Anulare înscris sub semnatura privata. Constatare fals în faza de urmarire penala. Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


Civil. Anulare înscris sub semnatura privata. Constatare fals în faza de urmarire penala.

În cauzele in care actiunea penala s-a stins in faza de urmarire penala printr-o solutie de netrimitere in judecata,adoptata de procuror,acesta are calitatea de a exercita in fata instantei civile actiunea pentru desfiintarea partiala sau totala a unui inscris falsificat numai in cazurile prev.de art.45 alin.1c.p.civ,iar in celelalte cazuri actiunea apartine partilor.

In cauza a rezultat in cursul cercetarilor efectuate in cadrul dosarului penal nr…./P/2004,asa cum s-a concluzionat prin ordonanta din 20.04.2005 , ca cele doua inscrisuri sub semnatura privata sunt false.

Prin actiunea formulata la 14.02.2005 inregistrata la aceasta instanta sub nr…./2005 reclamantii M.I si M.I. au chemat în judecata pe pârâtii V.M.si V.Ghe solicitând ca prin hotarîrea ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta a contractului de vânzare – cumparare autentificat sub nr…./15.11.2000 la BNP D.E. in ce priveste terenul situat în Craiova, str. P. nr. 22, 24, 26.

In motivare au aratat ca prin contractul de vânzare – cumparare autentificat sub nr…./17.07.2001 la BNP M.D. au cumparat de la S.M un teren în suprafata de 420 m.p. situat în Craiova, str. P.C nr. 38.

Mai arata reclamantii ca persoana de la care cumparasera terenul l-a dobândit prin ordinul Prefectului nr…./2001 si ca dupa perfectarea actelor, când s-au deplasat la teren, au întâlnit opozitia altor persoane care au declarat ca sunt proprietarii terenului pe care reclamantii îl cumparasera .

Mai sustin ca au declansat o procedura de revendicare împotriva pârâtilor ,iar prin sentinta civila nr…./2002 a fost respinsa cererea lor, declarând apel, respins ca nefondat .

Mai arata ca împotriva pârâtilor s-a început urmarirea penala sub aspectul savârsirii infractiunilor de fals .

In drept au invocat dispozitiile art.948 C.civ.coroborat cu art.966 C.civ.

Piritii au formulat intimpinare prin care au solicitat respingerea actiunii.

In motivare au aratat ca prin actul de vinzare –cumparare nr.1808/2000 pârâta V.M. a dobindit de la tatal sau ,V.Ghe,cota ce i se cuvenea din terenul din Craiova,str.P. ,nr.22,24,26 actul fiind perfect valabil.

La dosar s-a depus : adresa emisa de Politia Municipiului Craiova

Prin sentinta civila nr…./25.05.2005 pronuntata de Judecatoria Craiova s-a respins actiunea si au fost obligati reclamantii catre pârâti la plata sumei de 2.000.000 lei vechi cheltuieli de judecata .

In considerente s-a retinut ca motivul invocat de reclamanti ca pentru acest teren au acte de proprietate alte persoane al caror titlu este mai bine caracterizat nu constituie cauza de nulitate a contractului de vinzare-cumparare,ci in speta opereaza obligatia de garantie a vinzatorului contra evictiunii.

La data de 30.06.2005 reclamantii au formulat apel împotriva sentintei civile nr…./25.05.2005 pronuntata de Judecatoria Craiova în dosarul nr…../2005.

Prin decizia civila nr…./17.02.2006 Tribunalul Dolj a admis apelul declarat de reclamantii împotriva sentintei civile nr. nr…./25.05.2005 pronuntata de Judecatoria Craiova în dosarul nr…/2005 în contradictoriu cu pârâtii VM si VG –decedat , a desfiintat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.

In considerente s-a retinut ca in raport de temeiul juridic al cererii de chemare in judecata: art.948 si 966 c.civ.,de obiectul cererii ,precum si de motivele de fapt invocate, prima instanta avea obligatia de a solicita reclamantilor explicatii cu privire la cauza de nulitate mentionata.

La data de 20.04.2006 pârâta V.M a formulat recurs împotriva deciziei civile nr…./17.02.2006 pronuntata de Tribunalul Dolj în dosarul nr…/civ/2005 .

Prin decizia civila nr…/15 iunie 2006 Curtea de Apel Craiova – Sectia Civila a respins ca nefondat recursul declarat de pârâta V.M. împotriva deciziei civile nr. .. din 17 februarie 2006 pronuntata de Tribunalul Dolj în dosarul nr…./2005.

Trimisa spre rejudecare cauza a fost înregistrata la Judecatoria Craiova sub nr….215/2006 ( nr. vechi …/C/2006 ) si s-a dispus citarea partilor.

Prin sentinta civila nr…. din 08.05.2007 pronuntata de Judecatoria Craiova în dosarul nr…./215/2006 a fost respinsa actiunea formulata de reclamantii în contradictoriu cu pârâtii, ca lipsita de interes.

Au fost obligati reclamantii sa plateasca pârâtei V.M. suma de 200 lei cheltuieli de judecata .

In considerente s-a retinut ca reclamantii nu au un interes legitim ,nascut si actual in promovarea cererii in constatarea nulitatii celor doua acte sub semnatura privata ,prin anularea acestora efectul uzucapiunii de a se dobindi dreptul de proprietate nefiind inlaturat.Deasemenea reclamantii nu au interes nici in formularea capatului de cerere in constatarea nulitatii actului autentic ,deoarece in situatia in care vinzarea s-ar fi constatat nula ,cota indiviza de teren nu ar intra in patrimoniul vinzatorului care este decedat ,ci ar ramine in patrimoniul piritei V.M. ca urmare a mostenirii legale.

Prin decizia civila nr. … din 08.04.2008 Tribunalul Dolj – Sectia Civila a admis apelul declarat de reclamantii MI si M.I. împotriva sentintei civile nr…. din 08.05.2007 pronuntata de Judecatoria Craiova în dosarul nr. …/215/2006 în contradictoriu cu pârâtii V.M si G.V, s-a desfiintat sentinta si s-a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta .

In motivare s-a aratat ca reclamantii au justificat un interes legitim,nascut si actual in formularea actiunii.

La data de 08.09.2008 pârâta V.M a formulat recurs împotriva deciziei civile nr…./08.04.2008 pronuntata de Tribunalul Dolj .

Prin decizia civila nr…. din 09 iunie 2009 Curtea de Apel Craiova – Sectia I Civila si pentru Cauze cu Minori si Familie a respins ca nefondat recursul declarat de pârâta V.M. împotriva deciziei civile nr. … din data de 08.04.2008 pronuntata de Tribunalul Dolj în dosar nr…./215/2006 în contradictoriu cu intimatii reclamanti M.I., M.I. si cu intimatul pârât G.V.

Prin decizia civila nr…../20.05.2010 a Curtii de Apel Craiov s-a respins contestatia in anulare formulata de contestatoarea V.M. impotriva deciziei civile nr…. din 09 iunie 2009 a Curtii de Apel Craiova pronuntata in dosarul nr…./215/2006 in contradictoriu cu intimatii M.I., M.I. si cu intimatul pârât G.V.

Trimisa spre rejudecare cauza a fost înregistrata la Judecatoria Craiova sub nr…./215/2009 si s-a dispus citarea partilor.

La dosarul cauzei s-au depus în copie înscrisuri : acte de stare civila,acte de identitate, autorizatie de construire, proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr…./16.03.2006, adresa nr…./28.07.2010 emisa de Primaria Craiova, încheiere nr…./19.03.2001 din dosarul nr…. al Biroului de Carte Funciara Craiova de pe linga Judecatoria Craiova.

S-a atasat dosarul penal nr…./P/2004 al Parchetului de pe lînga Judecatoria Craiova .

In cauza s-a administrat proba testimoniala fiind audiati martorii :S.M. si C.I. propusi de reclamanti si martorii S.N si P.C. propusi de pârâta V.M.

S-a dispus efectuarea unei adese catre Primaria Craiova pentru a ne comunica în copie dosarul în baza caruia s-a eliberat autorizatia de constructie a pârâtei V.M. ,copie de pe certificatul de urbanism si actele de la baza acestuia , efectuarea unei adrese catre Consiliul Local Craiova –S.C.L.E.P. pentru a ne comunica daca numita R.S. (fosta Marin) a purtat vreodata numele de G.S si daca are mostenitori.

Cu adresa nr…./17.03.2010 Primaria Municipiului Craiova a comunicat ca au fost emise mai multe autorizatii de construire fiind necesare date suplimentare, iar cu adresa nr…./10.03.2010 Consiliul Local Craiova –S.C.L.E.P. a comunicat relatiile solicitate .

S-a mai dispus efectuarea unei adrese catre Primaria Craiova-Serviciul Urbanism pentru a ne comunica actele care au stat la baza emiterii autorizatiei de construire nr…./2004 si copie de pe aceasta autorizatie,iar cu adresa nr…./2010 Primaria Municipiului Craiova Serviciul AC/AD a depus raspunsul si a inaintat actele solicitate.

Analizând actele si lucrarile dosarului , instanta retine urmatoarele :

Prin contractul de vinzare-cumparare autentificat sub nr…./17.07.2001 de BNP M.D. reclamantii au dobindit de la numita S.M. un teren intravilan in suprafata de 420 mp.situat in Craiova ,str.P.C. nr. 38,teren care se afla in patrimoniul vinzatoarei conform Ordinului nr…./04.07.2001 emis de Prefectura Dolj.

Conform certificatului de nomenclatura stradala nr……/25.11.2002 adresa actuala a imobilului din str.P.C. ,nr.38 este str.G.E. ,nr.47 A.

Prin sentinta civila nr…./21.09.2000 a Judecatoriei Craiova, ramasa definitiva prin neapelare si irevocabila ,s-a admis cererea precizata formulata de reclamantii V.Ghe. si V.M. impotriva piritilor G.V. si S.G-ta si s-a constatat existenta dreptului de proprietate al reclamantilor asupra terenului in suprafata de 1935 mp.situat in Craiova,str.P. avind urmatorii vecini:N-Aleea P.C. (54m), E-Str.G.E. (35,76m), S-str.P.(53,49 m), V-Liceul .. (35,70m).

Conform certificatului de nomenclatura stradala nr…./05.04.2002 adresa actuala a imobilului din Craiova,str.P.,nr.24 este str.P.,nr.11C.

Ulterior, prin contractul de vinzare-cumparare autenitificat sub nr…./15.11.2000 de BNP D.E. , numitul V.Ghe. a instrainat piritei V.M. –fiica lui-cota sa parte indiviza din terenul in suprafata totala de 1935 mp.situat in Craiova,str.P.,nr.24 ,cota pe care o dobindise prin sentinta civila nr…./21.09.2000,astfel ca pirita a devenit proprietara intregului teren .

Numitul V.Ghe. a decedat la 12.03.2004,iar conform certificatului de calitate de mostenitor nr…./03.10.2006 emis de BNP D.E. si D.F.L. unica mostenitoare a acestuia este pirita V.M., in calitate de fiica.

Reclamantii au formulat la data de 23.11.2001 actiune pentru granituire si revendicare impotriva piritilor V.I.si V.M. ,solicitind sa se stabileasca linia de hotar dintre proprietatile lor si sa fie obligati piritii sa le respecte dreptul de proprietate asupra terenului de 420 mp.,actiune respinsa prin sentinta civila nr…../10.06.2002 a Judecatoriei Craiova ,ramasa definitiva prin respingerea apelului conf.d.c…./02.02.2004 a Tribunalului Dolj si irevocabila prin respingerea recursului prin d.c…./18.01.2005 a Curtii de Apel Craiova ,retinindu-se in urma compararii titlurilor ca cel piritilor ,si anume sentinta civila nr…./21.09.2000 ,este mai bine caracterizat decit titlul reclamantilor si anume contractul de vinzare-cumparare autentificat sub nr…./17.07.2001 de BNP M.D. si Ordinul nr…./04.07.2001 emis de Prefectura Dolj .

Prin actiunea din cauza ,asa cum a fost precizata la data de 06.11.2006 in cel de-al doilea dosar de fond, reclamantii au solicitat in contradictoriu cu piritii V.M., G.V. si S.Ghe. constatarea nulitatii absolute a înscrisurilor sub semnatura privata denumite „Chitanta”încheiate la data de 24.06.1974 între S.G-ta si V.A.si respectiv la data de 26.09.1975, între pârâtul G.V. si V.A.,mentinind si solicitarea din actiunea initiala privind constatarea nulitatii absolute a contractului de vinzare-cumparare autenitificat sub nr…/15.11.2000 de BNP D. E., dar precizind ca temeiul de drept al acestuia este art.966 si urm.c.civ.respectiv obligatia fondata pe o caza ilicita nu poate avea nici un efect. Au mai mentionat ca invoca ca temei de drept pentru actiunea precizata si aspectul ca obligatia fondata pe o cauza falsa nu poate avea nici un efect precum si acela ca lipsa consimtamintului este o conditie esentiala pentru validitatea conventiilor.

Reclamantii mai sustin in motivarea precizarii de actiune ca prin sentinta civila nr…./21.09.2000 s-a constatat dreptul de proprietate al numitilor V.Ghe.si V.M. ca mostenitori ai lui V.A.asupra terenului de 1935 mp.,in baza celor doua chitante ,suprafata respectiva fiind mai mare decit suma celor inscrise in acestea deoarece pentru restul s-a constatat intervenita uzucapiunea.

La termenul din 12.03.2007 s-a dispus in cel de-al doilea dosar de fond nr…./215/2006 introducerea in cauza a numitului G. V. in calitate de pirit conform precizarii de actiune si s-a pus in vedere reclamantilor sa faca toate demersurile necesare pentru a afla daca S.G-ta este decedata si daca are mostenitori ,acestia depunind la dosar inscrisuri din care rezulta ca numita R. S. (fosta M.) a decedat la 29.01.1972 nefiind identificati mostenitori si mentionind la ultimul termen ca renunta la judecata impotriva ei.

In rejudecare s-a depus la solicitarea instantei adresa nr…./10.03.2010 a SPCLEP Craiova cu care s-a inaintat extras din actul de nastere al lui M.S., pe care s-a facut mentiunea ca decesul acesteia a fost inregistrat sub nr…./31.01.1972 la Primaria Hunedoara ,certificatul de deces cu acest numar fiind de fapt cel depus in copie in cel de-al doilea dosar de fond ,emis pe numele lui R.S., instanta retinind astfel ca ,de fapt, aceasta persoana era in realitate decedata in anul 1974 cind s-a redactat chitanta in care s-a consemnat ca i- ar fi instrainat un imobil lui V.A.

Din observarea celor doua inscrisuri sub semnatura privata rezulta ca prin cel incheiat la data de 24.06.1974 numita S. G-ta a vindut numitei V.A. un imobil compus din teren de 450 mp.si constructii ,iar prin cel incheiat la 26.09.1975 piritul G.V. a instrainat aceleiasi cumparatoare un imobil compus din constructii si teren aferent de 800 mp.

Numita V.A.a decedat la 14.08.1988 ,iar conform certificatului de mostenitor nr../20.04.2000 emis de BNP D.E. mostenitorii acesteia sunt V.Ghe. –tata-cu o cota de Ľ si pirita V. M.–sora-cu o cota de 3/4.

Reclamantii au formulat la data de 22.03.2004 o plingere penala impotriva numitilor V. Ghe. si Maria pentru infractiunile prev.de art.290 si 291 c.p.,sustinind ca acestia au introdus la Judecatoria Craiova o actiune in constatarea dreptului de proprietate asupra unui imobil situat in Craiova,str.P.,iar ca probe au prezentat cele doua chitante care de fapt sunt false.

Aceasta plingere a fost analizata de Parchetul de pe linga Judecatoria Craiova in dosarul nr…./P/2004 ,iar prin ordonanta din 20.04.2005 s-au dispus solutii de scoatere si respectiv neincepere a urmaririi penale fata de invinuiti,retinindu-se in fapt ca din cercetarile efectuate a rezultat ca cele doua inscrisuri sub semnatura privata sunt false.

Cu privire la S.G-ta s-a retinut in motivare ca nu a participat in nici un fel la savirsirea infractiunii de fals prev.de art.290 alin.1c.p.,iar actul de identitate care figureaza in chitanta i-a apartinut lui R. M..

De fapt o situatie similara pivind identitatea exista si in cazul piritului G.V.cu privire la care s-a mentionat in ordonanta ca seria si nr.buletinului consemnate in chitanta apartineau de fapt numitei I. C.

Din ordonanta mai reiese ca din coroborarea probelor de la dosar a rezultat ca numitii S. G-ta si G.V.nu au detinut teren in zonele in care sunt situate cele instrainate.

In ordonanta respectiva s-a mai retinut ca prin chitanta din 24.06.1974 s-a instrainat un teren din str.P.,nr.26,iar prin chitanta din 26.09.1975 ,un teren din str.P.,nr.22.

Conform deciziei nr.15/21.11.2005 pronuntata de ICCSJ intr-un recurs in interesul legii in cauzele in care actiunea penala s-a stins in faza de urmarire penala printr-o solutie de netrimitere in judecata,adoptata de procuror,acesta are calitatea de a exercita in fata instantei civile actiunea pentru desfiintarea partiala sau totala a unui inscris falsificat numai in cazurile prev.de art.45 alin.1c.p.civ,iar in celelalte cazuri actiunea apartine partilor.

In cauza a rezultat in cursul cercetarilor efectuate in cadrul dosarului penal nr…./P/2004,asa cum s-a concluzionat prin ordonanta din 20.04.2005 ,ca cele doua inscrisuri sub semnatura privata sunt false.

De asemenea din declaratia martorului S. N. rezulta ca S.G-ta nu a semnat in realitate chitanta incheiata pe numele sau,iar din declaratiile celorlati martori audiati in cauza nu rezulta aspecte referitoare la modul de redactare al chitantelor ,ci privind faptul daca piritul G. V. a detinut sau nu terenul pe care l-a instrainat,martora S.M. declarind ca acesta nu a avut terenul respectiv in proprietate,iar martorii piritei ca acesta ar fi avut teren in zona.

Fata de considerentele expuse precum si de prev.art.184 c.p.civ .instanta apreciaza ca fiind intemeiate capetele de cerere din actiunea precizata privind anularea celor doua inscrisuri sub semnatura privata urmind a le admite.

In ceea ce priveste capatul de cerere referitor la constatarea nulitatii absolute a contractului de vinzare-cumparare nr…./15.11.2000 instanta il apreciaza ca neintemeiat deoarece chiar in conditiile in care cele doua chitante sunt nule , sentinta nr…../21.09.2000 care a atestat dreptul de proprietate al vinzatorului V. Ghe. asupra cotei instrainate din terenul de 1935 mp nu este desfiintata si de asemenea nu se poate considera in mod automat ca prin demonstarea faptului ca cele doua chitante sunt false a rezultat existenta unei cauze ilicite sau false conf.art.966 c.civ. in cazul contractului de vinzare-cumparare nr…./2000, deoarece vinzatorul a instrainat un teren dobindit printr-o sentinta irevocabila, chiar daca aceasta ar fi fost pronuntata în baza celor doua chitante.

Astfel instanta va admite în parte actiunea precizata,va anula înscrisul sub semnatura privata denumit „Chitanta”încheiat la data de 24.06.1974 între S. G-ta si V. A.,va anula înscrisul sub semnatura privata denumit „Chitanta”încheiat la data de 26.09.1975 între pârâtul G. V. si V.A. si va respinge capatul de cerere privind constatarea nulitatii absolute a contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr../15.11.2000 de BNP D. E.

In baza art.276 c.p.civ.si ca urmare a admiterii doar a capetelor de cerere formulate in contradictoriu cu pârâtul G. V. instanta il va obliga la 1500 lei reprezentând cheltuieli de judecata,catre reclamanti si va respinge cererea pentru cheltuieli de judecata formulata de pârâta V. M.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte actiunea precizata formulata de reclamantii M. I. si M. I. ambii domiciliati în ….., împotriva pârâtilor V.M. domiciliata în … si G.V. domiciliat în ….

Anuleaza înscrisul sub semnatura privata denumit „Chitanta”încheiat la data de 24.06.1974 între S. G-ta si V.A.

Anuleaza înscrisul sub semnatura privata denumit „Chitanta”încheiat la data de 26.09.1975 între pârâtul G.V. si V. A..

Respinge capatul de cerere privind constatarea nulitatii absolute a contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr…../15.11.2000 de BNP D.E.

Obliga pârâtul G.V. la 1500 lei reprezentând cheltuieli de judecata catre reclamanti.

Respinge cererea pentru cheltuieli de judecata formulata de pârâta V.M.

Cu apel in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica de la 10.12.2010.

Presedinte, Grefier,