Calificarea cererii de chemare în judecată. Necercetarea fondului cauzei. Motiv de recurs


 

Reclamanţii au solicitat constatarea nulităţii absolute a actului de adjudecare, cu consecinţa repunerii părţilor în situaţia anterioară, arătând că adjudecatarii sunt tocmai creditorii al căror titlu executoriu a fost anulat.

Art. 129 alin. 3-5 Cod procedură civilă consacră rolul activ al judecătorului, în virtutea căruia instanţa are obligaţia să pună în dezbaterea părţilor orice împrejurări de fapt ori de drept, chiar dacă nu sunt menţionate în cerere, şi să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale.

Spre deosebire de obiectul acţiunii, care nu poate fi schimbat, temeiul ei juridic nu leagă instanţa, care este îndreptăţită şi chiar obligată, în exercitarea rolului activ şi pentru a ajuta efectiv părţile în ocrotirea intereselor legitime, să dea acţiunii calificarea juridică exactă, alta decât cea dată de reclamant prin cererea de chemare în judecată. Calificarea acţiunii se va face nu după natura termenilor folosiţi de reclamant, ci după scopul urmărit de acesta prin promovarea acţiunii.

în speţă, deşi reclamanţii au solicitat să se constate nulitatea actului prin care s-a finalizat executarea ca urmare a anulării titlului executoriu, cu consecinţa repunerii părţilor în situaţia anterioară, iar instanţele au reţinut că desfiinţarea titlului executoriu atrage desfiinţarea de drept a tuturor actelor de executare, cu consecinţa întoarcerii executării, conform art. 379′ Cod procedură civilă şi art. 404′ – 4043 Cod procedură civilă, acestea nu au pus în discuţia părţilor aspectele menţionate şi nu au clarificat obiectul cererii reclamanţilor în lumina acestor dispoziţii legale, respingând cererea ca inadmisibilă.

Excepţia de inadmisibilitate se referă la un gen de acţiune care nu poate fi promovată în justiţie, dreptul pretins încălcat neregăsindu-şi ocrotire în sfera juridicului şi care îl pune pe magistrat în imposibilitate să o analizeze. Or, în speţă, nu este aplicabilă această excepţie; reclamanţii au învestit instanţa cu o acţiune pentru întoarcerea executării, conform art. 4042 alin. ultim Cod procedură civilă, acţiune de competenţa instanţei de şi, deşi scopul urmărit de reclamanţi a fost expres prevăzut în cerere, instanţele de fond şi de apel au schimbat natura şi înţelesul lămurit al cererii, apreciind că au fost învestite cu o acţiune în nulitatea unui act juridic civil, conform art. 948 Cod civil, fară a observa precizările reclamanţilor, conform cărora prezenta cerere este urmarea desfiinţării titlului executoriu al creditorilor adjudecatari, prin decizia civilă nr. 728/C/18 iulie 2002 a Curţii de Apel Constanţa.

Pentru considerentele expuse, în baza art. 312 alin. 5 Cod procedură civilă, constatând că instanţele de fond au soluţionat procesul fără a intra în cercetarea fondului, curtea a admis recursul reclamanţilor şi a casat cele două hotărâri, cauza fiind trimisă pentru soluţionarea în fond Judecătoriei Tulcea.

Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 1048/C din 2003

LEGI DE INTERES

privind sistemul unitar de pensii public

a educaţiei naţionale

privind reforma în domeniul sănătăţii

a contabilităţii

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989

privind societăţile comerciale

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

JURISPRUDENŢĂ

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

MODELE DE ACTE

DICŢIONAR JURIDIC

Ultimele definiţii din :

© 2016 LegeAZ.net – Legislaţie românească actualizată la zi, gratis !

| | |

| |