Art.4 alin.4 din Lg.10/2001. Notificarea formulată în baza legii nr.10/2001 numai de către moştenitorii unui singur coproprietar al unui imobil. Mod de soluţionare . Deosebire faţă de imobil aflat în stare de indiviziune. Restituiri


Art.4 alin.4 din Lg.10/2001. Notificarea formulată în baza legii nr.10/2001 numai de către moştenitorii unui singur coproprietar al unui imobil. Mod de soluţionare . Deosebire faţă de imobil aflat în stare de indiviziune.

Reclamanţii sunt îndreptăţiţi la măsuri reparatorii prin echivalent doar pentru cota de 1 din suprafeţele de teren pentru care au formulat notificare pentru că în acte nu se prevede o cotă expresă pentru dobânditori şi se apreciază că nu sunt aplicabile în cauză disp.art.4 alin.4 din Lg.10/2001, reclamanţii neputând beneficia de cealaltă cotă ce ar reveni celuilalt coproprietar, întrucât dispoziţiile art.4 alin.4 din Lg.10/2001 se aplică indiviziunii născută din şi nu din starea de coproprietate.

Potrivit disp.art.4 alin.4 din Lg.10/2001 rezultă că de cotele moştenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura Lg.10/2001 profită ceilalţi moştenitori ai persoanei îndreptăţite care au depus în termen notificare.

Tribunalul Gorj – secţia civilă . – sentinţa nr. 216 din 18 Aprilie 2011

Prin acţiunea înregistrată sub nr.2310/95/2009 pe rolul Tribunalului Gorj la data de 06.03.2009, reclamanţii B N şi B D prin procurator N V a formulat contestaţie împotriva dispoziţiei nr.1430 din 19.02.2009 emisă de Primarul Municipiului Tg-Jiu în baza Lg.10/2001, dispoziţie prin care a fost respinsă notificarea nr.30/2002 privind retrocedarea terenurilor libere, precum şi despăgubiri pentru terenurile ocupate şi construcţiile demolate la care sunt îndreptăţiţi, respectiv un teren de 350 m.p. situat în Tg-Jiu, str. V Alecsandri nr.40, un imobil demolat, un teren de 2000 m.p. situat în Tg-Jiu, str. Eroilor nr.23-23A şi construcţia demolată şi terenul de 1000 m.p. situat în Tg-Jiu, str. Confederaţiei nr.12 împreună cu construcţiile respective.

Reclamanţii au arătat că sunt moştenitori ai autorilor B D şi B E având calitatea de fii ai acestora, că au solicitat prin notificarea formulată în baza Lg.10/2001 să le fie acordate despăgubiri, precum şi să le fie retrocedate în natură terenurile libere, imobilele fiind naţionalizate în anul 1950 de la autori.

Reclamanţii au mai arătat că imobilele construcţii au fost demolate, că parţial terenurile sunt libere, astfel că sunt îndreptăţiţi la despăgubiri pentru terenurile şi construcţiile ce nu mai pot fi restituite, precum şi la restituirea în natură pentru terenurile libere.

Au depus la dosar copie de pe dispoziţia nr.1430 din 19.02.2009, notificare, declaraţie globală pentru impunerea veniturilor proprietăţilor din anul 1950 privind pe D C.B, schiţe ale planului caselor proprietatea B, act de vânzare-cumpărare din 1948, sentinţa nr.77/2008 a Tribunalului Gorj, acte de filiaţie şi mai multe cereri formulate de procuratorul N V către primarul Municipiului Tg-Jiu.

Prin sentinţa civilă nr.124/18.03.2009 s-a respins acţiunea reclamanţilor.

Prin decizia civilă nr.221/22.09.2009 s-a admis apelul reclamanţilor, s-a desfiinţat sentinţa şi s-a trimis cauza pentru rejudecare aceleiaşi instanţe.

S-a reţinut că fondul cauzei nu a fost soluţionat şi că se impune efectuarea unei expertize pentru identificarea bunurilor şi pentru a se stabili dacă în raport de decretul de naţionalizare şi actele părţilor bunurile mai pot fi sau nu restituite în natură.

Dosarul a fost înregistrat sub nr.8199/95/2009.

S-au depus la dosarul cauzei certificatul de moştenitor al reclamantului decedat B C.D, acţiunea fiind însuşită de moştenitoarea acestuia B C-M.

Ca şi acte doveditoare ale bunurilor s-au depus: declaraţia globală privind pe autorul D C.B, fişa imobilului situat în str.Eroilor, nr.23A, Decretul de nr.92/1950 cu anexe, matricola nr.2 privind pe autorul B D, actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.8541/05.10.1934, foaia matricolă privind strada D.Anghelescu proprietate I şi D C.B, înscris intitulat descrierea imobilului pentru bunuri situate în str. Confederaţiei , nr.12/7, fişa clădirii din str.Confederaţiei nr.12/7, act de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.6605/20.05.1937, planul privind construcţiile, planşe fotografice, act de vânzare-cumpărare privind imobilul din str.Vasile Alecsandri, raport dec expertiză extrajudiciară întocmit de expert C D la cererea reclamanţilor.

În şedinţa publică din 14.02.2011 s-a pus în discuţie efectuarea unei expertize topografice pentru a se identifica terenurile din actele de proprietate invocate de părţi şi a se stabili dacă acestea sunt libere şi pot sau nu să fie restituite în natură.

Nu s-a solicitat efectuarea unei expertize privind construcţiile susţinându-se că situaţia imobilelor rezultă din actele depuse la dosar.

Proba a fost încuviinţată şi s-a efectuat în cauză un raport de expertiză topografică de expertul numit Militaru Marian.

Tribunalul, analizând cererea formulată şi actele depuse constată că aceasta este fondată în parte urmând a fi admisă, anulată dispoziţia în sensul constatării că reclamanţii sunt persoane îndreptăţite la măsuri reparatorii prin echivalent pentru imobilele reprezentând construcţii preluate prin Decretul de naţionalizare nr.92/1950 de la autorul B C.D şi pentru suprafeţele de teren de 1790 mp şi 1220 mp situate în intravilanul Municipiului Tg-Jiu.

Se va lua act că reclamanţii nu solicită cheltuieli de judecată.

Reclamanţii B N şi C-M, aceasta însuşindu-şi acţiunea reclamantului decedat B D, au făcut dovada potrivit disp.art.3 din Lg.10/2001 că sunt persoane îndreptăţite la măsuri reparatorii prin echivalent pentru bunurile preluate de la autorul B C.D.

Reclamanţii B N şi B D au formulat notificare în baza Lg.10/2001pentru bunurile autorilor B D şi B E şi au depus la dosarul cauzei acte de filiaţie din care rezultă că sunt descendenţii autorului B C.D la filele 34 şi 35 dosar fond 2130/95/2009.

Reclamanta B C-M a depus la dosar certificatul de moştenitor nr.45/01.07.2009 privind pe reclamantul B D, decedat în cursul soluţionării cauzei, prin care face dovada acceptării succesiunii acestuia.

Cu privire la bunurile care au aparţinut autorului reclamanţilor, respectiv B C.D, pentru care s-a formulat notificare şi care au fost preluate de stat, s-a dovedit că prin Decretul de expropriere nr.92/1950 s-a preluat de la acest autor 9 apartamente, situate în Tg-Jiu, str.Vasile Alecsandri, nr.40, str.Eroilor, nr.24 şi str.Confederaţiei, nr.12.

Imobilele reprezentând construcţii nu au putut fi identificate întrucât reclamanţii nu au înţeles să administreze o expertiză în construcţii pentru stabilirea întinderii suprafeţei construite, dar şi înscrisurile de care au înţeles să uzeze, respectiv înscrisurile intitulate descrierea imobilului şi foi matricole, nu sunt concludente sub aspectul calităţii de proprietar, a materialelor din care acestea au fost construite şi a întinderii suprafeţelor construite în raport de modul de dobândire al acestora, respectiv starea de coproprietate a autorului B C.D cu autorul B C.I.

Aceste înscrisuri urmează a fi valorificate cu ocazia stabilirii cuantumului despăgubirilor ce se cuvin reclamanţilor în raport de dispoziţiile din Hotărârea nr. 1095/2005 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului VII din Lg.247/2005 din care rezultă că Comisia Centrală va desemna un evaluator care va întocmi un raport de evaluare ce va conţine cuantumul despăgubirilor.

Se constată cu privire la construcţii că reclamanţii sunt îndreptăţiţi pentru măsuri reparatorii prin echivalent pentru imobilele preluate de la autorul lor comun B C.D prin decretul de naţionalizare.

Cu privire la imobilele reprezentând terenuri instanţa va avea în vedere concluziile raportului de expertiză topografică efectuat în cauză pentru terenurile dobândite prin actul de vânzare-cumpărare autentificat prin procesul verbal nr.6605/20.05.1937 şi actul de vânzare –cumpărare autentificat prin procesul-verbal nr.8541/05.10.1937, terenuri situate în str.Eroilor şi str.Confederaţiei fostă Dr.Anghelescu.

Prin aceste acte de vânzare-cumpărare autorul reclamanţilor B C.D a dobândit alături de I C.B suprafeţele de teren de 3580 mp şi 2240 mp situate în Municipiul Tg-Jiu.

Instanţa va constata că reclamanţii sunt îndreptăţiţi la măsuri reparatorii prin echivalent doar pentru cota de 1 din aceste suprafeţe pentru că în acte nu se prevede o cotă expresă pentru dobânditori şi se apreciază că nu sunt aplicabile în cauză disp.art.4 alin.4 din Lg.10/2001, reclamanţii neputând beneficia de cealaltă cotă ce ar reveni autorului B C.I întrucât dispoziţiile art.4 alin.4 din Lg.10/2001 se aplică indiviziunii născută din succesiune şi nu din starea de coproprietate.

Potrivit disp.art.4 alin.4 din Lg.10/2001 rezultă că de cotele moştenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura Lg.10/2001 profită ceilalţi moştenitori ai persoanei îndreptăţite care au depus în termen cererea de restituire.

Din actele de filiaţie depuse la dosar, dar şi din actele de proprietate privind aceste terenuri rezultă că I C.B a dobândit în coproprietate cu D C.B terenurile şi astfel imobilele din litigiu nu sunt dobândite prin succesiune de un autor deposedat faţă de care să existe şi alţi moştenitori ce nu ar fi urmat procedura Lg.10/2001 de ale căror cote să profite reclamanţii , iar aceştia nu au dovedit calitatea de moştenitori pentru autorul Ion C.B şi nici nu au formulat notificare pentru acesta nefiind vorba în speţă de cote în sensul disp.art.4 alin.4 din Lg.10/2001 privind bunurile autorului I C.B.

Astfel că, se va constata calitatea de persoane îndreptăţite pentru măsuri reparatorii prin echivalent pentru suprafaţa de teren de 1790 mp, situată în fosta stradă a Eroilor nr.22-23A şi 1220 mp, situată în fosta strada Confederaţiei, nr.12.

Cu privire la terenul dobândit prin actul nr.1701/30.03.1943, tribunalul apreciază că acesta nu este concludent pentru dovedirea proprietăţii având în vedere că autorii I C.B şi D C. B au dobândit cote succesorale, iar expertul nu l-a putut identifica în mod cert, concluzionând că ar fi posibilă existenţa a două amplasamente, situate în str.Vasile Alecsandri, motiv pentru care tribunalul va înlătura proba administrată, neputându-se stabili că terenul a făcut parte din cota succesorală de 1/3 înstrăinată de vânzători.

Faţă de cele reţinute, acţiunea va fi admisă în parte potrivit considerentelor expuse.

Se va lua act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.