Calitate procesuală pasivă Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


Pentru a se dispune astfel, s-au reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr., reclamanţii V.S. şi A.L. au chemat în judecată pe pârâţii P. S.P., jud. Iaşi şi P. com. S.P., jud. Iaşi, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate că sunt constructori de bună credinţă a unui imobil, casă de locuit, construit pe un teren de 120 mp situat în intravilanul satului C., învecinat la N. şi E. cu V.E., la S. cu fam. V., la V. cu B.M..

Cererea a fost legal taxată.

În motivarea acesteia, reclamanţii afirmă că bunicul patern al lui V.S., numitul V.V.F. a cumpărat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 615/08.03.1927 printre alte suprafeţe şi suprafaţa de 0,4117 ha teren în locul numit „La Sangii”. Pe acest teren ce nu a fost revendicat de nimeni şi care se află la dispoziţia P. S.P., jud. Iaşi, ei, reclamanţii, au edificat în timpul căsătoriei imobilul, casă de locuit, construit pe un teren de 120 mp situat în intravilanul satului C., în baza autorizaţiei de construire nr. 1/20 noiembrie 1991.

Cererea este întemeiată în drept pe disp. art. 111 c.pr.civ.

S-a cerut judecata în lipsă conform disp. art. 242 c.pr.civ.

La cerere reclamanţii au ataşat următoarele înscrisuri în copie: autorizaţia pentru executarea lucrărilor nr. 01/20.11.1991, actul de vânzare-cumpărare nr. 615/08.03.1927.

Pârâta nu a depus întâmpinare.

La termenul de judecată din 05 martie 2010 instanţa a invocat din oficiu şi a pus în discuţia contradictorie a părţilor excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei, excepţie ce a fost unită cu fondul, potrivit disp. art. 137 c.pr.civ., fiind necesar a se administra probe pentru soluţionarea ei.

În susţinerea cererii reclamanţii au înţeles să se folosească de proba cu înscrisuri.

Având a soluţiona cu precădere excepţia invocată , potrivit disp. art. 137 C.pr.civ., instanţa apreciază pe baza susţinerilor părţilor şi a înscrisurilor dosarului că excepţia lipsei calităţii procesuale pasive este întemeiată întrucât:

Reclamanţii V.S. şi A.L. solicită în contradictoriu cu pârâţii P. S.P., jud. Iaşi şi P. com. S.P., jud. Iaşi, să se constate că că sunt constructori de bună credinţă a unui imobil, casă de locuit, construit pe un teren de 120 mp situat în intravilanul satului C., învecinat la N. şi E. cu V.E., la S. cu fam. V., la V. cu B.M..

Problema constructorului de bună credinţă sau se rea credinţă se pune în situaţia accesiunii imobiliare artificiale reglementate de art. 494 cod civil. Accesiunea imobiliară artificială reglementată de art. 494 presupune realizarea unor lucrări sau construcţii de o terţă persoană cu materialele sale pe un teren proprietatea altuia.

Întrucât raportul de drept procesual nu se poate lega valabil decât între acele persoane care îşi dispută dreptul în litigiu, poate avea legitimare procesuală pasivă într-o asemenea acţiune în constatare a unui constructor cu materialele sale în constatarea bunei sale credinţe, numai persoana care este proprietarului terenului pe care a fost edificată construcţia.

În speţă se apreciază că reclamanţilor le revine obligaţia de a dovedi calitatea de proprietar al terenului, justificând astfel legitimarea procesuală pasivă a celui chemat în judecată.

O soluţie contrară ar lipsi de eficienţă juridică acţiunea având obiectul menţionat, întrucât o persoană care nu ar putea pretinde un drept de proprietate asupra terenului nu ar putea nici să opună reclamantului ce se pretinde constructor asupra construcţiei edificate pe terenul în cauză apărări concrete cu privire la buna credinţă a acestuia, astfel încât la stabilirea cadrului procesual subiectiv instanţa este obligată să verifice calitatea de proprietar asupra terenului a persoanelor chemate în judecată.

Din probele administrate în cauză nu rezultă ca pârâţii din prezenta cauză, să aibă calitatea de ai terenului. Din adresa nr. 2758/28.07.2010 a Consiliului Local al com. S.P. reiese că P. com. S.P., jud. Iaşi nu deţine teren în locul denumit „…” unde se afla terenul pe care susţin reclamanţii că se află edificată construcţia.

Având în vedere că, din probele administrate în cauză, nu rezultă calitatea procesuală pasivă a pârâţilor din prezenta cauză, instanţa va admite excepţia şi va respinge cererea ca fiind formulată împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă.