Anularea încheierii de notare în cartea funciară Carte Funciară


Prin sentinţa civilă nr. 10029/17.12.2010 – pronunţată de Judecătoria Sibiu s-a admis acţiunea civilă formulată de reclamanta SC „L” SRL împotriva pârâtului P. I. C. şi în consecinţă s-a dispus anularea încheierilor de notare în CF, nr. 20103, 20105 şi 20107 din 14.04.2010 şi radierea acestora din CF 107876, CF 107918, CF 107946.

Pentru a hotărî astfel instanţa de fond a reţinut şi motivat următoarele:

În data de 13.04.2010 petentul P. I. C. a solicitat Biroului de şi Publicitate Imobiliară, în calitate de acţionar al SC A. SRL, notarea unui proces pentru „ revendicarea patrimoniului „ SC A. D. O. SA.

Prin încheierile atacate 20103, 20105, 20107 din 14. 04.2010 OCPI Sibiu Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu s-a notat acţiunea în revendicare formulată de P. I. C. în calitate de acţionar majoritar al SC A. SRL – SC A. D. O.SA în vederea revendicării patrimoniului SC A. SA, SC L.SRL şi SC B. F. R. C. SRL, în CF 107876, CF 107918, CF 107946.

Notarea în cartea funciară a unui litigiu trebuie să îndeplinească mai multe condiţii respectiv una generală, prevăzută de art. 48 alin 1 din legea 7/1996, dar şi condiţiile speciale prev. de art. 42 rap. La art. 93 din Ordinul nr. 633/2006, privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Birourilor de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Prin admiterea cererii de notare a unui proces înregistrat de reclamantul P. I. C. în calitate de acţionar al SC A. SRL pentru revendicarea fostului patrimoniu al SC A. D. O.SA Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, a încălcat prevederile art. 26 alin. 4 lit. „c” care stabileşte că „ notarea, având ca obiect înscrierea drepturilor personale,a actelor şi faptelor juridice referitoare la starea şi capacitatea persoanelor, acţiunilor şi căilor de atac în justiţie, precum şi a măsurilor de indisponibilizare în legătură cu imobilele din cartea funciară, menţionându-se astfel exhaustiv sfera notărilor ce pot fi efectuate.

Analizând cererea petentului prin prisma dispoziţiilor legale enunţate anterior, instanţa constată că obiectul acţiunii supuse notificării ( dosar nr. 1465/85/2010) îl constituie „ revendicarea patrimoniului „ – generic, fără referire la un anumit imobil.

Este adevărat că, acţiunea în revendicare imobiliară face parte din categoria acţiunilor ce dau un caracter litigios dreptului real tabular, atunci când se revendică un anumit imobil, dar nu când revendicarea priveşte un întreg patrimoniu, o universalitate de drepturi şi obligaţii.

În contextul celor reţinute, instanţa constată că notarea excede cadrului reglementat fiind, astfel, încălcată legalitatea , motiv pentru care s-a dispus admiterea plângerii aşa cum a fost formulată.

Împotriva acestei hotărâri pârâtul Petcu Iulian a declarat recurs în termen, legal timbrat şi nemotivat.

Intimata nu a formulat întâmpinare.

La termenul de judecată din 28.04.2011 instanţa, raportat la prev. art. 50 alin.3 din Legea 7/1996 – califică calea de atac promovată în prezenta cauză ca fiind apelul.

Examinând sentinţa atacată raportat la prev. art. 295 (1) C. pr. civ. tribunalul apreciază ca nefondat apelul declarat pentru următoarele considerente:

Instanţa de fond a fost investită cu o plângere împotriva încheierilor de carte funciară nr. 20103; 20105; 20107 din 14.04.2010- situaţie în care raportat la prev. art. 42 şi 48 (1) din Legea 7/1996 precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – în mod corect a dispus anularea încheierilor de CF şi radierea înscrierilor din CF 107876; 107918 şi 107946 întrucât – apelantul nu justifică nici un interes privind notarea în CF dat fiind faptul că nu face dovada în principal a calităţii de acţionar majoritar al SC A.SRL- societate în numele căreia a promovat acţiunea în revendicare, împrejurare reţinută prin sentinţa civilă nr. 1470/C/2010- a Tribunalului Sibiu şi deciziei civile nr. 11/2011 a Curţii de Apel Alba Iulia.

Mai mult de atât cum a reţinut dealtfel şi prim instanţă – obiectul cererii pârâtului P. I.C. – este generic fără a face identificarea vreunui imobil revendicat de altfel.

În fine în prezenta cale de atac apelantul nu motivează în ce constă nelegalitatea hotărârii, astfel că instanţa constatând că hotărârea pronunţată de instanţa de fond este dată cu aplicarea corectă a prevederilor legale incidente cauzei fiind stabilită în mod corect starea de fapt supusă judecăţii, în condiţiile art. 296 C. pr. civ., apelul astfel cum a fost formulat a fost respins.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.