Anularea Dispoziţiei Primarului. Cerere de restituire în natură a imobilului Restituiri


În motivarea contestaţiei , contestatorii arată că sunt moştenitorii foştilor tabulari ai imobilului înscris în CF 4554 nr. top 4014/36 M. V. şi G. calitate în care li s-a restituit în natură imobilul.

Întrucât au constatat că o suprafaţă de 160 m.p. din terenul deţinut de antecesorii lor a fost dezmembrată în 1975 şi a dobândit un nr. top nou 4014/306/2 , contestatorii au solicitat să li se restituie şi această suprafaţă de teren, însă intimatul le-a respins cererea pe motive de formă (notificarea nesemnată şi nu s-a făcut dovada calităţii de persoană îndreptăţită), dar şi pentru că cererea este fără obiect, întregul imobil fiind restituit în natură.

Prin întâmpinare intimata a invocat excepţia tardivităţii contestaţiei, iar pe fond respingerea ca neîntemeiată pentru că în notificarea iniţială nu s-a solicitat restituirea acestui nr. top. 4014/306/2, nu s-a dovedit calitatea de persoane îndreptăţite întrucât există o serie de inadvertenţe la numele antecesorilor, iar cererea e fără obiect.

Excepţia tardivităţii formulării contestaţiei a fost soluţionată de instanţă prin încheierea din 6.05.2010 (f.62 dosar) prin care s-a respins excepţia formulată faţă de contestatorul G. M. A. şi s-a admis excepţia tardivităţii formulării contestaţiei.

Ca urmare, contestaţia formulată de această contestatoarea va fi respinsă ca tardivă.

În cauză, au formulat cerere de intervenţie în interes propriu intervenienţii M. M. – C., M.I.A., M. M. – C., M. A. M. C., M. B. şi M. G. A. reprezentate de mama M. M. C. (toţi în calitate de moştenitori a lui M. D. E.) solicitând anularea dispoziţiei nr.7494/2009 şi restituirea imobilului în natură sau prin alte măsuri reparatorii.

Ulterior cererea a fost precizată ( f.81) ca fiind o intervenţie accesorie, în interesul contestatorului G. M. A.

În drept se invocă art. 49 al.1 şi 3 C. p. civ.

O altă cerere de intervenţie a formulat-o S. L. D. (f.130 dosar). Această cerere de intervenţie a fost apoi precizată de apărătorul calificat ca fiind în interesul contestatorului G. M. A.

Analizând actele şi lucrările dosarului tribunalul reţine în fapt următoarele:

Imobilul în litigiu a fost iniţial înscris sub A+1 în CF 4554, fiind proprietatea numiţilor M. V. şi G. (născută H.). În anul 1962 întreg imobilul a fost expropriat. În anul 1975, imobilul se dezmembrează în două corpuri funciare: nr. top. 4014/36/1 în suprafaţă de 812 m2 şi al doilea cu nr. top 4014/36/2 în suprafaţă de 160 m2.

Imobilul de sub nr.top. 4014/36/1 a fost redobândit în condiţiile Legii nr.112/1995 de S. C. D. prin încheierea de întabulare nr. 5958/1997.

Imobilul de sub nr. top. 4013/36/2 nu a fost restituit, astfel că S. C. D. şi G. M. A. au formulat notificare (prin judecătoresc) şi au solicitat despăgubiri pentru acest teren (f.24 dosar).

Este adevărat că în notificarea iniţială s-a indicat greşit nr. top. 4014/36/1 care aparţinea imobilului restituit deja, dar această eroare materială a fost îndreptată prin cererile ulterioare formulate de contestatori (2097/2006, 2003 etc).

Intimatul s-a prevalat de această eroare pentru a respinge cererea ca lipsită de obiect, fără a observa că în notificare existau elemente de identificare a imobilului (anul dezmembrării, suprafaţa etc.).

Ca urmare, instanţa a apreciat că notificarea a fost făcută în termenul legal, chiar dacă precizarea numărului topografic corect s-a făcut după acest termen. De altfel ar fi injust să fie sancţionaţi contestatorii pentru că nu au cunoscut situaţia juridică exactă a terenului dezmembrat de Statul Român şi ar fi absurd să se considere că au formulat notificarea pentru un imobil pe care îl redobândiseră deja.

În ceea ce priveşte calitatea de moştenitori ai foştilor proprietari tabulari M. V. şi M. G. (n. H.) contestatorii au făcut dovada cu actele de stare civilă depuse la dosar că:

-foştii proprietari tabulari (M. G. – apărând şi cu prenumele de M. ) au avut doi fii M. V. H. şi M. I.

-M. V. H. este tatăl contestatorilor S. C. D. şi G. M. A.

-M. I. a avut doi copii, pe M. D. E. ( decedat) ai cărui moştenitori sunt intevenienţii M. şi S. L. D. (intervenienta).

De altfel, calitatea de moştenitori a mai fost dovedită în faţa Comisiei pentru Aplicarea Legii nr. 112/1995 care a şi restituit în natură cea mai mare parte a imobilului.

În ceea ce priveşte modalitatea de restituire s-a constatat că imobilul teren de 160 m.p. cu nr. top 4014/36/2 a fost dezmembrat pentru că pe el s-a edificat o construcţie ce aparţine altei persoane, astfel că restituirea în natură nu mai este posibilă, deci această cerere a fost respinsă, terenul fiind integral ocupat de o construcţie nouă.

Întrucât nu s-au oferit alte bunuri în schimb, singura măsură posibilă este acordarea de despăgubiri.

Întrucât contestaţia contestatoarei S. a fost tardiv formulată s-a admis contestaţia fratelui său G. M. A. care va primi despăgubirile pentru întreg imobilul în baza art. 4 alin. 4 din Legea nr.10/2001 modificată care prevede că „ De cotele moştenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura prevăzută la cap. III profită ceilalţi moştenitori ai persoanei îndreptăţite care au depus în termen cererea de restituire”.

Pe acelaşi temei, şi faţă de admiterea contestaţiei, cererile de intervenţie în interesul contestatorului G. au fost admise.

Cererea de anulare a dispoziţiei nr. 7494/2009 a fost respinsă întrucât această dispoziţie se referă doar la imobilul cu nr. top 4014/36/1 care a fost integral restituit în natură astfel că prin aceasta s-a respins în mod corect cererea ca rămasă fără obiect.

Pentru motivele arătate anterior instanţa a apreciat că cererea contestatorilor care a vizat imobilul cu nr. top. 4014/36/2 nu a fost soluţionată (respectiv nu a primit nici un răspuns) astfel că intimatul a fost obligat să o soluţioneze în sensul de a face propunere de acordare de despăgubiri.

Pentru toate aceste considerente s-a admis în parte contestaţia formulată de contestatorul G. M. A. dom. în Braşov, în contradictoriu cu intimatul Primarul Municipiului şi în consecinţă:

A fost obligat Primarul Municipiului să emită o dispoziţie prin care să formuleze propuneri de acordare de măsuri reparatorii pentru imobilul înscris în CF 4554 Sibiu nr.top 4014/36/2 în suprafaţă de 160 m.p., în favoarea contestatorului şi să înainteze dosarul Comisiei Centrale pentru stabilirea despăgubirilor din subordinea Guvernului.

S-a respins contestaţia formulată de contestatoarea S. C. D. în contradictoriu cu intimatul Primarul Municipiului.

S-au admis în fond cererile de intervenţie în interesul contestatorului formulate de intervenienţii M. M. C., M. I. – A., M. M. C., M. A. M. C., M. B. şi M. G. A. şi S. L. D.

În baza art.274 C. proc. civ. intimatul a fost obligat să plătească 350 lei contestatului G. M. A. , 500 lei intervenienţilor M. şi 500 lei intervenientei S. cu titlu de cheltuieli de judecată.