Anulare act Contracte


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 8221

Sedinta publica de la 06 Decembrie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de catre reclamanta ………, domiciliata în …………….. în contradictoriu cu pârâtul ……….., domiciliat în ………….

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile, reclamanta fiind reprezentata de avocat ………

Procedura legal îndeplinita

S-a facut referatul oral al cauzei, de catre grefiera de sedinta, se constata atasat dosarul 8101/318/2008, avocat ……… pentru reclamanta arata ca nu mai are alte probe de administrat, dupa care nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata, acordând cuvântul pe fond.

Avocat………. pentru reclamanta, solicita admiterea actiunii, cu cheltuieli de judecata, depunând chitanta privind onorariu avocat nr. 72 din 08.11.2010, precizând ca nu este autoritate de lucru judecat, deoarece în prima sentinta se facea referire la faptul ca nu s-a facut notificare pentru reziliere, ca, rezilierea se efectueaza în baza art.3 din contract , efectuându-se notificare , un alt motiv fiind si neplata arendei, solicitând obligarea la plata a 1800 lei, respectiv 600 lei / an pentru cele trei hectare de teren din Târgu-Carbunesti.

J U D E C A T A

Prin actiunea civila înregistrata sub nr. 19033/318/2010 pe rolul Judecatoriei Tg.Jiu, reclamanta……… a chemat în judecata pe pârâtul ………, solicitând instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta a contractului de arenda încheiat pe data de 29.03.2006 în Târgu-Jiu, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca la data de 29.03.2006 s-a încheiat contractul de arenda pentru o suprafata de 13 ha si 5743 mp., de teren, pentru care pârâtul trebuia sa-i achite suma de 200 lei, la fiecare hectar în termen de 6 luni de la strângerea recoltei, ca, contractul de arenda este un contract solemn , nefiind înregistrat la primarie, fiind un motiv de nulitate absoluta.

În drept actiunea fost întemeiata pe disp. art. 6 din Legea 16/1994.

În dovedire s-a depus la dosar copia contractului de arenda , taxa de timbru aferenta cererii, împuternicire avocatiala.

Reclamanta la primul termen de judecata îsi completeaza actiunea în sensul ca în subsidiar solicita ca sa se dispuna rezilierea contractului pentru neplata arendei în baza notificarii prealabile , întelegând sa solicite plata acestei arende dupa solutionarea prezentei actiuni, motivând ca nu întelege sa mai astepte ca pârâta sa se achite de obligatii atasând dovada expedierii si primirii notificarii si sentinta 1091/2008 si decizia nr. 442/2009.

Ulterior îsi modifica actiunea, în sensul ca solicita si suma de 1800 lei , reprezentând despagubiri pe ultimii trei ani pentru cele trei ha de teren din Târgu-Carbunesti, depunând taxa de timbru aferenta acestui capat de cerere.

Primaria Târgu-Carbunesti, înainteaza adresa 16924/2010 prin care ne face cunoscut ca acest contract de arenda s-a înregistrat sub nr. 4670/31.03.2006.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare însa prezent la interogatoriu arata ca nu este de acord cu actiunea , ca, culpa îi apartine reclamantei deoarece nu poate sa foloseasca toate terenurile, fiind ocupate de alte persoane, ca, în 2007 – 2008 s-au dat bani catre reclamanta în cuantum de 600 lei fara a încheia o chitanta între parti, iar în 2009, a trimis suma de 500 lei cu mandat postal , însa aceasta a refuzat primirea banilor, ca, îndeletnicirea principala este agricultura , aratând ca s-au mai judecat în anii 2008 – 2009.

În cauza, s-a atasat dosarul 8101/318/2008, al Judecatoriei Târgu-Jiu.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

La data de 29.03.2006, a fost încheiat contractul de arenda între reclamanta …….. si pârâtul……, pentru o suprafata de teren de 13 ha, situate pe raza mai multor localitati, respectiv ,Ticleni, Tg Carbunesti, Danesti si Balesti.

Anterior acestui litigiu , partile s-au mai judecat pentru rezilierea contractului de arenda, actiune ce a facut obiectul dosarului 8101/318/2008, al Judecatoriei Târgu-Jiu, pronuntându-se sentinta 1091/2008 irevocabila prin decizia 442/2009.

În acel litigiu, s-a respins actiunea de reziliere , retinându-se culpa reclamantei întrucât nu i-a pus la dispozitie pârâtului terenuri libere, invocându-si propria culpa .

S-a mai retinut si ca reclamanta nu a facut dovada unei notificari prealabile.

Cu privire la cererea reconventionala, aceasta s-a respins pe motivul ca terenurile nu sunt ocupate de reclamanta ci de alte persoane .

În prezenta actiune se solicita nulitatea absoluta a contractului de arenda pe motiv ca aceste contracte nu sunt înregistrate la primarie.

Din adresa 16924/2010 Primaria Carbunesti se face cunoscut ca acest contract de arenda s-a înregistrat sub nr. 4670/31.03.2006. Instanta mai are în vedere si adresa 5173/2007 a Primariei comunei D…, existenta la fila 22 din dosarul atasat .

Art. 6 din Legea 16/ 1994 prevede ca astfel de contracte de arendare trebuie sa fie încheiate în scris si înregistrate în 15 zile la primariile în raza carora se afla bunurile arendate. Aceste dispozitii coroborate cu art. 24 alin.1 din acelasi act normativ , conduc la concluzia ca forma scrisa si înregistrarea sunt conditii ad validitatem , sanctiunea este nulitatea absoluta. Cum în cauza contractul de arendare a fost înregistrat nu poate fi pusa în discutie nulitatea absoluta a acestui contract.

Prin precizarea la actiune , reclamanta solicita rezilierea contractului si plata sumei de 1800 lei drept despagubiri. Instanta constata ca reclamanta îsi invoca propria culpa atât timp cât obligatia de a-i pune la dispozitia pârâtului terenurile arendate nu este îndeplinita. Aceasta concluzie rezulta si din sentinta 1091/2008 , irevocabila prin decizia 442/2009.

Articolul 3 din contractul de arendare, prevede ca rezilierea se face numai dupa notificarea prealabila cu cel putin un an si înainte si numai dupa strângerea recoltei de catre arendasi.

Temeiul rezilierii, în cazul neexecutarii obligatiilor contractuale, în constituie art. 24 alin. 2 din Legea arendarii si art. 1439 alin. 2 din Codul civil, dar urmând regulile generale în materia de contracte sinalagmatice,adica acele contracte care incumba obligatii din partea ambelor parti, si dispozitiile art. 1439 alin. 2 din Codul civil, rezilierea are loc când una din parti nu îndeplineste îndatoririle sale principale, în speta îndatorirea principala a arendatorului, conform contractului fiind aceea de a pune la dispozitie arendasului terenurile ce au facut obiectul arendarii, iar obligatia principala a arendasului este aceea de a plati pretul arendei în conditiile stipulate în contract.

În consecinta, chiar daca legea arendarii la art. 24 alin. 2, nu distinge cu privire la obligatiile care nu se îndeplinesc, dar face trimitere la lege, folosind sintagma ,, în conditiile legii,, , în opinia instantei în cazul rezilierii contractului de arenda sunt nu numai incidente, dar si aplicabile disp. art. 1439 alin. 2 din Codul civil.

Rezilierea contractelor reprezinta o sanctiune de drept civil legata de neexecutarea culpabila si se fundamenteaza pe reciprocitatea si interdependenta obligatiilor nascute din contractul bilateral, operând în baza unei hotarâri judecatoresti sau în baza clauzelor contractuale. Rezilierea produce efecte numai pentru viitor . Instanta retine ca si la nivelul anilor 2008 – 2009, reclamanta a solicitat rezilierea contractului , însa instantele de judecata nu au dat curs acestei solicitari pentru ca în derularea acestui contract de arenda, ambele parti au culpa . Chiar daca s-ar avea în vedere ca rezilierea poate avea loc numai prin existenta unei notificari , instanta constata ca aceasta notificare s-a realizat si primit de catre pârât în data de 12.11.2009 , înainte de împlinirea terenului de un an , prevazut în contract, cererea de chemare în judecata, fiind formulata în 13.09.2010. Pe de alta parte nu a facut nici o dovada ca pârâtul si-ar fi strâns recolta de pe terenuri . Nu este de neglijat nici faptul ca reclamanta este matusa pârâtului si pot conveni împreuna sa puna punct acestor litigii pe cale amiabila , în caz contrar ambele parti sa-si îndeplineasca obligatiile contractuale, urmând apoi sa solicite instantei o eventuala interventie.

Deoarece nici una din parti nu a mai solicitat alte probe, instanta se pronunta strict în baza documentelor existente la dosar, respectiv interogatoriile partilor. Astfel, prin sentinta 1091/2008 intrata în putere de lucru judecat s-a retinut ca pentru o parte din terenuri primeste arenda în natura de la persoanele respective , iar pârâtul la interogatoriile luate (filele 42-43 dosar 8101/318/2008 si fila 24 din prezenta cauza) , arata ca a achitat în fiecare an 600 lei , în anul 2009, reclamanta refuzând primirea acestor bani. Se mai are în vedere si faptul ca desi reclamanta invoca prin motivele de recurs faptul ca nu s-a platit nici o suma de bani prin decizia 442/2009 Tribunalul Gorj-sectia civila prezinta situatia clar reclamantei în sensul ca a încheiat un contract de arendare fara sa puna la dispozitie arendasului terenurile ce au facut obiectul contractului de arendare, invocându-si astfel propria culpa, motiv pentru care nu poate cere rezilierea contractului.

Cum reclamanta nu a dovedit cele sustinute în sensul neplatii sumelor din contract, obligatie prevazuta de art.1169 c.civ, iar prin actiunea 8101/318/2008 a solicitat ca pârâtul sa achite suma convenita în contract (fila 4) respingându-se irevocabil acel capat de cerere, instanta urmeaza sa respinga actiunea .

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunea civila formulata de reclamanta …., domiciliata în ……….. în contradictoriu cu pârâtul ………., domiciliat în ………

Cu recurs, în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 06 Decembrie 2010 la Judecatoria Târgu Jiu.

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier,

MIHAELA SIRBU

Red. CML/ex.4.

Tehnored. A.B. 16 Decembrie 2010.