Autoritate de lucru judecat Fondul funciar


Chiar daca petitele a doua actiuni au un continut aparent diferit – în prima cauza solicitându-se anularea titlului, iar în cea de-a doua constatarea nulitatii absolute – exista identitate de obiect si de cauza între cele doua litigii.

Decizia civila nr. 1/R din 05.01.2011

Prin sentinta civila nr.1075/22.12.2009 a Judecatoriei Dragomiresti s-a admis actiunea civila intentata de reclamantul T. S.jr., prin mandatar T.I.a, în contradictoriu cu pârâtii G. I., Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia locala pentru aplicarea legilor fondului funciar si în consecinta:

S-a constatat nulitatea absoluta partiala a Titlului de proprietate nr. 43511/27/09.06.2003 emis pe numele defunctei G. M.cu privire la suprafata de 287 m.p. teren de la locul numit „Din jos de sat”, identificat si în C.F. 3136 Ieud.

S-a retinut ca la data de 21.03.1991 mama pârâtului, pe nume G.M., în prezent decedata, a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 1,33 ha teren arabil, 7,70 ha teren de natura fânat, 1 ha padure si 0,13 ha intravilan. Cererea a fost înregistrata sub nr. 1329.

Cererea petentei a fost validata partial, respectiv cu privire la 4 ha si 0026 m.p.. Terenurile care i-au fost retrocedate sunt situate la locurile numite „Valea Tamasoii”, „Râtul Tamasoii”, „Sub Lazuri”, „Plaiut”, „Sorita”, „Valea Slatinii” si „Din jos de sat”. În acest sens i-a fost eliberat titlu de proprietate cu nr. 43511/27/2003. Acest din urma teren are suprafata de 1422 m.p.

Reclamantul a cumparat de la C. I. terenul denumit „Obreja” în anul 2004 si si-a înscris dreptul de proprietate în cartea funciara nr.50012 , nr.top.11056/1, 11057/1, 11058/2, 11059/2, 11060/1 si 11061/1, în suprafata totala de 756 m.p. Terenul se învecineaza nemijlocit cu cel detinut si folosit de pârât în urma decesului mamei sale G. M., în calitate de mostenitor.

Prin sentinta civila nr. 561/10 octombrie 2006 data în dosar nr.13/224/2005 al Judecatoriei Dragomiresti, ramasa irevocabila prin respingerea recursului pârâtului, s-a admis actiunea în revendicare imobiliara formulata de reclamantul G. I. împotriva pârâtului T. S. si a fost obligat pârâtul sa-i predea reclamantului terenul situat în locul denumit „Sub Obreja” în suprafata de 287 mp.

De asemenea a fost respinsa ca neîntemeiata cererea reconventionala formulata de pârâtul T. S. împotriva reclamantului privind anularea titlului de proprietate a numitei G. M.

Din expertiza tehnica judiciara întocmita a reiesit ca suprafata de 287 m.p. din terenul întabulat pe pârâtul T. S. figureaza si în titlul de proprietate al defunctei G.M.

Analizând dosarul cu actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate pe numele defunctei, judecatoria a constatat ca acesta cuprinde doar o singura fila, respectiv cererea de reconstituire. În cuprinsul acesteia sunt mentionate toponimele terenurilor si suprafetele corespunzatoare, fara ca printre ele sa figureze si terenul cu denumirea „Obreja” sau „Sub Obreja”.

În art. 9 alin.5 lit.”b” din Legea 18/1991 se mentioneaza ca cererea de reconstituire a dreptului de proprietate va fi însotita de copii xerox de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru suprafetele de teren solicitate.

În cazul defunctei s-a facut reconstituirea dreptului pentru o suprafata de peste 4 ha teren, fara ca aceasta sa faca dovada ca ea ori antecesorii ei au detinut vreo suprafata de teren înainte de cooperativizare ori ca s-a înscris cu acesta în CAP.

Reclamantul a dovedit ca a cumparat terenul în litigiu , dupa care, si-a înscris dreptul de proprietate în CF, iar în regim de carte funciara titlul sau de proprietate este valabil.

Prin expertiza se dovedeste ca parte din terenul reclamantului a fost înscris în titlul de proprietate al carui anulare partiala se solicita.

Prima instanta a apreciat ca în speta sunt întrunite prevederile art. III alin.1 lit. „a” pct. I în sensul ca reconstituirea în favoarea defunctei a suprafetei de 287 m.p. din terenul situat la locul numit „Sub Ogreja”, înscris în CF 50012 pe numele reclamantului s-a facut desi aceasta nu l-a avut niciodata în proprietate, nu l-a predat la CAP sau la stat.

Fata de considerentele de mai sus si vazând dispozitiile Legii 169/1997, modificata si republicata, instanta de fond a admis actiunea .

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs pârâtul G. I. solicitând instantei ca, prin hotarârea pe care o va pronunta, sa modifice în totalitate sentinta atacata în sensul respingerii actiunii reclamantului.

În motivarea cererii de recurs s-a aratat ca în cauza cu dosar nr.13/224/2005 (nr.vechi 176/2005), G. M. îl actioneaza în judecata pe reclamant pentru revendicare, respectiv sa predea suprafata de 224 m.p. din locul numit „Din Jos de Sat” sau „Sub Obreja” (denumirea de carte funciara). În urma compararii titlurilor de proprietate, tinând seama si de faptul ca la data de 1 ianuarie 1991 terenul din litigiu se afla în patrimoniul C.A.P.-ului, s-a stabilit ca titlul antecesoarei recurentului este cel valabil si prin sentinta civila nr.561/10.10.2006, reclamantul a fost obligat sa-i predea suprafata de 287 m.p., hotarârea ramânând definitiva si irevocabila prin respingerea recursului.

Mai este de relevat si faptul ca în dosarul de revendicare, reclamantul T. S., a formulat cerere reconventionala, prin care a solicitat, la termenul de judecata din 06.09.2006, anularea titlului de proprietate cu privire la suprafata de 287 m.p., cererea acestuia fiind respinsa.

Fata de aceasta situatie este incidenta exceptia autoritatii de lucru judecat.

Intimatul T. S., prin reprezentantul sau prezent în instanta, a solicitat respingerea recursului, sustinând ca în cauza nu opereaza autoritatea de lucru judecat, hotarârea primei instante fiind temeinica si legala.

Recursul este fondat.

Analizând cu prioritate exceptia autoritatii de lucru judecat, tribunalul retine ca, în cauza înregistrata pe rolul Judecatoriei Dragomiresti sub nr.13/224/2005, pârâtul din acea cauza, T. S., a depus la fila 83 o cerere reconventionala prin care, în contradictoriu cu G. I., a solicitat anularea titlului de proprietate eliberat pe seama defunctei G. M. cu privire la suprafata de 287 mp. În motivarea cererii reconventionale s-a aratat ca terenul în litigiu nu a fost proprietatea defunctei G. M., iar reconstituirea dreptului de proprietate s-a facut nelegal, ceea ce impune necesitatea anularii titlului.

Prin sentinta civila nr.561/10 octombrie 2006 a Judecatoriei Dragomiresti s-a respins ca neîntemeiata cererea reconventionala, retinându-se în baza probatoriului administrat ca titlul atacat a fost emis cu respectarea Legii nr.18/1991. Sentinta Judecatoriei Dragomiresti a ramas irevocabila urmare a respingerii recursului prin decizia civila nr.918/R/20.12.2006 a Tribunalului Maramures.

În prezenta cauza, pe calea unei actiuni principale, reclamantul T. S. vine si solicita instantei a constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate emis pe numele defunctei G. M., în ceea ce priveste suprafata de 287 mp. În argumentarea sustinerii sale ca titlul atacat nu este valabil emis, reclamantul T. S. arata ca terenul în litigiu nu a apartinut mamei pârâtului, astfel încât titlul este supus nulitatii absolute partiale.

Se constata asadar ca argumentarea în sustinerea cererii reconventionale din dosarul nr.13/224/2005 este identica cu cea folosita în motivarea actiunii formulate pe cale principala în dosarul nr.948/224/2007 (în rejudecare 791/224/2009).

Asadar, chiar daca petitele celor doua actiuni au un continut aparent diferit – în prima cauza solicitându-se anularea titlului, iar în cel de-al doilea litigiu constatarea nulitatii absolute – tribunalul retine identitate de obiect si de cauza între cele doua litigii. Problema supusa judecatii este aceeasi si argumentata identic, fiind în mod irevocabil dezlegata deja de catre instante prin sentinta civila nr.561/2006 a Judecatoriei Dragomiresti, mentinuta prin decizia civila nr.918/R/2006 a Tribunalului Maramures.

S-a sustinut ca între cele doua cauze nu ar exista identitate de parti. Asertiunea este falsa. Aceasta chestiune a fost transata irevocabil în dosarul nr.634/224/2008. În acea cauza s-a pronuntat de catre Judecatoria Dragomiresti sentinta civila nr.761/7 octombrie 2008 fiind admisa exceptia autoritatii de lucru judecat, tot prin raportare la sentinta civila nr.561/2006 a Judecatoriei Dragomiresti. Sentinta nr.761/2008 a fost mentinuta de Tribunalul Maramures prin decizia civila nr.132/R/11.02.2009, în considerentele careia s-au retinut urmatoarele: „Motivele invocate de recurent nu au suport probator. Profitând de coincidenta de nume, recurentul a încercat a dovedi ca, în speta, nu exista identitate de parti, ceea ce ar face a nu mai fi întrunite cumulativ prevederile art.1201 Cod civil. În dosarul civil nr.13/224/2005, chiar T.S., de la nr.804, arata prin întâmpinarea depusa (fila 12) ca este proprietar tabular conform CF 3136 Ieud, pentru ca în recursul de fata sa încerce sa dovedeasca exact contrariul”.

În concluzie, între litigiul de fata si litigiul judecat sub nr.13/224/2005 exista tripla identitate de parti, obiect si cauza ceea ce face incidente dispozitiile art.1201 Cod civil. Recursul a fost admis , a fost modificata în totalitate hotarârea judecatoriei în sensul ca s-a admis exceptia autoritatii de lucru judecat si, în consecinta, s-a respins actiunea reclamantului .