Anulare act – rejudecare Contracte


R O M Â N I A

JUDECATORIA ÎNTORSURA BUZAULUI

JUDETUL COVASNA

SENTINTA CIVILA NR. (…)

Sedinta publica din data de 09 iunie 2011

Completul compus din :

Presedinte : (…)

Grefier : (…)

Pentru astazi fiind amânata pronuntarea în cauza civila privind pe reclamantele (…) în contradictoriu cu pârâtii (…), având ca obiect anulare contract vânzare-cumparare – rejudecare.

La apelul nominal facut în sedita publica nu au raspuns partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza faptul ca s-au depus la dosarul cauzei concluzii scrise din partea reclamantelor, prin av. (…), dupa care :

Concluziile si sustinerile partilor au fost consemnate în Încheierea de sedinta din 02.06.2011, încheiere care face parte integranta din prezenta sentinta, iar instanta în vederea deliberarii, a amânat pronuntarea pentru 09.06.2011.

Instanta, în urma deliberarii, a pronuntat sentinta de mai jos.

I N S T A N T A,

Asupra cauzei civile de fata, constata :

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante în data de 14.02.2011 sub dosar nr. (…) (urmare a casarii cu trimitere a sentintei civile nr. (…) pronuntata de Judecatoria Întorsura Buzaului în dosarul nr. (…)), reclamantele (…)în contradictoriu, initial, cu pârâtii (…) (f. 47 dos. nr(…)al Judecatoriei Întorsura Buzaului), au solicitat ca prin sentinta ce se va pronunta :

– sa se anuleze contractul de vânzare-cumparare nr. (…) încheiat între pârâtul (…), în calitate de cumparator si pârâta (…), în calitate de vânzator, având ca obiect apartamentul situat în (…), cu fraudarea dispozitiilor art. 5 alin. ultim din Decretul nr. 61/1990 ;

– radierea dreptului de proprietate al pârâului (…) înscris în CF nr. (…), în baza contractului de vânzare-cumparare mentionat la petitul 1 ;

– obligarea pârâtei (…)la încheierea unui contract de vânzare-cumparare pentru apartamentul în litigiu, în conditiile Decretului-Lege nr. 61/1990, pe numele reclamantelor si a pârâtului (…), pentru fiecare cote indivize în 1/5 – a parte fiecare, iar în caz de refuz sa plateasca reclamantelor suma de 100 lei/zi de întârziere cu titlu de daune cominatorii ;

– cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii, reclamantele au aratat ca reclamanta (…) si pârâtul (…) au trait în relatii de concubinaj începând cu martie 1990. Împreuna cu ei au locuit si minorele (…), fiicele reclamantei (…) din prima casatorie, precum si minora (…), fiica celor doi. Dat fiind numarul mare al membrilor de familie, acestora li s-a atribuit cu titlu de locatiune apartamentul cu trei camere situat în (…), conform contractului de închiriere nr. (…).

În baza contractului de închiriere nr. (…), reclamantul (…) a solicitat în nume propriu cumpararea apartamentului, cerere care i-a fost aprobata, acesta încheind cu pârâta (…) contractul de vânzare-cumparare nr. (…).

În continuare se arata ca acest contract este încheiat prin frauda la lege, fiind lovit de nulitate absoluta, întrucât conform Decretului-Lege nr. 61/1990, fiecare chirias având un drept propriu de cumparare care nu a fost conservat de pârâta (…).

Astfel, în cauza au fost încalcate dispoziaiile art. 5 alin. ultim din Decretul-Lege nr. 61/1990 care confera fiecarui chirias un drept propriu la cumpararea imobilului, drept independent de dreptul titularului contractului de închiriere si pentru ca dreptul celorlalti chiriasi nu izvoraste din dreptul locativ al titularului, pârâtul (…)si reclamanta (…)nefiind casatoriti la data încheierii contractului de vânzare-cumparare nr. (…).

Pentru a aplana situatia creata, pârâtul (…) dupa casatorie a donat pârâtei (…) ˝ din apartament, iar dupa divortul partilor a revocat donatia redevenind unic proprietar al apartamentului.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 5 alin. ultim din Decretul-Lege nr. 61/1990, art. 968 C.civ. si art. 274 C.pr.civ.

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru în suma de 1.755 lei (f. 139 (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului) si timbru judiciar în suma de 5 lei (f. 139 verso dos. nr. (…)al Judecatoriei Întorsura Buzaului).

În dovedirea actiunii, reclamantele au solicitat si instanta a încuviinaat proba cu înscrisuri. Astfel la dosar au fost depuse, în copie : contractul de închiriere nr. (…) (f. 14-17 dos. nr. (…)al Judecatoriei Întorsura Buzaului), acte de stare civila (f. 18-23 dos. nr. (…)al Judecatoriei Întorsura Buzaului), contractul de vânzare-cumparare nr. (…) (f. 24-25 dos. nr. (…)al Judecatoriei Întorsura Buzaului), contractul de autentificat sub nr. (…)de BNP (…) (f. 26 dos. nr. (…)al Judecatoriei Întorsura Buzaului), extrase CF (f. 27 si 29 dos. (…)al Judecatoriei Întorsura Buzaului), act de revocare unilaterala autentificat sub nr. (…)de BNP (…) (f. 28 dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului), contract de construire nr. (…) (f. 115-116 dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului) si practica judiciara (f. 162-169 dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului).

Pârâta (…) a formulat întâmpinare prin care a invocat exceptia lipsei capacitatii de folosinta a pârâtei (…) deoarece aceasta nu mai exista ca persoana juridica, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei (…)deoarece aceasta a fost înfiintata în anul 1996. Pe fond s-a aratat, în baza art. 64 C.pr.civ., ca titularul dreptului de proprietate în momentul încheierii contractului era Statul Român.

Pentru pârâta (…) instanta a încuviintat proba cu înscrisuri. Astfel la dosar au fost depuse, în copie : proces-verbal nr. (…) (f. 41-42 dos. nr. (…)al Judecatoriei Întorsura Buzaului).

Pârâta (…) (în prezent prin lichidare judiciara) a formulat întâmpinare prin care a invocat exceptia propriei lipse a calitatii procesual pasive întrucât aceasta a preluat contractele de vânzare-cumparare ulterior încheierii contractului de vânzare-cumparare.

Pârâtul (…) a formulat întâmpinare prin care a aratat ca reclamanta (…)a beneficiat de locuinta din fondul de stat pe care l-a vândut ulterior. În cauza nu sunt incidente dispozitiile art. 5 alin. ultim din Decretul-Lege nr. 61/1990 si nu s-a facut dovada fraudei la lege.

Pentru pârâtul (…) instanta a încuviintat proba cu înscrisuri si interogatoriu. Astfel la dosar au fost depuse, în copie : extras CF (f. 64 dos. nr. (…)al Judecatoriei Întorsura Buzaului), contract de vânzare-cumparare autentificat sub nr. (…)de BNP (…) (f. 65-66 dos. nr. (…)al Judecatoriei Întorsura Buzaului).

De asemenea, s-a luat si interogatoriul reclamantei (…) (f. 152-157 dos. nr. (…)al Judecatoriei Întorsura Buzaului).

Pârâtul (…), prin primar a formulat întâmpinare prin care a invocat exceptia propriei lipse de calitate procesuala pasiva motivat de faptul ca nu este parte în contractul de vânzare-cumparare. Pe fond a solicitat respingerea actiunii ca inadmisibila, deoarece pârâtul (…) era singurul îndreptatit la cumpararea apartamentului, iar reclamantele sunt de rea-credinta întrucât reclamanta (…) detinea alt apartament la momentul încheierii contractului de vânzare-cumparare nr. (…).

Pentru pârâtul (…), prin primar, instanta a încuviintat proba cu înscrisuri. Astfel la dosar au fost depuse, în copie : contractul de închiriere nr(…) (f. 71-74 dos. nr. (…)al Judecatoriei Întorsura Buzaului), protocolul nr. (…) (f. 75-77 dos. nr. (…)al Judecatoriei Întorsura Buzaului) si tabel nominal nr. (…) (f. 78-79 dos. nr. (…)al Judecatoriei Întorsura Buzaului).

La termenul din 27.05.2010, pârâtul (…) a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantelor, întrucât niciuna nu a formulat cerere pentru cumpararea apartamentului si nu aveau calitatea de titular al contractului de închiriere. Mai mult decât atât reclamantele (…) erau minore la data încheierii contractului si nu puteau încheia acte de dispozitie.

Prin sentinta civila nr. (…) pronuntata de Judecatoria Întorsura Buzaului în dosarul nr. (…), s-au admis exceptiile lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtelor (…), s-a admis exceptia lipsei calitatii procesual active a reclamantelor, s-a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului (…), prin primar, iar actiunea a fost respinsa.

Împotriva acestei sentinte reclamantele au declarat recurs, în principal, întrucât nu s-au aplicat corect dispozitiile legale în vigoare si s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantelor în mod gresit.

Instanta solutionând recursul a retinut ca instanta de fond a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantelor, fiice ale reclamantei (…), cu toate ca în considerente a admis exceptia pentru toate reclamantele. De asemenea, în considerente sunt inserate o serie de motive care privesc fondul cauzei care nu au fost dezlegate prin partea dispozitiva.

În rejudecare, reclamantele au solicitat si instanta a încuviintat proba cu înscrisuri – cererea formulata de pârâtul (…) (f. 21 dos. nr. (…)al Judecatoriei Întorsura Buzaului) si anexa la releveul de masurare (f. 22 dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului) – si interogatoriul pârâtului (…) (f. 19-20 dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului).

Examinând actele dosarului, instanta retine urmatoarele :

Conform art. 137 alin. 1 C.pr.civ., aceasta „se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor de procedura, precum si asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii”.

În privinta exceptiei lipsei capacitatii de folosinta a (…) invocata de pârâta (…) (f. 30 dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului), instanta retine ca astfel cum rezulta din adresa nr. (…) emisa de (…) (f. 40 dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului), (…) si-a încetat existenta în anul 1996, fiecare oras din judetul Covasna creându-si propria firma de gospodarie comunala. Asadar având în vedere cele mai sus retinute, instanta urmeaza a admite exceptia, anulând actiunea formulata de reclamante în contradictoriu cu pârâta (…) .

Privitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei (…) invocata de aceasta (f. 30 dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului), instanta constata ca astfel cum rezulta din adresa nr. (…) emisa de (…) (f. 40) si din procesul-verbal nr. (…) (f. 41-42 dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului) dupa desfiintarea (…), în fiecare oras s-a înfiinaat câte o firma de gospodarie comunala care a preluat patrimoniu (…). Astfel în orasul Întorsura Buzaului s-a înfiintat (…). care a preluat si activitatea de vânzare a locuintelor, însa din 2003 administrarea fondului locativ a fost preluata de pârâta (…) catre care au fost predate toate contractele de vânzare-cumparare pâna acea data conform procesului-verbal nr. (…) (f. 41-42 dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului). În concluzie, instanta va admite exceptia si va respinge actiunea formulata de reclamante în contradictoriu cu pârâta (…), ca fiind introdusa împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuala pasiva.

Referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei (…)., prin lichidator judiciar (…) invocata de aceasta (f. 61 dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului), instanta retine ca desi aceasta nu a fost parte a contractului de vânzare-cumparare privind imobilul în cauza, dupa desfiintarea pârâtei (…) , aceasta a preluat activitatea de administrare a fondului locativ, conform procesului-verbal nr. (…) (f. 41-42 dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului), în care apare înscris si contractul de vânzare-cumparare nr. (…). Astfel, având cele mai sus retinute, instanta constata ca pârâta (…) prin lichidator judiciar (…) este succesoarea pârâtei (…) privind activitatea de administrare a fondului locativ, astfel ca are calitate procesuala pasiva, motiv pentru care exceptia va fi respinsa.

În privinta exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului (…), prin primar prin invocata de acesta (f. 69 dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului), instanta constata ca desi în contractul de vânzare-cumparare nr. (…), parti sunt pârâta (…) si pârâtul (…), imobilul apartament în cauza a facut parte din domeniul privat al Orasului Întorsura Buzaului, astfel ca acesta are calitate procesuala pasiva ((…) fiind doar titular al dreptului de administrare privind fondul de locuinte proprietate de stat), exceptia urmând a fi respinsa.

Nu în ultimul rând, referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantelor invocata de pârâtul (…) (f. 172 dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului), instanta retine ca în conformitate cu art. 5 alin. 1 din Legea nr. 61/1990 fiecare chirias poate sa se adreseze cu cerere direct unitatilor specializate în vânzarea locuintelor. Astfel cum rezulta din contractul de închiriere nr. (…) (f. 14-17 dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului), instanta constata ca la momentul formularii cererii în vederea vânzarii apartamentului în cauza de catre pârât, calitate de chiriasi aveau reclamantele si pârâtul (…). În concluzie, având în vedere dreptul de a cumpara în baza cererii formulate direct catre unitatile specializate în vânzarea locuintelor al chiriasilor, instanta constata ca reclamantele au calitate procesuala activa, motiv pentru care va respinge exceptia.

Pe fondul cauzei, în fapt, instanta constata între reclamante si pârâtul (…), în calitate de chiriasi, pe de-o parte si pârâta (…), în calitate de titular al dreptului de administrare privind fondul de locuinte proprietate de stat s-a încheiat pe o perioada de 5 ani contractul de închiriere nr. (…) (f. 14-17 dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buztaului) privind imobilul apartament, situat în (…).

Ulterior, în baza cererii nr. (…) formulate de pârâtul (…) (f. 21 dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului), între acest pârât, în calitate de cumparator si pârâta vânzatoare (…), în calitate de titular al dreptului de administrare privind fondul de locuinte proprietate de stat s-a încheiat contractul de vânzare-cumparare nr. (…) (f. 24 -25 dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului), reclamanta (…) având calitate de garant, alaturi de numitul (…).

Dupa cumpararea apartamentului, în anul 2001, pârâta (…) si pârâtul (…) s-au casatorit. Prin contractul de donatie autentificat sub nr. (…) de BNP (…) (f. 26 dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului), pârâtul (…) a donat reclamantei (…) cota de ˝ din apartamentul în cauza.

Prin sentinta civila nr. (…) pronuntata în dos. nr. (…) de Judecatoria Întorsura Buzaului (f. 83-85 dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului) s-a dispus desfacerea casatoriei dintre partile mai sus amintite din culpa comuna.

Dupa desfacerea casatoriei, pârâtul (…), în baza art. 932 alin.1 C.civ., a revocat donatia mai sus mentionata, astfel cu rezulta din act de revocare unilaterala autentificat sub nr. 1248/24.09.2008 de BNP (…) (f. 28 dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului), redevenind unic proprietar al apartamentului în cauza.

În drept, instanta constata ca reclamantele au solicitat anularea contractului de vânzare-cumparare nr. (…) (f. 24 -25 dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului), întrucât acest contract s-a încheiat prin frauda la lege fiind lovit de nulitate absoluta. Astfel s-au încalcat dispozitiile art. 5 alin. ultim din Legea nr. 61/1990. Totodata în cauza au fost invocate si dispozitiile art. 968 C.civ. S-a mai aratat ca dreptul reclamantelor la cumpararea apartamentului este un „drept câstigat de la lege”, fiind nesusceptibil de a fi anulat ulterior, nici printr-un act normativ, nici printr-o hotarâre judecatoreasca si nici prin activitatea frauduloasa a pârâtului, iar institutia prin care s-a facut vânzarea, în speta, (…), trebuia sa conserve dreptul la cumparare pentru fiecare persoana în parte.

În motivele de recurs formulate împotriva sentintei civile nr. (…) pronuntata în dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului, s-a aratat ca s-au încalcat dispozitiile privind protectia minorilor care aveau un drept locativ independent de cel al titularului locatiunii.

În apararea sa, pârâtul (…) a invocat faptul ca în cauza nu sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 61/1990, ci ale Legii nr. 85/1992 care recunosc dreptul de cumparare al apartamentului doar titularului contractului de închiriere.

Asupra temeiului de drept invocat de pârât, instanta constata ca acesta nu este aplicabil în cauza raportat la data încheierii contractului de vânzare-cumparare nr. (…), în speta (…). Instanta retine ca Legea nr. 85/1992 a intrat în vigoare în data de 29.07.1992, deci ulterior încheierii contractului, fapt de natura a face aplicabile în cauza doar dispozitiile Legii nr. 61/1990.

Asupra motivelor de nulitate invocate de reclamante, instanta retine ca astfel cum s-a stabilit atât în literatura de specialitate, cât si în practica judiciara, prin frauda la lege se întelege „acea operatiune care consta în folosirea anumitor dispozitii legale, dar nu în scopul pentru care au fost edictate, ci în vederea eludarii altor dispozitii legale imperative”. De asemenea, s-a retinut ca frauda la lege poate fi privita ca un caz particular de cauza ilicita – art. 968 C.civ.

În speta, raportat la motivele de nulitate absoluta invocate de reclamante, instanta retine ca acestea nu au indicat ce dispozitii legale imperative a încercat pârâtul (…) sa eludeze prin formularea cererii nr. (…) (f. 21 dos. nr. (…) al Judecatoriei Întorsura Buzaului) si ulterior prin încheierea contractului de vânzare-cumparare. Astfel, instanta constata ca pârâtul a respectat pe deplin dispozitiile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 61/1990 în sensul ca a formulat cerere, iar ulterior a încheiat contractul de vânzare-cumparare.

Acelasi lucru ar fi putut fi facut si de reclamante, însa astfel cum rezulta din întreg probatoriul administrat în cauza, niciuna dintre acestea nu a formulat o asemenea cerere, acestea întelegând, în acest mod, sa nu îsi exercite dreptul de a solicita încheierea unui contract de vânzare-cumparare privind imobilul în cauza (a se vedea în acest sens, raspunsul reclamantei (…) la interogatoriul luat de pârât, la întrebarile nr. 2 si 3, în care aceasta arata ca nu a formulat cerere pentru ca pârâtul (…) o formulase deja în nume propriu, omitând pe ceilalti chiriasi de la cumparare si ca acesta „a fost mai rapid” – f. 157 dos. nr. 624/248/2008 al Judecatoriei Întorsura Buzaului). Mai mult decât atât, reclamanta (…), a acceptat ca alaturi de numitul (…), sa fie garanti ai cumparatorului (…) în contractul de vânzare-cumparare nr. (…).

Totodata se retine ca un drept subiectiv civil, în general, ofera subiectului activ posibilitatea de a pretinde, în limitele stabilite de lege, subiectului pasiv sa aiba o conduita corespunzatoare – sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva –, ori în cazul de fata reclamantele nu au formulat cerere în vederea încheierii contractului de vânzare-cumparare privind apartamentul în cauza.

Asadar pentru a se pune în discutie un drept câstigat trebuie sa se faca mai întâi dovada ca acel drept a fost exercitat, în cazul de fata ca s-ar fi depus cerere direct unitatilor specializate în vânzarea locuintelor, ori acest fapt nu a fost dovedit în niciun fel de catre reclamante.

În conditiile de mai sus, pârâta (…)nu era obligata sa conserve dreptul la cumparare pentru fiecare chirias, ci conform art. 5 alin. 2 si art. 27 din Legea nr. 61/1990 era obligata sa încheie contract de vânzare-cumparare cu chiriasul care a depus cerere, în speta, pârâtul (…).

Privitor la încalcarea drepturilor minorilor (f. 5 dos. nr. (…) al Tribunalului Covasna), instanta retine în primul rând ca acesta reprezinta un aspect subsecvent nulitatii absolute invocate de reclamante si se refera doar la reclamantele (…) Având în vedere ca acestea nu aveau capacitate de exercitiu la momentul formularii cererii de catre pârâtul (…) si al încheierii contractului de vânzare-cumparare, conform art. 11 alin. 2 din Decretul 31 din 30 ianuarie 1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, actele juridice de dispozitie ar fi trebuit facute pentru acestea de reprezentantii lor legali, în speta, parintii. Astfel se constata ca pentru reclamantele (…) (fosta (…)) si (…) (fosta (…)), nici reclamanta (…), nici numitul (…) (tatal acestora) nu au formulat cerere în vederea încheierii contractului de vânzare-cumparare. Prin invocarea acestui fapt, reclamanta (…)nu face altceva decât sa-si invoce propria culpa, fapt care nu este îngaduit – nemo audiatur propriam turpitidinem allegans (nimanui nu îi este îngaduit sa se prevaleze de propria incorectitudine pentru a obtine protectia judiciara a unui drept) -. Acelasi lucru îl retine instanta si în privinta reclamantei (…).

În privinta practicii judiciare depuse la dosar de reclamante (162-169 dos. nr. (…)al Judecatoriei Întorsura Buzaului), instanta retine ca aceasta vizeaza o alta situatie de fapt si de drept, întrucât în acel caz, minorii aveau ca unic reprezentant legal persoana sub tutela careia se aflau si care a formulat singura cerere în vederea cumpararii unui apartament.

În concluzie, raportat la cele retinute mai sus, instanta constata ca în cauza s-a încheiat în mod valabil contractul de vânzare-cumparare nr. (…), motiv pentru care va respinge capatul de cerere privind anularea contractului mai sus amintit, ca neîntemeiat.

Având în vedere solutia de mai sus, instanta va respinge atât petitul privind radierea dreptului de proprietate al pârâului (…) înscris în CF nr. (…), în baza contractului de vânzare-cumparare, cât si petitul privind obligarea pârâtei (…)la încheierea unui contract de vânzare-cumparare pentru apartamentul în litigiu, în conditiile Decretului-Lege nr. 61/1990, pe numele reclamantelor si a pârâtului (…), pentru fiecare cote indivize în 1/5 – a parte fiecare, iar în caz de refuz sa plateasca reclamantelor suma de 100 lei/zi de întârziere cu titlu de daune cominatorii.

În baza art. 274 C.pr.civ., instanta constata ca : „Partea care cade în pretentiuni va fi obligata, la cerere, sa plateasca cheltuielile de judecata”, astfel ca având în vedere solutia în cauza, precum si faptul ca niciun pârât nu a solicitat cheltuieli de judecata, instanta urmeaza a respinge si petitul privind acordarea de cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Admite exceptia lipsei capacitatii de folosinta a (…) invocata de pârâta (…), cu sediul în (…).

Anuleaza actiunea formulata de reclamantele (…),(…),(…)si (…)în contradictoriu cu pârâta (…).

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei (…) invocata de aceasta.

Respinge actiunea formulata de reclamantele (…),(…) în contradictoriu cu pârâta (…)ca fiind introdusa împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuala pasiva.

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei (…)prin lichidator judiciar (…)invocata de aceasta.

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului (…) invocata de acesta.

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a reclamantelor invocata de pârâtul (…).

Respinge actiunea formulata de reclamantele (…),(…), toate cu domiciliul ales la (…) în contradictoriu cu pârâtii (…), domiciliat în (…),(…) prin primar, cu sediul în orasul (…)si (…). prin lichidator judiciar (…), cu sediul în (…), ca neîntemeiata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 09.06.2011.

Presedinte, Grefier,

(…) (…)

Red. G.S./M.C.M.

7 ex./28.06.2011

– 7 –