Anulare parţială titlu proprietate Fondul funciar


Judecatoria Târgu-Jiu, sentinta civila nr. 5354 din 9 Iulie 2010. Nulitate titlu de proprietate, întemeiata pe disp. art. 23, alin.1 din Legea 18/1991, care prevad ca sunt si ramân în proprietatea privata a cooperatorilor terenurilor aferente casei de locuit si anexele gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora determinate potrivit art. 8 din Decretul lege 42/1990.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Târgu-Jiu, sub nr. 7573/318/2009, reclamantul B.C.C. a chemat în judecata pe pârâtii B.C.N., B.I., S.A.N. în contradictoriu cu intimatele Comisia locala de fond funciar Arcani si Comisia judeteana Gorj, solicitând instantei ca prin sentinta ce va pronunta, sa dispuna anularea partiala a titlului de proprietate nr. 1511620/18.06.2008, pentru suprafata de 428 mp teren intravilan, situat în comuna Arcani, sat Arcani, parcela 336, tarlaua 5.

În motivarea cererii, reclamantul a aratat ca pe terenul mai sus mentionat se afla o constructie ce-i apartine, formata dintr-o casa de locuit si un sopron cu trei încaperi, constructii cu privire la care a convenit sa le înstraineze sotilor M.G. si M.P. printr-un de vânzare-cumparare.A invocat reclamantul ca suprafata de 498 mp., a apartinut anterior colectivizarii tatalui sau, dar ulterior a fost dobândita de catre reclamant prin act autentic de dare în plata în vederea edificarii unei case de locuit si a anexelor gospodaresti pentru care a obtinut autorizatie de construire în anul 1974. A mai aratat reclamantul ca terenul ce face obiectul litigiului de fata intra sub incidenta art. 23 din Legea 18/1991, iar la data de 01.01.1990, acesta nu se mai afla în patrimoniul CAP Arcani pentru a putea face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.

Reclamantul a precizat ca îsi dovedeste dreptului de proprietate asupra terenului din litigiu prin intermediul actului de vânzare-cumparare transcris la Notariatul de Stat sub nr. 1689/16.05.1974 si apreciaza acesta ca pârâtii sunt persoane neîndreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul din litigiu.

Pârâtul B.C.N., prin intermediul aparatorului ales, avocat C. M., a depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecata formulata de reclamant ca fiind neîntemeiata, cu obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea întâmpinarii, pârâtul a aratat ca titlul de proprietate contestat de reclamant este în concordanta cu actele premergatoare, respectiv hotarârea de validare si procesul verbal de punere în posesie, astfel ca nu se poate considera ca titlul de proprietate ar fi lovit de nulitate. A mai aratat pârâtul ca cererea de reconstituire a dreptului de proprietate, inclusiv pentru terenul din litigiu a fost formulata de autorul comun B. C. C., iar terenul din litigiu face parte dintr-un trup mai mare de teren ce a constituit o gospodarie si a fost folosit de catre pârâtul B.C.N., pâna la confectionarea antecontractului de vânzare-cumparare, încheiat de reclamant cu promitentul cumparatorul M. G.

De asemenea, a precizat pârâtul ca terenul din litigiu a fost cumparat de catre autorul comun B.C.C. la data de 11.05.1974, în calitatea sa de membru cooperator de la fostul CAP, contract semnat de catre autorul comun B.C.C. si nu de catre reclamantul din prezentul litigiu, Bâcoi C. C. Constantin.

Aparatoarea pârâtului a solicitat instantei încuviintarea în cauza a unei expertize criminalistice pentru a se stabili autenticitatea semnaturii de pe actul de vânzare-cumparare, transcris la Notariatul de Stat Judetean Gorj sub nr. 1689/1964, avându-se în vedere ca pârâtul nu recunoaste semnatura reclamantului, sustinând faptul ca actul respectiv a fost semnat de catre autorul comun, B.C.C. De asemenea, a solicitat instantei efectuarea unei adrese la Comisia Locala pentru a preciza daca reclamantul a fost membru CAP.

Dupa punerea în discutie a probelor solicitate de catre aparatoarea pârâtului, instanta a încuviintat efectuarea unei expertize criminalistice în cauza, apreciind ca proba solicitata este utila solutionarii cauzei.

Partile au depus la dosarul cauzei mai multe scripte de comparatie si au solicitat instantei atasarea dosarului nr. 7926/1984 al Judecatoriei Tg-Jiu, dosar în care a figurat ca parte litiganta, autorul comun B.C.C. si în care se regasesc mai multe înscrisuri originale semnate de autor, ce pot fi folosite ca scripte de comparatie.

S-a dispus de catre instanta atasarea dosarului 7926/1984 al Judecatoriei Tg-Jiu, iar prin încheierea de sedinta din data de 30.04.2010 s-au stabilit obiectivele necesare pentru efectuarea expertizei criminalistice de catre Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ Gorj. La data de 11.06.2010 s-a înaintat de catre IPJ Gorj – Serviciul Criminalistic, prin adresa nr. 33457/10.06.2010, raportul de expertiza întocmit, la care partile nu au formulat obiectiuni.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

La data de 18.06.2008, a fost eliberat titlul de proprietate nr. 1511620, prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 1,2529 ha pe raza comunei Arcani, în favoarea mostenitorilor autorului comun, B.C.C, cu mostenitorii B.C.C.C., reclamantul din cauza de fata, pârâtul B.C.N. si numitul B. I. autorul pârâtilor, B.I. si S. A. La baza eliberarii titlului de proprietate mai sus mentionat a stat cererea de reconstituire formulata de autorul comun B.C.C., atasata la filele 41-42 din dosar, cerere ce a fost validata de catre Comisia Judeteana Gorj prin HCJ nr. 34/21.10.1991, în tabelul anexa 1, la pozitia 47, figurând autorul comun B.C.C., cu o suprafata validata de 3,04 ha.

Din ansamblul materialului probator existent la dosarul cauzei, respectiv din coroborarea înscrisurilor depuse de parti, cu raportul de expertiza criminalistica realizat de Serviciul Criminalistica din cadrul IPJ Gorj, se retine ca cererea de chemare în judecata formulata de catre reclamant este neîntemeiata si în consecinta urmeaza a fi respinsa pentru urmatoarele considerente:

Potrivit art. III, alin.1, lit. a din Legea 169/1997, sunt lovite de nulitatea absoluta actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate în favoarea unor persoane care nu a avut niciodata un teren în proprietate predat la CAP sau la stat, sau, care nu au mostenit astfel de terenuri.Titlul de proprietate, reprezinta actul final al procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate, astfel ca acesta trebuie sa fie în concordanta cu actele premergatoare, respectiv cerere de reconstituire, HCJ de validare, proces verbal de punere în posesie.

În speta dedusa judecatii, instanta retine ca titlul de proprietate, eliberat în favoarea autorului comun B.C.C., corespunde cu actele premergatoare eliberarii sale si anume cererea de reconstituire, HCJ de validare nr. 34/21.10.1991, registrul agricol al autorului, atasat în copie la fila 43 din dosar.

S-a sustinut de catre reclamant ca titlul de proprietate este lovit de nulitate absoluta partiala cu privire la suprafata de 498 mp , având categoria de folosinta curti-constructii, situata în tarlaua 5, parcela 336, întrucât terenul respectiv nu trebuia inclus în suprafata ce a fost reconstituita în favoarea autorului comun B.C.C., prin titlul nr. 1511620/18.06.2008, deoarece, în realitate, suprafata respectiva a fost cumparata de catre reclamant prin contractul de vânzare-cumparare din 11.05.1974, înscris în Registrul de transcriptiuni al Notariatului de Stat Judetean Gorj sub nr. 1689/16.05.1974.

Instanta retine ca aceasta aparare invocata de catre reclamant este neîntemeiata pentru urmatoarele considerente:

Datorita unei confuzii între numele autorului comun si numele reclamantului, s-a sustinut de catre reclamant ca acesta este cumparatorul terenului înscris în contractul de vânzare-cumparare din 11.05.1974, transcris în Registrul de transcriptiuni al Notariatului de Stat Judetean Gorj sub nr. 1689/16.05.1974. Instanta retine ca, de fapt, autorul comun se numeste B. C. C., iar reclamantul se numeste B.C.C.C., aspect ce rezulta din actele de stare civila depuse la dosarul cauzei , dar si din înscrisurile existente în dosarul nr. 7926/1984 al Judecatoriei Tg-Jiu, atasat la cauza de fata, inclusiv cererea de chemare în judecata ce formeaza obiectul acelui dosar în care au figurat ca parti litigante autorul comun, B.C.C. si fiul sau, respectiv reclamantul din cauza de fata, numitul B.C.C. C.

Cu toate ca reclamantul B.C.C.C. a sustinut ca acesta a cumparat de la CAP în anul 1974, prin actul de vânzare-cumparare mai sus mentionat, atasat la fila 6 din dosar, terenul din litigiu, s-a retinut de catre instanta din continutul raportului de expertiza în specialitatea criminalistica, întocmit de Serviciul criminalistic din cadrul IPJ Gorj, ca semnatura de la rubrica cumparator, de pe actul mai sus mentionat, apartine de fapt autorului comun, numitul B.C.C. din Arcani. La formarea convingerii expertului criminalist au stat mai multe scripte de comparatie, atât ale autorului comun, B. C. C., dar si ale reclamantului B.C.C. C., din analiza carora s-a concluzionat ca semnatura de pe actul respectiv apartine autorului comun si nu reclamantului, care este fiul acestuia.

Instanta retine ca nu sunt motive de nulitate absoluta partiala a titlului de proprietate pentru mai multe considerente:

Titlul de proprietate concorda cu actele premergatoare eliberarii lui, iar reclamantul a investit instanta cu o cerere având ca obiect doar nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate, fara a solicita si nulitatea actelor premergatoare.

Nu este dovedita de catre reclamant afirmatia acestuia în sensul ca acesta ar fi fost cumparatorul terenului în suprafata de 500 m, conform contractului de vânzare cumparare din data de 11.05.1974 încheiat cu CAP 8 Martie din comuna Arcani, jud. Gorj, afirmatie contrazisa prin intermediul raportului de expertiza criminalistica întocmit în cauza, din care rezulta ca semnatura de la rubrica cumparator apartine autorului comun si nu reclamantului.

Pe de alta parte, din adresa nr. 1928/16.05.2009, emisa de Comisia Locala de fond funciar Arcani, atasata la fila 63 din dosar, rezulta ca la eliberarea titlului de proprietate nr. 1511620/18.06.2008, ce face obiectul litigiului de fata nu s-a avut în vedere contractul de vânzare-cumparare din 11.05.1974, înscris pe care reclamantul îl invoca în dovedirea pretentiilor sale prin cererea de chemare în judecata.

De asemenea, se retine de catre instanta ca reclamantul nu a formulat cerere de reconstituire pentru terenul din litigiu, conform disp. art. 8, alin.3 din Legea 18/1991, care prevede ca stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere.

Reclamantul a invocat în apararea sa disp. art. 23, alin.1 din Legea 18/1991, care prevad ca sunt si ramân în proprietatea privata a cooperatorilor terenurilor aferente casei de locuit si anexele gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora determinate potrivit art. 8 din Decretul lege 42/1990. Chiar în ipoteza în care, în cauza reclamantului i-ar fi aplicabile disp. art. 23, alin.1 din Legea 18/1991, era necesar ca acesta sa formuleze cerere de constituire a dreptului de proprietate, întrucât asa cum s-a aratat mai sus, potrivit disp. art.8, alin.3 din Legea 18/1991, stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, indiferent daca este vorba de procedura de constituire sau reconstituire a dreptului de proprietate, iar interpretarea dispozitiilor art. 23, alin.1 din legea 18/1991 nu duc la concluzia ca persoanele care se încadreaza în categoria respectiva nu ar trebui sa formuleze cerere de constituire a dreptului de proprietate.

Pentru considerentele expuse, se retine de catre instanta ca reclamantul nu a facut dovada, ca pârâtii sunt persoane neîndreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate, cu privire la terenul din litigiu, conform art. III, alin.1, lit. a din legea 169/1997 si în consecinta, instanta urmeaza sa respinga cererea de chemare în judecata ca fiind neîntemeiata.