Amenzi Amenzi


JUDEŢUL BACĂU

DOSAR NR. 6020/260/2010

SENTINŢA CIVILĂ NR. 68/2011 Şedinţa publică de la 13 ianuarie 2011

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine:

La data de 19.10.2010 a fost înregistrată pe rolul instanţei, sub nr. 6020, plângerea contravenţională formulată de petentul F. V., domiciliat în oraşul C. , strada P., nr.38, judeţul B., împotriva procesului-verbal de contravenţie seria AP nr. 2208076 din data de 02.10.2010, întocmit de către intimata IPJ B. – Poliţiei C, prin care a solicitat înlocuirea amenzii cu avertisment.

în motivarea cererii, petentul a arătat că în urma unor discuţii cu nora acestuia a avut loc un conflict, motiv pentru care a fost sancţionat.

De asemenea acesta a solicitat înlocuirea amenzii contravenţionale cu

avertisment deoarece nu are loc de muncă şi nu are posibilitatea să achite amenda.

Petentul nu şi-a întemeiat plângerea în drept si nici nu a propus probe ăn susţinerea cererii.

Conform art. 36 din OG nr.2/2001, plângerea împotriva procesului verbal de contravenţie este scutită de taxă de timbru.

Legal citată, intimata a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată, procesul-verbal de contravenţie fiind încheiat cu respectarea condiţiilor de fond şi formă prevăzute de O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Cât priveşte starea de fapt descrisă de agentul constatator în procesul-verbal, intimata a solicitat instanţei să constate că aceasta nu poate fi înlăturată de declaraţia unui martor audiat la solicitarea petentului, instanţa neputând da relevanţă maximă unei astfel de probe, înlăturând astfel constatările agentului de poliţie din procesul-verbal de contravenţie, care este un act de autoritate, altfel spus, printr-o probă indirectă ar fi înlăturată o probă directă, ceea ce este inadmisibil.

Aşadar, măsura dispusă de către agentul constatator este temeinică şi legală, procesul-verbal făcând deplina dovadă a situaţiei de fapt menţionată în cuprinsul său.

Referitor la procesul-verbal intimata consideră că instanţa trebuie să-i recunoască valoarea probatorie sub aspectul constatării stării de fapt, având în vedere că este întocmit de un agent la statului aflat în exerciţiul funcţiunii.

Cu privire la temeinicia procesului-verbal, intimata a învederat instanţei ă deşi O.G. 2/2001 nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a

actului de constatare, din economia art. 34 rezultă că procesul-verbal face dovada deplină a situaţiei de fapt şi a încadrării în drept.

în drept, au fost invocate prevederile codului de procedură civilă şi ale O.G. 2/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

Legal citat, petentul s-a prezentat în instanţă dar nu a propus probe în susţinerea plângerii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că prin procesul

verbal seria AP nr. 2208076 din data de 02.10.2010, petentul a fost sancţionat cu amendă contravenţională de 400 lei, reţinându-se că în data respectivă, F. V. a provocat scandal, adresându-i injurii numitei F. A. şi era violent.

Sub aspectul legalităţii încheierii procesului verbal, instanţa constată că s-au respectat dispoziţiile OG nr.2/2001 prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute, iar alte motive de nulitate nu au fost invocate de petent.

Sub aspectul temeiniciei, până la proba contrară, procesul verbal contestat

face dovada face dovada săvârşirii contravenţiei de către petent, iar sancţiunea aplicată se încadrează în limitele prevăzute de lege.

Aceasta întrucât procesul verbal de contravenţie este un act administrativ de

autoritate, întocmit de agentul constatator ca reprezentant al unei autorităţi administrative, învestit cu autoritatea statală pentru constatarea şi sancţionarea unor fapta care contravin ordinii sociale, după o procedură specială prevăzută de lege, astfel că se bucură de prezumţia de autenticitate şi veridicitate, care însă este relativă şi poate fi răsturnată prin orice mijloace legale de probă de către contravenient, conform dispoziţiilor art. 1169 care reglementează sarcina probei.

Mai mult, intimata a făcut dovada celor reţinute în procesul verbal, odată cu întâmpinarea comunicând actele ce au stat la baza întocmirii procesului verbal.

Din declaraţiile date de martora F. A. C, reiese că petentul i-a solicitat o sumă de bani şi aceasta neavând , s-a enervat, a provocat scandal adresându-i injurii după care a lovit-o .

Pentru cele expuse, constatând că starea de fapt reţinută în procesul verbal a fost dovedită de intimată prin actele depuse, instanţa va respinge plângerea ca neîntemeiată.