Calitatea procesuală activă. Obligaţie fiscală. Persoana care nu este contribuabil în sensul Codului de procedură fiscală Finanţe. Financiar. Implicaţii ale Min. Finanţelor


Codul de procedură fiscală – art. 16

Se impune respingerea acţiunii în fiscal dacă nu este promovată de titularul obligaţiei fiscale, conform art. 16 Codul de procedură fiscală.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia contencios administrativ şi fiscal,

Sentinţa civilă nr. 310 din 14 iulie 2011, R.O.

Prin sentinţa civilă nr. 310/14.07.2011 pronunţată în dosarul nr. 228/59/2011 Curtea de Apel Timişoara a respins ca nefondată acţiunea reclamantului persoană fizică, prin care a solicitat anularea deciziei de impunere fiscală nr. 579/05.07.2010 emisă de Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul D.G.F.P. a judeţului Arad în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. 9711/05.07.2010 întocmit de Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul D.G.F.P. Arad – Administraţia Finanţelor Publice Arad; anularea Deciziei de impunere nr. 587/06.07.2010 emisă de Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul D.G.F.P. a judeţului Arad în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. 9811/06.07.2010 întocmit de Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul D.G.F.P. Arad – Administraţia Finanţelor Publice Arad şi anularea Deciziei nr. 2010/30.09.2010 emisă de D.G.F.P. a judeţului Arad.

În motivare s-a reţinut că potrivit probelor dosarului, prin decizia de impunere nr. 587/6.VII.2010 pârâta D.G.F.P. Arad a stabilit obligaţia de a se plăti suma de 1927653 lei cu titlu de impozit calculat pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, cu majorări aferente pe seama S.C. T. I. GMBH Germania, prin împuternicit S.C. T. C. S.R.L. şi prin decizia de impunere fiscală nr. 579/5.VII.2010 pârâta a calculat aceeaşi categorie de impozit în sumă de 113.557 lei cu majorări aferente pe seama societăţii comerciale S.C. F. S.R.L., deci titularele obligaţiilor fiscale, respectiv de contribuabile, în sensul Codului de procedură fiscală, sunt două persoane juridice.

Prin decizia nr. 2010/30.IX.2010 emisă de pârâta D.G.F.P. Arad, a fost respinsă contestaţia reclamantului împotriva celor două decizii de impunere, ca inadmisibilă ca fiind formulată de o persoană lipsită de calitatea de a contesta, conform pct. 13 din O.M.F. nr. 519/2005, reţinându-se aplicarea prevederilor art. 17 şi art. 67 din Codul de procedură fiscală, reclamantul neavând calitate de subiect al raportului juridic fiscal, născut în cadrul celor două decizii de impunere fiscală.

Potrivit art. 17 alin. (1) Cod procedură fiscală, subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unităţile administrativ-teritoriale, contribuabilul, precum şi alte persoane care dobândesc drepturi şi obligaţii în cadrul acestui raport.

(2) Contribuabilul este orice persoana fizica ori juridica sau orice alta entitate fără personalitate juridica ce datorează impozite, taxe, contribuţii si alte sume bugetului general consolidat, in condiţiile legii.

Art. 67 alin. (1) lit. b) Cod fiscal, prevede că, modul de calcul, reţinerea si virarea impozitului pe veniturile din investiţii, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2) se efectuează astfel:(…)

b) în cazul câştigurilor determinate din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăţilor închise, şi din transferul părţilor sociale, obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine dobânditorului. (…)

În cauza dedusă judecăţii, dobânditorul titlurilor de participare sau a părţilor sociale au avut-o S.C. T. F. S.R.L. România şi S.C. T. I. GMBH Germania, iar reclamantul a avut calitate de cedent, aşa cum rezultă din contractele de cesiune autentificate, invocate de reclamant şi de asemenea din recunoaşterea acestei calităţi, menţionată în înscrisul depus la fila 41 din dosar sau din acţiune.

Art. 16 din Codul de procedură fiscală prevede, că raportul de drept procedural fiscal cuprinde drepturile şi obligaţiile ce revin părţilor, potrivit legii, pentru îndeplinirea modalităţilor prevăzute pentru stabilirea, exercitarea şi stingerea drepturilor şi obligaţiilor părţilor din raportul de drept fiscal.

Deci, raportul de drept procedural fiscal, respectiv cel de a contesta o impunere fiscală, atât în procedura prealabilă fiscală cât şi la instanţă, aparţine numai unui subiect de drept fiscal, respectiv persoanei fizice sau juridice care este titularul unei obligaţii fiscale, aşa cum rezultă din dispoziţiile legale suscitate.

Cum în speţă, calitatea aceasta aparţine celor două pe seama cărora s-au calculat impunerile, bine a fost respinsă contestaţia reclamantului pe excepţia lipsei sale de contribuabil, respectiv de calitate procesuală activă în procedură prealabilă şi drept urmare acţiunea se respinge ca nefondată, nefiind dovedită nicio vătămare în sensul art. 1 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 prin emiterea de către pârâtă a actelor atacate.

Împrejurarea că reclamantul susţine că prin impuneri i-au fost lezate drepturile sale patrimoniale pentru că impozitul stabilit a determinat diminuarea sumei pe care trebuia să o încaseze de la cesionarii S.C. T. I. GMBH Germania şi S.C. T. F. S.R.L. România cu titlu de preţ, pe baza contractelor de cesiune, nu conferă acestuia calitatea de subiect de drept în raportul de drept fiscal, problema vizând exclusiv raporturile contractuale dintre reclamant şi cesionari.