Anulare act Bunuri şi valori imobiliare


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1895/2011

Şedinţa publică de la 17 Februarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE- LORELEY EMESE MIREA

GREFIER- FELICIA SANDOR

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamanta C R şi pe pârâta U.I, având ca obiect anulare act.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă av. C D în reprezentarea reclamantei şi av. G M în reprezentarea pârâtei.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , după care:

Reprezentantul reclamantei depune la dosar extrase CF la zi pentru imobilul în litigiu, arată că nu mai are probe de propus în cauză şi solicită cuvântul pe fond.

Reprezentanta pârâtei depune la dosar precizare a cererii reconvenţionale, arată că nu mai are alte probe de propus în cauză şi solicită cuvântul pe fond.

Nemaifiind alte cereri de propus , probe de administrat, excepţii de invocat , instanţa consideră cauza lămurită , în temeiul dispoziţiilor art. 150 Cod procedură civilă închide faza probatorie şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul reclamantei solicită admiterea cererii precizate , să se ia act de tranzacţia încheiată între părţi, fără cheltuieli de judecată. Reprezentanta pârâtei este de acord cu admiterea acţiunii precizate, să se ia act de tranzacţia încheiată, fără cheltuieli de judecată.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

1.Cererea de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, la data de 28.05.2009, precizată ulterior, sub nr.7968/271/2009, reclamanta C R a chemat in judecata pe pârâta U I, solicitând instanţei sa constatate nulitatea absolută parţială a certificatului de moştenitor nr.24 din 21.05.1009 emis de BNP P I pentru cota de 1 din succesiunea după U A, să dispună reducţia testamentului acestuia făcută in favoarea pârâtei in cotă de 1 , in favoarea reclamantei pentru aceeaşi cotă, să se constate că reclamanta are calitatea de moştenitor legal acceptant in cătă legală după defunctul tată U A cu privire la cota de 1 din imobilul situat in Oradea, str. Lacul Roşu nr.11A,bl.AN79, ap.10, înscris in CF 30244 Oradea, partajarea bunului intre părţi conform tranzacţiei intervenite pe parcursul procesului.

In motivarea cererii reclamanta a arătat că aşa cum rezultă din actele de stare civilă anexate este fiica defunctului U A şi are calitate de descendent de gradul I după tată ce a decedat la 04.03.2009, fiind o fiică ce a rezultat in urma unei relaţii de concubinaj iar pârâta soţie supravieţuitoare a obţinut certifcat de moştenitor omitând să declare faptul că defunctul are şi o fiică, fapt pentru care se impune anularea certificatului şi reducţiunea testamentului potrivit cotei legale ce se cuvine fiicei reclamantei.

In drept s-a invocat art.668,847 Cod Civil, Lg.319/1994.

In probaţiune s-au anexat inscrisuri.

2.Întâmpinare si Cerere reconvenţională

Pârâta legal citată a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională (21-23) prin care a arătat că solicită doar admiterea in parte a cererii principale şi admiterea cererii reconvenţionale.

Pe calea cererii reconvenţionale pârâta reclamantă reconvenientă a solicitat includerea in masa partajabilă şi a unui pasiv de 28.000 lei din care 6.000 lei reprezentând cheltuieli de inmormântare iar restul diferenţa contravaloarea monumentului funerar şi cheltuieli ocazionate cu tratamentul medical al defunctului.

Ulterior pârâta a renunţat la această cerere.

Cu privire la modalitatea de partajare pârâta a arătat că din moment ce ii revine in total cota de 3 din intregul imobil, să i se atribuie in natură cu obligarea sa la plata unei sulte.

In motivarea cererii sale pârâta reclamantă reconvenientă a arătat că reclamanta deşi este fiica defunctului dintr-o relaţie de concubinaj anterioară căsătoriei a manifestat un dezinteres total faţă de acesta şi nu îl vizita in timp ce acesta a suferit o serie de afecţiuni foarte grave, iar in tot acest timp doar reclamanta reconvenientă a fost aceea care l-a ingrijit.

In drept s-a invocat art.777, art.800, art.802, art.841 Cod Civil, Lg.319/1944, art.728 Cod Civil.

3.Taxă judiciară de timbru

Acţiunea a fost legal timbrată de reclamantă la valoarea pretenţiilor solicitate cu suma de 251 de lei taxă judiciară de timbru si 3 lei timbru judiciar (chitanţa f 46 la dosar), potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data introducerii acţiunii.Cererea reconvenţională a fost legal timbrază cu suma de 720 lei taxă judiciară de timbru si 3 le timbru judiciar (chitanţa f 50 la dosar), potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data introducerii acesteia.

4.Probatoriul

Instanţa a încuviinţat pentru părţi în dovedirea pretenţiilor proba cu înscrisuri, interogatorii, expertiză tehincă in construcţii de evaluare a imobilului casă de locuit şi cu expertiză topo de evaluare a imobilului şi pentru formarea loturilor in vederea partajului.

În concecinţa a fost administrată proba cu inscrisuri, cu interogatoriile reciproce in sedinţa publică din 16.09.2009 (f.70 si 71).

La solicitarea instanţei s-a depus la dosar copia dosarului succesoral nr.26/2009 de BNP Indrieş Patricia (f.30-45 la dosar).

In şedinţa publică din 11.11.2010 părţile au depus la dosarul cauzei o tranzactie (f.75) privind modul de partajare al imobilului prin atribuirea acestuia către pârâtă cu obligarea reclamantei la sultă.

Faţă de această imprejurare părţile au renunţat la proba cu expertiză, instanţa luând act de renunţare de asemenea s-au precizat ambele poziţia in sensul de a se admite acţiunea principală si de a de partaja imobilul apartament conform tranzacţiei realizate intre părţi.

Analizând actele şi lucrările dosarului, din perspectiva probatoriului administrat instanţa reţine următoarele:

5.Starea de fapt reţinută de instanţă

În fapt, din coroborarea înscrisurilor depuse la dosarul cauzei respectiv coală funciară colectivă nr. CF 155810-C1-U2 Oradea ( provenită din conversiunea pe hârtie a CF nr.30244), rezultă că imobilul situat în Oradea, str.Lacul Roşu nr.11/A, bl.AN 79, ap.17, constituit în natură din apartamentu sub nr. topo 4987/21/10 a reprezintat coproprietatea pârâtei U.Işi a defunctului soţ U.A, ca bun comun dobândit in timpul căsătoriei, bun deţinut in devălmăşie.

In urma decesului lui U A, pârâtei U.I i-a revenit cota proprie de 1 ca bun propriu din bunurile commune dobândite din timpul căsătoriei, cotă rezultată prin incetarea devălmăşie ca efect al decesului soţului U.A iar cu privire la cota de 1 din imobil, cea care intra in cota succesorală rămasă după acesta s-a emis in dosarul succesoral 26/2009, certificatului de moştenitor nr.24 din 21.05.1009 emis de BNP P I pe numele pârâtei U.I soţie supravieţuitoare şi moştenitor testamentar in baza testamentului defunctului U.A autentificat prin incheierea nr.1694 din 12 septembrie 2008 de BNP P I.

Certificatul de moştenitor a fost emis fără a se lua in considerare faptul că defunctul U.A are o fiică recunoscută dintr-o relaţie de concubinaj, respectiv reclamanta Kanta Renata, care a acceptat succesiunea după tatăl său expres prin declaraţia notarială autentificată sub nr.1597/04.05.2009 de BNP Cherestesiu, in termenul de 6 luni de acceptare al succesiunii.

In aceste condiţii certificatul de moştenitor emis doar pe numele pârâtei cu nesocotirea unui moştenitor legal de gradul intâi acceptant este lovită de nulitate absolută in limita cotei de 1 cota legală a reclamantei.

De asemenea testamentul defunctului U.A autentificat prin incheierea nr.1694 din 12 septembrie 2008 de BNP P I, care o instituie pe pârâta U.Ilegatară universală incalcă rezerva succesorală a reclamantei şi se impune reducţiunea acestuia la cererea mostenitoarea interesate de culegerea rezervei sale.

Cu privire la modalitatea de partajare solicitată de părţi potrivit tranzacţie ce a intervenit in timpul procesului instanţa reţine că aceasta respecte dispoziţiile legale şi drepturile acestora.

6.Soluţia instanţei

În drept potrivit dispoziţiilor art.77 din Legea 36/1995 a notarilor publici actualizată :” Calitatea de mostenitor si numarul acestora se stabilesc prin acte de stare civila si cu martori, iar bunurile ce compun masa succesorala se dovedesc prin inscrisuri sau orice alte mijloace de proba admise de lege” iar potrivit art.88 din acelaşi act normativ:” Cei care se considera vatamati in drepturile lor prin emiterea certificatului de mostenitor pot cere instantei judecatoresti anularea acestuia si stabilirea drepturilor lor, conform legii.” Acţiunea în anulare poate fi înaintată în baza art.100 din Legea 36/1995 a notarilor publici actualizată care prevede că:” Actele notariale pot fi atacate de parti sau de orice persoana interesata prin acţiune in anulare la instanta judecatoreasca, in conformitate cu prevederile Codului de procedura civila.”

In baza art.841 liberalităţile făcute prin nu pot trece de jumătatea bunurilor dispunătorului dacă la moartea-i a lăsat un copil legitim iar potrivit art.847 Cod Civil libertaţile când vor trece peste partea disponibilă vor fi reduse la această parte.

În temeiul art. 728 C.civ., potrivit căruia nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune, instanţa constată că acţiunea este întemeiată urmând să o admită şi să dispună partajarea imobilului care face obiectul litigiului.

În ceea ce priveşte modalitatea de partajare, instanţa va lua act de tranzacţie.

În baza art.728 Cod Civil coroborat cu disp. art. 673/5 si urm. C.p.c., instanta va admite cererea principală şi va admite in parte cererea reconvenţională conform dispozitivului prezentei hotărâri.

In consecinţă va constata că masa partajabilă rămasă în urma defunctului U.A, decedat la data de 04 martie 2009 in Oradea, se compune dintr-un imobilul apartament, respective cota de 1 apartamentul nr.10, situate in Oradea, str.Lacul Roşu, nr.11/A, bl.AN.79, jud.Bihor, compus din 2 camere şi dependinţe, inscris în CF 30244 Oradea, sub nr.top.4987/21/10, sub A1.

Va dispune reducţiunea testamentului defunctului U.A autentificat prin incheierea nr.1694 din 12 septembrie 2008 de BNP P T I, in limita rezervei succesorale a reclamantei C R de 1/2 din intreaga masa succesorală.

Va constata nulitatea absolută parţială a certificatului de moştenitor nr.24 din 21.05.2009 emis de BPN P T I emis in dosarul nr.26/2009 pentru cota de 1/2 din intreaga masa succesorală ce reprezintă rezerva succesorală a reclamantei C R.

Va constata că moştenitori cu vocatie succesorală concretă ai defunctului U.A sunt:

-reclamanta C R- în calitatea de fiică, cu o cotă de 1/2 din totalul de 1/2 adică 1 din intreg ce ii revine ca urmare a reducţiunii testamentului in limita rezervei sale succesorale.

-reclamanta C R- în calitatea de fiică, cu o cotă de 1/2 din totalul de 1/2 adică 1 din intreg ce ii revine ca urmare a reducţiunii testamentului in limita rezervei sale succesorale.

-pârâta U I-in calitate de soţie supravieţuitoare si legatar universal, cu o cotă de 1/2 din totalul de 1/2 adică 1 din intreg, la care se adaugă cota proprie de 1, astfel incât deţine in total 3 din intregul imobil.

-pârâta U I-in calitate de soţie supravieţuitoare si legatar universal, cu o cotă de 1/2 din totalul de 1/2 adică 1 din intreg, la care se adaugă cota proprie de 1, astfel incât deţine in total 3 din intregul imobil.

Va dispune sistarea stării de indiviziune dintre părţi cu privire la imobilul reprezentând in natură apartamentul nr.10, situate in Oradea, str.Lacul Roşu, nr.11/A, bl.AN.79, luând act de tranzacţia părţilor, in baza art.271 Cod de procedură civilă.

Astfel consfiinţeşte invoiala părţilor consemnată în scris şi intitulată’’ Tranzacţie’’ cu următorul cuprins: “ TRANZACŢIE’’ incheiat la 30 septembrie 2010 inte U I, în calitate de pârâtă-reclamantă reconvenţională şi C R, în calitate de reclamantă pârâtă reconvenţională a intervenit prezenta tranzacţie privind soluţionarea cauzei civile ce formează obiectul dosarului nr.7968/271/2009, având ca obiect succesiune, anulare certificat de moştenitor şi partaj, in următoarele condiţii.

Astfel consfiinţeşte invoiala părţilor consemnată în scris şi intitulată’’ Tranzacţie’’ cu următorul cuprins: “ TRANZACŢIE’’ incheiat la 30 septembrie 2010 inte U I, în calitate de pârâtă-reclamantă reconvenţională şi C R, în calitate de reclamantă pârâtă reconvenţională a intervenit prezenta tranzacţie privind soluţionarea cauzei civile ce formează obiectul dosarului nr.7968/271/2009, având ca obiect succesiune, anulare certificat de moştenitor şi partaj, in următoarele condiţii.

Subsemnata, C R sunt de acord cu atribuirea in intregime a imobilului situat in Oradea str.Lacul Roşu, nr.11/A, bl.AN.79, ap.10, jud.Bihor, înscris in C.F.nr.155810-C1-U2 Oradea (provenit din conversiunea pe hârtie a C.F. nr.30244 Oradea) cu nr.top 4987/21/10, către pârâta U I, in schimbul sultei în valoare de 20.000 lei(douăzecimiilei), reprezentând contravaloarea cotei de 1 parte din imobil, sumă pe care am primit-o in intregime azi data incheierii tranzacţiei.

Subsemnata, C R sunt de acord cu atribuirea in intregime a imobilului situat in Oradea str.Lacul Roşu, nr.11/A, bl.AN.79, ap.10, jud.Bihor, înscris in C.F.nr.155810-C1-U2 Oradea (provenit din conversiunea pe hârtie a C.F. nr.30244 Oradea) cu nr.top 4987/21/10, către pârâta U I, in schimbul sultei în valoare de 20.000 lei(douăzecimiilei), reprezentând contravaloarea cotei de 1 parte din imobil, sumă pe care am primit-o in intregime azi data incheierii tranzacţiei.

Subsemnata pârâtă U.Ideclare că sunt de acord cu achitarea sumei de 20.000 lei(douăzecimiilei), cu titlu de sultă pe seama reclamantei C R, urmând să imi rămână in proprietate în întregime imobilul ce constituie obiectul prezentului dosar.

Subsemnata pârâtă U.Ideclare că sunt de acord cu achitarea sumei de 20.000 lei(douăzecimiilei), cu titlu de sultă pe seama reclamantei C R, urmând să imi rămână in proprietate în întregime imobilul ce constituie obiectul prezentului dosar.

Subsemnatele părţi ale prezentei tranzacţii declarăm că suntem de acord cu întăbularea în întregime a dreptului de proprietate asupra apartamentului situate in Oradea str.Lacul Roşu, nr.11/A, bl.AN.79, ap.10, jud.Bihor, înscris in C.F.nr.155810-C1-U2 Oradea (provenit din conversiunea pe hârtie a C.F. nr.30244 Oradea) cu nr.top 4987/21/10 in favoarea pârâtei U I.

Subsemnatele părţi ale prezentei tranzacţii declarăm că suntem de acord cu întăbularea în întregime a dreptului de proprietate asupra apartamentului situate in Oradea str.Lacul Roşu, nr.11/A, bl.AN.79, ap.10, jud.Bihor, înscris in C.F.nr.155810-C1-U2 Oradea (provenit din conversiunea pe hârtie a C.F. nr.30244 Oradea) cu nr.top 4987/21/10 in favoarea pârâtei U I.

Subsemnatele părţi ale prezentei tranzacţii solicităm ca instaţa să ia act de prezenta tranzacţie urmând să pronunţe o hotărâre de expedient, care să consfiinţească înţelegerea intervenită intre părţi., ss indescifrabilă.”

Subsemnatele părţi ale prezentei tranzacţii solicităm ca instaţa să ia act de prezenta tranzacţie urmând să pronunţe o hotărâre de expedient, care să consfiinţească înţelegerea intervenită intre părţi., ss indescifrabilă.”

Va dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni in C.F.nr.155810-C1-U2 Oradea (provenit din conversiunea pe hârtie a C.F. nr.30244 Oradea) sub nr.top 4987/21/10, ca efect al reducţiunii testamentare şi al constatrii nulităţii absolute parţiale a certificatului de moştenitor, cât şi înscrierea dreptului de proprietate al pârâtei reclamantei reconvenţionale U.Iasupra imobilului, cu titlu de partaj succesoral.

7.Cheltuielile de judecată.

În baza art.274 Cod de procedură civilă instanţa va lua act de faptul că nu s-au solicitat cheltuielile de judecată de părţi.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea principală modificată formulată de reclamanta C R în contradictoriu cu pârâta U I

Admite în parte cererea reconvenţională formulată de pârâta reclamantă reconvenient U.I in contradictoriu cu reclamanta pârâtă reconvenientă C R.

Ia act de renunţarea reclamantei reconveniente la primul capăt al cererii reconvenţionale, privind stabilirea pasivului succesoral de 28.000 lei.

Constata că masa partajabilă rămasă în urma defunctului U.A, decedat la data de 04 martie 2009 in Oradea, se compune dintr-un imobilul apartament, respective cota de 1 apartamentul nr.10, situate in Oradea, str.Lacul Roşu, nr.11/A, bl.AN.79, jud.Bihor, compus din 2 camere şi dependinţe, inscris în CF 30244 Oradea, sub nr.top.4987/21/10, sub A1.

Dispune reducţiunea testamentului defunctului U.A autentificat prin incheierea nr.1694 din 12 septembrie 2008 de BNP P T I, in limita rezervei succesorale a reclamantei C R de 1/2 din intreaga masa succesorală.

Constată nulitatea absolută parţială a certificatului de moştenitor nr.24 din 21.05.2009 emis de BPN P T I emis in dosarul nr.26/2009 pentru cota de 1/2 din intreaga masa succesorală ce reprezintă rezerva succesorală a reclamantei C R.

Constată că moştenitori cu vocatie succesorală concretă ai defunctului U.A sunt:

Dispune sistarea stării de indiviziune dintre părţi cu privire la imobilul reprezentând in natură apartamentul nr.10, situate in Oradea, str.Lacul Roşu, nr.11/A, bl.AN.79, luând act de tranzacţia părţilor, in baza art.271 Cod de procedură civilă.

Dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni in C.F.nr.155810-C1-U2 Oradea (provenit din conversiunea pe hârtie a C.F. nr.30244 Oradea) sub nr.top 4987/21/10, ca efect al reducţiunii testamentare şi al constatrii nulităţii absolute parţiale a certificatului de moştenitor, cât şi înscrierea dreptului de proprietate al pârâtei reclamantei reconvenţionale U.Iasupra imobilului, cu titlu de partaj succesoral.

Fără cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.02.2011.

PREŞEDINTE GREFIER

MIREA LORELEY EMESE ŞANDOR FELICIA

red. jud. M.L.E.

Ş.F./4ex./14.03.2011 -2com./14.03.2011

– C R

-U.I