Aplicare amendă civilă (art. 580 ind. 3 şi art. 572 C.P.C.) Executarea silită


Obiect: aplicare amend? civil? (art. 580 ind.3 ?i art. 572 C.p.c.)

Deliberând, asupra cauzei civile de fata,

Prin cererea de chemare in judecata formulata la data de …. si inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. …., reclamantele HFH ?i ZM au solicitat instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna obligarea paratelor B?ncii…. ?i Sucursala B. ?i a B?ncii…. la plata unei amenzi civile in favoarea statului în cuantum de 50 lei pentru fiecare zi de intarziere pana la executarea obliga?iei prev?zute în titlul executoriu reprezentat de sentin?a civil? nr….., cu cheltuieli de judecata.

In motivarea in fapt a cererii, reclamantele au aratat c?, prin sentin?a civil? nr….. pronun?at? de Judec?toria B. în dosar nr….., reprezentat de cele dou? pârâte, a fost obligat la plata contravalorii a …. g aur fin la pre?ul practicat de BNR la data pl??ii, precum ?i la plata cheltuielilor de judecat? în sum? de … lei. De?i au solicitat pârâtelor s? execute dispozitivul sentin?ei civile sus men?ionate, acestea nu ?i-au îndeplinit obliga?ia, cerându-le reclamantelor o serie de acte suplimentare, care nu sunt prev?zute de OG 190/2000 ?i HG 1344/2003 ?i care au fost avute în vedere de instan?? la pronun?area sentin?ei civile care reprezint? titlul executoriu.

In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 5803 C. proc.civ. Cererea a fost legal timbrata.

In sustinerea cererii au fost depuse la dosar urmatoarele inscrisuri, in fotocopie: adrese (f.5,7), notificare(f.9), sentin?a civil? nr….. a Judec?toriei B.(f.10), acte de stare civil?(f.12), procuri.

Pârâtele, de?i legal citate, nu au formulat întâmpinare, dar s-au prezentat în instan??, solicitând respingerea cererii ?i invocând excep?ia lipsei calit??ii procesuale pasive a B?ncii…

Instanta a incuviintat si au fost administrate de catre reclamanta proba cu inscrisuri.

Analizând cu prioritate excep?ia lipsei calit??ii procesuale pasive a pârâtei Banca …., instan?a o apreciaz? ca neîntemeiat? pentru urm?toarele motive:

Calitatea procesual? pasiv? presupune existen?a unei identit??i între persoana pârâtului ?i persoana care este debitorul în raportul juridic dedus judec??ii.

Obliga?ia stipulat? prin sentin?a civil? nr…. a Judec?toriei B., astfel cum a fost modificat? prin decizia civil? nr….. a Tribunalului B., a fost stabilit? în sarcina Statului …. prin B., acesta din urm? devenind astfel titularul obliga?iei de plat?. Faptul c? potrivit art.40 alin 1 din HG 1344/2003, sumele de bani pl?tite de B. cu titlu de desp?gubiri ?i cheltuieli de judecat? se vor recupera de la Ministerul Finan?elor, dup? primirea documentelor din partea b?ncii, nu este de natur? a înl?tura obliga?ia stabilit? de instan?? în sarcina acesteia prin sentin?a civil?, ci reprezint? doar un mod de desocotire între institu?iile statului.

În consecin??, constatând c? exist? identitate între debitorul obliga?iei stabilite prin titlul executoriu ?i persoana chemat? în judecat? în calitate de pârât, instan?a va respinge excep?ia lipsei calit??ii procesuale pasive.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin sentin?a civil? nr….. pronun?at? de Judec?toria …. în dosarul nr……, astfel cum a fost modificat? prin decizia civil? nr…. a Tribunalului B…, irevocabil?, a fost obligat pârâtul Statul … prin Banca ….., s? pl?teasc? reclamantei HB contravaloarea a … grame aur fin cuprins în cele 97 de monede, la pre?ul practicat de BNR la data pl??ii, precum ?i cheltuieli de judecat?.

Numita HB a decedat la data de …, astfel cum rezult? din certificatul de deces aflat la fila 12 dosar, iar potrivit înscrisului aflat la fila 14 dosar, au calitatea de mo?tenitori ai acesteia reclamantele din prezenta cauz?, MZ ?i FH. Susnumitele au împuternicit prin procura special? aflat? la fila 16 dosar pe avocat BEM s? pun? în silit? sentin?a civil? nr….. a Judec?toriei Bac?u.

Acesta din urm? a notificat, în numele celor dou? mo?tenitoare ale numitei HB, Banca …., prin adresa înregistrat? sub nr….., s? pun? în executare titlul executoriu sus men?ionat(f.9).O astfel de coresponden?? a existat ?i în leg?tur? cu Banca …., Sucursala B., care a solicitat petentului, prin adresa aflat? la fila 7 dosar, datat? …, s? depun? o serie de acte, în urma c?rora aceast? sucursal? urma s? întocmeasc? avizul ?i referatul în vederea înaint?rii c?tre Sucursala B. a b?ncii a actelor necesare. La data de …. Sucursala B. a comunicat petentului un r?spuns prin care ar?ta c? documenta?ia depus? de acesta este incomplet?, astfel c?, potrivit normelor interne de organizare ?i func?ionare a b?ncii, sucursala trebuie s? întocmeasc? aviz de restituire.

Prin dispozi?iile art. 5802 Cod procedur? civil?, norma special? în ceea ce prive?te executarea silit? a obliga?iei de a face, a fost reglementat? situa?ia în care debitorul unei obliga?ii de a face sau a nu face refuz? s? îndeplineasc? obliga?ia cuprins? în titlul executoriu în termenul de 10 zile de la primirea soma?iei, caz în care creditorul poate fi autorizat s? o aduc? la îndeplinire el însu?i.

Ipoteza art. 5803 Cod procedur? civil?, se refer? la executarea silit? a unei obliga?ii de a face intuitu personae, care nu poate fi executat? decât de c?tre debitor ?i nu de c?tre oricare alte persoane, situa?ie în care acesta poate fi constrâns s? o execute sub sanc?iunea unei amenzi civile de la 20 lei la 50 lei, stabilit? pe zi de întârziere pân? la executarea obliga?iei prev?zute în titlul executoriu.

Analizând con?inutul titlului executoriu reprezentat de sentin?a civil? nr…. instan?a constat? c? acesta con?ine obliga?ia Statului … prin B., de a achita numitei HB, contravaloarea unei cantit??i de …. grame aur fin precum ?i cheltuielile de judecat?. Obliga?ia de a achita contravaloarea unei cantit??i de aur este întotdeauna o obliga?ie de a da, nu o obliga?ie de face, ?i are ca obiect o sum? de bani.

În consecin??, instan?a constat? c? nu sunt aplicabile dispozi?iile art.580 ind.3 Cod procedur? civil? în cazul neexecut?rii de c?tre debitor a unei obliga?ii de a face intuitu personae, deoarece obliga?ia debitorului în acest caz este de a da o sum? de bani, obliga?ie ce poate fi adus? la îndeplinire prin executare silit?. Obliga?ia stabilit? prin titlul executoriu nu constituie o obliga?ie cu caracter personal care s? fie adus? la îndeplinire prin mijloacele de constrângere indirecte prev?zute de art.5803 C.p.c., ci reprezint? o obliga?ie care nu implic? faptul personal al debitorului.

Pentru aceste considerente, apreciaz? ac?iunea ca neîntemeiat?, urmând a o respinge.