Antecontract de vânzare cumpărare a unui teren. Acţiunea adresată instanţei pentru pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare . Lipsa dovezii că terenul se află în proprietatea vânzătorului . Antecontracte


Asupra recursului civil de fata :

Prin cererea de chemare în judecata înregistrata în 19.08.2010 în dosarul cu nr. 1710/283/2010, reclamantul B.V. (a solicitat în contradictoriu cu pârâta I.V.pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de act de vânzare cumparare si titlu de proprietate pentru teren de 600 mp situat în intravilanul com. Vârfuri, sat. Vârfuri, categoria de folosinta fâneata, vecini: E- S.G. , S- drum comunal, N- mostenitori N.G.V., V- mostenitorii lui D.G.

În motivarea cererii sale, reclamantul a aratat ca a cumparat în 17.12.1994 de la T.C. – tatal pârâtei suprafata în cauza printr-un act sub semnatura privata, pentru 300.000 lei vechi în prezenta martorului Simion Ion.

Prin sentinta civila nr. 1388/3.12.2010 Judecatoria Pucioasa a respins actiunea retinând ca pârâta are calitate procesuala pasiva, ca nu exista o lipsa de vointa juridica a pârâtei de a încheia contractul în forma autentica , ca actiunea reclamantului fiind o actiune pentru suplinirea consimtamântului în vederea pronuntarii unei hotarâri care sa tina loc de vânzare cumparare nu îsi gaseste justificarea si ca terenul nu se regaseste în sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale a defunctului – vânzator si nici în registrul agricol ceea ce duce la concluzia nevalabilitatii promisiunii de vânzare.

Împotriva sentintei civile a declarat recurs reclamantul aratând ca este nelegala si netemeinica , ca instanta de fond nu a avut în vedere înscrisurile depuse , ca nu a tinut cont de pozitia procesuala a pârâtei în sensul ca aceasta a fost de acord cu actiunea si ca a achitat pretul terenului si a intrat în posesia acestuia însa datorita sanatatii precare a vânzatorului nu a putut încheia conventia în forma autentica.

Intimata nu a formulat întâmpinare.

Examinând sentinta civila în raport de motivele de recurs, de actele si lucrarile dosarului ca si de dispozitiile legale incidente în cauza tribunalul va respinge recursul pentru urmatoarele considerente:

În baza principiului autonomiei si libertatii de vointa partile sunt în drept sa încheie o promisiune de vânzare cumparare respectiv un antecontract, care nu transmite proprietatea bunului de la vânzator la cumparator dar care genereaza obligatia transmiterii acestui drept în viitor.

În ipoteza în care cumparatorul nu face dovada ca persoana care i-a promis ca îi va vinde terenul este proprietarul acestuia actiunea privind pronuntarea de catre instanta a unei hotarâri care sa tina loc de act autentic de vânzare cumparare nu poate fi primita.

În speta, în mod corect a retinut prima instanta ca se poate pronunta o hotarâre care sa tina loc de vânzare cumparare cu conditia imperativa ca terenul în litigiu sa se mai gaseasca în patrimoniul defunctului, transmis pe cale legala mostenitorilor acestuia, ori în cauza terenul nu se regaseste în sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale a defunctului vânzator si nici în registrul agricol.

Pe de alta parte mostenitoarea vânzatorului nu refuza încheierea actului în forma autentica conform declaratiei autentificate depusa la dosarul cauzei, singurul impediment legal constituindu-l asa cum s-a aratat dovada ca vânzatorul este proprietarul terenului .

Posesia exercitata de catre reclamant sub nume de proprietar , nu prezinta relevanta juridica în prezenta actiune întemeiata pe dispozitiile art. 1073 Cod civil, aceasta putând fi invocata doar în cadrul unei actiuni cu obiect diferit , de constatare a dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune.

Fata de considerentele de mai sus tribunalul în temeiul art. 312 Cod procedura civila va respinge recursul. ( decizia civila nr. 179/8.02.2011).