Avize. Acte preparatorii. Lipsa caracterului de acte administrative Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 830 din 25 februarie 2011 Cadastru. IntabulareActe ale autorităţilor publice


Prin sentinţa civilă nr.140/CA/2010 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud s-a respins acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta SC G.I. SRL în contradictoriu cu pârâţii Oficiul de şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud, SC F.S. SRL având ca obiect anularea avizului de execuţie nr.3/2006 şi avizului tehnic nr.2128/2006 emise de OCPI Bistriţa-Năsăud.

Pentru a dispune în acest sens, prima instanţă a reţinut că emiterea acestor avize a fost făcută de către pârâtul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice şi nu în calitate de autoritate publică, ele nereprezentând acte administrative care să nască, modifice sau să stingă raporturi juridice, fiind simple operaţiuni administrative care nu produc efecte juridice.

Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti a declarat recurs reclamanta solicitând reformarea sentinţei civile nr.140/CA/2010 în sensul admiterii acţiunii în contencios administrativ cu consecinţa anulării avizelor nr.3/2006, nr.2128/2006 emise de OCPI Bistriţa-Năsăud.

În motivarea cererii de recurs reclamanta a relevat că prima instanţă a dat o greşită aplicare a prevederilor legale incidente în materia analizată atunci când a statuat că avizele a căror anulare s-a solicitat, nu constituie acte administrative în sensul definit de art.2 din Legea contenciosului administrativ.

Recurenta a mai arătat că tribunalul a pornit de la o stare de fapt eronată şi a reţinut în mod greşit că avizele atacate nu au produs efecte juridice.

Prin cererea înregistrată la data de 21.01.2011 recurenta a invocat şi excepţia de neconstituţionalitate a art.2 alin.1 lit.c din Legea 554/2004.

Deliberând asupra recursului, Curtea reţine următoarele:

Prin procedura judiciară demarată înaintea Tribunalului Bistriţa-Năsăud, reclamanta a solicitat anularea avizului de execuţie nr.3/2006 şi avizului tehnic 2128/2006 ambele emise de OCPI Bistriţa-Năsăud la cererea pârâtei SC F.S. SA.

Pârâta SC F.S. SA a iniţiat o serie de demersuri la OCPI Bistriţa-Năsăud, solicitând acesteia un aviz de execuţie pentru realizarea şi evaluării lucrării „documentaţie privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul SC F.S. SA Năsăud.

Problema care se ridică în speţă este aceea de a se stabili dacă aceste acte sunt susceptibile de a fi atacate pe calea contenciosului administrativ.

Conform prevederilor art.2 din Legea 554/2004 pentru a fi în prezenţa unui act administrativ este necesar ca acesta să fie expresia manifestării de voinţă exprimată în mod unilateral de către o autoritate publică, în scopul executării sau organizării executării legii, dacă prin emiterea acestuia se dă naştere, se modifică sau se sting raporturi juridice.

Recurenta susţine că avizele în discuţie sunt acte administrative care cuprind toate elementele definitorii ale acestei instituţii. Prima instanţă a reţinut însă că, avizele a căror legalitate este contestată reprezintă doar operaţiuni administrative în privinţa cărora nu este posibilă realizarea controlului de legalitate solicitat de către reclamantă.

Curtea apreciază că prima instanţă a realizat o corectă aplicare a prevederilor legale incidente în materia analizată atunci când a statuat că avizele contestate nu sunt acte administrative.

Avizele în discuţie nu pot fi socotite acte administrative în înţelesul Legii 554/2004 întrucât, conform art.2 din această lege prin act administrativ se înţelege actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică în vederea organizării sau executării legii, dând naştere, modificând ori stingând raporturi juridice. Aceste avize nu întrunesc condiţiile cerute de lege pentru actul administrativ, ele nefiind emise în scopul executării legii.

Prin aceste avize ale OCPI Bistriţa nu a dispus o măsură de natură să favorizeze pârâta SC F.S. SA şi să producă un prejudiciu pe seama reclamantei, acestea având doar valoarea unor acte preparatorii. Avizele a căror legalitate este contestată nu au caracter executoriu. Ele, luate separat, nu sunt capabile să dea naştere, să modifice sau să schimbe raporturi juridice. Ca atare, acţiunea în anulare este inadmisibilă atâta timp cât legiuitorul nu prevede posibilitatea atacării lor separat de actul administrativ în considerarea cărora se întocmesc.

Actul administrativ ce poate produce efecte juridice, în sensul dispoziţiilor cuprinse în Legea contenciosului administrativ, în ceea ce-l priveşte recurentul-reclamant, poate fi doar certificatul de atestare a dreptului de proprietate care ar fi emis în baza acestor avize.

Drept urmare, legalitatea lor va putea fi verficată doar în cadrul acţiunii în anularea acestuia din urmă.

Pentru toate aceste considerente întemeiate pe dispoz.art.312 C.proc.civ.va respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta SC G.I. SRL şi va menţine ca legală şi temeinică hotărârea atacată.