Anulare titlu Fondul funciar


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa civilă nr. 53

Şedinţa publică de la 12 Ianuarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE C.V.

Grefier M.N.M.

Pe rol fiind soluţionarea acţiunii având ca obiect anulare titlu de proprietate şi acte premergătoare, obligaţie de a face, pretenţii formulată de reclamantul G.D., domiciliat în comuna H., sat B., judeţul Gorj în contradictoriu cu pârâţii F.A., domiciliat în comuna H., sat B., judeţul Gorj, Comisia Locală de Fond Funciar H., cu sediul în comuna H., judeţul Gorj, Cîrstea Gheorghe, preşedintele Comisiei locale de fond funciar H. şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamantul, pârâtul F.A. fiind reprezentat de avocat B.A..

Procedura de citare legal îndeplinită.

S¬¬-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.

Instanţa a pus în discuţia părţilor raportul de expertiză întocmit în cauză.

Reclamantul a învederat că are obiecţiuni la raportul de expertiză întrucât în mod nereal expertul a arătat că pârâtul a dobândit terenul de la G.S..

Avocat B.A. a învederat că nu are obiecţiuni la raportul de expertiză a solicitat respingerea obiecţiunilor întrucât în raportul de expertiză nu s-a concluzionat în acest sens.

Instanţa, în temeiul art.212 Cod procedură civilă a respins obiecţiunile formulate de reclamant la raportul de expertiză, având în vedere că raportul de expertiză reprezintă un mijloc de probă cu privire la împrejurările de fapt pentru lămurirea cărora a fost încuviinţată expertiza, iar prin obiectivele fixate de către instanţă nu s-a stabilit ca expertul să se pronunţe şi asupra împrejurărilor asupra cărora reclamantul pretinde că s-ar fi pronunţat expertul.

Avocat B.A. a invocat excepţia autorităţii de lucru judecat, faţă de sentinţa civilă nr….. pronunţată de Judecătoria Tg-cărbuneşti în dosarul nr…….. şi excepţia lipsei interesului reclamantului în promovarea acţiunii pentru anularea actelor de reconstituire emise în favoarea pârâtului, a depus la dosar notă de şedinţă şi în copie sentinţa civilă nr……., decizia nr…………., declaraţie, înscrisuri sub semnătură privată intitulate „chitanţă” din 15.10.1994, 11.09.2001, 31.10.2010, înscris sub semnătură privată intitulat declaraţie, adeverinţa nr…………., titlul de proprietate nr……………, cerere de chemare în judecată, HCJ nr……………, sentinţa civilă nr………….., proces-verbal din ………., sentinţa civilă nr…………..

Instanţa, în temeiul art.137 alin.1 Cod procedură civilă, a acordat cuvântul asupra excepţiilor invocate.

Avocat B.A. a solicitat admiterea excepţiilor, arătând că în dosarul nr.4366/1995, pe procedura plângerii împotriva HCJ, reglementată de art.53 din legea nr.18/1991, reclamantul a atacat HCJ nr…………., plângerea fiindu-i respinsă irevocabil prin sentinţa civilă nr………… prin care s-a reţinut, cu autoritate de lucru judecat, că în mod legal cei 1000 m.p. au fost constituiţi în favoarea pârâtului.

A mai arătat că reclamantul nu justifică interes în promovarea acţiunii din concluziile raportului de expertiză rezultând că i-a fost emis titlu de proprietate pentru întreaga suprafaţă de teren la care era îndreptăţit.

Reclamantul G.D. a solicitat respingerea excepţiilor.

Instanţa a respins excepţiile invocate de apărătorul pârâtului, motivat de faptul că obiectul dosarului nr……. l-a făcut plângerea formulată împotriva HCJ nr………. de către reclamantul G.D., plângerea ce a fost respinsă ca fiind lipsită de obiect prin sentinţa civilă nr……, neexistând nici tripla identitate de elemente în sensul cerut de art.1201 Cod civil, întrucât în prezenta cauză se solicită anularea actelor de reconstituire emise pârâtului. Excepţia lipsei interesului este neîntemeiată întrucât prin decizia nr……………., prin care a fost casată sentinţa pronunţată în primul ciclu de judecată în această cauză, s-a reţinut interesul reclamantului în promovarea cererii, iar prin raportul de expertiză întocmit în cauză s-a concluzionat că există suprapunere între titlul de proprietate emis pârâtului şi titlul de proprietate nr…………… emis reclamantului, interesul reclamantului în promovarea acţiunii fiind justificat de această suprapunere.

Reclamantul G.D. a solicitat acordarea unui nou termen pentru a depune la dosar copie de pe certificatele de deces ale lui P.G.şi G.S. pentru a face dovada că aceştia erau decedaţi la data la care se pretinde că i-ar fi înstrăinat terenul pârâtului.

Avocat B.A. a solicitat respingerea cererii, arătând că reclamantul avea posibilitatea de a depune copiile certificatelor de deces până la acest termen de judecată, iar acestea nu sunt utile soluţionării cauzei.

Instanţa a respins cererea reclamantului întrucât copia certificatului de deces privind pe G.S. a fost depusă în primul ciclu de judecată, în dosarul nr…………., iar cu privire la copia certificatului de deces privind pe P.G.se reţine că proba nu a fost cerută în condiţiile art.112 şi nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.138 Cod procedură civilă pentru a fi încuviinţată proba în această fază a judecăţii.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat instanţa a constatat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul pe fond.

Reclamantul a solicitat admiterea acţiunii, arătând că este de acord ca pârâtul să rămână cu suprafaţa de 10 ari atribuită, însă pentru diferenţa solicită anularea actelor de reconstituire, având în vedere sentinţa nr………, cu cheltuieli de judecată.

Avocat B.A. a solicitat respingerea acţiunii, cu obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată, arătând că prin sentinţa civilă nr…………… a fost menţinută HCJ nr…………prin care i s-a atribuit pârâtului în proprietate terenul în suprafaţă de 1000 m.p., suprafaţă pentru care nu se mai poate constata nulitatea titlului de proprietate, că în adeverinţa emisă pentru cei 1000 m.p. apar ca vecini P.G.şi P.C., iar reclamantul ar justifica interes să solicite anularea titlului doar pentru suprafaţa de 1000 m.p., diferenţa până la 2160 m.p. nu provine de la G.S.. A mai arătat că dreptul de proprietate s-a constituit pentru 2160 m.p. care includ suprafaţa de 1000 m.p. constituită în baza deciziei de atribuire din anul 1990, suprafaţă ce provenea de la G.S. şi suprafaţa de 1160 m.p. cumpărată de la cei doi vecini, P. C. şi P.G., iar din raportul de expertiză rezultă că terenul dobândit prin decizia de atribuire este întreg terenul de 2160 m.p.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg. – Cărbuneşti la data de 13.12.2006, sub nr. 7527/2006 (nr. unic 4122/317/2006), astfel cum a fost precizată, reclamantul G.D. a solicitat instanţei de judecată ca prin hotărârea ce o va pronunţa în contradictoriu cu pârâţii F.A., Comisia Locală de fond funciar H. şi Comisia Judeţeană de fond funciar Gorj, să dispună obligarea celor două comisii să procedeze la punerea sa în posesie cu privire la terenul pentru care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 3413/03.12.2003 a Judecătoriei Tg. – Cărbuneşti, obligarea acestora la plata de daune cominatorii şi morale şi anularea titlului de proprietate nr. 1350480/28.02.2001 emis în favoarea pârâtului F.A..

Pârâţii deşi legal citaţi nu au formulat întâmpinare în cauză.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti a fost administrată proba cu înscrisuri.

Prin sentinţa civilă nr. ………… a Judecătoriei Tg. – Cărbuneşti a fost admisă în parte acţiunea formulată de reclamantul G.D., a fost obligată Comisia Locală de Fond Funciar H. să procedeze la punerea în posesie a reclamantului cu privire la terenul pentru care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. ………. a Judecătoriei Tg. – Cărbuneşti, astfel cum a fost lămurită prin sentinţa civilă nr. ………….. a aceleiaşi instanţe, a fost anulat titlul de proprietate nr. ……………. şi a fost respins capătul de cerere privind obligarea comisiilor de fond funciar la plata de daune morale şi daune cominatorii..

Împotriva acestei sentinţa au declarat recurs pârâţii F.A. şi Comisia Locală de fond funciar H..

Prin decizia civilă nr. …………. a Tribunalului Gorj au fost admise recursurile, casată sentinţa şi trimisă cauza pentru rejudecare la aceeaşi instanţă.

Cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 25.09.2007, sub nr. 4122.3/317/2006.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 25.02.2008 reclamantul G.D. a solicitat instanţei de judecată ca prin hotărârea ce o va da în contradictoriu cu pârâţii F.A., Comisia Locală de fond funciar H. şi Comisia Judeţeană de fond funciar Gorj să constate nulitatea absolută a HCJ nr. …………. şi a actelor primare emise.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că prin HCJ nr. ………… s-a constituit dreptul de proprietate în favoarea pârâtului F.A. pentru terenul în suprafaţă de 1000 m2, ulterior fiind emis titlul de proprietate pentru suprafaţa de 2160 m2, nerespectându-se astfel prevederile legale în materie.

Reclamantul a arătat de asemenea că prin rezoluţia nr. . emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. – Cărbuneşti s-a constatat că documentaţia este falsă însă intervenise prescripţia.

A mai arătat reclamantul că pârâtul F.A. este o persoană neîndreptăţită la constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la terenul pentru care i s-a emis titlul de proprietate, cu privire la acesta fiindu-i reconstituit reclamantului dreptul de proprietate prin sentinţa civilă nr. ………….

În drept au fost invocate dispoziţiile art. III, punct 1, litera a din Legea nr. 169/1997.

La termenul de judecată din data de 19.03.2008 instanţa a dispus conexarea dosarului nr. 803/317/2008 la dosarul nr. 4122.3/317/2006.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti instanţa a administrat proba cu expertiză tehnică de specialitate şi proba cu înscrisuri.

Prin sentinţa civilă nr.2501/02.07.2008 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.4122.3/317/2006 a fost admisă în parte cererea principală şi cererea anexată formulate de reclamantul G.D., s-a anulat parţial titlul de proprietate nr.1350480/28.02.2001, emis pe numele pârâtului F.A. precum şi actele premergătoare emiterii acestuia în limita suprafeţei de 580 metri pătraţi, astfel cum a fost identificat prin completarea la raportul de expertiză ca fiind cuprins atât în procesul verbal de punere în posesie nr. 18/10.10.2007 cât şi în titlul de proprietate nr. 1350480/28.02.2001, fiind respinse celelalte capete de cerere.

Împotriva acestei sentinţa au declarat recurs reclamantul şi pârâtul F.A..

Prin decizia civilă nr. 3055/04.11.2008 a Tribunalului Gorj au fost admise recursurile, casată sentinţa şi trimisă cauza pentru rejudecare la aceeaşi instanţă.

La această instanţă s-a format dosarul nr.627/317/2009, au fost citate părţile.

Prin cererea depusă la data de 06.03.2008 reclamantul a arătat că solicită anularea titlului de proprietate emis pârâtului F.A. şi plata de daune morale în sumă de 200.000.000 lei şi chiria casei în sumă de 20.000.000 lei.

La termenul de judecată din data de 20.03.2009 s-a pus în vedere reclamantului să achite taxa de timbru în cuantum de 1437,16 lei şi timbru judiciar de 3 lei pentru cererile având ca obiect daunele morale şi plata contravalorii chiriei casei, însă acesta nu a depus la dosar chitanţa privind achitarea taxei de timbru.

Instanţa a dispus ataşarea dosarului nr.3007/2005 al Judecătoriei Tg-Cărbuneşti.

La solicitarea instanţei, Comisia locală de fond funciar H. a comunicat, cu adresa nr.4426/18.06.2009 că pârâtul F.A. nu a înscris teren în CAP şi nu figurează în evidenţele fostului CAP existente la sediul Primăriei comunei H. şi a depus la dosar în copie cererea înregistrată sub nr.199/08.02.1991, registru agricol privind pe G.S. din perioada 1956-1958 şi extras registru agricol din perioada1959-1962, cerere de înscriere în CAP, anexa de validare, titlul de proprietate nr…………., procesul-verbal de punere în posesie nr.18/10.10.2007, sentinţa civilă nr……….., decizia nr.1476/2006, sentinţa civilă nr.1248/2007, titlul de proprietate nr……………, procesul-verbal de punere în posesie nr.49/14.09.2004, titlul de proprietate nr………….., cererea nr.200/02.03.1995, HCJ nr.1623/22.05.1995, autorizaţie pentru lucrări nr.253/17.08.1990, memoriu tehnic, plan de situaţie, decizia nr.27/25.07.1990, autorizaţie de construire nr.1/11.01.1994, plan de situaţie, adeverinţa nr…………., proces verbal de punere în posesie din 07.03.1994, titlul de proprietate nr……………, încheierea din data de 28.06.2007 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.1262/317/2007.

La data de 19.06.2009, pârâtul F.A. a depus la dosar copia sentinţei civile nr.1297/2009.

La solicitarea instanţei, Comisia locală de fond funciar H. a comunicat, cu adresa depusă la dosar la data de 02.07.2009 că în evidenţele Primăriei comunei H. nu se regăseşte vreo adeverinţă de proprietate eliberată pe numele reclamantului în anul 1991 şi nici documente din care să rezulte că acesta a beneficiat de reconstituirea dreptului de proprietate pe raza altor localităţi, a depus la dosar anexele HCJ nr.6/1991 2a, 2b, 3 şi 4 şi copia adeverinţei parţiale de proprietate nr………….. şi a procesului – verbal de punere în posesie din 30.01.1995.

În cauză a fost încuviinţată efectuarea unei expertize în specialitatea topografie, pentru efectuarea acesteia fiind desemnat expert tehnic M. G., expert ce a fost înlocuit, la termenul de judecată din data de 07.07.2010 cu expert tehnic V. N..

Raportul de expertiză a fost depus la dosar la data de 07.12.2010, la acesta s-au formulat obiecţiuni de către reclamant, obiecţiunile fiind respinse de către instanţă în şedinţa publică din data de 12.01.2011.

La termenul de judecată din data de 12.01.2011 apărătorul pârâtului F.A. a invocat excepţiile autorităţii de lucru judecat şi a lipsei interesului reclamantului în promovarea acţiunii, excepţii ce au fost puse în discuţia părţilor şi respinse de către instanţă la acelaşi termen de judecată.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine, referitor la cererea prin care reclamantul pretinde daune morale şi contravaloarea chiriei pentru casă, că nu a fost achitată, de către reclamant, taxa de timbru în cuantum de 1437,16 lei, deşi i s-a pus în vedere acestuia să achite această taxă de timbru.

Potrivit art.20 alin.1 şi 3 din Legea nr.146/1997, taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat şi neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii.

Având în vedere că, în cauză, deşi i s-a pus în vedere reclamantului timbrarea capetelor de cerere privind daunele morale şi plata chiriei, reclamantul nu a depus la dosar chitanţa privind achitarea taxei de timbru în cuantum de 1437,16 lei, instanţa va aplica sancţiunea anulării acestora, prevăzută de dispoziţiile legale menţionate.

Instanţa reţine ca neîntemeiate capetele de cerere având ca obiect anularea actelor de reconstituire emise pârâtului F.A., obligarea comisiilor de fond funciar să procedeze la punerea în posesie şi obligarea acestora la plata de daune cominatorii, pentru următoarele considerente;

Reclamantul este moştenitorul autoarei G.S. decedată la data de ……….., autoare care, în anul 1958 figura înscrisă în registrul agricol cu teren în suprafaţă de 1,79 ha , astfel cum rezultă din fila de registru agricol depusă la dosar (fila 61).

Prin cererea din data de 18.03.1962 autoarea reclamantului a solicitat înscrierea în CAP cu suprafaţa de 1,70 ha (f.63).

Prin cererea înregistrată sub nr………..(f.60) reclamantul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 4 ha teren agricol şi cu vegetaţie forestieră, cererea sa fiind soluţionată prin hotărârea Comisiei judeţene Gorj nr.6/1991(f.65) prin care a fost validată reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea moştenitorilor autoarei G.S. pentru suprafaţa de 1,70 ha.

În baza acestei hotărâri a comisiei judeţene a fost emisă adeverinţa parţială de proprietate nr.199/1995 pentru suprafaţa de 9390m.p.(f.109), suprafaţă ce a fost diminuată prin HCJ nr………………. (f.85-86) cu suprafaţa de 1.000 m.p. aferentă casei de locuit, anexelor gospodăreşti, curte şi grădină, pentru care s-a constituit dreptul de proprietate în favoarea pârâtului F.A., iar plângerea formulată de reclamant împotriva acestei hotărâri a fost respinsă prin sentinţa civilă nr.4012/13.09.1995 pronunţată în dosarul nr.4366/1995, ulterior fiind emis, în favoarea moştenitorilor autoarei G. D. S., titlul de proprietate nr…………………. pentru suprafaţa de 2,6299 ha (f.82), suprafaţă pentru care s-a realizat punerea în posesie prin procesul-verbal din data de 11.11.1997 (f.134 din dosarul nr.7527/2006) .

Titlul de proprietate a fost contestat de reclamantul G.D., împreună cu ceilalţi moştenitori, prin acţiunea ce a făcut obiectul dosarului nr.2362/1998 prin care au solicitat anularea titlului de proprietate şi reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la terenul situat în vatra satului B., cu lungimea de 100 m şi lăţimea de 22 m, cu vecinii la N- moşt. P.G.Constantin, S- moşt. Popecu Gh. Dumitru, R-DN 67B, A – rest proprietate, cu motivarea că prin titlul de proprietate li s-a reconstituit dreptul de proprietate numai pe lăţimea , iar diferenţa se găseşte în posesia lui Popescu Ion şi Popescu Ilie, acţiunea fiind respinsă prin sentinţa civilă nr.1497/12.05.1999.

Prin sentinţa civilă nr.3413/03.12.2003 a fost obligată Comisia locală de fond funciar H. să întocmească documentaţia necesară eliberării titlului de proprietate pe numele reclamantului, pentru diferenţa de teren situată în intravilan, până la lăţimea de 22 metri deţinută de acesta, conform registrului agricol.

Reclamantului i-a fost emis titlul de proprietate nr. 1335098/07.12.2004 prin constituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 0,0768 ha pentru care s-a realizat punerea în posesie prin procesul-verbal nr.49/14.09.2004 (f.81).

La cererea reclamantului, prin sentinţa civilă nr. 1248/26.03.2007 pronunţată de Judecătoria Tg. Cărbuneşti în dosarul nr.441/317/2007 a fost lămurit dispozitivul sentinţei civile nr.3413/2003 în sensul că obligaţia stabilită în dispozitiv priveşte diferenţa de suprafaţă până la cea înscrisă în registrul agricol, raportat la obiectul precizat al acţiunii dosarului nr. 3695/2003.

Ulterior în favoarea reclamantului a fost emis procesul-verbal de punere în posesie nr.18/10.10.2007 şi titlul de proprietate nr.1503021/20.11.2007 pentru suprafaţa de 1,79 ha teren agricol, prin constituirea dreptului de proprietate.

Având în vedere că suprafaţa pentru care a fost validată reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea moştenitorilor autoarei G.S. este de 1, 70 ha, suprafaţă cu care figura înscrisă autoarea în registrul agricol, că prin sentinţa civilă nr. 1497/12.05.1999 a fost respinsă acţiunea reclamantului prin care se solicita reconstituirea dreptului de proprietate şi pentru alte suprafeţe şi faţă de lămurirea dată dispozitivului sentinţei civile nr.3413/2003, în sensul că obligaţia stabilită în dispozitiv priveşte diferenţa de suprafaţă până la cea înscrisă în registrul agricol, constatând că până în prezent în favoarea reclamantului au fost emise procese verbale de punere în posesie şi titluri de proprietate care însumează o suprafaţă mai mare decât cea validată, instanţa reţine că a fost îndeplinită de către comisia de fond funciar obligaţia de punere în posesie, fiind emise procese-verbale de punere în posesie pentru o suprafaţă mai mare decât cea înscrisă la poziţia de rol a autoarei, astfel cum s-a concluzionat şi prin raportul de expertiză întocmit în cauză de expert tehnic V.N., urmând să fie respinsă cererea reclamantului de obligare a comisiilor de fond funciar să procedeze la punerea în posesie. Ca o consecinţă a respingerii acestei cereri va fi respinsă şi cererea de obligare a comisiilor la plata de daune cominatorii, întrucât daunele cominatorii reprezintă un mijloc de constrângere a debitorului la executarea în natură a obligaţiilor de a face sau de a nu face, iar în speţă comisiile de fond funciar şi-au îndeplinit obligaţiile prevăzute de legea fondului funciar, procedura de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul provenit de la autoarea G.S. finalizându-se cu emiterea titlurilor de proprietate, titluri ce nu au fost desfiinţate în cadrul procedurii speciale instituite de legea fondului funciar.

În ce priveşte actele de reconstituire emise pârâtului F.A. se reţine că prin decizia nr. 27/25.07.1990 emisă de Primăria comunei H. (fila 90), începând cu data de 01.07.1990 a fost atribuit pârâtului F.A. un loc de casă proprietatea primăriei H., cu vecinii: R- drumul naţional Tg-Jiu, Drăgăşani, A – teren viran proprietatea CAP, M-Zi – terenul şi locuinţa locuitorului Popescu I.Constantin, MN- teren loc de casă proprietatea comunei H., teren pe care acesta a construit o în baza autorizaţiei pentru executare de lucrări nr. 253/17.08.1990, astfel cum rezultă şi din sentinţa civilă nr.1297/2009.

Prin cererea înregistrată sub nr.200/02.03.1995 pârâtul a solicitat atribuirea suprafeţei de 1000 m.p. cumpărată în anul 1990, fiindu-i emise procesul-verbal de punere în posesie din 07.03.1994 (f.96) şi adeverinţa de proprietate nr.199/07.03.1995 (f.95), iar prin HCJ nr. ………… (f.85) a fost admisă în parte contestaţia formulată de F.A. şi s-a constituit în favoarea acestuia dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 1000 m.p., teren aferent casei de locuit, anexe gospodăreşti, curte şi grădină în satul B. fiind rectificată adeverinţa de proprietate nr.199/1995 emisă moştenitorilor autoarei G.S. prin diminuarea suprafeţei reconstituite cu suprafaţa de 1000 m.p.

Hotărârea comisiei judeţene a fost contestă de reclamantul G.D., prin sentinţa civilă nr.4012/13.09.1995 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.4366/1995 fiind respinsă plângerea acestuia ca lipsită de obiect.

Ulterior, în favoarea pârâtului a fost emis titlul de proprietate nr. 1350480/28.02.2001, pentru suprafaţa de 2160 m.p., teren ce cuprinde suprafaţa de 1000 m.p., atribuită prin decizia nr.27/25.07.1990, care conform identificării din raportul de expertiză se suprapune cu terenul pentru care i-a fost emis reclamantului titlul de proprietate nr………. şi suprafaţa de 1160 m.p.

În ce priveşte suprafaţa de 1000 m.p. instanţa reţine că actele de reconstituire au fost emise pârâtului pentru această suprafaţă cu respectarea dispoziţiilor Legii 18/1991.

Astfel, potrivit art.24 din Legea nr.18/1991 terenurile situate in intravilanul localităţilor, care au fost atribuite de cooperativele agricole de producţie, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane îndreptăţite, pentru construcţia de locuinţe si anexe gospodăreşti, pe care le-au edificat, rămân şi se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, chiar dacă atribuirea s-a făcut din terenurile preluate în orice mod de la foştii proprietari, suprafaţa fiind cea prevăzută în actul de atribuire provenit de la cooperativa de producţie, consiliul popular sau primăria din localitatea respectivă, iar foştii vor fi compensaţi cu o suprafaţă echivalentă în intravilan sau, în lipsă, în extravilan ori prin despăgubiri..

În cauză, suprafaţa de 1000 m.p. a fost atribuită pârâtului din terenul ce a aparţinut autoarei reclamantului, pentru construirea locuinţei şi anexelor gospodăreşti, prin decizia primăriei H., construcţii ce au fost edificate, titlul de proprietate şi actele premergătoare, în limita acestei suprafeţe, fiind emise pârâtului conform art.24 din Legea nr.18/1991. De altfel, reclamantul, în concluziile pe fond, a arătat că este de acord ca pârâtul să rămână cu suprafaţa de 10 ari atribuită.

Referitor la diferenţa de 1160 m.p. înscrisă în titlul de proprietate emis pârâtului instanţa reţine că reclamantul nu a făcut dovada motivelor de nulitate invocate, respectiv că această suprafaţă provine de la autoarea G.S. şi că reclamantul era cel îndreptăţit la reconstituirea dreptului de proprietate.

Astfel, conform schiţei anexă la raportul de expertiză, acest teren este poziţionat la nord şi sud faţă de terenul în suprafaţă de 1000 m.p. atribuit prin decizia primăriei H., terenul atribuit învecinându-se la nord cu moşt. Popescu Gh. Constantin şi la sud cu Popescu D. Gheorghe, astfel cum rezultă din procesul – verbal încheiat la data de 07.03.1995(f.10 din dosarul nr.4366/1995), cât şi din adeverinţa de proprietate nr.199/25.02.1995, emisă anterior HCJ nr. 1623/22.05.1995 în favoarea moştenitorilor autoarei G.S. şi procesul – verbal de punere în posesie din 07.03.1994 emis pârâtului, rezultând că terenul de 1160 m.p. ce excede suprafeţei de 1000 m.p. atribuite pârâtului a aparţinut vecinilor de la nord şi sud ai acestei din urmă suprafeţe, respectiv Popescu Gh. Constantin şi Popescu D. Gheorghe şi nu a făcut obiectul sentinţei civile nr.3413/2003 ce a fost lămurită în sensul că priveşte diferenţa de suprafaţă până la cea înscrisă în registrul agricol al autoarei G.S..

Faţă de acestea instanţa reţine că reclamantul nu a făcut dovada incidenţei în cauză a motivelor de nulitate prevăzute de dispoziţiile art. III litera a (ii) din Legea nr.169/1997, în situaţia în care probele administrate în cauză au relevat că terenul în suprafaţă de 1160 înscris în titlul de proprietate nr. ………………nu a aparţinut autoarei reclamantului.

Pentru considerentele expuse, instanţa va anula ca netimbrate capetele de cerere privind daunele morale şi plata chiriei şi va respinge acţiunea având ca obiect anularea actelor de reconstituirea, obligaţie de a face şi daune cominatorii, promovată de reclamantul G.D..

În temeiul art.274 Cod procedură civilă va fi obligat reclamantul la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 1000 lei către pârâtul F.A., reprezentând onorariu avocat, conform chitanţei depusă la fila 242 din dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Anulează ca netimbrate capetele de cerere privind daunele morale şi plata chiriei.

Respinge acţiunea având ca obiect anularea actelor de reconstituire, obligaţie de a face şi daune cominatorii, formulată de reclamantul G.D., domiciliat în comuna H., sat B., judeţul Gorj în contradictoriu cu pârâţii F.A., domiciliat în comuna H., sat B., judeţul Gorj, Comisia Locală de Fond Funciar H., cu sediul în comuna H., judeţul Gorj, C. G., preşedintele Comisiei locale de fond funciar H. şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj.

Obligă reclamantul la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 1000 lei către pârâtul F.A..

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi.12.01.2011.

PREŞEDINTE, GREFIER,

C.V. M.N.M.

RED. TEHN.CV

7 EX/20.01.2011