, 4895/2010.

Se depune încheierea din 19.07.2010 prin care se respinge cererea de lamurire dispozitiv.

La termenul de judecata din 14.09.2010 se precizeaza actiunea privind cadrul procesual, astfel, ……… arata ca are calitate de reclamant si nu mostenitoarele …… întrucât a cumparat dreptul de proprietate al acestora atasând contractele de vânzare cumparare si actele aditionale aferente, adresa din 22.07.2010 catre pârâta, HCJ 4373/2006.

Pârâta depune note de sedinta prin care invoca exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Tg-Jiu si prematuritatii capatului doi de cerere motivând ca pârâta si-a îndeplinit obligatia iar suma solicitata este mai mare decât 5 miliarde lei ROL atasând adresa 6697/2010, tabel nominal, proces verbal din 16.04.2010 al sedintei comisiei judetene Gorj, proces verbal din 30.04.2010, proces verbal din 28.05.2010, proces verbal din 17.09.2010.

Reclamantul …….. depune note scrise prin care arata ca pârâta încalca în mod deliberat dispozitiile legale si refuza nejustificat ducerea la îndeplinire a unor hotarâri judecatoresti definitive si irevocabile. Se ia un interogatoriu procuratorului reclamantului ce precizeaza ca are studii juridice, la dosar existând procura în acest sens.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

În cauza s-a pronuntat sentinta civila nr.9374/19.10.2009 de Judecatoria Brasov în dosarul cu nr. 6708/197/2009 prin care s-a admis plângerea formulata si completata de petentii ……., ……., ………. si ………. prin mandatar ……… în contradictoriu prin altii si cu pârâta Comisia Judeteana Gorj de aplicare a Legii 18/1991, s-a anulat hotarârea 4721/13.07.2007 a comisiei judetene Gorj, a obligat comisia judeteana Gorj sa procedeze la înscrierea petentilor în tabelul anexa nr.42 al hotarârii 3900/17.03.2006, a terenului vegetatie forestiera în suprafata de 720 ha, pe amplasamentul convenit de parti si identificat în procesul verbal nr.23185 încheiat la data de 28 mai 2007, s-a respins plângerea formulata si completata de petenti fata de comisia locala ….. ca neavând calitate procesuala pasiva, s-a respins cererea de chemare în judecata a altor persoane formulata de comisia judeteana în contradictoriu cu intervenientele în interes propriu comisia locala …. si comisia locala ….. ca neîntemeiata, în temeiul art.133 alin.1 cpc s-a declarat nula cererea de interventie în interes propriu formulata de comisia locala ……. în contradictoriu cu petentii pentru lipsa obiect, a fost obligata comisia judeteana sa plateasca petentilor suma de 9000 lei cheltuieli de judecata.

Aceasta sentinta a ramas irevocabila prin decizia 255R/02.03.2010 pronuntata de Tribunalul Brasov-sectia civila prin respingerea recursului formulat de comisia judeteana Gorj fiind obligata la plata sumei de 3927 lei catre intimatii ……., ……., …….. si ……. cu titlu de cheltuieli de judecata.

Sentinta amintita mai sus a fost investita cu formula executorie constituind titlu executoriu.

Prezenta actiune a fost precizata expres atât de catre reclamantul ……… cât si de procuratorul acesteia în sensul ca actiunea a fost pornita în calitate de reclamant de catre ………. si nu de catre …….., ……., …….. si …….. (fila 69) motivat de faptul ca dreptul de proprietate al mostenitorilor …… a fost cumparat de catre reclamant.

Referitor la exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Tg-Jiu instanta retine urmatoarele:

Competenta unei instante de judecata este determinata si de obiectul cererii de chemare în judecata. Obiectul acestei cereri consta în aplicarea unei amenzi civile si plata unor daune interese ca urmare a neîndeplinirii unei obligatii personale de a face de catre debitor , cerinte ce se încadreaza în disp.art.580 ind.3 cpc. Acest articol face parte din sectiunea a IV a privind executarea silita a altor obligatii de a face sau a nu face din cadrul cartii a Va referitoare la executarea silita din codul de procedura civila. În cuprinsul acestui articol coroborat cu art.574 cpc, se face referire la instanta de executare. Instanta de executare este instanta în circumscriptia careia urmeaza sa se efectueze executarea. În baza art.373 alin.2 cpc, instanta de executare este judecatoria. Amenda civila si daunele interese sunt prevederi ale aceluiasi articol astfel, prin acelasi act normativ nu se pot stabili proceduri diferite chiar daca suma de bani solicitata cu titlu de daune interese depaseste suma de 500.000 lei. În consecinta, competenta de solutionare a acestor litigii este a Judecatoriei Tg-Jiu, ca instanta de executare, urmând sa fie respinsa exceptia invocata de pârâta prin notele scrise.

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale active invocata din oficiu de instanta, se retin urmatoarele:

Titlul executoriu îl constituie sentinta civila nr.9374/19.10.2009 a Judecatoriei Brasov, astfel, potrivit art. 1200 pct. 4 Cod civil, statuarile instantelor judecatoresti au valoarea unor prezumtii legale si întrucât provin de la o putere publica se rasfrâng indirect si asupra tertilor.

Actul jurisdictional, (ca orice act juridic, în general) produce pe lânga efecte obligatorii între parti, întemeiate pe principiul relativitatii, si efecte de opozabilitate fata de terti.

Ca element nou aparut în ordinea juridica si în cea sociala, hotarârea nu poate fi ignorata de catre terti, sub motiv ca nu au participat în procesul finalizat prin adoptarea ei. Fata de acestia însa, hotarârea se va opune cu valoarea unui fapt juridic si cu valoarea unui mijloc de proba, (respectiv, de prezumtie).

În cauza de fata, calitate de creditori o au numitii ……., ……., …….. si ……… iar debitor este pârâta. Reclamantul …….. are calitate de mandatar al petentilor deci, calitate de tert fata de hotarârea pronuntata. Acest aspect este întarit atât de dispozitivul hotarârilor pronuntate în litigiul de fond cât si mai ales dispozitivul deciziei 255R/02.03.2010 pronuntata de Tribunalul Brasov-sectia civila prin care a obligat pârâta la plata sumei de 3927 lei catre intimatii ……., …….., ……… si ……… cu titlu de cheltuieli de judecata si nicidecum catre reclamantul …………

Instanta aminteste decizia XX din 12 decembrie 2005 pronuntata de ICCJ-sectiile unite privind recursul în interesul legii retinând ca prin reglementarea de ansamblu privind executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face, cuprinsa în art. 5802-5805 din Codul de procedura civila, este instituita procedura ce permite ca debitorul unei obligatii de a face sau de a nu face, la care se refera un titlu judecatoresc, sa fie constrâns sa îndeplineasca acea obligatie fie el însusi, fie alte persoane pe cheltuiala sa.

S-a mai retinut ca în cadrul acestei proceduri, prin art. 5803 alin. 1 din Codul de procedura civila s-a prevazut ca, “daca obligatia de a face nu poate fi îndeplinita prin alta persoana decât debitorul, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unei amenzi civile”, mentionându-se în continuare ca “instanta sesizata de creditor poate obliga pe debitor, prin încheiere irevocabila, data cu citarea partilor, sa plateasca, în favoarea statului, o amenda civila de la 200.000 lei la 500.000 lei, stabilita pe zi de întârziere pâna la executarea obligatiei prevazute în titlul executoriu”. Reglementarea unui atare mijloc de constrângere, pentru a înfrânge rezistenta manifestata de debitor la executarea obligatiei de a face sau de a nu face, cuprinsa în titlul executoriu, nu exclude folosirea dreptului de a se recurge la obligarea debitorului la daune cominatorii, cât timp prin nici o dispozitie a legii nu este înlaturata o astfel de posibilitate. În aceasta decizie obligatorie se face vorbire doar de partile ce au calitate de debitor sau creditor si nu de terti.

Calitatea procesuala reprezinta una din conditiile fundamentale de formulare a unei cereri de chemare în judecata deoarece raportul de drept procesual nu se poate stabili decât între persoanele care îsi disputa dreptul în litigiu. Aceste persoane sunt cele din titlu executoriu . Nu are nicio relevanta faptul ca reclamantul …………. a cumparat dreptul de proprietate al mostenitorilor ……… înca din anul 2006, litigiul de fond s-a purtat între vânzatori si pârâta. În acel litigiu , reclamantul a avut calitate de mandatar al petentilor , calitate care nu se confunda cu calitatea procesuala activa deoarece a actionat în baza si în limitele mandatului dat si nu în nume propriu fiind tert fata de titlu executoriu sentinta civila nr.9374/19.10.2009 pronuntata de Judecatoria Brasov .

Fata de cele aratate mai sus, în baza art.137 cpc instanta constata întemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale active urmând sa fie respinsa actiunea precizata ulterior ca fiind formulata de o persoana lipsita de calitate procesuala activa.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Tg-Jiu.

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului ………..

Respinge actiunea precizata ulterior formulata de reclamantul ……., domiciliat în …………., în contradictoriu cu pârâta Comisia Judeteana Gorj pentru aplicarea Legii 18/1991, ca fiind formulata de o persoana lipsita de calitate procesuala activa.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 18 Octombrie 2010 la Judecatoria Târgu Jiu.

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier,

MIHAELA SIRBU

Red. L.M.C.

V.M. 27 Octombrie 2010

Ex.4.

1