Anulare act Chemare în judecată (acţiuni, cereri)


ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 7570/270/2009 anulare act

Înreg. 13.11.2009

SENTINTA CIVILA NR. 1823

Sedinta publica din data de 08.06.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – ANGHEL LUMINITA

GREFIER – ANDREI MIHAELA

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile având ca obiect anulare act, privind pe reclamantul ….. – domiciliat în ……., împotriva pârâtilor ……. – domiciliati în …., …. – cu sediul în …..

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta avocat ….. pentru reclamant, si pârâtii …., …. asistati de avocat ….., lipsind pârâta ….. .

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Avocat .., pentru reclamant depune la dosar interogatorii pentru ambii pârâti prezenti si solicita a se lua aceste interogatorii pârâtilor separat.

Instanta admite cererea si procedeaza la luarea interogatoriilor celor doi pârâti …., ……, pe rând si separat, raspunsurile acestora fiind consemnate la dosar.

Avocat ……. depune la dosar chitanta prin care s-a achitat onorariul de avocat , notificarea nr. 23/N/2008, chitanta nr. 526/2009, factura nr. 526/01.10.2009, notificare nr. 90/30.09.2009 si întelege sa renunte la interogatoriul pentru pârâta …….., fata de raspunsurile date de ceilalti pârâti la interogatoriu.

Avocat ….. pentru pârâti depune la dosar interogatoriu pentru reclamant în dublu exemplar si chitanta prin care s-a achitat onorariul de avocat. Solicita amânarea cauzei fata de lipsa reclamantului, urmând ca la urmatorul termen de judecata sa se poata lua interogatoriul reclamantului.

Avocat ……. precizeaza ca nu se opune cererii formulate de aparatorul pârâtilor. Reclamantul nu s-a putut prezenta la termenul de astazi, fiind bolnav.

Instanta respinge cererea formulata de aparatorul pârâtilor privind amânarea cauzei, ca nefiind utila solutionarii cauzei.

Nefiind formulate cereri noi, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe exceptii si pe fond.

Avocat ….. pentru reclamant, având cuvântul solicita admiterea actiunii, în sensul de a se admite primul capat de cerere privind constatarea nulitatii absolute a contractului de vânzare – cumparare nr. 2150/2005, având în vedere faptul ca înainte de încheierea acestui contract, între parti s-a încheiat un act secret în care s-a mentionat un pret care era pretul real, iar în contractul încheiat ulterior la , pretul a fost simulat. La acea data era în vigoare O.G. 12/1998. Ca efect al legii, nulitatea contractului de vânzare – cumparare nr. 2150/2005 se extinde si asupra actului secret. Astfel ca, în cazul în care contractul de vânzare – cumparare nr. 2150/2005 se va constata ca este nul, atunci, si contractul de vânzare – cumparare încheiat între pârâtii ……si ……. ESTE VICIAT. În subsidiar, solicita rezolutiunea contractului de vânzare – cumparare nr. 2150/2005 , cu obligarea reclamantului la restituirea pretului care a fost confirmat de pârâti la interogatoriu si a fost de 22.000 euro. La data încheierii actului sub semnatura privata, s-a achitat pretul doar partial, iar diferenta de 8.500 euro nu a mai fost achitata, fapt dovedit prin probele administrate în cauza. Fata de faptul ca pârâtul nu este de acord sa achite diferenta de pret, solicita a se avea în vedere depozitia martorilor audiati în cauza. Totodata, solicita respingerea exceptiilor ridicate, fata de faptul ca , creanta este certa si lichida, dar nu este exigibila. Pârâtul a fost notificat prin judecatoresc, iar de la data de 6.10.2009, creanta a devenit si exigibila. Solicita respingerea exceptiei lipsei de interes ca neîntemeiata, respingerea exceptiei de inadmisibilitate, actiunea fiind perfect justificata, perfect admisibila de lege, iar actul sub semnatura privata este întocmit înainte de facerea actului public. Urmeaza a fi înlaturate apararile pârâtilor întrucât exista contradictie între raspunsurile date la interogator de pârâti si mentiunile facute în întâmpinare . Solicita obligarea pârâtilor la cheltuieli de judecata.

Avocat ……. pentru pârâti, având cuvântul, solicita respingerea actiunii ca neîntemeiata si nelegala întrucât este vorba de doua acte încheiate între parti, reclamantul a recunoscut în fata notarului ca a primit pretul, ulterior, dupa o anumita perioada, precizând ca pârâtii mai aveau de achitat o diferenta de pret. Reclamantul nu si-a întemeiat actiunea pe temeiul de drept privind simulatia, iar antecontractul s-a încheiat în prezenta unui martor , dupa care s-a încheiat contractul de vânzare – cumparare în fata notarului, când reclamantul a recunoscut ca a primit pretul. Depune concluzii scrise si solicita obligarea reclamantului la cheltuieli de judecata.

Avocat ……. pentru reclamant, având cuvântul în replica, precizeaza ca prin actiunea formulata nu s-a cerut de catre reclamant a se constata ca actul autentic este simulat.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

DELIBERÂND

Asupra cauzei civile de fata;

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 13.11.2009 sub nr. 7570/270/2009 reclamantul …… – domiciliat în ……. a chemat în judecata pe pârâtii …… – domiciliati în …., ….. – cu sediul în …… solicitând sa se constate nulitatea absoluta a contractului de vânzare cumparare nr. 2150/14.11.2005 si a contractului de vânzare – cumparare nr. 2150/14.11.2005, în secundar, rezolutiunea contractului de vânzare cumparare nr. 2150/14.11.2005 pentru neplata integrala a pretului, obligarea pârâtilor la cheltuieli de judecata.

În motivare se arata ca actele defaimate s-au încheiat cu nesocotirea dispozitiilor O.G. 12/1998. Exista doua acte: unul autentic, în care pretul este fictiv, si unul secret, în care este mentionat pretul real.

În drept reclamantul a invocat dispozitiile art. 115 si urmatoarele cod procedura civila, art. 174 cod procedura civila, art. 1365 si urmatoarele cod civil, art. 6 O.G. 12/1998.

Cererea a fost timbrata cu 10 lei, 401 lei, 411 lei taxa judiciara de timbru si 9 lei timbru judiciar.

Pârâtii au depus întâmpinare prin care au invocat exceptiile lipsei de interes si a inadmisibilitatii , motivat de faptul ca rezolutiunea în contractul autentic nu are legitimitate procesuala. Cele doua contracte de vânzare – cumparare nu se încadreaza în situatiile care sa conduca la nulitatea lor, deoarece nulitatile sunt strict prevazute de literatura juridica.

În drept , pârâtii au invocat dispozitiile art. 115 cod procedura civila coroborat cu art. 1169 Cod civil.

Reclamantul a depus la dosar: înscris sub semnatura privata, contract de vânzare – cumparare cu dezmembrare autentificat sub nr. 2150/14.11.2005, contract de vânzare – cumparare autentificat sub nr. 2330/9.12.2005. A solicitat si proba cu interogatoriu si cu martorul ………

Pârâtii au solicitat probele cu înscrisuri si cu interogator.

În baza art. 167 cod procedura civila, instanta a încuviintat probele cu înscrisuri, interogatoriu si cu un martor, ca fiind utile, pertinente si concludente cauzei.

În conformitate cu dispozitiile art. 137 cod procedura civila, instanta va da rezolvare mai întâi exceptiilor invocate:

Exceptia lipsei de interes

Prin interes se întelege folosul practic urmarit de cel ce a pus în miscare actiunea civila.

Interesul trebuie sa fie legitim, juridic, nascut, actual si direct.

Reclamantul are interes legitim juridiceste proteguit si în legatura cu pretentia formulata. Totodata, pentru reclamant, interesul este nascut, actual, în sensul ca, daca n-ar fi recurs la aceasta forma concreta de manifestare a actiunii, ar fi înregistrat un prejudiciu.

Exceptia lipsei de interes este o exceptie de fond, absoluta si peremtorie si, retinând cele de mai sus, urmeaza a fi respinsa.

Exceptia inadmisibilitatii

Notiunea de inadmisibilitate vizeaza nu exceptia, ci efectul spre care tinde aceasta , o anumita modalitate de respingere a cererii. Exceptia are ca trasatura o anumita modalitate de împiedicare a judecatii în fond.

Prezenta actiune, asa cum a fost formulata , nu contravine normelor juridice care reglementeaza regimurile nulitatilor si ale rezolutiunii, motiv pentru care si aceasta exceptie va fi respinsa.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Reclamantul a vândut numitului …….. prin actul de vindere – cumparare nr. 2150/14.11.2005 , suprafata de 3029,57 mp teren arabil intravilan. Acesta, care are calitatea de asociat si administrator al …, prin actul de vindere – cumparare subsecvent, respectiv 2330/09.12.2005, vinde acest teren ………

Au convenit acolo, anterior facerii actului notarial, ca pretul vânzarii sa fie un autoturism marca Mercedes E – 200, cu nr. de înmatriculare AG – 69 – LEO, proprietatea numitului ………, evaluat la 8.000 euro, pentru echivalentul suprafetei de 1.200 mp, iar pentru diferenta de 2.000 mp, pretul fiind stabilit la suma de 15.000 euro. La facerea actului secret s-a achitat suma de 5.000 euro si 5.000 lei, urmând ca diferenta de 8.500 euro(5.000 lei era echivalentul a 1.500 euro la nivelul anului 2005) sa fie achitata ulterior, la un termen neprecizat.

Dupa facerea actului de vindere – cumparare în forma autentica, ……… a refuzat sistematic sa îsi îndeplineasca obligatiile asumate, astfel ca, în prezent, diferenta de pret nu a mai fost achitata.

Potrivit art. 6 al. 1 O.G. 12/1998, este nula vânzarea prin care partile se înteleg, printr-un act secret, sa se plateasca un pret mai mare decât cel care se declara în actul autentic. Conform alin. al 2-lea, nulitatea prevazuta de alin. 1 se extinde atât asupra actului secret, cât si asupra actului autentic.

Actul normativ de mai sus este abrogat prin Legea 343/2006, dar, o lege se aplica pe o perioada cuprinsa între momentul intrarii în vigoare si cel al iesirii din vigoare. Principiul neretroactivitatii legii civile este unul rational si un factor de stabilitate al circuitului civil.

Asa fiind, se va constata nulitatea absoluta a contractului de vânzare – cumparare autentificat sub nr. 2150/14.11.2005 (numai pentru suprafata de 3.029,57 mp) si a contractului de vânzare – cumparare autentificat sub nr. 2330/09.12.2005.

Fata de rezolvarea ce s-a dat primului capat de cerere, instanta nu va cerceta al doilea capat de cerere privind rezolutiunea.

Pârâtii fiind cazuti în pretentiuni, vor fi obligati la plata cheltuielilor de judecata catre reclamant, în conformitate cu dispozitiile art. 274 cod procedura civila.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T A R A S T E :

Respinge exceptiile lipsei de interes si a inadmisibilitatii.

Admite în parte actiunea formulata de reclamantul ….. – domiciliat în ……, împotriva pârâtilor ….. – domiciliati în ……, …… – cu sediul în ……..

Constata nulitatea absoluta a contractului de vânzare cumparare cu dezmembrare, autentificat sub nr. 2159/14.11.2005 de catre B.N.P. …., pentru suprafata de 3.029,57 mp teren arabil, situat în ….. nr. 77B, sola 42, parcela 126/6 si a contractului de vânzare – cumparare autentificat sub nr. 2330/09.12.2005 de catre B.N.P. ……..

Respinge capatul de cerere privind rezolutiunea contractului de vânzare – cumparare autentificat sub nr. 2150/14.11.2005.

Conform art. 274 cod procedura civila obliga pârâtii sa plateasca reclamantului suma de 1.433 lei cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 08.06.2010.

PRESEDINTE, GREFIER,