Anulare act Fondul funciar


Titlu: fond funciar

Data speţă: 12.10.2010

La data de 31.03.2008 a fost înregistrată sub nr. 1084/199/2008 pe rolul Judecătoriei Bacău cererea reclamantelor O. N. şi D. D. în contradictoriu cu pârâţii O. E., O. I., C. locală de aplicare a legii fondului funciar R. şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor B.,pentru ca instanţa, prin hotărârea pe care o va pronunţa să constate nulitatea absolută a titlului de proprietate nr.39442 din 30.09.1995 emis pe numele O. Ş., cu privire suprafaţa de 4,0483 ha , terenuri situate în comuna R., jud.B. şi să oblige Comisiile Locală şi Judeţeană să înscrie în acest titlu pe toţi descendenţii defunctului O. I.,autorul părţilor.

În motivarea de fapt a cererii de chemare în judecată reclamantele arată că în anul 1995 s-a eliberat titlu de proprietate nr. 39442 din 30 septembrie în care se menţionează numele fratelui, O. Ş. ca fiind moştenitorul lui O. I..

În anul 1991, reclamantele au făcut cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate privind suprafeţele de teren aparţinând lui O.I., tatăl acestora. Din acest motiv pe titlul de proprietate nr. 39442/1995 a fost menţionat doar fratele acestora ca fiind moştenitorul lui O. I..

Deoarece în anul 1997 în conformitate cu prevederile Legii 169/1997 au fost repuse în termen pentru a formula cerere privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţelor de teren, menţionate în T.P. nr. 39442/1995, reclamantele au depus cerere la Comisia Locală de Aplicare a Legii 18/1991 a comunei Racova, judeţul Bacău.

După decesul fratelui nostru Ol. Ş., au rămas următorii moştenitori: soţie supravieţuitoare, descendenţi de gradul I.

În drept, reclamantele nu şi-au întemeiat cererea.

În dovedirea cererii s-a solicitat proba cu acte,martori şi expertiză.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru şi timbru judiciar.

Cererii de chemare în judecată i-au fost anexate în fotocopieînscrisuiri.

Pârâta, O. E., prezentă în instanţă , a formulat întâmpinare, solicitând prin aceasta că ea este moştenitoarea în urma hotărârii luate de Curtea de Apel Bacău, hotărâre definitivă şi irevocabilă.

Solicită împărţirea moştenirii cu cei cinci copii rămaşi moştenitori, ea fiind cea care a plătit lumina, impozitul de când s-a căsătorit şi nu doreşte ca O. N.şi D. D. să fie moştenitoare.

Aceasta a depus o dată cu întâmpinarea şi înscrisuri.

Prin încheierea de la termenul din 22.07.2008 instanţa a dispus unirea celor două excepţii invocate de pârâtă prin întâmpinare cu fondul.

Pârâta Comisia Judeţeană de aplicare a legii fondului funciar judeţ Bacău a formulat întâmpinare. În aceasta se arată că reclamantele au formulat cerere după apariţia Legii nr. 169/1997 iar titlul de proprietate nr. 39442/1995 a fost emis legal, fiind înscrişi moştenitorii care au depus cerere în termenul prevăzut de Legea nr. 18/1991.

Art. 13 al (2) din Legea 18/1991, prevede că moştenitorii „… sunt consideraţi că au acceptat moştenirea prin cererea pe care o fac comisiei”.

Prin cererea pe care au făcut-o după apariţia Legii 169/1997, moştenitorii puteau solicita alte terenuri care au fost atribuite conform Legii 18/1991. Cum titlul de proprietate este emis în anul 1995, aceşti moştenitori nu mai pot solicita acelaşi terenuri.

Legea nr. 1/2000 care reglementează soluţionarea cererilor depuse după Legea nr. 169/1997, prevede la art. 2 al (2) că „Drepturile dobândite cu respectarea prevederilor Legii Fondului funciar nr. 18/1991 pentru care au fost eliberate adeverinţe de proprietate, proces verbal de punere în posesie sau titlu de proprietate, rămân valabile fără nici o altă confirmare”.

Faţă de motivele arătate considerăm că titlul de proprietate nr. 39442/1995 este emis în conformitate cu prevederile legale.

Comisia Locală pentru Aplicarea Legilor Fondului Funciar Racova,legal citate,n-a fost reprezentată în instanţă şi nu a depus întâmpinare.

Instanţa,din oficiu, a solicitat pârâtelor comisii să depună la dosarul cauzei documentaţia care a stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. 39442 din 30.09.2005 emis pe numele autorului pârâţilor.

Comisia Locală pentru Aplicarea Legilor Fondului Funciar Racova

a depus în copii xerox la dosarul cauzei înscrisuri .

În cauză a fost audiat martorul M. Ş. propus de reclamante la termenul din 27.10.2009.La acelaşi termen reclamantele au renunţat la audierea celui de-al doilea martor.

De asemenea a fost efectuată o expertiză specialitatea topo cadastru.

La prezenta cauză a fost ataşat şi dosarele nr.658/2000 al Judecătoriei Buhuşi,6276/2000 al Tribunalului Bacău şi 983/2000 al Curţii de Apel Bacău având ca obiect partaj succesoral după autorul părţilor O. I..

Analizând actele şi lucrările dosarului ,instanţa reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr.48 din 26.02.1991 O. Ş. a solicitat reconstituirea suprafeţei de 4,0483 ha situată pe raza comunei Racova.

Prin H.C.J. Bacău 22 din 05.09.1991 (fila13) , avându-se in vedere şi referatul Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a validat propunerile făcute de Comisia Locală Racova ,dispunând emiterea titlului de proprietate pe numele O.Ş. pentru suprafaţa de 4,0483 ha situată pe raza comunei Racova.

S-a avut în vedere,pe lângă singura cerere depusă pentru reconstituire de O. Ş. şi faptul că autorii pârâtei şi a reclamantelor au avut anterior colectivizării acest teren în suprafaţă de 4,0483 ha situat în comuna Racova,conform adeverinţei şi a copiei rolului acestor aflate la filele 58-60 dosar.

Conform art.11 alin.3 din Lg. Nr.18/1991 republicată: „ stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere , pe baza situaţiei deţinute de cooperativa agricolă de producţie la 01.01.1990, înscrisă în sistemul de evidenţă a cadastrului funciar general sau a registrului agricol”iar potrivit preved. alin .1 al aceluiaşi articol :„suprafaţa adusă în CAP este cea care rezultă din: actele de proprietate, carte funciară , cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă……”.

Potrivit art.11 din regulamentul privind procedura de atribuire a titlurilor de proprietate, aprobat prin H.G. nr. 1172/2001 modificat prin H.G.890 din 2005: „stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulată de fiecare persoană îndreptăţită, cerere la care se anexează, conform alin .3, acte de proprietate , certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească dacă există, şi ,în toate cazurile ,acte de stare civilă precum şi alte acte din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.

Potrivit art. 8 alin. 3 din Legea 18/1991 şi art. 13 din Hotărârea Nr. 131 din 27 februarie 1991 privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor –în vigoare la data eliberării titlului de proprietate stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere.

Din analiza probelor aflate la dosarul cauzei rezultă că reclamantele au formulat cerere de reconstituire pentru suprafaţa de teren în litigiu în anul 1998,după apariţia legii nr.169/1997.La data formulării cererilor respective titlul de proprietate nr. 39442 fusese deja emis pe numele fratelui reclamantelor încă din 1995.

Faţă de cele reţinute ,instanţa constată că singurul care a formulat cerere de reconstituire pentru suprafaţa de teren în litigiu este defunctul O. Ş., el justificând la data respectivă şi calitatea de moştenitor a defunctului O. I.,aşa cum statuează art.13 din Lg. Nr.18/1991 republicată.

In aceste conditii titlul de proprietate nr. 39442/1995 a fost emis legal, fiind inscrisi mostenitorii care au depus cerere in termenul prevazut de Legea nr. 18/1991.

Art. 13 alin (2) din Legea nr. 18/1991, prevede ca mostenitorii “… sunt considerati ca au acceptat mostenirea prin cererea pe care o fac comisiei”.

Prin cererea pe care au facut-o dupa aparitia Legii nr. 169/1997, mostenitorii puteau solicita alte terenuri care nu au fost atribuite conform Legii nr. 18/1991. Cum titlul de proprietate este emis in anul 1995, acesti mostenitori nu mai pot solicita aceleasi terenuri.

Legea nr. 1/2000 care reglementeaza solutionarea cererilor depuse dupa Legea nr. 169/1997, prevede la art. 2 alin (2) ca “Drepturile dobandite cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 pentru care au fost eliberate adeverinte de proprietate, proces verbal de punere in posesie sau titlu de proprietate, raman valabile fara nici o alta confirmare”.

De altfel întreg terenul aflat pe titlul de proprietate nr. 39442/1995 a fost atribuit pârâţilor prin sentinţa nr.739/2000 pronunţată de Judecătoria Buhuşi în dosar civil nr.658/2000 având ca obiect partaj succesoral după O. I..

Aşa fiind,comisiile nu mai puteau admite cererile reclamantelor care nu au depus cerere în 1991 pentru terenul după autorul lor O. I.. Singurul care a depus la acea dată cerere a fost autorul pârâţilor O. Ş..

Pe cale de consecinţă, titlul de proprietate a fost eliberat cu respectarea dispoziţiilor legale la data întocmirii lui şi , văzând şi dispoziţiile art.II din Lg. Nr.169/1997 astfel cum a fost modificată prin Titlul V articol unic pct.1. din Lg.nr.247/2005, instanţa va respinge acţiunea ca nefondată.

În temeiul art.274 C.Pr.Civilă instanţa va lua act că pârâţii nu au solicitat cheltuieli de judecată.