Apel. Cerere de acordare a ajutorului public judiciar. Necomunicarea încheierii de respingere a cererii de ajutor public judiciar anularea ca netimbrat a apelului. Nelegalitate. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


Art.1, 20 al. 1 şi 3, 21 din Legea nr. 146/1997; art. 15 al. 2 din OUG nr.51/2008.

Dispoziţiile art. 15 al. 2 din OUG nr.51/2008 acordă solicitantului ajutorului public judiciar dreptul de a formula cerere de reexaminare împotriva încheierii prin care s-a respins cererea sa de acordare a ajutorului public.

Abia după expirarea celor 5 zile de la comunicarea încheierii sau după soluţionarea cererii de reexaminare, prin încheiere irevocabilă, instanţa de apel avea posibilitatea legală de a se pronunţa asupra timbrajului şi de a face aplicarea dispoziţiilor art. 20 al. 3 din Legea nr.146/1997.

Secţia pentru cauze cu minori şi de familie – Decizia civilă nr. 5/17 ianuarie 2011

Prin sentinţa civilă nr. 626/2010 pronunţată de Judecătoria Alba Iulia în dosar nr. 248/176/2008 a fost admisă acţiunea principală astfel cum a fost formulată şi precizată de reclamantul C.R.L. în contradictoriu cu pârâta N.V., fostă C.

A fost respins primul capăt de cerere din acţiunea reconvenţională formulată de reclamanta reconvenţională, fostă C., în contradictoriu cu pârâtul reconvenţional C.R.L., prin care s-a solicitat constatarea nulităţii absolute a actului de partaj sub semnătură privată încheiat între părţi.

Au fost anulate ca netimbrate capetele doi şi trei din acţiunea reconvenţională şi în consecinţă:

S-a constatat că părţile au dobândit în timpul căsătoriei apartamentul nr. 5 situat în C., str. L., nr. 4, bl. 4, sc. A, jud. Alba, înscris în CF 10111 C., nr. top.4170/114/V.

S-a constatat că prin înscrisul sub semnătură privată încheiat la data de 22.10.2001, intitulat „Înţelegere privind partaj apartament şi bunuri dobândite în comun”, între părţi a intervenit un partaj voluntar cu privire la apartamentul dobândit în comun în timpul căsătoriei.

S-a dispus sistarea stării de coproprietate asupra apartamentului prin atribuirea acestuia în cotă de 1/1 parte reclamantului, fără obligarea la plata unei sulte în favoarea pârâtei.

S-a dispus ca Biroul de şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia să înscrie dreptul de proprietate al reclamantului asupra imobilului apartament CF 10111 C., nr. top.4170/114/V, în cotă de 1/1 parte, cu titlu de sistare comunitate de bunuri.

A fost obligată pârâta – reclamată reconvenţional N.V., fostă C., să plătească reclamantului – pârât reconvenţional C.R.L. suma de 1696,72 lei cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta solicitând modificarea în întregime a hotărârii atacate în sensul respingerii ca neîntemeiate a acţiunii reclamantului.

Prin decizia civilă nr. 194/A/19.10.2010 pronunţată de Tribunalul Alba – Secţia civilă a fost anulat ca netimbrat apelul declarat de pârâta N.V. împotriva sentinţei civile nr. 626/2010 pronunţate de Judecătoria Alba Iulia.

Nu au fost acordate cheltuieli de judecată.

Pentru a dispune astfel, Tribunalul a reţinut că apelanta a formulat cerere pentru acordarea ajutorului public judiciar, constând în scutirea de la plata taxei judiciare de timbru, cerere respinsă prin încheierea nr. 330/CC/2010.

S-a concluzionat că apelanta avea obligaţia de a depune taxa judiciară de timbru, în cuantum de 1263,5 lei.

S-a reţinut că la termenul din 19.10.2010 apelanta nu s-a prezentat în instanţă personal, prin mandatar cu sau prin avocat, nu a formulat nicio solicitare de strigare la altă oră decât cea fixată sau de amânare a soluţionării cauzei.

Având în vedere că apelanta a amânat nejustificat soluţionarea cauzei înregistrate la data de 10.01.2008 până la prezentul termen, fără a-şi îndeplini obligaţiile legale, reclamantul intimat a solicitat soluţionarea cauzei.

S-a constatat că apelanta nu şi-a îndeplinit obligaţia de a depune la dosar taxa judiciară de timbru, odată cu declararea căii de atac sau ulterior, şi deşi a formulat o cerere pentru acordarea scutirii de plata taxei judiciare de timbru, nu a depus documentele legale la termenul fixat de instanţă.

S-a reţinut astfel că în cauză sunt întrunite prevederile art. 20 din Legea nr. 146/1997 modificată, apelul fiind anulat ca netimbrat.

S-a constatat că intimatul nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei decizii a formulat recurs, în termenul legal, timbrat şi motivat, pârâta N.V., aducându-i critici de nelegalitate, solicitând casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de apel, cu obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată.

În susţinerea recursului, recurenta pârâtă a invocat cazul de casare prev. de art. 304 pct. 9 C.pr.pen., arătând că soluţia tribunalului este lipsită de temei legal, dată cu aplicarea greşită a legii, întrucât în aceeaşi zi în care s-a soluţionat cererea de scutire de la plata taxei judiciare de timbru, în sensul respingerii ei, s-a procedat şi la soluţionarea apelului, care a fost anulat ca netimbrat.

S-a invocat faptul că încheierea prin care s-a soluţionat cererea de acordare a ajutorului public judiciar trebuia comunicată, conform art. 15 al. 2 din O.U.G. nr.51/2008 şi art.102 C.pr.civilă, pentru a avea posibilitatea de a formula o cerere de reexaminare a încheierii, în termen de 5 zile de la comunicare.

S-a arătat că instanţa nu a procedat în acest mod, aplicând greşit legea, în speţă art. 15 al. 2 din O.U.G. nr.51/2008, încălcându-i totodată dreptul la un proces echitabil şi obstrucţionându-i liberul acces la justiţie.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ., art. 312 C.pr.civ., art. 274 C.pr.civ.

Intimatul reclamant a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat, având în vedere dezinteresul evident manifestat de recurentă în susţinerea cererii de scutire de la plata taxei judiciare de timbru şi neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de instanţa de apel încă de la data de 11.05.2010.

În drept au fost invocate prevederile art. 115-118 C.pr.civ.

Prin decizia civilă nr. 5/17.01.2011 Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia pentru cauze cu minori şi de familie a admis recursul formulat de pârâta N.V. (fostă C.) împotriva deciziei civile nr. 194/A din 19.10.2010 pronunţată de Tribunalul Alba – Secţia civilă, a casat decizia civilă atacată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel, Tribunalul Alba – Secţia civilă.

Pentru a pronunţa această soluţie, curtea a reţinut că în conformitate cu dispoziţiile art. 1 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată şi completată, acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti sunt supuse taxelor judiciare de timbru, prevăzute în actul normativ menţionat, şi se taxează în mod diferenţiat, după cum obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani, cu excepţiile prevăzute de lege.

Potrivit art. 20 al. 1 şi 3 din aceeaşi lege, taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit sancţionându-se cu anularea acţiunii sau a cererii.

De asemenea, conform art. 21 din Legea nr.146/1997, persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condiţiile O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008.

În acord cu dispoziţiile legale menţionate, la termenul de judecată din 11.05.2010 Tribunalul Alba – Secţia civilă, investit cu soluţionarea apelului declarat de pârâta N.V., a pus în vedere acesteia obligaţia de a achita taxa judiciară de timbru în cuantum de 1263,5 lei şi timbru judiciar de 0,5 lei.

La data de 08.06.2010 apelanta a formulat o cerere pentru acordarea ajutorului public judiciar, solicitând scutirea de la plata taxei judiciare de timbru, întrucât este singură, nu realizează venituri şi suferă de schizofrenie reziduală, depunând acte în susţinerea cererii.

În vederea soluţionării cererii de acordare a ajutorului public judiciar, au fost acordate termene de judecată la 15.06.2010, respectiv 14.09.2010, apelantei punându-i-se în vedere să completeze formularul prevăzut de O.U.G. 51/2008(filele X) şi să depună acte în susţinerea cererii.

La termenul din 19.10.2010, prin încheierea nr. 330/CC/2010 Tribunalul Alba – Secţia civilă a respins cererea formulată de apelantă, încheierea menţionată fiind dată cu drept de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicare.

La aceeaşi dată, Tribunalul Alba a soluţionat şi apelul pârâtei N.V., anulând calea de atac ca netimbrată.

Curtea constată că, procedând în acest mod, Tribunalul a dat o soluţie cu nerespectarea dispoziţiilor art. 15 al. 2 din O.U.G. nr.51/2008, care acordă solicitantului ajutorului public judiciar dreptul de a formula cerere de reexaminare împotriva încheierii prin care s-a respins cererea sa de acordare a ajutorului public.

Abia după expirarea celor 5 zile de la comunicarea încheierii sau după soluţionarea cererii de reexaminare, prin încheiere irevocabilă, instanţa de apel avea posibilitatea legală de a se pronunţa asupra timbrajului şi de a face aplicarea dispoziţiilor art. 20 al. 3 din Legea nr. 146/1997.

Neprocedând astfel, în cauză este incident motivul de recurs prev. de art. 304 pct. 9 C.pr.pen., criticile aduse de recurentă fiind fondate.

Pe cale de consecinţă, în baza art. 312 al. 2 şi 3 C.pr.pen., Curtea a admis recursul pârâtei N.V. (fostă C.) .