Anulare contravenţie Circulaţie rutieră


SENTINŢA CIVILĂ Nr. 93

Şedinţa publică de la 31 Ianuarie 2011

Prin cererea înregistrată sub nr.1573/199/18.11.2010, petentul N. V. a formulat plângere împotriva procesului verbal de contravenţie seria CC, nr.7079009/02.11.2010, încheiat de I.P.J.Bacău-Poliţia Buhuşi, solicitând anularea acestuia sau înlocuirea sancţiunii amenzii cu avertisment.

Plângerea a fost formulată în termen legal.

În motivarea plângerii petentul a arătat că a prezentat actele la control, respectiv chitanţa de plată a asigurării şi copia poliţei de asigurare, agentul constatator reproşându-i că nu are asupra sa poliţa de în original.

Petentul a invocat încălcarea de către agentul constatator a dispoziţiilor art.16 al.1 din OG 2/2001, agentul refuzând să consemneze obiecţiunile sale şi refuzul său de a semna procesul,verbal de contravenţie şi nu i-a adus la cunoştinţă dreptul de a face obiecţiuni. De asemenea, a invocat încălcarea art.194 al.1 din OG 2/2001, din procesul verbal nerezultând cu claritate pentru ce este înscris acest martor, nu sunt trecute datele personale ale acestuia.

A invocat şi încălcarea dispoziţiilor art.21 al.3 din acelaşi act normativ care prevede că sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei şi împrejurările săvârşirii ei.

Pe fondul cauzei a solicitat anularea procesului verbal întrucât nu se face vinovat de săvârşirea acestei contravenţii, iar procesul verbal a fost întocmit în lipsa sa, iar procesul verbal i-a fost comunicat fără confirmare de primire.

În subsidiar, a solicitat înlocuirea sancţiunii amenzii cu avertisment.

Petentul şi-a întemeiat plângerea pe dispoziţiile art.31 din OG 2/2001 şi OG 195/2002.

În dovedirea plângerii, petentul a depus următoarele acte: procesul verbal de contravenţie, chitanţa de plată a RCA, poliţa de asigurare, plicul prin care i-a fost comunicat procesul verbal.

Intimatul a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii şi menţinerea procesului verbal de contravenţie.

În motivarea întâmpinării se arată că la data de 02.11.2010, în jurul orelor11,50, lucrătorul Poliţiei oraşului Buhuşi, a procedat la oprirea din trafic a autoturismului marca Dacia Logan, cu nr. de înmatriculare WWW pentru control.

Solicitând documentele conducătorului autoturismului pentru control, lucrătorul de poliţie a observat că nu i-a fost înmânată poliţa de asigurare obligatorie a autoturismului.

Nu este de acord cu cele consemnate în plângerea petentului sub următoarele aspecte: în descrierea faptei, sintagma scrisă de agent este „asigurare obligatorie”şi nu „ asigurarea originalului” aşa cum înscrie petentul în plângerea sa; la rubrica „alte menţiuni” a fost înscris de agentul constatator în procesul verbal „nu doresc să semnez” nicidecum „nu domiciliază în municipiu”; s-a apelat la martorul asistent întrucât contravenientul a refuzat semnarea procesului verbal de contravenţie. Procesul verbal de constatare a contravenţiei a fost întocmit cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de OG nr.2/2001, încadrarea juridică şi aplicarea sancţiunii contravenţionale sunt în conformitate cu prevederile HG 1391/2006, petentul a fost de faţă la întocmirea procesului verbal, refuzând luarea la cunoştinţă a conţinutului acestuia, fapt dovedit de martorul asistent.

În drept, şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.115-118 Cod pr.civilă, OG 2/2001 modificată şi HG 1391/2006, iar în temeiul art.242 al.2 Cod pr.civilă a solicitat judecata în lipsă.

Întâmpinării i-au fost anexate raportul agentului constatator, procesul verbal de contravenţie.

Legal citat, petentul nu s-a prezentat la instanţă, dar a solicitat judecata în lipsă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria CC nr.7079009 încheiat la data de 02.11.2010, ora 11,50 petentul a fost sancţionat cu amendă contravenţională pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art.147 al.1 din HG 1391/2006.

S–a reţinut că la data de 02.11.2010, a condus auto. Dacia Logan cu nr. de înmatriculare WWW, pe str. Orbic din oraşul Buhuşi, fără a avea asupra sa poliţa de asigurare obligatorie.

Analizând legalitatea procesului verbal de contravenţie, instanţa , constată că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale, cuprinzând elementele esenţiale prevăzute de lege nulităţii absolute.

Potrivit art.16 din OG 2/2001, procesul verbal …[…] va cuprinde în mod obligatoriu data şi locul unde este încheiat, numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator, datele personale din actul de identitate, inclusiv CNP, ocupaţia, locul de muncă al contravenientului, descrierea faptei contravenţionale, cu indicarea datei, orei şi locului unde a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei […]; indicarea actului normativ prin care se sancţionează şi stabileşte contravenţia [….].

Instanţa, reţine că procesul verbal cuprinde elementele prevăzute de art.16 din OG 2/2001.

Cu privire la încălcarea art.19 al.1 din OG 2/2001, instanţa, reţine că ”în cazul în care contravenientul nu este de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator, va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor”.

Din procesul verbal de contravenţie rezultă că petentul nu a dorit să semneze procesul verbal, astfel încât în mod corect agentul constatator a apelat la un martor care să confirme aceste împrejurări.

În ceea ce priveşte refuzul de a i se consemna obiecţiunile, instanţa reţine că însuşi petentul recunoaşte că procesul verbal s-a întocmit în lipsa sa, şi astfel agentul nu avea cum să-i aducă la cunoştinţă dreptul de a face obiecţiuni, astfel încât nici această susţinere nu poate fi primită, nefiind un motiv de nulitate a procesului verbal.

Pe fondul cauzei, instanţa, reţine că la data săvârşirii contravenţiei, petentul avea poliţă de asigurare valabilă până la data de 25.05.2011.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis includerea contravenţiilor, ca o regulă în materia penală, astfel că prezumţia de nevinovăţie este o garanţie existentă şi în acest domeniu, aplicându-se şi în materie civilă.

Ca un element fundamental al prezumţiei de nevinovăţie, se instituie sarcina probei în cadrul obligaţiilor organului constatator astfel că acestuia îi revine sarcina să facă dovada că petentul nu avea poliţă de asigurare., ori acesta nu a făcut această dovadă, ci petentul a dovedit că deţinea poliţa RCA la data controlului.

Faţă de cele ce preced, instanţa în temeiul art.34 din OG 2/2001, va admite plângerea şi va anula procesul verbal de contravenţie.