Anulare titlu de proprietate. Persoană îndreptăţită. Fondul funciar


Judecătoria Ineu, Judeţul Arad Operator 2826

Dosar nr.1033/246/2010

SENTINTA CIVILA NR.1042/2010

Şedinţa publica din 5 iulie 2010

Preşedinte : …

Grefier : …

S-a luat în examinare cauza civila privind pe reclamanta A.M., împotriva pârâţilor B.A.A., Comisia Locala I. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi Comisia Judeţeană A. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pentru anulare titlu de proprietate.

La apelul nominal se prezintă pentru reclamantă avocat I.D. lipsă fiind pârâţii.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care se constată că pârâta B.A.A. a depus la dosar certificat fiscal nr.338/2001, precum si o cerere de acordare a cheltuielilor de judecata, justificate prin cheltuieli cu deplasarea la instanţa, având ataşate bilet de transport SNTFC, de ruta Bucureşti – Arad şi retur.

Se constata ca a fost ataşat dosar nr.1737/246/2008 al judecătoriei Ineu.

Fata de înscrisurile de la dosar, care reprezentantul reclamantei arată că nu mai are de formulat alte cereri, astfel că instanţa a declarat încheiata faza probatorie şi a acordat cuvântul pentru dezbaterea în fond a cauzei.

Reprezentantul reclamantei solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, a se anula titlul de proprietate întrucât pârâta B.A.A. nu era îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate privind suprafaţa de 1145 mp.teren cu vie, cu cheltuieli de judecată, justificate prin onorariu de avocat.

Acţiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar potrivit Titlului VI pct. 43 din Legea nr.247/2005 rap. la art. 15 din Legea nr. 146/1997 republicată.

J U D E C A T A,

Constată că prin acţiunea înregistrată la aceasta instanţă la data de 20 mai 2010, scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar, reclamanta A.M., domiciliata în I., str.A.I., nr…, jud. A.a solicitat în contradictoriu cu pârâţii B.A.A., domiciliata în B.i, str.Calea M., nr…, bl…,sc…,ap…, sector .., Comisia Locala I. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, şi Comisia Judeţeană A. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, cu sediul în A., B-dul R., nr…, cod poştal .., anularea Titlului de proprietate nr. 154803 eliberat de pârâta Comisia Judeţeană A. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la data de 19.07.2006 ,respectiv a se constata ca suprafaţa de 1145 mp.teren vie, fineţe şi alte categorii, este proprietatea reclamantei, dobândit prin cumpărare în anul 1956, data de la care a intrat în posesia şi folosinţa reclamantei, nefăcând obiectul cooperativizării, fără cheltuieli de judecată.

A motivat în fapt prin aceea ca la data de 26 octombrie 1993, între A. A., soţul reclamantei, decedat la data de 16.05.1997, şi pârâta B. A. A., s-a încheiat contractul de întreţinere autentificat sub nr. 2385/1993 de fostul Notariat de Stat din I., privind imobilul din CF 5459 Ineu, casa si terenul din str.A.I., cu obligaţia de a se presta întreţinere.

În baza acestui contract, pârâta a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul vie şi alte terenuri, ca moştenitore exclusiva a defunctului A.A. astfel ca nelegal acesteia i s-a emis titlul de proprietate menţionat în petit, terenul înscris în acesta nefăcând obiectul cooperativizării, astfel ca a fost folosit permanent de reclamanta.

În drept s-au invocat prevederile Legii nr.18/1991, respectiv ale HG nr.890/2005 fiind aplicabile prevederile art. III din Legea nr. 169/1997 cu modificările ulterioare.

Pârâta Comisia Locala I., pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor prin întimpinarea depusă la fila 13 dosar, a arata ca nu se opune admiterii cererii reclamantei.

Prin întimpinarea depusă la fila 18 dosar, pârâta Comisia Judeţeană A., pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, nu s-a opus admiterii cererii reclamantei.

Pârâta B.A.A, nu au depus întimpinare în apărare, iar prin concluziile puse în instanţa la termenul din 21 iunie 2010, a arata ca se opune cererii reclamantei.

În probaţiune au fost depuse acte scrise filele 3-7, 24-40, 44-48 dosar, astfel că, examinând cererea reclamantei fata de considerentele de fapt expuse punctual, precum şi a dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa a reţinut în fapt următoarele:

Pârâtei B.A.A. i s-a reconstituit dreptul de proprietate în baza Legii nr.18/1991, modificata prin Legea nr.169/1997 pentru doua suprafeţe de 1145 mp.teren agricol, categoria vie, finete şi alte categorii, teren situat pe teritoriul localităţii I., respectiv M., pe baza cererii formulate de aceasta la data de 03.03.1998, fila 26 dosar.

La data de 19.07.2006, în favoarea pârâtei B. A. A., a fost emis Titlul de proprietate nr. 154803 de către pârâta Comisia Judeţeană A. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pentru suprafaţa de 1145 mp. teren agricol, categoria vie, finete şi alte categorii, situata pe teritoriul localităţii I., copie fila 7 dosar, având ca titular pe pârâta B.A.A.

Pentru acest teren, pârâta B.A.A. a achitat impozitele şi taxele locale aferente, potrivit certificatului fiscal emis de Primăria I., fila 44 dosar.

Fata de considerentele acţiunii de fata, instanţa retine ca, acestei pârâte, s-a reconstituit dreptul de proprietate la cerere, în calitate de moştenitor, în justificarea calităţii de moştenitor precum şi a dreptului de proprietate, aceasta depunând la Comisia Locala I. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, autentificat privind de proprietarul M. G., proprietar asupra CF 427 M., cu nr.top.614/b.5 ,,vie în Dealul M.,, respectiv certificat de moştenitor eliberat în dosar succesoral nr.981/1971 de fostul fostul Notariat de Stat Local Ineu.

, filele 27-32 dosar.

De asemenea, pentru justificarea proprietatii asupra terenului in suprafaţa de 1145 mp. categoria vie, finete şi alte categorii, situata pe teritoriul localităţii Ineu, a depus testamentul autentificat sub nr.1587/25.10.1989 la fostul Notariat de Stat Local I., prin care testatorul A.A., a instituit ca legatar universal pe pârâta B.A. A., fila 39 dosar.

Aşa cum rezulta din prevederile art.III, alin.1, lit.a din Legea nr.169/1997,, sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentei legi, actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt: actele de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate în favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost înscrişi în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate.

Potrivit art.13 din Legea nr.18/1991 republicată si modificată,,calitatea de moştenitor se stabileşte pe baza certificatului de moştenitor sau a hotărârii judecătoreşti definitive ori, în lipsa acestora, prin orice probe din care rezultă acceptarea moştenirii. Moştenitorii care nu-şi pot dovedi această calitate, întrucât terenurile nu s-au găsit în circuitul civil, sunt socotiţi repuşi de drept în termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au aparţinut autorului lor. Ei sunt consideraţi că au acceptat moştenirea prin cererea pe care o fac comisiei,,.

De asemenea, potrivit art. 11 din HG nr.890/2005 cu modificările ulterioare, ,,stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulată de fiecare persoană îndreptăţită, personal sau prin mandatar. Când sunt mai mulţi moştenitori cererea se poate face şi în comun, fiind semnată de fiecare dintre ei. În cerere se vor menţiona următoarele date şi elemente: numele şi prenumele solicitantului şi ale părinţilor, calitatea, , suprafaţa de teren la care se socoteşte îndreptăţit, precum şi orice alte date necesare pentru stabilirea dreptului de proprietate potrivit legii. La cerere se vor anexa: acte de proprietate, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească, dacă există; în toate cazurile, certificat de naştere, certificat de deces al autorului, în cazul moştenitorilor, precum şi orice alte acte din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat,,.

Potrivit art.13 din acelaşi act normativ,, stabilirea dreptului de proprietate pentru foştii cooperatori, în viaţă la momentul intrării în vigoare a legii, se face pe numele persoanelor îndreptăţite, iar pentru cooperatorii decedaţi, pe numele moştenitorilor. Când sunt mai mulţi moştenitori stabilirea dreptului de proprietate se face pe numele tuturor moştenitorilor.

În situaţia în care pentru stabilirea dreptului de proprietate au depus cereri la comisie mai multe categorii de moştenitori, cererile moştenitorilor legali vor fi luate în considerare, prin excludere, în următoarea ordine de preferinţă:a) cele ale descendenţilor direcţi (copii, nepoţi, strănepoţi), singuri sau în concurs cu soţul supravieţuitor, excluzându-i pe toţi ceilalţi moştenitori; copiii îi exclud pe nepoţi şi aceştia pe strănepoţi, în afară de cazul în care nepoţii sau, după caz, strănepoţii vin la moştenire în locul părintelui decedat anterior autorului succesiunii, prin reprezentare legală;b) cele ale colateralilor privilegiaţi (fraţi, surori şi descendenţii acestora – copiii şi nepoţii acestora) şi ale ascendenţilor de gradul I (părinţi), împreună sau singuri şi, după caz, în concurs cu soţul supravieţuitor, excluzându-i pe ceilalţi moştenitori de grad mai îndepărtat; fraţii şi surorile îi exclud pe descendenţii lor; aceştia din urmă pot veni la moştenire în locul tatălui sau al mamei (frate sau soră) în cazul în care aceştia au decedat anterior autorului succesiunii, prin reprezentare legală; c) cele ale ascendenţilor de gradul II (bunici), singuri sau în concurs cu soţul supravieţuitor; d) cele ale colateralilor de gradul III (unchi, mătuşi), excluzându-i pe ceilalţi moştenitori de grad mai îndepărtat, singuri sau, după caz, în concurs cu soţul supravieţuitor; e) cele ale moştenitorilor colaterali de gradul IV (veri) ca ultime persoane cu vocaţie succesorală, singuri sau în concurs cu soţul supravieţuitor.

Soţul supravieţuitor vine singur la moştenire dacă nu există nici unul dintre gradele de moştenitor prevăzute mai sus.

În cazul în care există moştenitori testamentari care formulează cereri, ei vor fi trecuţi, de asemenea, în titlul de proprietate împreună cu ceilalţi moştenitori legali care au vocaţie, potrivit documentelor prezentate, urmând ca raporturile dintre ei să fie soluţionate potrivit dreptului comun,,.

Aşa cum rezulta din înscrisurile depuse la filele 33-37 dosar, se retine ca pârâtei B.A.A. i s-a reconstituit dreptul de proprietate în calitate de moştenitor după autorul A.A., soţul reclamantei, în baza testamentului autentificat sub nr.1587/25.10.1989 la fostul Notariat de Stat Local I., terenul fiind evidenţiat în Registrul agricol al acestui autor, din anii 1959-1961,,respectiv 0,10 ha.,,Potoc,, fila 4 dosar.

Deşi reclamanta a susţinut ca terenul în suprafaţa de 1145mp.evidentiat în Titlul de proprietate nr. 154803 eliberat de către pârâta Comisia Judeţeană A. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, a fost solicitat in baza contractului de întreţinere încheiat între aceiaşi pârâta şi defunctul A.A., acest aspect nu poate fi reţinut, în condiţiile în care contractul de întreţinere vizează un alt imobil, mai precis cel evidenţiat în CF 5459 Ineu, casa de locuit , construcţii anexe şi teren în suprafaţa de 1439 mp., situate în intravilanul oraşului I., neavând nici o legătura cu terenul cu vie, situat în Dealul V.

De asemenea, reclamanta a solicitat sa se constata ca pârâta nu avea calitate de persoana îndreptăţita la reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la aceasta suprafaţa, întrucât acest teren a fost dobândit prin cumpărare în martie 1955 nefiind cooperativizat , sens în care s-a depus la dosar înscrisul sub semnătura privata intitulat,,convenţie,,prin care B.I. din I., a vândut acesteia un lot cu vie situat în ,,Potoc,, în suprafaţa de 133 st. pătraţi,( echivalentul suprafeţei de 478,8 mp. ), fara alte date de identificare, respectiv CF, nr.top., neprezentând un contract autentificat de vânzare cumpărare în acest sens, sau o hotărâre judecătoreasca prin care sa se constate ca a dobândit cu acest titlu sau prin moştenire suprafaţa de teren menţionata.

Pe de alta parte, la apariţia Legii nr.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, singurul care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra acestui teren a fost pârâta B.A.A., ca legatar universal al autorului A.A.

Prin urmare, neputându-se retine în cauza nici unul din cazurile prevăzute de art.III, alin.1, lit.a din Legea nr.169/1997, care sa atragă nulitatea reconstituirii dreptului de proprietate, cu consecinţa anularii Titlului de proprietate nr. 154803 eliberat la data de 19.07.2006, fata de cele reţinute mai sus ,văzând în drept disp.art.III litera a) din Legea nr.169/1997 modificată si completată prin Legea nr.247/2005, raportat la disp. art. 58 din Legea nr.18/1991 republicată, văzând si disp. art.5,6, 12,13 din H.G. nr.890/2005 privind Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile si funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, urmează sa se respingă acţiunea civila formulata de reclamanta ca fiind nefondata.

Văzând ca pârâta B.A.A. a solicitat şi cheltuieli de judecata, în drept disp. art. 274 c. pr. civ., va obliga pe reclamanta la 108,40 lei cheltuieli de judecată către pârâta B. A. A., justificate prin deplasare la instanţa pentru termenul din 21 iunie 2010fila 46,47 dosar..

Pentru aceste motive instanţa in numele legii,

H O T A R A S T E,

Respinge acţiunea civila formulata de reclamanta A.M., domiciliata în I., str.A.I., nr…, jud. A., împotriva pârâţilor B.A.A.a, domiciliata în B., str.Calea M., nr…, bl…,sc…,ap…, sector .., Comisia Locala I. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, şi Comisia Judeţeană A. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, cu sediul în A., B-dul R., nr…, cod poştal .., având ca obiect anulare titlu de proprietate.

Obligă reclamanta la 108,40 lei cheltuieli de judecată către pârâta B.A. A..

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 5 iulie 2010.

Preşedinte Grefier