Amendă contravenţională Amenzi


.

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 114/2011

Şedinţa publică de la 07 Februarie 2011

:

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 1069/199/2010 reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Filipeşti, judeţul Bacău a solicitat înlocuirea amenzii contravenţionale aplicate intimatului-contravenient R. D. B. cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

În motivarea sesizării, petentul a arătat că prin procesul-verbal anexat, intimatul a fost sancţionat cu amendă contravenţională, sumă ce constituie la bugetul local al comunei.

S-a încercat recuperarea acestei creanţe, dar nu s-au identificat bunuri care să poată fi supuse executării silite.

Datorită imposibilităţii de a recupera această creanţă, a formulat prezenta cerere pentru înlocuirea amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii.

Părţile au fost legal citate.

La termenul din 17.01.2011 instanţa, din oficiu, a pus în discuţia părţilor excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria AY nr. 2994469 din 20.11.2007 pârâtul a fost sancţionat cu amendă contravenţională.

Deşi s-a încercat executarea silită, amenzile nu au fost achitate.

Dând eficienţă dispoziţiilor art. 137 alin. 2 Cod procedură civilă, potrivit cărora instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos în totul sau în parte cercetarea în fond a pricinii, instanţa va analiza mai întâi excepţia dirimantă şi absolută a lipsei calităţii procesuale active a reclamantei

Excepţia invocată este întemeiată, pentru următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor din art. 9 al OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor ,,(1) Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii poate fi stabilită numai prin lege şi numai pe o durată ce nu poate depăşi 300 de ore.

(2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se stabileşte alternativ cu amenda.

(3) În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanţa de judecată pe a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.

Aşadar, articolul 9 din OG 2/2001 reglementează procedura de înlocuire a sancţiunii amenzii cu cea privind obligarea prestării la muncă, indicând totodată şi autoritatea care poate solicita acest lucru, precizând în mod expres că ,,organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanţa de judecată pe a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată”.

În cauză, din analiza procesului verbal de constatare a contravenţiei aflat la dosarul cauzei, rezultă că organul constatator este Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bacău – Poliţia Filipeşti, rezultând cu evidenţă că, în raport cu dispoziţiile legale menţionate, Unitatea Administrativ Teritorială Filipeşti, judeţul Bacău nu are calitate procesuală activă în a solicita înlocuirea sancţiunii amenzii cu cea privind obligarea prestării la muncă în folosul comunităţii.

Unitatea Administrativ Teritorială are atribuţii de a sumelor care se fac venit integral la bugetele locale, prin organele de specialitate, în condiţiile art. 39 din OG 2/2001.

În consecinţă, în temeiul art. 9 din OG2/2001 va admite excepţia invocată şi va respinge cererea reclamantei pentru lipsa calităţii procesuale active a acesteia.