Apel civil- validare poprire Cereri


Sedinta publica de la 19 Mai 2011

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea sub nr. ……..reclamanta-creditoare S.C. Aquaserv S.A. Tulcea a solicitat ca în contradictoriu cu pârâta-debitoare Asociatia de “…….. ” cu sediul în Tulcea, …….. si cu pârâtul-tert poprit …….. , domiciliat în …….. , sa se valideze poprirea înfiintata în mâna tertului poprit pentru suma de 1.100 de lei, datorata de catre acesta debitoarei Asociatia de Proprietari …….. , cu titlul de cota parte cheltuieli cu serviciul public de apa si canalizare.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca prin titlul executoriu reprezentat de sentinta civila nr. …….. a Tribunalului Tulcea pârâta-debitoare a fost obligata la plata sumei de 149.348,25 lei catre reclamanta reprezentând contravaloare servicii apa-canal, majorari de întârziere si cheltuieli de judecata, la care se adauga 8.830 de lei cheltuieli de executare. Respectivul titlu executoriu a fost pus în si, deoarece debitoarea nu a achitat suma datorata în termenul prevazut în somatie, judecatoresc a procedat la înfiintarea popririi în mâna tertului poprit …….. pentru suma de 1.100 de lei reprezentând cota parte la cheltuielile cu serviciul public de apa si canalizare, la data de 28.04.2010.

În drept, au fost invocate dispozitiile art.460 Cod procedura civila.

În probatiune, reclamanta a depus la dosarul cauzei, în copie, sentinta civila ce constituie titlul executoriu, precum si actele întocmite în dosarul de executare nr……… al B.E.J. …….. , inclusiv adresa de înfiintare a popririi (filele 18-26).

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de 10 lei, potrivit ordinului de plata atasat la fila 16 si cu 1 lei timbru judiciar.

Pârâta-debitoare Asociatia de Proprietari …….. , legal citata, a formulat întâmpinare prin care si-a exprimat acordul cu actiunea reclamantei, precizând ca pârâtul-tert poprit nu a efectuat plati reprezentând cota parte ce îi revenea din cheltuielile cu serviciul public de apa si canalizare, acumulând un debit de 8.735 de lei.

La solicitarea instantei, pârâta-debitoare a depus la dosarul cauzei, în fotocopie, mai multe liste de plata si fisa personala a apartamentului tertului poprit (filele 10-13 si 39-67).

Pârâtul-tert poprit, legal citat, nu a formulat întâmpinare si nu s-a prezentat în fata instantei pentru a propune probe în aparare.

Tot la solicitarea instantei, la dosarul cauzei a fost depus, de catre D.I.A.P. din cadrul Consiliului Local Tulcea, o precizare în sensul ca imobilul situat la adresa de domiciliu a tertului poprit se afla în proprietatea Consiliului Local Tulcea, iar pârâtul …….. are calitatea de chirias, fiind atasat totodata contractul de închiriere, în copie certificata (filele 73-76).

Prin sentinta civila nr. …….. din 22.02.2011 a Judecatoriei Tulcea a fost respinsa ca nefondata actiunea formulata de reclamanta-creditoare; a fost desfiintata poprirea înfiintata în mâna tertului poprit prin adresa nr. …….. din 28.04.2010 a B.E.J. …….. .

Pentru a hotarî astfel prima instanta a retinut ca din înscrisurile atasate la dosarul cauzei rezulta ca pârâtul tert poprit nu are calitatea de proprietar al apartamentului situat în condominiul afiliat pârâtei-debitoare, potrivit dispozitiilor Legii nr.230/2007, cota parte din cheltuielile de întretinere, deci inclusiv din cele referitoare la serviciul public de apa si canalizare, trebuind sa fie suportate de catre proprietarii apartamentelor afiliate la o anumita asociatie de proprietari. Potrivit dreptului comun în materie de locatiune, cheltuielile legate de folosinta imobilului, asa cum sunt cheltuielile invocate de catre reclamanta, sunt suportate de catre chiriasi doar în masura în care acest lucru este prevazut expres în contractul de închiriere. În aceasta ordine de idei, din continutul contractului de închiriere încheiat între Consiliul Local Tulcea si pârâtul tert poprit nu rezulta o asemenea obligatie în sarcina chiriasului, ceea ce înseamna, per a contrario, ca obligatia de plata a cheltuielilor legate de folosinta comuna revine proprietarului apartamentului, adica Consiliului Local Tulcea.

Cu alte cuvinte, pârâtul …….. nu poate avea calitate de debitor al asociatiei de proprietari în privinta sumelor reprezentând cheltuielile legate de folosinta comuna, inclusiv cheltuieli cu serviciul public de apa si canalizare si, pe cale de consecinta, nu poate avea nici calitatea de tert poprit fata de reclamanta.

Împotriva acestei sentinte reclamanta-creditoare S.C. Aquaserv S.A. Tulcea a formulat apel.

În motivarea apelului s-a aratat ca prima instanta prin hotarârea atacata a retinut ca numitul …….. , nu poate avea calitatea de tert poprit, motivat de faptul ca din relatiile furnizate de D.I.A.P. Tulcea, a rezultat ca acesta are calitatea de chirias, iar proprietar ar fi Consiliul Local Tulcea.

Aceste relatii nu au fost aduse la cunostinta, nu au fost comunicate si prin urmare nu au putut a se face apararile vis-a-vis de acestea. Nici macar nu au fost puse în discutia partilor aceste relatii.

Având în vedere acest considerent s-a solicitat sa se admita apelul sa se desfiinteze în totalitate sentinta apelata cu trimiterea spre rejudecare în fata primei instante în vederea întregirii cadrului procesual prin chemare în garantie a proprietarului locuintei în cauza Respectiv Consiliul Local Tulcea, chestiune care nu poate fi dezbatuta în apel chiar daca acesta este o cale de atac devolutiva.

Referitor la situatia de fapt, s-a considerat ca în cauza nu are importanta calitatea de chirias sau proprietar a tertului poprit, sens în care s-a apreciat ca instanta a facut o gresita aplicare a legii interpretând gresit actele deduse judecatii.

Astfel sigura cerinta a art. 460 din Codul de Procedura Civila care reglementeaza materia juridica a cauzei deduse judecatii este aceea ca tertul poprit sa datoreze debitoarei poprite, chestiune care a fost dovedita cu listele de plata depuse de debitoarea poprita si poate fi întregita cu o expertiza contabila daca instanta o va aprecia utila, concludenta si pertinenta cauzei.

Examinând apelul formulat prin prisma motivelor invocate se constata ca acesta este fondat pentru cele ce urmeaza.

În data de 31.01.2011 Consiliul local Tulcea- Directia de Întretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea a înaintat Judecatoriei Tulcea date privind imobilul situat pe str. …….. din Municipiul Tulcea, din care rezulta ca respectivul imobil este proprietatea Consiliului Local Tulcea, chirias fiind …….. .

La termenul de judecata urmator, cel din data de 18.02.2011 cauza a ramas în pronuntare fara ca din practicaua hotarârii sa rezulte ca relatiile mai sus amintite au fost puse în discutia partilor pentru a fi stabilit cadrul procesual.

În raport de aceste considerente urmeaza ca instanta sa admita apelul formulat, sa anuleze hotarârea atacata si sa trimita cauza spre rejudecare primei instante în vederea stabilirii cadrului procesual.

1