Anulare act Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU;TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 2669

Sedinta publica de la 12 Aprilie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantii …. si pe pârâtii …. ., având ca obiect anulare act.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns reclamantul …. , asistat de avocat …. si pârâta …., asistata de avocat ……, lipsa fiind celelalte parti, reclamanta …. fiind reprezentata de …….

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, se constata atasat la prezenta cauza dosarul nr. 11735/1998 al Judecatoriei Tg-Jiu, se constata depuse la dosar în data de 08.04.2010 note de sedinta din partea pârâtei ….. la care ataseaza cererile nr. 307/19.03.1991,306/19.03.1991, act de vânzare, declaratie numitei …. din 13.05.1991, declaratia numitului …. din dosarul nr. 11735/1991, declaratiile numitelor … si …., dovada din 23 aprilie 1967, memoriu, declaratiile numitilor …. , …., …, ….. din dosarul nr. 6485/2006, copie-extras BAP, adeverinta 622/09.05.2000 , în aceeasi data pârâta prin avocat depune concluzii scrise , se mai constata depusa la dosar adresa nr. C834/08,04,2010 emisa de Arhivele Natonale -Serviciul Judetean Gorj.

S-a facut apelul si în dosarul nr. 3195/318/2010 si s-a pus în discutie conexarea dosarului nr. 3195/318/2010 la prezenta cauza.

Avocat …., pentru pârâta …. solicita conexarea dosarului nr. 3195/318/2010 la prezenta cauza.

Reclamantul ….. arata ca nu este de acord cu conexarea celor doua dosare .

Instanta dispune conexarea dosarului nr. 3195/318/2010 la prezenta cauza.

Nemaifiind alte cereri de formulat si constatând cauza în stare de judecata s-a acordat cuvântul pe fond.

Avocat …., pentru reclamantul ……, solicita admiterea actiunii si anularea adeverintei, aratând ca adeverinta a fost semnata de agentul agricol, care nu avea functia de primar sau viceprimar sau secretar al primariei, ca adeverinta nu corespunde cu BAP-ul si registrul agricol, ca pe BAP-ul înaintat de Arhivele Nationale sunt stersaturi , observându-se chiar si o îngrosare a suprafetelor, constatându-se nulitatea absoluta datorita modului întocmirii, eliberarii si mentiunilor din aceasta adeverinta , fara cheltuieli de judecata.

Reclamanta …… este de acord cu admiterea actiunii , precizând ca sustine cele declarate de ceilalti doi reclamanti.

Avocat …, pentru pârâta …., solicita respingerea actiunii, aratând ca actiunea este neîntemeiata, atât în fapt cât si în drept, ca arhivele nationale si judetene atesta suprafata reconstituita si ca sunt 20 de ani de când pârâta încearca sa intre în posesia terenurilor, sa se aiba în vedere declaratiile reclamantului în 2006 prin care erau de acord sa-i ofere reclamantei teren la schimb, ca ambii reclamanti …. si ….nu au spus niciodata ca acele terenuri nu i-au apartinut pârâtei, în fapt fiind doar o tergiversare inadmisibila, ca pârâta a cheltuit bani si nu are nici o vina întrucât le-a lasat reclamantilor terenul aferent constructiei , eventual acestia ar putea sa o despagubeasca, cu cheltuieli de judecata, depunând în copie declaratiile reclamantilor date în alt litigiu.

În replica, reclamantul …… , arata ca acele declaratii de recunoastere sunt date dupa o hotarâre definitiva,ca de fapt reclamanta nu le-a lasat nici un centimetru de teren si ca niciodata nu a auzit sa se fi dat o astfel de hotarâre , întrucât pentru terenul unde au avut constructii , acestia au fost obligati sa-i dea reclamantei teren la schimb, precizând ca stie ca autorii pârâtei au donat din terenul lor.

INSTANTA

Prin adresa nr. 5953/P/2009 emisa de Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu si înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 1343/318/2010, în conformitate cu disp. art. 249 alin. 3 rap. la art. 245 lit.c 1 C.p.c , s-a înaintat instantei rezolutia nr. 5953/P/2009 adoptata în data de 21.01.2010 prin care a fost confirmata propunerea organelor de politie pentru neînceperea urmaririi penale fata de faptuitorii ….. pentru infractiunile prev. de art. 289 si art. 293 Cod penal si ….. pentru infractiunile prev. de art. 291 cod penal si art. 25 rap. la art. 289 si art. 293 cod penal , pentru ca instanta sa se pronunte cu privire la desfiintarea adeverintei nr. 666/28.09.1994 eliberata de Primaria Comunei … numitei …..

În fapt s-a retinut ca la data de 28.09.1994 faptuitorul ….. a întocmit si semnat în fals adeverinta nr. 666/28.09.1994 a Primariei Comunei … ce a fost folosita în vederea producerii de consecinte juridice la instanta de judecata, constatându-se ca a intervenit prescriptia raspunderii penale pentru in fractiunile prev. de art. 289 cod penal savârsita de catre numitul …. si art. 291 cod penal savârsita de catre ….., urmând sa fie introdusi în cauza în calitate de parti interesate si citati … , …, …. si Primaria Comunei …

La adresa s-a anexat rezolutia din 21.01.2010 de confirmarea a propunerii de neîncepere a urmaririi penale din dosarul nr. 5953/P/2009 al parchetului de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu si în copie adeverinta 666/28.09.1994 eliberata de Primaria Comunei … si declaratia data de ….. în data de 29.10.2009 .

În cauza au fost introdusi în calitate de reclamanti …. si …. , iar în calitate de pârâti … si …. .La termenul de judecata din 08.03.2010 s-a dispus introducerea în cauza în calitate de intimat a numitului …..

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri , respectiv, adresa nr. 379/03.03.2010 emisa de Arhivele Nationale -Serviciul Judetean Gorj prin care se comunica copia registrului BAP 1948 al comunei …, titlul de proprietate 1324282/10.09.2001, s.c 2293/25.03.1999,decizia civ. 536/03.09.1999, decizia nr.3320/20.04.2000, s.c nr. 5281A/13.11.2000, decizia nr. 1973/02.04.2001, adresa nr.1303/15.03.2010, copie extras BAP din 1948, adresa nr. C834/08.04.2010 emisa de Arhivele Nationale -Serviciul Judetean Gorj, proba cu interogatoriu pârâtilor ( fila 13, 50), s-a solicitat dosarul nr.5953/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu.

Pârâta …. depune note de sedinta la care anexeaza în copie cererile nr. 307/19.03.1991,306/19.03.1991, act de vânzare, declaratie numitei …. din 13.05.1991, declaratia numitului …. din dosarul nr. 11735/1991, declaratiile numitelor … si …., dovada din 23 aprilie 1967, memoriu, declaratiile numitilor …. , …., …., …. din dosarul nr. 6485/2006, copie-extras BAP, adeverinta 622/09.05.2000.

Pârâta …. prin avocat depune la dosar concluzii scrise.

La prezenta cauza s-a atasat dosarul nr. 11735/1991 al Judecatoriei Tg-Jiu.

În sedinta de judecata din 12.04.2010 , la prezenta cauza s-a conexat dosarul nr. 3195/318/2010 al Judecatoriei Tg-Jiu, fiind îndeplinite conditiile prev. de art. 164 C.p.c pentru ca cele doua cauze sa fie conexate, instanta având în vedere faptul ca ambele cereri vizeaza acelasi act emis de aceleasi parti , ca în cazul conexarii pot sa existe aceleasi parti chiar mai multe, iar între cereri sa existe o strânsa legatura si nu neaparat identitate de obiect , cauza si parti, conditie necesara pentru litispendenta.

Prin actiunea înregistrata sub nr. 3195/318/2010, reclamanta …. în contradictoriu cu pârâta …. solicita instantei sa se constate nulitatea absoluta a adeverintei de proprietate nr. 666/28.09.1994 eliberata de Consiliul Local …. În motivare cererii s-a aratat ca în fapt din adeverinta nr. 666/28.09.1994 rezulta ca defunctul ….. din …. figura în Borderoul Populatiei si exploatatiilor agricole din satul … la fila nr. 1 din 15.01.1948 cu urmatoarele terenuri: 4 ha arabil, 4 ha fânete, 4 ha pasuni, 2 ha paduri si 6 ha alte terenuri neproductiv , ca adeverinta a fost semnata la rubrica de primar de agentul agricol fara nici o împuternicire în acest sens si pentru a-i servi fiicei defunctului … la Judecatoria Tg-Jiu. S-a mai aratat ca la data de 09.05.2000 Primaria …. a eliberat pârâtei adeverinta nr.622 din care rezulta ca din recesamântul agricol al populatie din 15.01.1948 la pozitia 1 defuncta .. cu ultim domiciliu în satul ….. figura cu 6,30 ha teren din care 2 ha fânete, 1,5 ha pasuni , 0,50 ha paduri, 0,3 ha curti, 2 ha alte terenuri, ca este imposibil ca în acelasi borderou al populatiei din acelasi an, la aceeasi fila, pozitie sa figureze doua persoane cu suprafete de teren diferite . În dovedire depune în copie adeverintele nr. 666/28.09.1994, 622/09.05.2000.Pârâta …. depune la dosar o cerere prin care solicita conexarea dosarului 3195/318/2010 la dosarul nr. 1343318/2010 întrucât cele doua cauze au acelasi obiect , respectiv anularea adeverinta nr. 666/28.09.1994.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele :

Reclamantii … si …. au formulat plângere penala împotriva pârâtilor pentru infractiunile de fals, motivând faptul ca adeverinta nr. 666/28.09.1994, a fost falsificata întrucât cuprinde date nereale , fiind semnata de persoane care nu aveau dreptul sa semneze acea adeverinta. În urma solutionarii acestei plângeri , prin rezolutia din 21.01.2010 pronuntata de Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 5953/P/2009, s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de pârâti privind infractiunile prev. de art. 289 si 293 cod penal( pentru …. ) si de art. 291, art. 25 rap. la art.289 si 293 cod penal (pentru ….), înaintând adeverinta pentru ca instanta civila sa dispuna cu privire la desfiintarea totala a acestei adeverinte, tinând cont ca a intervenit prescriptia raspunderii penale.

Împotriva acestei rezolutii pârâta a formulat plângere si prin rezolutia din 03.02.2010 în dosarul 477/II/2/2010 prim procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu a dispus respingerea plângerii. În aceasta rezolutie se face precizarea ca înaintarea adeverintei la instanta civila pentru desfiintarea totala a acesteia este în concordanta cu disp. art. 245 lit. c indice 1C.p.p, întrucât procurorul a adoptat o solutie de netrimitere în judecata, dar a constatat existenta faptei respective privind fapta de fals, însa a intervenit prescriptia raspunderii penale. Aceasta rezolutie a ramas definitiva întrucât pârâtii nu au formulat plângere împotriva acesteia la instanta.

Pârâtul, în calitate de agent agricol a întocmit adeverinta nr.666/28.09.1999 în care au fost trecute urmatoarele suprafete de teren : 4 ha arabil, 4 ha fânete, 4 ha pasuni, 2 ha paduri si 6 ha alte terenuri si neproductiv. Aceasta adeverinta a fost eliberata pentru a-i servi pârâtei la Judecatoria Tg-Jiu. Din interogatoriu pârâtilor se retine ca acest înscris a fost eliberat în baza BAP-ului existent la primarie si ca într-adevar acesta era vechi iar datele erau trecute în creion. În acest înscris se observa unele stersaturi si îngrosari ale cifrelor ce pot duce la denaturarea realitatii.

Curtea Europeana a drepturilor omului în cauza Buzescu împotriva României preciza ca este de acord cu reclamantul din acea cauza, obietiile sale întemeindu-se pe Cauza Timurtas împotriva Turciei (Cererea nr. 23.531/94, paragraful 66, CEDO 2000-VI), în sensul ca un document fotocopiat trebuie supus unei verificari atente înainte de a fi acceptat ca o copie autentica a unui original. În prezenta cauza, fata de actul ce a stat la baza eliberarii adeverintei a carei nulitate se solicita, exista îndoieli considerabile privind maniera în care a fost întocmit putând conduce la erori . Aceasta concluzie este întarita chiar de catre pârâtul …. care precizeaza la interogatoriu faptul ca putea exista posibilitatea ca unele cifre sa se confunde întrucât erau trecute în creion.

În cauza Didu împotriva României, guvernul României preciza ca prescriptia împiedica raspunderea penala, dar ca ea nu înlatura caracterul penal al faptelor. În acest sens, Curtea sprijinindu-se pe argumentul Guvernului, conform caruia prescriptia înlatura raspunderea penala, dar nu înlatura caracterul penal al faptelor, Curtea a constatat ca hotarârea cuprindea cu atât mai mult o constatare de vinovatie cu cât motivarea a determinat Curtea sa constate ca infractiunile au fost intr-adevar comise, dar ca a intervenit prescriptia raspunderii civile (vezi, a contrario, Nölkenbockhoff, mentionata mai sus, §§ 39-40, Englert, mentionata mai sus, §§ 39-40, si Adolf, mentionata mai sus, §§ 36-41). Pe de alta parte, constatarea vinovatiei reclamantului ar fi putut juca un rol decisiv in cazul unei actiuni civile in despagubire a partii lezate, greseala constatata in penal având autoritate de lucru judecat in fata instantei civile.

Se retine ca în privinta chestiunilor prealabile faptele stabilite în materialitatea lor , în instanta penala nu mai pot forma obiect de proba în instanta civila nici pentru confirmarea lor, care ar fi inutila, dar nici pentru infirmarea lor , care este inadmisibila, deoarece art. 22 C.p.p, dispune ca hotarârea penala are în civil putere de lucru judecat cu privire la existenta faptei, persoana care a savârsit-o si vinovatia acesteia.

În cauza de fata, procurorul a stabilit ca fapta de fals a fost savârsita de pârâtii … si …. însa nu pot fi trasi la raspundere penala întrucât a intervenit prescriptia raspunderii penale. Pe de alta parte se observa ca actul ce a stat la baza adeverintei 666/1994 prezinta serioase deficiente fiind întocmit în creion si prezentând anumite stersaturi. Nu pot fi retinute concluziile pârâtei în care arata ca judecata nu mai poate fi reluata, întrucât în aceste actiuni se solicita anularea unui act fals. Aceasta adeverinta a intrat în circuitul civil fiind folosita în instanta de catre pârâta. Instanta retine ca proprietatea unei persoane se constata si se dovedeste prin acte de proprietate valabile si, potrivit jurisprudentei si doctrinei, registrul agricol (în cazul de fata, BAP) nu reprezinta act de proprietate. Chiar pârâta precizeaza ca trebuie sa existe acte de proprietate înca din anii 1884 iar în zona …. nu a avut loc o cooperativizare, nefiind depuse actele de proprietate vechi ce au stat la baza întocmirii BAP-ului. Ambele borderouri transmise de Arhivele Nationale si judetene au fost întocmite în baza datelor transmise de primaria …., institutie care si elibereaza adeverinta de proprietate.

Având în vedere ca adeverinta prezinta date ce pot fi eronate, tinând cont si de faptul ca procurorul a retinut ca fapta de fals a fost savârsita, instanta nu poate mentine în fiinta un act ce prezinta dubii serioase, astfel încât, în baza art.184 cpc, urmeaza sa se admita ambele actiuni conexate si sa se dispuna desfiintarea totala a adeverintei nr. 666/28.09.1994 emisa de Consiliul Local al comunei …., judetul Gorj.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea reclamantilor …., …, domiciliati în ……. în contradictoriu cu pârâtii ….., domiciliata în …. , ……, domiciliat în ….. si …..,domiciliat în …..

Admite actiunea conexata a reclamantei …., domiciliata în ….. împotriva pârâtei ….., domiciliata în ……

Desfiinteaza total adeverinta nr. 666/28.09.1994 emisa de Consiliul Local al comunei …., judetul Gorj.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 12 Aprilie 2010, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier,

MIHAELA SIRBU

Red .LC/tehn.M.S. 12 mai 2010

Nr. ex. 9