Anulare act Succesiuni, moşteniri


JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

Dosar nr. 77/829/2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 384/2011

Şedinţa publică de la 27.01.2011

Pe rol pronunţarea cauzei civile având ca obiect „anulare act” privind pe reclamanta G.A. şi pe pârâţii C. P., decedat cu moştenitorii C. P., T. M., B. T., B. D., şi C. , P. M., şi D.E..

Dezbaterile au avut loc la termenul din 20.01.2010 fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

deliberând

Asupra cauzei civile deduse judecăţii constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 77/829/2009, reclamanta G. A., prin avocat Aur Elena, a chemat în judecată pe pârâţii C. P. şi D. E., pentru constatare deghizată, urmând ca instanţa, prin hotărâre judecătorească să constate că între părţi s-a încheiat un contract de vânzare – cumpărare cu uzufruct viager pentru un imobil casă şi terenul aferent, contract care în realitate este o donaţie deghizată.

Cererea a fost legal timbrată.

În motivarea cererii, reclamanta arată că este fiica pârâtului C. P. şi a defunctei C. M., şi sora pârâtei D. E., şi că între pârâţi s-a încheiat contactul de vânzare – cumpărare nr. 694 din 3.06.2005 la BNP Burbulea Dumitru, care în realitate este o donaţie deghizată, pentru care nu s-a plătit nici un preţ, contractul fiind încheiat cu drept de uzufruct viager pentru părinţii reclamantei.

Instanţa a încuviinţat şi administrat la cererea reclamantei, proba cu înscrisuri, şi declaraţiile martorilor Toma Marian-Gelu (fila 72), Constandache Maghiţa (fila 84) şi Constandache Marin (fila 85), consemnate şi ataşate la dosar la filele indicate, precum şi proba cu interogatoriu.

Această probă nu a putut fi administrată întrucât pârâţii nu s-au prezentat în instanţă, iar pe parcursul procesului a pârâtul C. P. a decedat

Prin încheierea de şedinţă din 30.04.2009 instanţa a dispus în baza art. 1551 Cod procedură civilă suspendarea cauzei, cauza fiind repusă pe rol la data de 09.07.2009.

Deşi pentru termenul din 06.05.2010, procedura de citare cu pârâta D.E. s-a întors cu menţiunea „destinatar decedat”, ulterior, aceasta a fost reprezentată în instanţă de dl. avocat Ruxandu Marinică, cu delegaţie la fila 104 dosar.

La termenul de judecată din 09.09.2010, pârâta D.E. prin apărător, formulează întâmpinare solicitând respingerea ca nefondată a acţiunii, invocând excepţia lipsei de interes în cauză a reclamantei, lipsa procedurii legale de citare a pârâtei la acest termen, nulitatea actelor de procedură efectuate în cauză până la acest termen, arătând că s-a achitat preţul de 50.000.000 lei la încheierea contractului de vânzare – cumpărare şi nu este un contract deghizat, iar proba cu martori împotriva unui înscris autentic nu este admisibilă în cauză.

La termenul din 25.11.2010, dispune introducerea în cauză în calitate de pârâţi a moştenitorilor defunctului C. P. (decedat la data de 21.10.2010, conform certificatului de deces de la fila 116 dosar) Constandache Petru, Tătăruş Maria, Bulancea Teodora, Bătrânu Didina, Constandache Pavel Marius.

Legal citaţi pârâţii nu s-au prezentat în instanţă şi nici nu au formulat întâmpinare, însă pârâta B. T. a trimis prin poştă o declaraţie (fila 127), în original, arătând că nu este de acord cu anularea actului, şi pârâta T. M. a transmis prin fax o declaraţie (fila 129) arătând că este de acord cu anulare actului.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Intre părinţii reclamantei, în calitate de vânzători, şi pârâta D. E., sora sa, în calitate de cumpărătoare, s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.694/03.06.2005, pentru pretul de 50.000.000 lei, prin care vanzatorii si-au rezervat un drept de uzufruct viager asupra bunurilor vândute (casă şi teren).

La data de 17.07.2005, C. M., mama reclamantei si a pârâtei D. E. a decedat.

Instanţa reţine că reclamanta a acceptat tacit succesiunea mamei sale. Potrivit declaraţiei martorei Constandache Maghiţa, reclamanta s-a ocupat de funeraliile mamei sale, şi ulterior l-a luat pe tatăl său, pârâtul C. P. să locuiască la dumneaei.

Pârâta D.E., deşi a locuit cu părinţii săi, vânzătorii din prezenta cauză, nu s-a îngrijit de aceştia, aşa cum arată martorii care au fost audiaţi în cauză. Unul din martori arată chiar că aceasta şi-a schimbat copmportamentul după încheierea actului. Martorii au mai arătat că reclamanta a fost cea care s-a ocupat de înmormântarea mamei sale şi că tot ea a la tatăl său după decesul soţiei acestuia şi l-a îngrijit, iar în final acesta a plecat să locuiască împreună cu reclamanta.

Având în vedere că la data promovării cererii de chemare în judecată doar unul dintre vânzători era decedat, instanţa apreciază că doar cu privire la partea acestuia reclamanta poate să ridice în mod indirect pretentii, (cu privire la succesiunea mamei sale, reţinându-se şi calitatea de moştenitor rezervatar a reclamantei), aşa cum reiese din motivele de fapt invocate în cerere.

Reclamanta este in drept sa invoce dispozitiile art.845 C.civ., edictate in favoarea mostenitorilor rezervatari si care stabilesc prezumţie de gratuitate in privinţa unor acte în aparenţă cu titlu oneros, menţionându-se ca va adauga la masa de calcul valoarea bunurilor pe care defunctul le-a instrainat unui succesibil in linie dreapta in schimbul unei rente viagere sau cu rezerva uzufructului.

Astfel, instanţa reţine că legea a prezumat că atunci cand se pun in discutie drepturile mostenitorilor rezervatari, cum este si reclamanta, actele de instrainare cu titlu oneros realizate de autorii lor in timpul vietii sunt presumate a fi deghizate si reprezinta in realitate donatii in situatiile in care instrainarile s-au facut in favoarea unui succesibil in linie dreapta in schimbul unei rente viagere sau sub rezerva uzufructului.

In cauză, din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, instanţa reţne că pârâta nu a achitat preţul care potrivit contractului s-a dat mai înainte de autentificare. Martora Constandache Maghiţa a arătat că ştie de la părinţii reclamantei, că aceştia nu au primit nici un ban pentru vânzarea bunurilor, iar martorii Constandache Marin şi Constandache Maghiţa au arătat că pârâta D. E, nu avea o asemenea sumă cum este cea trecută în act ca preţ al vânzării, fiind o persoană fără venituri şi care consuma în exces băuturi alcoolice, neavând bani nici pentru nevoile zilnice.

Instanţa mai reţine că această prezumţie, de gratuitate, invocată în motivarea cererii de reclamantă, este una relativă, ce a fost întărită de reclamantă prin probatoriul administrat, e susceptibilă de proba contrarie, care nu a fost produsă de pârâta cumpărătoare, D.E..

Instanţa va reţine că doar cu privire la partea din bunurile vândute ce au aparţinut mamei sale se poate cere constatarea simulării, cu privire la partea pârâtului Constandache Pavăl, nefiind posibil aplicarea art.845 C.civ, acesta fiind în viaţă la data promovării acţiunii.

Având în vedere cele reţinute, instanţa va reţine că reclamanta are interes în promovarea cererii, având calitate de moştenitor rezervatar, că a acceptat succesiunea, iar bunurile înstrăinate reprezintă probabil cea mai mare parte a averii vânzătorilor.

Pe cale de consecinţă, instanţa va respinge excepţia lipsei de interes a reclamantei în promovarea cereii, iar în ceea ce priveşte acţiunea, urmează a o admite în parte.

Astfel, deoarece au existat doi vanzatori dintre care unul era decedat la momentul promovării cererii, iar celalalt era în viata, în ce priveste raportul juridic dintre vanzatorul – pârât Constandache Pavăl şi cumparatoarea – pârâtă Dodu Elena se aplica regulile dreptului comun in materie de simulatie fata de act, reclamanta fiind considerata tert, situatie in care nu exista in favoarea sa nici o prezumtie, iar reclamanta nu a probat în nici un fel existenţa vreunui contraînscris.

Asadar, pentru partea din dreptul de proprietate asupra bunurilor înstrăinate prin contractul a cărui simulaţie se cere, a defunctei C. M., opereaza prezumtia instituita de art.845 C.civ., şi prezumţia de contributie egala a sotilor la dobandirea lui, care de asemenea nu a fost rasturnata de pârâtă.

Fata de cele de mai sus instanţa va constata simulat contractul de vanzare-cumparare doar in ceea ce priveste cota de ? a defunctei C. M. din dreptul de proprietate asupra bunurilor vândute, ca fiind o deghizata.

Potrivit art. 276 C.pr.civ, instanţa va admite în parte şi cererea de obligarea pârâtei D.E. la plata cheltuielilor de judecată, reprezentând jumătate din cheltuielile ocazionate de desfăşurarea procesului, constând în plata taxei de timbtru şi a onorariului de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia lipsei de interes a reclamantei în formularea acţiunii.

Admite în parte acţiunea civilă având ca obiect anulare contract vânzare – cumpărare formulată de reclamanta G.V., în contradictoriu cu pârâta D.E.,Constată simulat contractul de vânzare cumpărare autentificat la BNP Burbulea Dumitru sub nr. 694/03.06.2005, încheiat între C.P. şi C. M., în calitate de vânzători, şi D.E., în calitate de cumpărătoare, doar în ceea ce priveşte cota de 1/2 a defunctei C.M., ca fiind o donaţie deghizată.

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 606 lei cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.01.2011.

Preşedinte, Grefier,

judecător Panfil Simona-Carmen Bradea Angelica

Red./tehnored. 9 ex.

S.P./A.B.

16.02.2011

??

??

??

??

1